Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5820-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232867 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5820-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Rezance (surové); instantné rezance; rezance; špagety; čínske rezance (surové); udon rezance (japonského typu); instantné soba rezance (japonského typu); instantné udon rezance (japonského typu); instantné čínske rezance; vermicelli (rezance). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paldo Co., Ltd.; 577 Gangnamdaero (7th Floor, Jamwon-Dong), Seocho-Gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., advokátka; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 5820-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5820-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 01.12.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 01.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 08.02.2012 Typ Interné listy
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2012 Typ Doručené
4a Plná moc 09.02.2012 Typ Doručené
4b Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2012 Typ Doručené
4c Doklad o prevode/prechode 09.02.2012 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2012 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 30.03.2012 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 02.04.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 5820-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 29.03.2012 Paldo Co., Ltd. Korea Yakult Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku