Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 579-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258397 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  579-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 31, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; esenciálne oleje; oleje na kozmetické použitie; terpény (esenciálne oleje); fytokozmetické prípravky; bylinkové výťažky na kozmetické použitie.
05 - Výživové doplnky; oleje na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky; liečivé rastliny; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; výživové doplnky pre zvieratá; konope na lekárske použitie; marihuana na lekárske použitie.
31 - Konope (rastlina); nespracované konope.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s výživovými doplnkami, s liečivými rastlinami, s fytoterapeutickými prípravkami na lekárske použitie, s olejmi na lekárske použitie, s rastlinnými výťažkami na farmaceutické použitie, s farmaceutickými prípravkami, s rastlinnými výťažkami na výrobu výživových doplnkov, farmaceutických prípravkov a kozmetických prípravkov; reklama; marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; obchodný manažment; obchodná administratíva; obchodné sprostredkovateľské služby; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti kozmetických a skrášľovacích výrobkov; služby online objednávania prostredníctvom počítačov; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.04, 05.05.20, 27.99.14, 26.11.12, 05.03.06, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá RGB 161, 136, 91; čierna RGB: 0,0,0 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Health and Co. s.r.o.; Bajkalská 45G, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  BARKOCI law firm, s. r. o.; Námestie slobody 28, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 579-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 579-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 06.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 579-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku