Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 578-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  578-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie textov (okrem reklamných); akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 26.04.07, 26.04.09, 24.17.02, 27.05.24, 27.05.15, 20.05.07, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  HEX: #495E4D, R 73, G 94, B 77, C 68, M 38, Y 65, K 45 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TU A TERAZ s. r. o.; Nábělkova 559/6, Bratislava-Karlova Ves 
(740)  Zástupca (-ovia)  Spišák Karol; Wilsonovo nábrežie 165/96, Nitra 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 578-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 578-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 16.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.06.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 21.06.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 23.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.06.2022 Typ Interné listy
POZ 578-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku