Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5823-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234740 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5823-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby porovnávania cien; vyhľadávanie sponzorov; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; štatistické kompilácie.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických sietí; on-line posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; elektronická pošta; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenos digitálnych súborov; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
42 - Analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); prenájom počítačov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.12, 26.03.23, 26.04.04, 27.05.11, 29.01.04, 29.01.02, 26.03.04, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cvopa Dušan, Ing.; Kazanská 56, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
 
POZ 5823-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2012 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5823-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 20.11.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.12.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 03.01.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Typ Doručené
POZ 5823-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku