Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5778-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232866 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5778-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Suché omietkové zmesi; betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; betónové podpery; stĺpy; cement; omietky (stavebný materiál); omietky pre stavebníctvo; cementové omietky; cementové omietky vodovzdorné; cementové omietky ohňovzdorné; cementové potery; cementové platne; stavebná malta; potery s výnimkou kovových; spojivá do muriva; stavebné materiály nekovové; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; tehly; nosníky s výnimkou kovových; stavebné panely s výnimkou kovových; ploty s výnimkou kovových; podvaly s výnimkou kovových; nekovové prívodné potrubie; priečky s výnimkou kovových; prístavné hrádze na kotvenie lodí s výnimkou kovových; drenážové nekovové rúry; sadra; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; asfaltové (bitúmenové) potery; povlaky, pokryvy na strechy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.24, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.22, 27.05.15, 27.05.02, 26.11.13, 26.04.19, 26.04.24, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06, 25.01.10 
(540) Vyjadrenie