Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 578-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233644 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  578-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Tielka, tričká, nohavice, tepláky, mikiny, polokošele. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Muscle Aggressive - Fitness and Bodybuilding wear 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fabišík Jakub, Bc.; Tajovského 36, 080 05 Prešov; SK;
Ringer Jakub; Švábska 26, 080 05 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2018 9/2018 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2018 9/2018 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 578-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 165,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2018 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 578-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.04.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.04.2012 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 02.05.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 22.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 30.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 30.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.07.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2018 Typ Platba
všeobecný referátnik 10.08.2018 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.10.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 578-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.08.2018 Macej Michal Buffa Viliam
Buffa Viliam Macej Michal
2 Prevod majiteľa 09.08.2018 Ringer Jakub Macej Michal
Fabišík Jakub, Bc. Buffa Viliam
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku