Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5792-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234265 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5792-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 16, 18, 20, 21, 27, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Jedálenské príbory; nože; vidličky; lyžice; škrabky na zeleninu; držiaky na nože; sekáčiky; nožnice na papier; kuchynské nože; nožnice na potraviny; neelektrické univerzálne otvárače; neelektrické krájače vajec; krájače na zeleninu; odšťavovače neelektrické; kliešte; pinzety; luskáčiky orechov; vykrajovače na cesto.
16 - Papier a výrobky z papiera patriace do tejto triedy; tlačoviny; katalógy; knihy; časopisy; fotografie; plagáty; samolepky (papiernické výrobky); obtlačky; obaly všetkých druhov papierové; papierové tašky; papierové vreckovky; papierové obrusy a obrúsky; databázové produkty v papierovej forme; databázy v papierovej forme; tlačiarenské výrobky; lósy; potreby pre knižné väzby; umelecké alebo ozdobné predmety z papiera; vrecia a vrecúška z plastických hmôt pre obalovú techniku.
18 - Dáždniky; slnečníky a palice; nákupné tašky; plážové tašky.
20 - Nábytok a jeho časti s výnimkou kovových koliesok na nábytok a kovového kovania na nábytok; výrobky z plastických hmôt, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; zrkadlá ako súčasť bytového zariadenia a zrkadlá samostatné; rámy patriace do tejto triedy; posteľné potreby, ako sú matrace do postelí, podhlavníky; listové schránky s výnimkou murovaných a kovových.
21 - Pomôcky a nádoby pre domácnosť a kuchyňu (neelektrické), ako napr. kuchynský riad; malé prístroje na sekania, mletie, lisovanie s ručným pohonom; panvice; hrnce; kastróly; tlakové hrnce; riad patriaci do tejto triedy; nádoby na ľad; kuchynské súpravy; nádoby na pitie; termosky.
27 - Koberce; rohožky; rohože; linoleum a iné obklady podláh; tapety na steny s výnimkou textilných.
35 - Propagačná činnosť; reklama; obchodná činnosť s výrobkami uvedenými v triedach 8,16,18,20,21 a 27; poskytovanie obchodných informácií; pomoc, poradenstvo a poskytovanie konzultácií v obchodnej činnosti; pomoc pri obchodnom riadení zameranom na vytváranie obchodných sietí; sprostredkovanie interaktívneho obchodu pomocou globálnych komunikačných sietí (internet). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 24.11.18, 24.01.15, 26.05.18, 26.05.24, 27.05.21, 27.05.24, 25.01.10, 26.03.23, 26.05.02, 26.05.06, 27.05.02, 25.03.07, 18.07.20, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PHT a.s.; Na stráži 1410/11, Libeň, 180 00 Praha 8; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 05/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2018 09/2018 TC3M
 
POZ 5792-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5792-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.11.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 22.11.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.11.2011 Typ Doručené
1c Doklad o podniku/podnikateľovi 22.11.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 13.12.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.08.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.08.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.10.2012 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.10.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.10.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.06.2018 Typ Doručené
9a Výpis z obchodného registra 27.06.2018 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.07.2018 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
POZ 5792-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.07.2018 PHT a.s. PHT a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku