Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5823-2012
(111)  Trademark Number  234740 
(151)  Registration Date  15.05.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5823-2012 
(220)  Application Date  20.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby porovnávania cien; vyhľadávanie sponzorov; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; štatistické kompilácie.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických sietí; on-line posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; elektronická pošta; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenos digitálnych súborov; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
42 - Analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); prenájom počítačov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.11.12, 26.03.23, 26.04.04, 27.05.11, 29.01.04, 29.01.02, 26.03.04, 25.05.94 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, žltá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Cvopa Dušan, Ing.; Kazanská 56, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.11.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
 
POZ 5823-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2012 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5823-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 20.11.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.12.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.12.2012 Type Payment
výsledok rešerše 03.01.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 03.01.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Type Delivered
POZ 5823-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku