Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5817-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232488 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5817-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Syry; mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Green Sheep 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bryndziareň a syráreň, s.r.o.; SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1109794 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  29. 11. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BA; BG; BX; CZ; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; HR; HU; CH; IE; IS; IT; LI; MC; ME; MK; NO; PL; PT; RO; RS; SE; SI; TR 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.08.2012 08/2012 XA3M
 
POZ 5817-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5817-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.11.2011 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.12.2011 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 09.12.2011 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 06.12.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.11.2011 Typ Odoslané
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Platba
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.01.2012 Typ Platba
9 Plná moc 03.01.2012 Typ Doručené
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 20.01.2012 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 20.01.2012 Typ Odoslané
12 sprievodný list do OMPI 20.01.2012 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2012 Typ Interné listy
14 Notifikácia z OMPI 03.04.2012 Typ Doručené
15 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 05.04.2012 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
17 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 11.06.2012 Typ Doručené
18 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 27.08.2012 Typ Doručené
19 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 05.09.2012 Typ Doručené
20 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 19.09.2012 Typ Doručené
21 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 01.10.2012 Typ Doručené
22 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 10.10.2012 Typ Doručené
23 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 22.10.2012 Typ Doručené
24 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 12.11.2012 Typ Doručené
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 5817-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku