Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5804-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233119 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5804-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potrava pre dojčatá; dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých; vitamínové a multivitamínové prípravky; bylinkové čaje.
29 - Výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny patriace do tejto triedy; konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; termosterilizované hotové jedlá, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; termosterilizované hotové jedlá na cesty prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; zeleninové, strukovinové, mäsové a hubové nátierky; strukoviny a jedlá zo strukovín patriace do tejto triedy; konzervované šampiňóny; mäsové konzervy; mäsové výťažky; ryby; konzervy s rybami; jedlá na báze kvasenej zeleniny; konzervované potraviny; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné a zeleninové zaváraniny; ovocné a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové pyré; ovocná dreň; chuťovky na báze ovocia; kandizované ovocie; polievky; prípravky na výrobu polievok; vývary; zahustené, koncentrované vývary; jedlé oleje; jedlé tuky; všetko s výnimkou zemiakov, výrobkov zo zemiakov a (hlboko) mrazených tovarov.
30 - Výrobky z obilia; ryža; múka a múčne jedlá; sójová múka a výrobky zo sóje patriace do tejto triedy; pekárske a cukrárske výrobky; cestoviny; sušienky; sucháre; koláče; jemné pečivo; cukrovinky; cukríky; aromatické prípravky do potravín; omáčky (chuťové prísady); chuťové prísady; kukuričná múka a výrobky z kukurice patriace do tejto triedy; koreniny; korenie; paprika (korenina); kečup; všetko s výnimkou (hlboko) mrazených tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 26.01.03, 26.01.20, 27.05.15, 27.05.24, 26.02.05, 29.01.01, 29.01.03, 26.04.24, 05.07.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1124018 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  02. 04. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  HU; PL; RU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FH3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.11.2012 11/2012 XA3M
 
POZ 5804-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5804-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.11.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.11.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 24.11.2011 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 24.11.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.11.2011 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.11.2011 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 24.11.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2011 Typ Platba
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 01.12.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 06.12.2011 Typ Interné listy
6 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 26.03.2012 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku v CHF 26.03.2012 Typ Odoslané
8 sprievodný list do OMPI 26.03.2012 Typ Odoslané
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.03.2012 Typ Doručené
10 Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.04.2012 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2012 Typ Interné listy
12 List z OMPI 25.05.2012 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 28.05.2012 Typ Doručené
14 Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.06.2012 Typ Doručené
15 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 07.06.2012 Typ Odoslané
16 Notifikácia z OMPI 31.08.2012 Typ Doručené
17 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 01.09.2012 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.10.2012 Typ Odoslané
19 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 17.12.2012 Typ Doručené
20 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Typ Doručené
21 Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Typ Doručené
22a Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
24 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Typ Doručené
27a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
27b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
POZ 5804-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku