Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 58-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258284 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  58-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potraviny pre deti, batoľatá a dojčatá; dietetické prípravky na liečebné účely; dietetické potraviny na liečebné účely; dietetické prípravky pre chorých, rekonvalescentov, fyzicky aktívne osoby; dietetické potraviny pre chorých, rekonvalescentov, fyzicky aktívne osoby; dietetické prípravky na chudnutie.
29 - Gélové bujóny; zmesi živočíšnych alebo rastlinných surovín v paste na prípravu hotových jedál a štiav k mäsu; mäsové výpeky v paste; hotové omáčky v paste na báze živočíšnych alebo rastlinných surovín; mäsové paštéty; mäsové nátierky; nátierky z rýb; zeleninové nátierky; paradajkový pretlak; ovocné pyré; zeleninové pyré; olivové pyré; syrové nátierky; syry; mliečne nátierky; maslové krémy; maslo; džemy; marmelády; arašidové maslo.
30 - Med; horčica; studené omáčky (dipy); tatárske omáčky; majonézy; omáčky na špagety; salsa omáčky; pikantné omáčky; potravinárske dressingy (omáčky); sladké omáčky; toppingy; čokoládové nátierky; kakaové nátierky; kečup.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5, 29 a 30 tohto zoznamu; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.11, 27.05.24, 27.01.09, 27.05.19, 26.05.22, 01.03.15, 01.03.02, 02.09.01, 25.01.06, 27.01.08, 27.05.15, 29.01.13, 29.01.04, 29.01.02, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, žltá, červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.; Mělnická 133, 277 32 Byšice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 58-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 13.01.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 58-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.01.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 12.01.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.01.2022 Typ Doručené
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 17.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 08.03.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 11.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 58-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku