Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5798-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5798-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.11.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.01, 27.05.11, 27.05.15, 27.99.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  XIAOYONG SHAN; Drieňová 1L , 821 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 4/2015 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.06.2015 6/2015 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 01.04.2016 4/2016 FB3M
 
POZ 5798-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.12.2014 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 18.12.2014 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.07.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5798-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 11.11.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 11.11.2014 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.11.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 11.11.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 04.12.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 04.12.2014 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.12.2014 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.12.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 08.01.2015 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 25.02.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 25.02.2015 Typ Odoslané
List z OMPI 27.02.2015 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2015 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 16.04.2015 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.07.2015 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.07.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 30.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 09.12.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.12.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 14.01.2016 Typ Doručené
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 18.02.2016 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 06.05.2016 Typ Doručené
POZ 5798-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku