Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5818-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232613 
(151)  Dátum zápisu  14.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5818-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Syry, mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Pastorale 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bryndziareň a syráreň, s.r.o.; SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 5818-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5818-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.11.2011 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.12.2011 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 09.12.2011 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 06.12.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.12.2011 Typ Odoslané
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Platba
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.01.2012 Typ Platba
9 Plná moc 03.01.2012 Typ Doručené
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 20.01.2012 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 20.01.2012 Typ Odoslané
12 sprievodný list do OMPI 20.01.2012 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2012 Typ Interné listy
14 List z OMPI 19.03.2012 Typ Doručené
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
16 List z OMPI 20.07.2012 Typ Doručené
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 5818-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku