Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 579-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234482 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  579-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať; tieto služby môžu byť poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, napr. prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; reklamné služby a marketingové služby; rozširovanie prospektov, či už priamo alebo poštou; rozširovanie reklamných vzoriek; zbieranie, záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia údajov a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; prieskum trhu; výskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35, 41 a 42; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
38 - Elektronická pošta; telekomunikačné služby; počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia prostredníctvom optických káblov.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie eventov a súťaží, najmä športových; organizovanie výstav; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
42 - Služby vedecké a technologické; výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; navrhovanie počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov, servis počítačových programov; prenájom počítačového softvéru, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov; poradenstvo v oblasti uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.07, 26.04.22, 27.05.14, 26.04.24, 25.07.20, 25.05.06, 25.07.03, 26.11.13, 21.03.01, 25.12.01, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.06, 01.15.09 
(540) Vyjadrenie