Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5799-2012
(111)  Trademark Number  234810 
(151)  Registration Date  16.05.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.11.2022 
(210)  Application Number  5799-2012 
(220)  Application Date  12.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Dražby; public relations; kancelárske práce; spracovanie textov; vedenie kartoték; prepisovanie; vedenie kartoték v počítači; poskytovanie obchodných informácií a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.03.07, 24.03.17, 24.03.18, 19.01.03, 24.17.02, 26.01.03, 26.04.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.01.12, 29.01.01, 26.15.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Poštová spoločnosť s.r.o.; Sklenárska 6, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 5799-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.11.2012 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5799-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 12.11.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 12.11.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2012 Type Payment
výsledok rešerše 30.11.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 23.11.2022 Type Sent document
POZ 5799-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku