Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 579-2012
(111)  Trademark Number  234482 
(151)  Registration Date  09.04.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  579-2012 
(220)  Application Date  10.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.01.2013 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať; tieto služby môžu byť poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, napr. prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; reklamné služby a marketingové služby; rozširovanie prospektov, či už priamo alebo poštou; rozširovanie reklamných vzoriek; zbieranie, záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia údajov a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; prieskum trhu; výskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35, 41 a 42; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
38 - Elektronická pošta; telekomunikačné služby; počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia prostredníctvom optických káblov.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie eventov a súťaží, najmä športových; organizovanie výstav; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
42 - Služby vedecké a technologické; výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; navrhovanie počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov, servis počítačových programov; prenájom počítačového softvéru, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov; poradenstvo v oblasti uvedených služieb. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.07, 26.04.22, 27.05.14, 26.04.24, 25.07.20, 25.05.06, 25.07.03, 26.11.13, 21.03.01, 25.12.01, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.06, 01.15.09 
(540) Trademark