Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5831-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5831-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivové koktaily. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.06, 27.01.13, 27.05.11, 26.05.06, 27.05.02, 29.01.08, 29.01.06, 29.01.01, 09.01.07, 25.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, červená, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOLS akciová společnost; Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka; Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2015 03/2015 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 FC3M
 
POZ 5831-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5831-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 27.11.2014 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 27.11.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.12.2014 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2015 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.01.2015 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2015 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.06.2015 Typ Doručené
7 Žiadosť inde neuvedená 18.06.2015 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 01.07.2015 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.07.2015 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.07.2015 Typ Odoslané
11 všeobecný referátnik 18.09.2015 Typ Odoslané
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.01.2016 Typ Platba
13 Žiadosť inde neuvedená 19.01.2016 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 25.01.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť inde neuvedená 11.04.2016 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 25.04.2016 Typ Odoslané
17 Žiadosť o vrátenie poplatku 27.06.2016 Typ Doručené
18 Oznámenie 05.09.2016 Typ Doručené
18a Plná moc 05.09.2016 Typ Doručené
19 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 02.12.2016 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 13.12.2016 Typ Interné listy
21 Žiadosť inde neuvedená 14.08.2017 Typ Doručené
21a Sprievodný list 14.08.2017 Typ Doručené
22 vnútrospisový list 17.08.2017 Typ Interné listy
23 všeobecný referátnik 18.08.2017 Typ Odoslané
24 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 07.11.2018 Typ Odoslané
25 Vyjadrenie k námietkam 12.01.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 12.01.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
25c Osvedčovacia doložka 12.01.2019 Typ Doručené
25d Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
25e Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25f Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25g Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25h Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25i Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25j Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25k Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25l Výpis z obchodného registra 12.01.2019 Typ Doručené
25m Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25n Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25o Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25p Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
25q Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.01.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 12.01.2019 Typ Doručené
26b Osvedčovacia doložka 12.01.2019 Typ Doručené
26c Výpoveď plnej moci 12.01.2019 Typ Doručené
26d Výpoveď plnej moci 12.01.2019 Typ Doručené
26e Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
26f Osvedčovacia doložka 12.01.2019 Typ Doručené
26g Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
27 oznámenie o zápise zmeny 25.01.2019 Typ Odoslané
28 všeobecný referátnik 29.01.2019 Typ Odoslané
29 Oznámenie inde neuvedené 25.02.2019 Typ Doručené
29a Sprievodný list 25.02.2019 Typ Doručené
29b Príloha inde neuvedená 25.02.2019 Typ Doručené
29c Príloha inde neuvedená 25.02.2019 Typ Doručené
29d Príloha inde neuvedená 25.02.2019 Typ Doručené
30 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 15.05.2019 Typ Odoslané
31 Podanie rozkladu 27.06.2019 Typ Doručené
31a Sprievodný list 27.06.2019 Typ Doručené
32 Oznámenie inde neuvedené 09.07.2019 Typ Doručené
32a Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
33 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 16.07.2019 Typ Odoslané
34 predkladacia správa k rozkladu 25.07.2019 Typ Interné listy
35 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 30.07.2019 Typ Odoslané
36 Vyjadrenie k rozkladu 01.10.2019 Typ Doručené
36a Sprievodný list 01.10.2019 Typ Doručené
37 Žiadosť inde neuvedená 14.02.2020 Typ Doručené
37a Sprievodný list 14.02.2020 Typ Doručené
38 vnútrospisový list 18.02.2020 Typ Interné listy
39 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
40 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 22.07.2020 Typ Doručené
40a Sprievodný list 22.07.2020 Typ Doručené
41 vnútrospisový list 29.07.2020 Typ Interné listy
42 všeobecný referátnik 30.07.2020 Typ Odoslané
43 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 15.12.2020 Typ Doručené
43a Sprievodný list 15.12.2020 Typ Doručené
44 vnútrospisový list 18.12.2020 Typ Interné listy
45 všeobecný referátnik 21.12.2020 Typ Odoslané
46 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.04.2021 Typ Interné listy
47 protokol o rokovaní komisie 21.04.2021 Typ Interné listy
48 protokol o hlasovaní komisie 21.04.2021 Typ Interné listy
49 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 22.04.2021 Typ Odoslané
50 všeobecný referátnik 07.05.2021 Typ Odoslané
51 Výzva na vyjadrenie k žalobe 06.09.2021 Typ Doručené
51a Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
51b Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
51c Osvedčovacia doložka 06.09.2021 Typ Doručené
51d Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
51e Žaloba 06.09.2021 Typ Doručené
51f Príloha inde neuvedená 06.09.2021 Typ Doručené
51g Príloha inde neuvedená 06.09.2021 Typ Doručené
51h Osvedčovacia doložka 06.09.2021 Typ Doručené
51i Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
52 všeobecný referátnik 27.09.2021 Typ Odoslané
53 všeobecný referátnik 27.09.2021 Typ Odoslané
54 Oznámenie inde neuvedené 25.11.2021 Typ Doručené
54a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
54b Príloha inde neuvedená 25.11.2021 Typ Doručené
54c Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 5831-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2019 PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka Přemysl Marek, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku