Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5776-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  231326 
(151)  Dátum zápisu  21.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5776-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; syntetické materiály na absorpciu oleja; acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetát celulózy v surovom stave; acetáty, octany (chemikálie); acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné účely; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; hnacie plyny do aerosólov; agar-agar; agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; akrylové živice surové; aktínium; aktívne uhlie; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; tekutiny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; aldehyd amónny; algarovila (garbiarstvo); algináty (chemické prípravky); alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; soli alkalických kovov; alkálie; alkaloidy; alkohol; amerícium; amoniak; kamencový amoniak; amoniak (chlorid amónny) na priemyselné účely; amoniak na priemyselné účely; amónne soli; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; chemické prípravky na laboratórne analýzy; s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely; anhydridy; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; antimón; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; kyselina antranilová; apretúrne chemické prípravky na kožu; apretúry; garbiarske apretúry na kože s výnimkou olejov; arabská guma na priemyselné účely; argón; arzén; arzeničnan olovnatý; kyselina arzenitá; astát; palivá do atómových reaktorov; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní vína); bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; gurjunský balzam na výrobu lakov; adhezívne prípravky na chirurgické bandážovanie; bárium; zlúčeniny s báriom; baryt; barytový papier; okyslená voda na dobíjanie batérie; soli do galvanických batérií; bauxit; bentonit; kyselina benzénkarboxylová; benzénové deriváty; kyseliny na báze benzénov; detergentné prísady do benzínu berkélium; chemické látky na prevzdušnenie betónu; konzervačné prípravky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; spojivá do betónu; výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; bezvodý amoniak; bezvodý uhličitan sodný; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; jodidovaná bielkovina; sladová bielkovina; bielkovina (živočíšna alebo rastlinná ako surovina); biochemické katalyzátory; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; bizmut; látky na výrobu blýskania; bróm na chemické účely; brzdové kvapaliny; acetát celulózy ako surovina; celulóza, buničina; odolné proti vode chemické prípravky do cementu s výnimkou farieb; konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb a mazadiel; konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb a olejov; cementačný prípravok, nauhličovadlo (metalurgia); cér; cézium; curium; lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely; chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno; chemické prípravky na čistenie oleja; prípravky na čistenie plynu; chemické prípravky na čistenie vody; čpavok soli; čpavok na priemyselné účely; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; deriváty celulózy; destilovaná voda; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; enzým diastázy na priemyselné účely; diatomit; diatomová zemina; diazopapier; diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia plastov; naftové disperzné činidlá; olejové disperzné činidlá; ditioničitany; okyslená voda do dobíjacích akumulátorov; dolomit na priemyselné účely; soli drahých kovov na priemyselné účely; draslík; dioxalát draslíka; drevina; produkty destilácie drevného liehu; drevný lieh (metylalkohol); drevný ocot; drevný ocot; trieslové drevo; drevovina; dubienky; dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; dusičnan vápenatý (hnojivo); dusičnany; dusík; dusíkaté hnojivá; dusíkaté vápno (hnojivo); zmesi na opravu duší pneumatík; dysprózium; elektroforézne gély s výnimkou gélov na lekárske a veterinárne použitie; chemické výrobky na matnenie email; kaliace látky do emailu; emaily a chemické prípravky na farbenie skla; emulgátory; fotografické emulzie; enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice v surovom stave; erbium; estery celulózy na priemyselné účely; estery; etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter kyseliny sírovej; étery celulózy na priemyselné účely; étery; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán; európium; expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín ako substrát; farbiace kúpele (fotografia); farbiace soli (tónovacie prípravky pre fotografiu); chemické prípravky na výrobu farieb; fenol na priemyselné účely; mliečne fermenty na priemyselné účely; fermenty na chemické účely; fermium; ferokyanidy; ferotypové platne (fotografia); filmy so svetlocitlivou vrstvou neexponované; filmy so svetlotlačovou vrstvou neexponované; filtračné materiály (chemické prípravky); fitračné materiály (minerálne látky) filtračné materiály (plastické látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); chemické prípravky proti fľakom, škvrnám na textilných látkach; flokulačné činidlá; fluór; fluoritové zmesi; formaldehyd na chemické účely; fosfatidy; fosfáty (hnojivá); fosfor; fotocitlivé platne; fotografické emulzie; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; fotografické redukčné činidlá fotografický papier; chemické prípravky na použitie vo fotografii; fotometrický papier; francium chemické aditíva do fungicídy; gadolínium; gáfor na priemyselné použitie; galán bizmutu; zásadité galány bizmutu; gálium; kyselina galotanická; kyselina galová na výrobu atramentu; galvanický kúpeľ; prípravky na galvanizáciu; gambír; garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; elektroforézne gély s výnimkou gélov na lekárske a veterinárne použitie; chemicky aktívne látky getre; chemické prípravky s výnimkou pigmentov na výrobu glazúry; keramické glazúry; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; prípravky na glejenie; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; grafit na priemyselné účely; látky na výrobu gramofónových platní; prípravky na renováciu gramofónových platní; guáno; gurjunský balzam na výrobu fermeží; hasiace zmesi; hasiace zmesi; hélium; hlina; expandovaná hlina pre hydroponické rastliny ako substrát; prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; hormóny na rýchlenie dozrievania ovocia; humus; humus na povrchové hnojenie; hydrát hlinitý; hydráty; kvapaliny do hydraulického obvodu; hydrazín; hydrogén uhličitan sodný na chemické účely; hydroxid sodný na priemyselné účely; hydroxidy alkalických kovov; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); chemické čističe oleja; chemické látky na laboratórne analýzy (s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely); chemické odlučovače oleja; chemické prípravky na čistenie komínov; chemické prípravky na čistenie olejov; chemické prípravky na čistenie tukov; chemické prípravky na čistenie voskov; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov); chemické prísady do olejov; štiepiteľné chemické prvky; chemické tužidlo na kaučuk; chemické tužidlo na papier; priemyselné chemikálie; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; adhézne prípravky na chirurgické bandáže; chladiace prípravky (zmesi); chladiace zmesi do motorov vozidiel; chladivá; chlór; chlorečnany; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chloridy; chloristany; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; chromité soli; chrómové soli, ílový výplach; chemické aditíva do ílového výplachu; chemické impregnačné látky na textil; impregrančné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); indikátorový papier; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie; chemické prísady do insekticídov; izopropyltoluén; izotopy na priemyselné účely; spomaľovače do jadrových reaktorov; jód na chemické účely; jód na priemyselné účely; jodid hlinitý; jódované bielkoviny; jódované soli; kainit; vrtný kal, vrtný výplach; kalcinovaná sóda; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; prípravky na kalenie kovov; kalifornium; kalivá na emaily a sklo; látky proti tvoreniu kameňa; kamenec; hlinitý kamenec; kamenná soľ kaolín; karbid; karbid vápenatý; karbonyl na ošetrovanie rastlín; tmely na karosérie automobilov; kasiopeum (lutécium); katalyzátory chemické; katechu (extrakt východoindickej akácie); látky na ochranu kaučuku; kazeín na priemyselné účely; kebračo na priemyselné účely; keramické glazúry; keramické materiály vo forme častíc ako filtre; keramické materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášok); zmesi na výrobu technickej keramiky; ketóny; kinofilmy neexponované, vybavené citlivou vrstvou; prípravky proti klíčivosti zeleniny; kolódium; chemické čistiace prípravky na čistenie komínov; kompost; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; soľ na konzervovanie s výnimkou konzervovania potravín; chemické látky na konzervovanie potravín; korozívne prípravky; kovové zeminy; alkalické kovy; prípravky na popúšťanie kovov; prípravky na kalenie kovov; prípravky na popúšťanie kovov; prípravky na žíhanie kovov; kovy alkalických zemín; apretúry okrem olejov na kožu; garbiarske prípravky na kožu; chemické apretúrne prípravky na kožu; chemické prípravky na impregnáciu kože; chemické prípravky na ošetrenie kože; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; chemické prípravky proti priepustnosti kože; lepidlá na kožu; mastix na kožu; kremičitan hlinitý; kremík; kreozot na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; galvanizačné kúpele; tónovacie kúpele (fotografia); brzdné kvapaliny; kvapaliny do hydraulických obvodov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; chemické látky na kvasenie vína; rašelinové kvetníky na záhradnícke účely; prípravky na konzervovanie kvetov; prípravky na ochranu kvetov; kyánamid vápenatý, kyanidy; roztoky na kyanotypiu; kyanotypové plátno; kyselina boritá na priemyselné účely; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluorovodíková; kyselina fosforečná; kyselina chlórová; kyselina chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina jodičná; kyselina mliečna; kyselina mravčia; kyselina octová; kyselina oktadecénová; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová, trinitrofenol; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina soľná; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; kyslík; suchý ľad (oxid uhličitý); lakmusový papier; rozpúšťadlá na laky; lampové sadze na priemyselné účely; lantán; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); lecitín ako surovina; prípravky na lejacie formy; lejacie prípravky; lejársky piesok; plagátové lepidlá; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; lepidlá na obkladačky; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na tapety; chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; liadok; liehový ocot; lítium; lutécium (kasiopeum); magnetická kvapalina na priemyselné účely; magnezit; manganát; mangrový strom (kôra na priemyselné účely); mastenec (kremičitan horečnatý); mastix na pneumatiky; mastné kyseliny; prípravky na oddeľovanie mastnoty; prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov; chemické prípravky proti matneniu okien; chemické látky na matovanie skla; chemické prípravky na údenie mäsa; prípravky na tenzerizáciu mäsa na priemyselné účely; médiá na automatický prenos; meniče iónov (chemické látky); metaloidy; metán; metylbenzén; metylbenzén; metylbenzol; metyléter; kultúry mikroorganizmov okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; minerálne kyseliny; mliečne fermenty na chemické účely; moridlá na kovy; moridlá na tabak; moridlo (na použitie v garbiarstve); morská voda (na priemyselné účely); morské chaluhy (hnojivo); chemické aditíva do motorových palív; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch; chladiace zmesi do motorov vozidiel; múka na priemyselné účely; konzervačné prípravky na murivo s výnimkou farieb a lakov; látky na ochranu muriva s výnimkou farieb a olejov; prípravky na čerenie muštov; kovové mydlá na priemyselné účely; naftalín; namáčacie bieliace prípravky; namáčacie prípravky (na farbenie); namáčacie prípravky pre textilný priemysel; filtračné látky pre priemysel nápojov; nemrznúca zmes; neodým; neón; neptúnium; neutralizačné prípravky na neutralizáciu toxických plynov; neutralizačné prípravky toxických plynov; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné účely; lepidlá, spojivá na obkladačky; obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele; lepidlá na obuv; prípravky na úpravu ocele; octan hlinitý; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely; odglejovacie prípravky; prípravky na odlepenie; odlepenie; prípravky na opracovanie odliatkov; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky do batérií; látky na odstránenie lesku; prípravky na ochranu proti ohňu; ohňovzdorné prípravky; ochranné plyny na zváranie; ochranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb; chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu okenného skla; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie batérií; disperzné činidlá na olej; syntetické materiály na absorpciu oleja; chemické prípravky na čistenie oleje; oleje na konzervovanie potravín; oleje na spracovanie kože; garbiarstvo oleje na úpravu kože; oleje na vyčiňovanie kože; chemické prísady do oleja; olejový tmel; olejový tmel (git); olivín (chemický prípravok); organické bielidlá, bieliace činidlá; organické čistiace prípravky; ortuť; oxaláty; oxid antimonitý; oxid bárnatý; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortutnatý; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid uránu; oxid zirkóničitý; oxidy chrómu; chloridy paládia; prípravky na úsporu palív; palivá do jadrových reaktorov; albumínový papier; nitrifikačný papier; regeneračný papier; papierovina; papierovina (papierová vláknina); pektín (fotografia); peroxid vodíka; peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxosírany; peroxouhličitany; chemické prípravky na výrobu pigmentov; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; konzervačné činidlá do piva; planografický materiál; planografický papier; disperzné činidlá do plastickej hmoty; plastické hmoty ako suroviny; plastifikátory; plastisóly; citlivé platne na ofsetové tlačenie; fotocitlivé platne; platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; plutónium; látky na čistenie plynu; plynové poháňače do aerosólov; ochranné plyny na zváranie; stužené plyny na priemyselné účely; zmesi na opravu pneumatiky; tmely na pneumatiky; zmesi na opravu pneumatiky; zmesi na opravu pneumatiky; prípravky na odstraňovanie politúry; poľnohospodárske hnojivá; poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; hnojivá pre poľnohospodárstvo; polónium; prípravky na popúšťanie kovov; potaš (uhličitan draselný); chemické látky na konzervovanie potravín; povrchovo aktívne chemické činidlá; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; prazeodým; priemyselné chemikálie; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na tvrdé spájkovanie; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky pre lejacie formy; prípravky proti tvorbe kotolného kameňa; chemické prísady do olejov; prísady chemické do fungicídov; prísady chemické do insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); prísady chemické do motorových palív; prísady chemické do vrtných kalov; prométium; protaktínium; proteín (surovina); protiskvapalňovacie chemické látky; kyselina pyrogalová; chemikálie na vyplachovanie radiátorov; rádioaktívne prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; prípravky na reguláciu rastu rastlín; rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; regeneračný papier; rénium; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; röntgenové filmy s citlivou vrstvou neexponované; röntgenové filmy scitlivené neexponované; ropné dispergačné činidlá; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; rozpúšťadlá na fermeže; rozpúšťadlá na gumu; ustaľovacie roztoky (fotografia); rubídium; sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely; sadze na priemyselné účely; sacharín; salmiak; salmiakový lieh; samárium; samotónovací papier (fotografia); selén; moridlá na semená; senzibilizátory (fotografia); senzibilizátory, scitlivovače; zmesi na výrobu siete; silikáty; silikóny; síra; síran bárnatý; síran chromitodraselný; síran meďnatý, vitriol; kyselina siričitá; sírny kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; kyselina sírová; skandium; sklársky tmel; chemické látky na leptanie skla; chemické látky na matnenie skla; kalivá do skla; prípravky proti zakaľovaniu skla; vodné sklo; chemické látky na skvapalňovanie; umelé sladidlá chemické prípravky; sladová bielkovina; chemické prípravky proti sneti; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; kalcinovaná sóda; sodík; soľ (surovina); soľ kyseliny šťaveľovej; soli (hnojivá); soli (chemické prípravky); soli alkalických kovov; soli drahých kovov na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli na farbenie kovov; soli na priemyselné účely; soli ortuti; soli pre galvanické články; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli zlata; soli železa; spájkovacie pasty; antidetonátory do spaľovacích motorov; keramické kompozície na spekanie (granuly, prášok); spinely (chemické prípravky); spódium (kostné uhlie); betónové spojivá; spojivá (lejárske); kyselina stearová; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; stroncium; stužené plyny na priemyselné účely; bezzeminové rastlinné substráty; suchý ľad (oxid uhličitý); sulfáty; sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; sumach na garbiarske účely; superfosfáty (hnojivá); svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; svetlotlačové plátno (fotografia); syntetické živice v surovom stave; ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb a olejov; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; škrob (apretúra); škrob na priemyselné účely; škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; chemické prípravky proti škvrnám, fľakom na textilných látkach; prípravky proti matneniu šošoviek; štepárske tmely na stromy; štepárske vosky; štepárske vosky na stromy; štiepiteľné chemické prvky; štiepiteľné materiály pre jadrovú energetiku; moridlá na tabak; tálium; tanín; lepidlá na tapetovanie; prípravky na odstraňovanie tapety; tapioková múka na priemyselné účely; tavidlá na tvrdé spájkovanie; ťažká voda; konzervačné prípravky na tehly s výnimkou farieb a olejov; technécium; telúr; tenzné činidlá; terbium; tetraboritan disodný, bórax; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu; zjasňovacie prípravky na textil; tiokarbanilid; titanit; tlačové dosky na ofsetové tlačenie (s citlivou vrstvou); sklársky tmel; tmel na obuv; tmel na pneumatiky; tmel na štepenie stromov; tmely na karosérie automobilov; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely na vypĺňanie dutín stromov; toluén; tórium; tragant; tragantová guma; trieslové drevo; triesloviny; troska (hnojivo); chemické prípravky na čistenie tukov; túlium; uhličitan horečnatý; uhličitan vápenatý; uhličitany; aktívne uhlie; prípravky zo živočíšneho uhlia; šetriče uhlia; živočíšne uhlie; uhlík; uhlík do filtrov; uhľohydráty; umelé sladidlá (chemické prípravky); umelé živice v surovom stave; urán; urýchľovače vulkanizácie; urýchľovače vulkanizácie; chemické látky na impregnáciu usne; chemické prípravky na oživenie usne; ustaľovacie roztoky (fotografia); ustaľovače (fotografia); valchovacia hlina pre textilný priemysel; prípravky na vachovanie; prípravky na valchovanie pre textilný priemysel; látky na vytvrdenie vápenca; acetát vápna; prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; ochranné chemické prípravky na vinič; vínny alkohol; vínny kameň s výnimkou kameňa na farmaceutické účely; vínny kameň s výnimkou vínneho kameňa na farmaceutické účely; chemické prípravky na fermentáciu vína; prípravky na čírenie vína; viskóza; vitriol; destilovaná voda; draselná voda; chemické prípravky na čistenie vody; morská voda na priemyselné účely; ťažká voda; vodík; vodné sklo; kyselina volfrámová; štepársky vosk; chemické prípravky na čistenie voskov; vtáčí lep; vulkanizačné prípravky; vymieňač iónov (chemické prípravky); výplne stromových dutín (lesníctvo); látky na vytvrdzovanie vápenca; vývojky; fotografické vývojky; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch; vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a na kancelárske účely; vzácne zeminy; witherit; xenón; yterbium; ytrium; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; zásady (chemické látky); zemiaková múčka na priemyselné účely; rozsievková zemina; zemina na pestovanie; kovové zeminy; vzácne zeminy; chemické prípravky na zlepšenie pôd; chemické prípravky na úpravu zliatiny kovov; zmäkčovadlá na tkaniny na priemyselné účely; prípravky na zmäkčovanie vody; zmesi na výrobu gramofónových platní; zoslabovače (negatívov) na fotografické účely; zváracie pasty; chemické prípravky na zváranie; ochranné plyny na zvárenie; zvlhčovacie prípravky na čistenie; zvlhčovacie prípravky na farbenie; zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; želatína na fotografické účely; želatína na priemyselné účely; žieravé látky na priemyselné účely; akrylové živice v surovom stave; epoxidové živice (surovina); syntetické živice (surovina); umelé živice (surovina); živočíšne bielkoviny (surovina); živočíšne uhlie; prípravky zo živočíšneho uhlia.
02 - Alizarínové farbivá; alumíniové farby; anilínové farby; annotto (farbivo); antikorózne mazivá; auramín; azbestové farby; badižón; baktericídne náterové farby; kanadský balzam; roztok na bielenie; bieloba olovnatá; bieloby (ako farbivá a farby); bronzové laky; bronzový prášok; čerň (farbivá a farby); nátery na dechtové plste (farby); farbiarske drevo; farbivá na drevo; konzervačné oleje na drevo; konzervačné prípravky na drevo; moridlá na drevo; prípravky na konzervovanie dreva; emailové farby; emaily (laky); strieborné emulzie (pigment); garbiarska farba; tlačiarenská farba; farba na kožu; farbiarske drevo; potravinárske farbivá; sladové farbivá; farbivá do likérov; farbivá do masla; farbivá do nápojov; farbivá do piva; farbivá na drevo; farbivá; farbivo červca neopálového; baktericídne farby; emailové farby; ohňovzdorné farby; riedidlá do farieb; spojivá do farieb; zahusťovače farby; farby na keramiku; farby na obuv; farby, nátery; farebné papiere na farbenie veľkonočných vajec; fermeže; fixatívy (laky); fixatívy na vodové farby; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov; strieborné fólie; garbiarske farby; glazúry (farby, laky); glejová farba; glejoživice; glieda, oxid olovnatý; gumiguta na maľovanie; hliníkový prášok na farbenie; prípravky proti hrdzi; indigo (farbivo); japonská čerň; japonský čierny lak; kanadský balzam; karamel, kulér (potravinové farbivo); karbónová čerň (pigment); karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); karmínová červeň (farbivo z červca neopálového); keramické farby; kolofónia; kopal; (tonery) náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov; koralová fermež; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov; farba na kožu; moridlá a farbivá na kožu; kreozot na konzervovanie dreva; kurkuma (farbivo); riedidlo na laky; laky; lampová čerň (pigment); lesklice na keramiku; farbivá do likérov; farbivá do masla; prípravky proti matneniu kovov; mínium; modridlá (farbivá alebo farby); moridlá; moridlá na drevo; náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov (tonery); nátery (farby); nátery na strešné krytiny; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné pásky proti korózii; ochranné prípravky na kovy; antikorozívne oleje; konzervačné oleje na drevo; oleje na konzervovanie dreva; olovená oranž; olovnatá bieloba; oxid kobaltitý (farbivo); oxid olovnatý (glieda); oxid titaničitý (pigment); oxid zinočnatý (zinková bielobapigment); protikorózne pásky; pigmenty; farbivá do piva; keramická platinová farba; platinové lesky na keramiku; ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné nátery podvozkov vozidiel; pozlátka; bronzový prášok (farba); hliníkový prášok pre maliarov, umelcov a dekoratérov; protikorózne oleje; ochranné protikorózne prípravky; riedidlá farieb; riedidlá lakov; sadze (farbivo); sandarak; siena (hlinka); sikatívy na vysúšanie farieb; sladové farbivá; sladový karamel (potravinárske farbivo); spojivá do farieb; strieborné emulzie (pigmenty); strieborné fólie; strieborné pasty; strieborné prášky; strieborný prášok; striebrenky na keramiku; striebro vo forme pasty; sumach do lakov a politúr; šafran (farbivo); šelak; terpentín (riedidlo na farby); tlačiarenské farby (atrament); (tonery) náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov; tlačiarska farba na gravírovanie; tonery do fotokopírovacích prístrojov; tuky proti korózii; moridlá na usne; ustaľovacie prípravky na vodové farby; papieriky na farbenie veľkonočných vajec; vodové náterové farby; vosky (prírodné živice); výťažky z farbiarskeho dreva; zahusťovače do farieb; základné náterové farby; základný ochranný náter na podvozky automobilov; značkovací atrament na zvieratá; značkovacia farba pre zvieratá; prírodné živice (surovina); živičné (bitúmenové) laky; žlté drevo (ako farbivo).
03 - Abrazíva; amidon (apretačný prípravok); antistatické prípravky na použitie v domácnosti; aromatické látky (esencie); aromatické prísady do nápojov (esencie); aromatické prísady do zákuskov (esencie); badiánová esencia; bieliace prípravky; bieliace prípravky (na čistenie bielizne a šatstva); bieliace soli; voňavé vrecúška do bielizne; farby na fúzy a bradu; depilačné prípravky; epilačné prípravky; kadidlo; kadidlové tyčinky; kamenec (antiseptický prípravok); kozmetické taštičky; prípravky na kučeravenie vlasov; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; farbivá na modrenie bielizne a šatstva; farbivá na modrenie farbiva; farbiace prípravky na modrenie šatstva; modriace farbivá na modrenie šatstva; modridlá (farbivá na pranie); modridlá modrenie bielizne; príchute do zákuskov (esencie); šlichtovacie prípravky; kadidlové tyčinky; zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť.
04 - Alkohol (ako palivo); antracit; benzén; benzín; benzol; drevené brikety; palivové brikety; cerezín; drevené uhlie (palivo); elaín; elektrická energia; petrolejový éter; etylalkohol; oleje do farby; gazolín; generátorový plyn; grafit na mazanie; horľavé oleje; kerozín, rafinovaný petrolej; lampové knôty; sviečkové knôty; koks; konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky); ochranné prípravky na kožu (oleje a tuky); laná, mazadlá na remene; lanolín; lignit; ligroín; loj; mazacie oleje; mazacie tuky; mazadlá; mazadlá na zbrane; grafit na mazanie; mazut; minerálne palivá; motorová nafta; motorové oleje; aditíva s výnimkou chemikálií do motorových palív; pohonné látky; oleje na konzervovanie muriva; nafta; nafta na kúrenie; nočné lampičky (sviečky); mastiace tuky na obuv; mazadlá na obuv; olej na ochranu muriva; kosťový olej na priemyselné účely; olej na konzervovanie kože; oleje do farieb; oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo); olejové kvapaliny na rezanie; ozokerit; palivá; palivá na báze alkoholu; palivové drevo; palivové plyny; palivové zmesi do karburátorov; palivový olej; parafín; parfumované sviečky; protišmykové prípravky na pásy; petrolejový éter; generátorový plyn; plynový olej; podpaľovače; pohonné látky; prchavé pohonné zmesi; priemyselné oleje; prípravky na odstraňovanie prachu; prísady nechemické do motorových palív; protišmykové prípravky na hnacie remene; brikety z rašeliny ako palivo; rašelina (palivo); rašelinové brikety (palivo); vosky na remene; repkový olej na priemyselné účely; olejové kvapaliny na rezanie; ricínový olej na technické účely; ropa surová alebo rafinovaná; rybí olej nie na ľudskú spotrebu; slnečnicový olej na priemyselné účely; prípravky zo sójového oleja proti priľnavosti kuchynského riadu; stearín; stužené plyny (palivo); sviečky (na svietenie); sviečky na vianočné stromčeky; plyn na svietenie; tuky na svietenie; svietiace materiály; olej na textil; drevené zapaľovacie triesky; tuhý plyn (palivo); tuk z ovčej kože; priemyselné tuky; tuky na kožu; tuky na obuv; uhlie; kamenné uhlie; uhoľné brikety; uhoľný dechtový olej; uhoľný prach (palivo); vazelína na priemyselné účely; včelí vosk; vosk ako surovina; vosk na priemyselné účely; vosk na svietenie; vosk z karnaubovej palmy; xylén; xylol; prípravky na viazanie prachu na zametanie; drevené triesky na zapaľovanie; papierové pásky na zapaľovanie; zmesi na odprašovanie; zmesi na viazanie prachu; zvlhčujúci olej.
05 - Zubné abrazíva; absorpčná vata; absorpčné tampóny; adjuvanciá na lekárske účely; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); akonitín; aldehydy na farmaceutické účely; algicídy; alkalické jodidy na farmaceutické účely; alkaloidy na lekárske účely; aminokyseliny na lekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; analgetiká; anestetiká; kôra angostura na lekárske účely; antelmintikum; antibiotiká; chemické antikoncepčné prípravky; antipyretiká (lieky proti horúčke); antiseptická vata; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; antiuriká (prípravky proti močeniu); aseptická vlna; astmatický čaj; medicínske bahno; bahno na kúpele; bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamovacie prípravky na lekárske účely; biela voda; bielkovinová potrava na lekárske účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely; bioicídy; biologické prípravky na zverolekárske účely; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; prostriedky proti bolesti hlavy; tyčinky proti bolesti hlavy; tyčinky proti bradaviciam; bróm na farmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; byliny na fajčenie na lekárske účely; cédrové drevo; netabakové cigarety na lekárske účely; cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cukrovinky s liečivými prísadami; cupanina na farmaceutické účely; čapíky; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dámske vložky; dentifikačné prípravky; detergenty na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobné použitie; diabetický chlieb; diagnostické prípravky na lekárske účely; prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely; dietetické látky upravené na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na lekárske účely; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely; digitalín; prípravky na umývanie dobytka; doplnky výživy na lekárske účely; draselné soli na lekárske účely; drogy na liečebné účely; droždie na farmaceutické účely; chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; enzymatické prípravky na lekárske účely; enzymatické prípravky na zverolekárske účely; enzýmy na lekárske účely; enzýmy na zverolekárske účely; ergot na farmaceutické účely; kôprové esencie na lekárske účely; estery celulózy na farmaceutické účely; étery celulózy na farmaceutické účely; eukalyptol na farmaceutické účely; eukalyptus na farmaceutické účely; fajčiarske bylinky na lekárske účely; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; fenikel na lekárske účely; fenol na farmaceutické účely; mliečne fermenty na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; chemické prípravky proti fyloxére; gáfor na lekárske účely; gáfrový olej na lekárske účely; kyselina galová na farmaceutické účely; gáza na obväzovanie; gencián na farmaceutické účely; germicídy (dezinfekčné prípravky); glukóza na lekárske účely; glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; guma na lekárske účely; gumiguta na lekárske účely; gurjunský balzam na lekárske účely; hematogén; hemoglobín; prípravky proti hemeroidom; hemostatické tyčinky; herbicídy; repelenty proti hmyzu; hojivé hubky; hojivé náplasti; horčica na farmaceutické účely; horčicové obklady; horčicový olej na lekárske účely; horčičné náplasti; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; hydrastín; hydrastinín; hydrogén uhličitan sodný na farmaceutické účely; hygienické nohavičky; hygienické vložky; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chemické prípravky na zverolekárske účely; chemicko-farmaceutické prípravky; chinín na lekárske účely; chinínovník na lekárske účely; chinolín na lekárske účely; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); chirurgické obväzy; chirurgické plachty; chirurgické tkaniny; chlieb pre diabetikov; chloralhydrát na farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán; výťažky z chmeľu na farmaceutické účely; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); medicinálne infúzie; absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; insekticídy; semeno na umelú insemináciu; írsky mach (karagén) na lekárske účely; izotopy na lekárske účely; jalapy; výťažok z jalapového koreňa (preháňadlo); jedy; jód na farmaceutické účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jódová tinktúra; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kandis na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely; kapsuly na lieky; karagén na lekárske účely; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kaučuk na zubolekárske účely; kaustické ceruzky; kebračo na lekárske účely; kokaín; kolódium na farmaceutické účely; kôra kondurango na lekárske účely; roztoky na kontaktné šošovky; kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; kôprové esencie na lekárske účely; kôra manglového stromu na farmaceutické účely; kôry na farmaceutické účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; kreozot na farmaceutické účely; prísady do krmív na lekárske účely; krotónová kôra; krv na lekárske účely; krvná plazma; prípravky proti kryptogamným rastlinám; chemické prípravky na liečenie kúkoľa; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; morská voda na kúpanie na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; terapeutické prípravky do kúpeľa; bahno na kúpele; soli do minerálnych kúpeľov; perličkové kúpele; prípravky do perličkových kúpeľov; liečivé kúpeľové soli; kurare; krúžky na kuracie oká; liečivá na kuracie oká; náplasti na kuracie oká; kyseliny na farmaceutické účely; kyslík na lekárske účely; prípravky na kyslíkové kúpele; laktóza; ľanové semená mleté na farmaceutické účely; ľanové semená na farmaceutické účely; laxatíva; lecitín na lekárske účely; prenosné lekárničky (plné); lekárničky (plné); lepidlá na umelé chrupy; leukoplast; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé korene; liečivé nápoje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; lieky proti poteniu nôh; linimenty (tekuté masti); tampóny impregnované farmaceutickým lotionom; lotion (prípravky na vymývanie) na farmaceutické účely; lotion (prípravky na vymývanie) na zverolekárske účely; farmaceutické prípravky na liečenie lupín; lupulín na farmaceutické účely; magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické účely; mandľové mlieko na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti na lekárske účely; masti proti popáleninám; materiály na zubné odtlačky; materská kašička na lekárske účely; medicinálne infúzie; medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; medicinálny alkohol; medovková voda na farmaceutické účely; menštruačné nohavičky; menštruačné tampóny; menštruačné vložky; mentol; mentol na farmaceutické účely; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; vývary pre kultúry mikroorganizmov; výživné látky pre mikroorganizmy; živná pôda pre kultúry mikroorganizmov; mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve; minerálne prípravky potravinárske; minerálne vody na liečenie; mliečne fermenty na farmaceutické účely; mliečny cukor (laktóza); mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovinami; modelovacie vosky; modelovacie vosky pre zubných lekárov; papier odolný proti moliam; prípravky proti moliam; moleskin na lekárske použitie (silná pevná bavlnená látka); morská voda na kúpele na lekárske účely; lepy na muchy; pásky na chytanie múch; prípravky na hubenie múch; múka na farmaceutické účely; myrobalánová kôra na farmaceutické účely; prípravky na ničenie myší; prostriedky proti nadúvaniu zvierat; gumové náplasti; lepiace náplasti na lekárske účely; náplecné obväzy na chirurgické účely; náramky na lekárske účely; narkotiká; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; zdravotné nohavičky; obklady (teplé zábaly); oblátky na farmaceutické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; protiparazitické obojky pre zvieratá; hygienické obrúsky; obväzový materiál; zdravotnícke obväzy; obväzy tlakové; octan hlinitý na farmaceutické účely; octany na použitie ako farmaceutické prípravky; prípravky na vyplachovanie očí; prípravky na odtlačky; odtučňovacie čaje na lekárske účely; olej z tresčej pečene; oleje na lekárske účely; oleje proti ovadom; masti proti omrzlinám na farmaceutické účely; opiáty; ópium; opodeldok; poterapické prípravky; organoterapeutické prípravky; ortuťové masti; vankúšiky (náplasti) na otlaky; oleje proti ovadom; ovínadlá; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely; papier odolný proti moliam; prípravky proti parazitom; adhézne opasky na lekárske účely; lepiace pásky na lekárske účely; pásky na oči na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické účely; pásy na hygienické vložky; pektín na farmaceutické účely; pepsíny na farmaceutické účely; peptóny na farmaceutické účely; peroxid vodíka na lekárske účely; pesticídy; pijavice na lekárske účely; chemické prípravky na ošetrovanie plesní; pľuzgierotvorné prípravky (látky); prípravky na dezinfekciu plynom na lekárske účely; tabletky na dezinfekciu plynom; tyčinky na dezinfekciu plynom; plyn na lekárske účely; farmaceutické prípravky na pokožku; prípravky na ošetrenie popálenín; porcelán na zubné protézy; posilňujúce prípravky, toniká; prípravky proti poteniu; otrava pre potkany; potrava na farmaceutické účely; potrava pre dojčatá; dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely; prípravky na sterilizáciu pôdy; práškové kantaridy; preháňadlá; prípravky na ničenie lariev; prípravky na omrzliny; prípravky na umývanie zvierat; prípravky na upokojenie; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu (na lekárske účely); prísady do krmív na lekárske účely; prostredia pre bakteriologické kultúry; prostriedky proti hlístam; prostriedky proti nadúvaniu (pre zvieratá); protiparazitické prípravky; protireumatické náramky; protireumatické prstene; prípravky na umývanie psov; repelenty pre psov; purgatíva; pyritový prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely; rádium na lekárske účely; jedlé rastlinné vlákna s výnimkou výživných; rebarborové korene na farmaceutické účely; ricínový olej na lekárske účely; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; roztoky na kontaktné šošovky; rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; sedatíva (utišujúce prostriedky); séra; séroterapeutické liečivá; sikatívy na lekárske účely; sírny kvet na farmaceutické účely; sírové knôty na dezinfekciu; sirupy na farmaceutické účely; slad na farmaceutické účely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; prípravky na ničenie slimákov; smilax (sarsaparila) na lekárske účely; minerálne soli; soli na lekárske účely; soli sodíka na lekárske účely; spermie na umelú insemináciu; sterilizačné prípravky; steroidy; prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí a zvieratá; strychnín; styptikum (prípravky na zastavenie krvácania); prípravky na ničenie suchých hnilôb; sulfoamidy (liečivá); sušené mlieko (pre dojčatá); prípravky na ničenie škodcov; škrob na dietetické alebo farmaceutické účely; španielska muška; hojivé špongie; tabakové výťažky (ako insekticídy); tabletky na farmaceutické účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na lekárske použitie; dezinfekčné dymové tablety; tampóny napustené farmaceutickými vodičkami; chemické prípravky na určenie ťarchavosti; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; termálne vody; terpentín na farmaceutické účely; terpentín na farmaceutické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely; chirurgické tkaniny; zubné tmely; toaletné vody pre psov; tuky na lekárske účely; tuky na zverolekárske účely; dymiace tyčinky; tymol na farmaceutické účely; lepidlá a tmely na umelý chrup; uspávacie prípravky; výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; utišujúce prostriedky; vaginálne kúpele; vakcíny; vankúšiky na dojčenie; prípravky na báze vápna na farmaceutické účely; vata na lekárske účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vazelína (z ropy) na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín (na lekárske účely); chemické prípravky na ošetrovanie viniča; vínny kameň na farmaceutické účely; vitamínové prípravky; jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín; minerálne vody na lekárske účely; vonné soli; vývary pre bakteriologické kultúry; výživné látky pre mikroorganizmy; prípravky na čistenie vzduchu; prípravky na osvieženie vzduchu; zápary na farmaceutické účely; liečivá na zmiernenie zápchy; zubné amalgámy zo zlata; zubné amalgámy; zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely; lekárske prípravky na zoštíhlenie; zubné brúsivá; zubné cementy; zubné laky; zubné tmely; materiály na plombovanie zubov; zverolekárske prípravky; želatína na lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
06 - Alobal (hliníková fólia); alpaka; argentan, pakfón; armatúry, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové baliace fólie; bazény (kovové konštrukcie); berýlium (glucínium); kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; biele kovy; kovové uväzovacie bóje; kovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; bramy; kovové brány; kovové bridlicové príchytky; bronz; umelecké diela z bronzu; bronz na náhrobky; kovové telefónne búdky; vystužovacie kovové materiály na stavbu budov; busty z obyčajných kovov; cermet (kovovo-keramický materiál); kovové cestné zvodidlá; cín; cínové platne, plechy; kovové čapy; mastiace čapy; kovové čeľuste zveráka; písmená a číslovky z obyčajných kovov; kovové debnenie; denverské kliešte (blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut); kovové dielce (stavebné); kovové klietky pre divú zver; kovová dlažba; kovová dlaždicová podlaha; kovové dlážky; plávajúce kovové doky na uväzovanie lodí; kovové domové čísla nesvietiace; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové dopravné palety; kovové náhrobné dosky; drôt; anténový drôt; drôtené pletivo; jemné drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov); kovové držadlá, rukoväte, kľučky; kovové dvere; kovové dverové obloženie; kovové dverové prahy; dverové pružiny s výnimkou elektrických; kovové dverové rámy; zárubne; dverové zástrčky; kovové dýzy; elektródy na spájkovanie a zváranie; ferotitán; figuríny (sošky) z obyčajných kovov; kovové uzávery na fľaše; fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové baliace fólie; kovové formy na ľad; galenit; germánium; glucínium; oceľové gule; kovové háčiky na šaty; kovové vešiakové háčiky; háčiky (železiarsky tovar); hafnium; hliník; hliníková fólia; hliníkový drôt; kovová sieťka proti hmyzu; horčík; kovové hrobky; hrotnice; kovové chrániče na stromy; chróm; chromit; chrómové rudy; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; indium; ingoty z obyčajných kovov; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; káble na visuté lanovky; kovové kade a nádrže; kadmium; kovové kladky (nie ako časť stroja); kladky na posuvné okná; kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky, ventily drenážnych rúrok; kovové klapky, ventily vodovodné; kovové klietky pre divú zver; kovové vzduchovody na ventilačné a klimatizačné zariadenia; klince; klopadlá; klopadlá na dvere; kľúče; krúžky z obyčajných kovov na kľúče; kovové kľučky dverí; kovové konštrukcie klzisiek; kobalt (surovina); kovové kohútiky na sudy; kokily (lejárstvo); kovové koľajnice; koľajnicové spojky; kovové kolená ako ohyby potrubia; kovové kolená na potrubie; kovové kolieska na nábytok; kovové kolíky; stenové kovové kolíky (príchytky); komínové nadstavce kovové; kovové komínové rúry; kovové komíny, dymovody; kovové koncové svorky na laná; kovové kontajnery; kovové flotačné kontajnery; kovové konzervy; kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové kostry budov; kovové kostry stavieb; kovové koše; kotevné dosky; kovové prístaviská na kotvenie lodí; kotvy; stavebné kovania; kovania na dvere; kovania na okná; kovové kovanie na kľučky; kovanie na nábytok; kovanie na truhly; kovové kovanie na vychádzkové palice; kovové obruče, (spojky); kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; kovy obyčajné (surové alebo ako polotovary); kovy v prášku; kovové krídlové okná; kovové kruhové zvierky na rúry; kovové krúžky; krúžky na kľúče z obyčajných kovov; kovové kufre, truhlice; lamely, vložky, tenké doštičky (kovové); kovové laná; kovové laná s výnimkou elektrických; kovové lávky; kovové lejárske formy; kovové lešenia; liatina netepaná alebo čiastočne tepaná; limonit; kovové lišty, laty; ložiskový kov; maltovnice (kovové vane na miešanie malty); korytá na miešanie malty; mangán; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; kovové konštrukcie markízy; mastiace čapy, tlakové mastenice; kovové matice; meď surová alebo ako polotovar; medené krúžky; medený drôt neizolovaný; kovové meracie tyčky na meranie hladiny oleja (pre železničné vozne); kovové rúčky na metly; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; molybdén; molybdenit; mosadz surová alebo ako polotovar; kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom; kovové nádoby (plechovky); kovové nádoby na potraviny; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové nádrže; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové náhrobky; kovové náhrobné dosky; kovové popruhy na manipuláciu s nákladom; kovové slučky na manipulovanie s nákladom; nákovy; prenosné nákovy; rohatinky; napínače; napínače na kovové drôty; napínače na kovové pásy; napínače na kovové remene; kovové napínače remeňov; kovové debny na náradie; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; kovové nárazníky; nástupištia, kovové prefabrikáty; kovové násypníky nie mechanické; kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; nikel; niób; kovové nity; nízkouhlíková oceľ; kovové nosníky; obalové nádoby z kovu; plechové obaly; obaly z cínového plechu; kovové rúrové objímky; kovové objímky; kovové objímky na potrubie; objímky, prstence; kovové stavebné obklady; kovové obklady stien a priečok (na stavby); obloženia stavieb alebo nábytku z niklovej mosadze; kovové lamelové obloženie; kovové obloženie stavieb; kovové obruče na sudy; obyčajné kovy surové alebo ako polotovary; nizkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľ nespracovaná alebo ako polotovar; oceľoliatina, oceľ na odliatky; oceľové kuríny (klietky) kovové; oceľové laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľové stavebné konštrukcie; oceľové stožiare; oceľový drôt; oceľový plech; kovové odkvapové rúry; kovové odpaľovacie rúry; kovové zariadenia poháňané vetrom na odplašenie vtákov; kovové ohrady hrobiek; kovové okenice; kovové okenné rámy; okenné západky; okenné žabice; kovanie okien; kovové okná; kovové okolesníky; olovo ako surovina alebo polotovar; ostnatý drôt; ostrohy; otvárače dverí s výnimkou elektrických; pakfón; kovové manipulačné palety; kovové nakladacie palety; kovové prepravné palety; kovové palety na manipuláciu s tovarom; kovové palisády; kovové pamätné tabule; pancierové platne; pancierové plechy; kovové stavebné panely; kovové pánty, závesy; pasce na divú zver; pásiková oceľ; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové pásky na zväzovanie; pásová oceľ; pásy ocele; pásy železa; kovové pažnice, štetovnice; kovové piliny; kovové pilóty; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové platničky, podložky; plech; plechovky; konzervové plechovky; kovové pletivo; plomby (kovové pečate); kovové ploty; klince na podkovy; lamely, tenké doštičky; platničky; kovové podpery; bezpečnostné pokladničky; kovové pokladničky; kovové poklopy; bronzové náhrobné pomníky; kovové pomníky; kovové náhrobné pomníky; kovové kovanie na postele; kovové posteľové kolieska; postriebrené cínové zlúčeniny; kovové poštové schránky; kovové potrubia; kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu; kovové potrubia ústredného kúrenia; kovové kusy na potrubia; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové prívodné potrubie; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; (registračné) značky kovové poznávacie; kovové poznávacie značky; pracky z obyčajných kovov (železiarsky tovar); kovy v prášku; predvalcované bloky, vývalky (výrobky metalurgie); kovové prefabrikáty (obloženie stavieb); kovové predklady; kovové priečky; priečky kovových zábradlí; kovové priehradové konštrukcie; príchytky (klince); príchytky (kolíky) kovové; príchytky, klince; kovové prípojky a odbočky na potrubia; príručné kovové pokladnice; kovové príslušenstvo postelí; pristávacie schodíky kovové pohyblivé pre cestujúcich; kovové prístavné hrádze na kotvenie lodí; pružiny (železiarsky tovar); reťaze pre psy; putá; pyroforické kovy; kovanie na rakvy; kovové okenné rámy; kovové skleníkové rámy; kovové rebríky; (poznávacie značky) kovové registračné značky; kovové reklamné stĺpy; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; kovové reťaze; reťaze pre rožný statok; kovové rímsy; rímsy kovové, ozdobné lišty kovové; rohatiny (nákovy); oceľové rolety; kovové obloženie ropných vrtov; kovové rošty; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové rúčky na kosy; rudy kovové; kovové krúžky na rukoväte; kovové rukoväte nožov; rúrkové komínové nadstavce kovové; kovové príchytky na rúry; kovové schodíky; kovové schodiská; kovové schodnice ako časti schodísk; kovové stupne schodov; sieťka proti hmyzu (kovová); kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové silá; kovové prenosné skleníky; skoby (kramle) kovové; skoby do ľadu (na lezenie); skoby kovové (horolezecký výstroj); skoby, kramle, mačky (na lezenie v ľade); kovové skrinky na mäso; kovové skrinky na náradie; kovové skrinky, debny; kovové skrutky; kovové skrutky s maticou; kovové slučkové závesy; lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi; sochy z obyčajných kovov; sošky (figuríny) z obyčajných kovov; spájkovací kovový drôt; mäkké spájky, strieborné; mäkké spájky, zlaté; kovové spájky na káble a laná s výnimkou elektrických; kovové spojky na neelektrické káble; spojky rúrkové (kovové); spojovacie plechy; kovové objímky na spojovacie rúry; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové spriahadlá na reťaze; staniol; kovové stanové kolíky; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; stavebné kovania; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovové stavebné panely; kovový stavebný materiál; kovové stavidlá nie ako časti strojov; kovové stély; kovové stĺpy; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové telegrafné stĺpy; kovové stojany na sudy; kovové stojky; kovové zámočnícke stoly; kovové stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové strechy; kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; strieborná spájka; kovové remeňové spony na stroje; kovové stropy, stropné dosky; stupne schodov (kovové); kovové obruče na sudy; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na laná; svorník s okom; svorníky; škrabáky na obuv; škrabáky na topánky; kovové škridly; kovové štetovnice, pažnice; kovové identifikačné štítky; kovové vývesné štíty; tantal (kov); kovové telefónne búdky; kovové telegrafné stĺpy; titán; titánové železo, kovové tlakové potrubie; točne; tombak; kovové trámy; kovové železničné traverzy; kovové tubingové výstuže; turnikety s výnimkou automatických; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; kovové tyče; uholníky; kovové strešné uholníky; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové držiaky na uteráky; kovové uzávery; kovové uzávery na tašky; kovové uzávery na fľaše; uzávery na kufre, debny a kazety; kovové uzávery na okná; kovové uzávery na posuvné okná; kovové úžľabia; vanádium; vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); kovové rúry na ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové ventily nie ako časti strojov; kovové ventily, klapky vodovodné; kovové veterníky; kovové strešné veterníky; veže na skoky do vody kovové; kovové viazače snopov; káble visutej lanovky; kovové vodiace lišty; kovové vodovodné potrubia; volfrám; volfrámové železo; kovové voliéry; kovové vonkajšie plášte budov; kovové vonkajšie rolety a žalúzie; vrchnáky na nádoby (kovové); kovové zariadenia poháňané vetrom na odplašenie vtákov; železničné výhybky; kovové hroty na vychádzkové palice; kovové výplne dverí; kovové vypúšťacie rúry, drenážne rúry; kovové výstuže ropných veží; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vystužovacie materiály do potrubí; kovové vystužovacie materiály na remene; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové zámočnícke stoly; západky; kovové západky na bránky; kovové západky na okná; kovové zarážky dverí; potrubia a rúry na zariadenia ústredného kúrenia; kovové zárubne; kovové zásteny pri peciach; zásteny pred kozubmi; dverové zástrčky; zástrčky (spojovacie kontakty); zátky kovové; kovové zátky na sudy; neelektrické zatvárače dverí; závesné háky na kotly; závitové krúžky; závlačky; kovové závory; zinok; zirkónium; zlaté spájky; zliatiny na tvrdé spájky; zliatiny obyčajných kovov; kovové značky na vozidlá; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; zváracie a spájkovacie elektródy; kovové drôty a tyče na zváranie; pasce na zver; cestné zvodidlá z kovu; zvončeky pre zvieratá; zvončeky; zvony; kovové žabice na dvere; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; železná ruda; napínače na železné pásky; kovový materiál na železnice; kovové železničné podvaly; železo (ako surovina alebo polotovar); žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovové žľaby.
07 - Adhézne remene na kladky; vzduchové pumpy do akvária; alternátory; asfaltéry, asfaltovacie stroje; automatické hľadacie kotvy pre loďstvo; axiálne ložiská; baliace stroje; banské rezacie stroje; banské vrtáky; baranidlá (stroje); betónové miešačky (stroje); bežce pletacích strojov; stroje na montáž bicyklov; bicyklové dynamá (generátory); zachytávače a zberače blata (ako stroje); brány (poľnohospodárske náradie); brzdové čeľuste s výnimkou brzdových čeľustí na vozidlá; brzdové diely s výnimkou brzdových dielov do vozidiel; brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení do vozidiel; bubny do vyšívacích strojov; buchary; buldozéry; centrifúgy, odstredivky (stroje); cestné stroje; cestné valce; stroje na výrobu cestovín; cievky (ako časti strojov); cievky, kazety do tkáčskych strojov; stroje na výrobu cigariet na priemyselné účely; stroje na výrobu cukru; čepele (časti strojov); membrány čerpadiel; čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích strojov); čerpadlá do vykurovacích zariadení; čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy (stroje); stroje na výrobu čipiek; stroje a prístroje na čistenie (elektrické); prístroje na čistenie acetylénu; parné čistiace stroje; čistiace stroje vysokotlakové; člnky (ako časti strojov); motory do člnov; dávkovače (časti strojov); dávkovače lepiacej pásky ako stroje; dezintegrátory; dierkovače do dierkovacích strojov; dlabačky (stroje); dojacie stroje; odsávačky na dojacie stroje; potrubné pneumatické zariadenia na dopravu; dopravníky ako stroje; dopriadacie stroje; tlačiarenské dosky; drážky pletacích strojov; drviace stroje; elektrické drviče pre domácnosť; drviče odpadu (ako stroje); dúchadlá, výtlačné ventilátory; hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov); dvíhacie vozne; dynamá; ejektory, prúdové čerpadlá; elektrické kladivá; elektrické otvárače na konzervy; elektromechanické stroje pre chemický priemysel; eskalátory (pohyblivé schodiská); etiketovacie stroje; expanzné nádoby (časti strojov); banské extraktory; farbiace stroje; vzduchové kefy (stroje) na nanášanie farby; filtre (časti strojov alebo motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov); filtrovacie stroje; finišér; stroje na zátkovanie fliaš; fukáre na zrno; fukáre, vejačky; pomocný generátorový agregát; generátory elektriny; generátory prúdu, zdroje prúdu; guľkové ložiská; hadice do vysávačov; hlavy valcov do motorov; hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; hnacie remene dopravníkov; hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; zariadenia na hnojenie; kyslíkové rezacie horáky (stroje); autogénne horáky na rezanie; hrabacie stroje (hrabačky); hrable k hrabacím strojom; prevodové hriadele nie do pozemných vozidiel; hriadele strojov; hriadele, kľuky; páky ako časti strojov; hrnčiarsky kruh; hrotovačky; hydraulické motory; hydraulické turbíny; hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); chladiče do motorov a hnacích strojov; ihličkové ložiská; kalolisy; stroje na opracovanie kameňa; karburátory; prívody karburátorov; kardanové spojky; katalytické konvertory; katalyzátory do motorov; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; tlačiarske kazety na matrice; elektrické kefy ako časti strojov; zberné kefy na elektrickom dyname; kefy ako časti strojov; pneumatické kladivá; kladivá (ako časti strojov); kladkostroje; klapky (ako časti strojov); kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov); stroje na výrobu salám, párkov a klobás; kľukové hriadele; kľukové skrine strojov, motorov a hnacích strojov; zariadenia a stroje pre knihársky priemysel; stroje na ukladanie koľajníc; kolesá (ako časti strojov); kolovraty; kompresory (ako stroje); kompresory do chladiacich zariadení; kondenzačné zariadenia; parné kondenzátory ako časti strojov; palivové konvertory do zážihových motorov; konvertory do oceliarní; nosné konzoly na stroje; obuvnícke kopytá ako časti strojov; kosačky; nože do kosačiek; kosačky na trávniky (stroje); kotlové rúrky (časti strojov); kotúčové spojky (stroje); automatické kotvy pre námorníctvo; kováčske mechy; kovové tyče na zváranie plynom; stroje na ťahanie kovov; stroje na spracovanie kože; krájače na chlieb (stroje); mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka; ložiskové krúžky; piestne krúžky; krúžky guľkových ložísk; kryty (ako časti strojov); elektrické kuchynské stroje; kukuričné odzrňovače (ako stroj); kypriče (ako stroje); látacie stroje; elektrické lepovacie pištole; stroje a prístroje na leštenie (elektrické); leštiace lisy; elektrické leštiace zariadenia na parkety; leštičky; elektrické leštičky na obuv; letecké motory; liahne na vajcia; lietadlové motory; lisovacie stroje; stroje na lisovanie, vákuovanie a prepravu zrna; lisy; vínne lisy; lisy (stroje na priemyselné účely); lisy na hrozno; lisy na krmivo; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; motory do lodí; lodné motory; mechanické lopatové nakladače; ihličkové ložiská; krúžky guľkových ložísk; ložiská ako časti strojov; antifrikačné ložiská do strojov; ložiskové čapy (časti strojov); lúpačky (stroje na lúpanie); maliarske stroje; prenosné mangle; mangle, žehliace stroje; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); stroje na výrobu masla; mastenice (ako časti strojov); polygrafické matrice; škatule na matrice (polygrafia); objímky na mazanie (časti strojov); mažiare ako stroje; mlynčeky na mäso ako stroje; mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka; mechanizmy pletacích strojov; mechy ako stroje; membrány čerpadiel; miazdriace stroje; stroje na miesenie; miešacie stroje; miešače elektrické na použitie v domácnosti; miešačky; zariadenia na výrobu minerálnej vody; mixéry (stroje); mláťačky; mliekarské stroje; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; mlyny (stroje); mlyny na obilie; mostové žeriavy; štartér na motocykle (nakopnutím); elektrické motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; lodné motory; piesty motorové; zapaľovacie induktory do motorov; motory na stlačený vzduch; motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; motovidlá do tkáčskych strojov; mykací povlak (časti mykacích strojov); mykacie stroje; nakladacie rampy; nakladacie výložníky; nákladné výťahy; napájacie zariadenia do rušňových motorov; regulátory napájače vody; stroje na výrobu nápojov elektromechanické; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; mechanické navíjacie zariadenia; mechanické navijaky na navíjanie hadíc; navijaky (ako časti strojov); navijaky alebo rumpály na rybárske siete; nitelnice tkáčskych strojov; nitovacie stroje; nosné konzoly na stroje; elektrické nože; nože ako časti strojov; nože do kosačiek; nožné pedále šijacích strojov; elektrické nožnice; nožnice na strihanie srsti zvierat (ako stroje); stroje na lúpanie obilia; obilné mlyny (stroje); obilné triediče; objímky, krúžky na mazanie (časti strojov); obloženia a armatúry bojlerov v strojoch; obracače sena (stroje); obrážacie stroje, dlabačky; obšívacie stroje; leštičky na obuv elektrické; obuvnícke kopytá (ako časti strojov); konvertory pre oceliarstvo; oceľotlačové stroje; odlievacie formy (časti strojov); odlučovače oleja; odlučovače vody (separátory); odmastňovacie zariadenia ako stroje; stroje na lisovanie odpadu; odprašovacie zariadenia na čistenie; odsávacie stroje na priemyselné účely; odsávače ako stroje; odsávače prachu a podobných nečistôt; odsávačky ako časti dojacích strojov; zariadenia na odsávanie prachu na čistenie; odstopkovačky (stroje); stroje na odstraňovanie vodného kameňa; odstredivé čerpadlá; odstredivé mlyny; odstredivky na smotanu; odstredivky, žmýkačky; odvádzače kondenzátu; odvodňovacie stroje; odvzdušňovače napájacej vody; ohýbačky ako stroje; ochranné kryty strojov; ojnice na stroje, motory a hnacie stroje; olejové separátory; orezávacie stroje; osievacie stroje; elektrické otvárače na konzervy; ovládacie káble strojov, motorov a hnacích strojov; ozubené prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; pákové buchary; palivové konvertory do zážihových motorov; papiernické stroje; parné generátory alebo kotly ako stroje; parné stroje; parné valce; pásové dopravníky; pásy na dopravníky; pásy na stroje; pohyblivé pásy pre chodcov; pečiatkovacie stroje; pedálové šliapadlo šijacieho stroja; piestové časti; piestové segmenty; piesty ako časti strojov; piesty tlmiča ako časti strojov; pílové listy (ako časti strojov); píly (stroje); písmolejárske stroje; elektrické lepovacie pištole; striekacie pištole na farby; pištole (nástroje na použitie s výbušninami); zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva; pivové pumpy; plákacie stroje; plamenice rušňových kotlov; plečky (ako stroje); pletacie stroje; stroje na pletenie povrazov; pletiarske stroje; plniace dúchadlá; plniace stroje; plničky fliaš; ploché spätné ventily, záklopky (ako časti strojov); stroje na plombovanie, pečatenie fliaš; pluhy; plunžery; dúchadlá na stláčanie, odsávanie a prepravu plynu; pneumatické dopravníky; pneumatické kladivá; pneumatické transportéry; pneumatické zariadenie na otváranie a zatváranie dverí (časť stroja); stroje na výrobu podpätkov; podstavce stroja, stojany; podstavce, stojany na ložiská hriadeľov; pohyblivé schodiská (eskalátory); elektrickomechanické stroje na prípravu pokrmov; poľnohospodárske dopravníky; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného; poľnohospodárske stroje; polygrafické lisy; polygrafické stroje; posúvače papiera (do tlačiarní); pracie a premývacie zariadenia; pracie stroje; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; zariadenia na odsávanie prachu na čistenie; prehrievače; preosievacie zariadenia; banské prepravníky; prevodové hriadele nie do pozemných vozidiel; prevodové skrine s výnimkou prevodoviek do pozemných vozidiel; prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; prevody strojov; prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií; prevzdušňovače; príklopy (časti tlačiarenských lisov); generátory prúdov; pružiny ako časti strojov; pudlovacie stroje; pulverizátory (stroje); pumpy na mazanie; radlice; stroje na rafinériu ropy; stroje na vypletanie rakety; rámy, suporty pletacích strojov; razidlá ako stroje; reaktívne (propulzné) mechanizmy s výnimkou mechanizmov do pozemných vozidiel; reaktívne motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; redukčné súkolesia nie do pozemných vozidiel; redukčné ventily (ako časti strojov); regulátory (ako časti strojov); regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov; remene do motorov a hnacích strojov; remene dynama; adhézne remene na kladky; remene ventilátorov do motorov; adhézne pásky na remenice; remenice (ako časti strojov); hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; reťaze zdvíhadiel (časti strojov); reťazové píly; rezacie; stroje; rezačky na slamu, sečkovice; riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; elektrické kuchynské roboty; roboty (stroje); rotačné tlačiarske stroje; rozprašovacie stroje; rozprašovače odpadových vôd; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; stroje na spracovanie rudy; ryhovacie pluhy; rýpadlá; rytecké stroje; sádzacie stroje; sádzacie stroje na sádzanie fotosadzbou; samomazacie ložiská; satinovacie stroje; sejacie stroje; sekáče do strojov; sekáče na mäso ako stroje; separátory, odlučovače; schránky na štočky; navijak na rybárske siete; sitá (ako stroje alebo ich časti); sitá na škvaru ako stroje; stroje na opracovanie skla; skrine alebo stojany ako časti strojov; snehové pluhy; splynovače; kardanové spojky; spojky s výnimkou spojok do pozemných vozidiel; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); spriadacie stroje; spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel; statory (ako časti strojov); stavidlá (ako časti strojov); sterotypy ako stroje (na tlač); stojany, podstavce na ložiská hriadeľov; stojany, podstavce na ložiskové čapy (časť stroja); stoly alebo upínacie dosky na stroje; striekacie pištole na farbu; strihacie stroje; strihacie stroje na strihanie srsti zvierat; stroje pre textilný priemysel; kolesá strojov; súkolesia strojov; strojové nožnice na strihanie zvierat; strúhacie stroje na zeleninu; strúhačky (ako stroje); redukčné súkolesia nie do pozemných vozidiel; súkolesia (ako časti strojov); suportová skriňa, zariadenia na výrobu sýtenej vody; stroje na výrobu sýtených nápojov; šetriče paliva do motorov; šijacie stroje; elektrické šľahače; elektrické šľahače pre domácnosť; štartér motocyklov (nakopnutím); štartéry motorov a hnacích strojov; stroje na spracovanie tabaku; ťahadlá (spojovacie tyče) na stroje, motory a hnacie stroje; taviace stroje; stroje a prístroje na tepovanie kobercov (elektrické); tkáčske stroje; tkáčske člnky; tkáčske vretená; tlačiace valce do tlačiarenských strojov; tlačiarenské dosky; tlačiarenské stroje; tlačiarenské stroje na tlačenie na plech; tlačiarenské valce; tlačiarenské valce ako časti tlačiarenských strojov; piesty tlmičov ako časti strojov; tlmiče motorov; tlakové torkrétovacie pištole; torzné dynamá s výnimkou dynám do pozemných vozidiel; záhradné traktory; transmisné reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; pluhy na odstraňovanie trávnika; trepacie stroje; trhacie stroje na priemyselné účely; triediace stroje; triediace stroje na priemyselné účely; hydraulické turbíny; turbíny s výnimkou turbín do pozemných vozidiel; turbokompresory; ubíjadlá (stroje); uhlíkové kefy; umývacie linky na umývanie automobilov; umývacie zariadenia na automobily; umývačky fliaš; umývačky riadu; upchávky ako časti strojov; upínacie zariadenia, upínacie vretená (ako časti strojov); hladiace stroje na usne; uzatváranie na uzatváranie fliaš; piesty valcov; piesty do valcov; valce ako časti strojov; valce do strojov; valce do valcovní; valce motorov a hnacích strojov; valcovne; valčekové ložiská; stroje na varenie piva; ventilátory motorov a hnacích strojov; ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); viazacie stroje na viazanie sena; viazacie stroje na viazanie slamy; viazacie stroje, samoviazače; vibrátory (stroje) na priemyselné účely; vložky do filtračných zariadení; vodiace zariadenia ako časti strojov; rezačky na vodnicu; vodovodné vykurovacie zariadenia (ako časti strojov); odlučovače vody, separátory; voľnobežky s výnimkou voľnobežiek do pozemných vozidiel; zdvíhacie vozne; vrecká do vysávačov; banské vrtáky; vrtné veže (plávajúce alebo neplávajúce); vstrekovania do motorov; vulkanizačné prístroje; výfukové potrubia motorov; výfuky motorov; výmenníky tepla ako časti strojov; vyorávače ako stroje; vysávače; príslušenstvo vysávačov na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov; vrecká do vysávačov; vysávače na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; mechanické výsypky; výťahové laná, remene; výťahy; výtlačné ventily (ako časti strojov); vývevy (stroje); vzduchové chladiče; vzduchové kefy (stroje) na nanášanie farieb; vzduchové kompresory (zariadenia garáží); vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom; vzdušné chladiče; motory vznášadiel; záhradné traktory; zametacie autá; samohybné zametacie stroje; zapaľovacie induktory; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; zapaľovače zážihových motorov; napájacie zariadenia do rušňových motorov; zariadenia na odstraňovanie odpadu; zariadenia na potápanie ako stroje; zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet elektrické; zatavovacie stroje na priemyselné účely; závesné a zdvižné háky; závesy (ako časti strojov); závitorezy (stroje); zberače kotlového kameňa (stroje); zberače vodného kameňa z bojlerov; zberné kefy na elektrickom dyname; zdvíhacie zariadenia; zdvíhadlá, elevátory; zdviháky (stroje); zdviháky závitové (stroje); stroje na zemné práce, exkavátory; zošívacie stroje; zotrvačníky (ako stroje); dúchadlá alebo fukáre na stláčanie, odsávanie alebo prepravu zrna; zváracie horáky na plyn; elektrické zváračky ako stroje; zváračské prístroje na plyn; zvislé vratidlo; žacie hrsťovacie a mláťacie stroje; žacie hrsťovacie a viazacie stroje; žacie hrsťovače; žacie stroje; žarnovy; žehliace stroje; stroje na výstavbu železníc; žeraviace sviečky do naftových motorov; žeriavy; mostové žeriavy; žiarnice (ako časti strojov); žliabkovačka, drážkovačka (strojové náradie); žmýkačky.
08 - Barany, ubíjačky (ručné nástroje); bitúnkové zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne opracovanie jatočných zvierat; bodáky; boxery (zbrane); nožnice na strihanie fúzov a brady; britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické; brúsky (ručné náradie); brúsky na kladivá; brúsne kamene; brúsne kotúče (ručné náradie); brúsne nástroje; brúsy (ručné náradie); brúsy, osly; buchary (kladivá); čakany; čapovacie dláta; čepele, nože (zbrane); česáky (ručné nástroje); ručné náradie na dekantáciu kvapalín; depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; sklenársky diamant (časti ručných nástrojov); dierovače (ručné nástroje); dlabacie sekery; duté dláta (ručné nástroje); dláta, rydlá; nástroje na sťahovanie kože dobytka; zariadenia na omráčenie dobytka; značkovače na dobytok; drážkové hoblíky; držiaky na pílky; dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); dýky; exstirpátory (ručné nástroje); fazetovače (ručné náradie); frézovacie tŕne; ručné frézy; hrable na golf; harpúny ako rybárske náčinie; harpúny na lovenie rýb; želiezka hoblíkov; hoblíky (ručný nástroj); holiace čepele; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; obaly na holiace strojčeky, britvy; horolezecké čakany; hrable (ručné náradie); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); hustilka (ručná); ihlové pilníky; navliekacie očká na ihly; rozprašovače insekticídov (ručné náradie); jamkovače (ručné nástroje); brúsny kameň; kazety na holiace strojčeky; kamenárske alebo murárske kladivá; kladivá (ručné nástroje); kladivá na drvenie kameňa; kliešte; klieštiky; klieštiky na cukor; klieštiky na očné riasy; vyťahovače klincov (ručný nástroj); kliny; kľúče (na matice) ako ručné nástroje; nožnice na knôty; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; obuvnícke kopytá; kosáky; kosy; články kosy; kovové prípravky na razenie; dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); krájač vajec (neelektrický); krájače na pizzu (neelektrické); krájače na zeleninu; krájače syrov (neelektrické); krompáče; krúžkové platne; kulmy (na kučeravenie vlasov); kuričské náradie; kyjanice; lejacie panvy; leštiace, glazovacie nástroje; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); nástroje na predierkovanie lístkov; lopatky na sadenie alebo presádzanie; lopaty (ručné náradie); lupienkové píly; luskáčiky orechov; lyžice (ručné náradie); mačety; manikúrové súpravy; elektrické manikúrové súpravy; sekáčiky na mäso (ručné nástroje); meče; puzdrá na meče; trecie misky; misky na peniaze; mlaty, kyje; motyčky (na okopávanie); motyčky, plečky (ako ručné náradie); motyky; murárska lyžica; murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); naberačky; nadstavce na závitníky; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástroje na značkovanie rožného statku; nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje; navliekače nití; nebožiece (ručné nástroje); nebožiece, vrtáky (ručné nástroje); elektrické alebo neelektrické kliešte na nechty; elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty; kliešte na nechty; pilníky na nechty; škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi; nitovacie kladivá (ručné nástroje); nitovačky (ručné nástroje); lovecké nože; nože do mlynčekov (ručné nástroje); rezné nože hoblíkov; nože na konské kopytá; nože na zeleninu; nože nožníc; nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie); nožiarsky tovar, príbor; nožnice; elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov; nožnice na strihanie zvierat (ručný nástroj); nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); nožnice; oberače na ovocie (ručné náradie); objímky výstružníkov; oblúkové píly; obojručné nože; obušky, palice; ocieľky; ocieľky na brúsenie; pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických; opasky, remene na nosenie náradia; orezávačky (ručné nástroje); oslice na kosu; držiaky na osličky; ostriace nástroje; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; páčidlá na poklopy; paginovačky (dierovačky); pedikúrové súpravy; perforovačky (ručné nástroje); pílky (ručné náradie); pilníky (nástroje); elektrické pilníky na nechty; pílové listy (ako časti ručných nástrojov); pinzety; epilačné pinzety; pinzety, kliešte; ručné pištole na vtlačovanie tmelu; ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; pošvy na meče; predmety zo železa ako ručné nástroje (s výnimkou elektrických); príbor (nože, vidličky a lyžice); priebojníky; prístroje na omračovanie dobytka pred porážkou; prístroje na tetovanie; puzdrá na britvy, žiletky, holiace strojčeky; puzdrá na holiace potreby; rámy na ručné píly; rašple (ručné nástroje); razidlá (ručné nástroje); razník klincov; remene na ostrenie; remene na žiletky; rezače závitov; rezačky; rezné nože hoblíkov; rohatky so západkou (ručné nástroje); rozpínačky (ručné náradia); ručné rozprašovače insekticídov; roztierky; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); ručné nástroje na opletanie; ručné vŕtačky (ručné nástroje); rúrkorezy (ručné nástroje); nástroje na rezanie rúry; rydlá (ručné nástroje); ryhovače (ručné nástroje); rýle; rytecké ihly; sekáče; sekačky, rezačky; sekáčiky (ručné nástroje); sekáčiky na mäso (ručné nástroje); sekerky; sekery; drevorubačské sekery; skrutkovače; sochory; zariadenia a nástroje na sťahovanie kože jatočných zvierat; stolárske vrtáky; strieborný príbor (nože, vidličky a lyžice); striekačky na rozprašovanie insekticídov; strihacie kliešte na prerezávanie stromov; strihače, strihacie strojčeky na dobytok; ručné strojčeky na strihanie; krájače syrov; (neelektrické); šable; šidlá (ručné nástroje); šidlo na rozpletanie lán; kovová škárovačka; škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi; škrabáky (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); škrabky na ryby; škrabky na zeleninu; škripce; špachtle, stierky ako ručné náradie; štepárske nástroje; štepárske nože; tešly (tesárske sekery); tĺčiky (ručné nástroje); ručné pištole na vtlačovanie tmelu; kovové tvárniace nástroje; ťažobné tyče (baníctvo); uholníky (ručné nástroje); upchávačky (ručné nástroje); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); otvárače na ustrice; prístroje na prepichovanie uší; krájače vajec (neelektrické); valcovačky kovových pásov (ručné nástroje); valcovačky na drôty a kovové pásky (ručné náradie); ručné nástroje na valchovanie; valchy (ručné nástroje); vidličky; vidly; vojenské lopatky; vratidlá na závitníky; vreckové nožíky; vŕtačky na ručný pohon; vrtáky, hroty (ručné nástroje); vyorávače (ručné nástroje); vypaľovacie želiezka (značkovače); výstružníky; vyťahovače klincov; záhradné náradie na ručný pohon; záhradnícke nože, lesné sekáče; záhradnícke nožnice (veľké); zariadenia na ničenie rastlinných parazitov; zariadenia na ničenie rastlinných škodcov; zariadenia na prepichnutie uší; zaškrabávacie nástroje; závitnice (ručné nástroje); nadstavce na závitníky; závitníky (ručné nástroje); sečné a bodné zbrane; ručné zdviháky; ručné závitové zdviháky; zveráky; zveráky (pre stolárov a debnárov); žehličky, hladičky s výnimkou elektrických; železné nástroje na žliabkovanie; želiezka na kučeravenie vlasov; žliabkovače (ručné nástroje).
09 - Acidometre; acidometre na batérie; adjustačné prístroje na diapozitívy; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; nádoby akumulátorov; platne do akumulátorov; akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; astrofotografické objektívy; prístroje a zariadenia pre astronómiu; audiovizuálna technika na výučbu; predajné automaty; automaty na vydávanie lístkov; automobilové výstražné trojuholníky; automobilové zapaľovače cigariet; autorádiá; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; nástroje na určovanie azimutu; balasty na osvetľovacie prístroje; meteorologické balóny; akumulátorové banky; barometre; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; meracie zariadenia na benzín; meráky hladiny benzínu; benzínové čerpadlá na stanice pohonných hmôt; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); bleskozvody; fotografické blesky; blikavé svetlá; bóje; signalizačné bóje; značkovacie bóje; bóje, majáky svetelné; bránky parkovacie, uvádzané do chodu vhodením mince; buzoly, kompasy; bzučiaky; elektromagnetické cievky; indukčné cievky; cievky (fotografia); cievky elektrické; fotografické clony; clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; cukromery; cyklotróny; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; čítače čiarových kódov; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy DNA; číslicové súradnicové zapisovače; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); optické čítače; čítače čiarového kódu; elektrické články; galvanické články; požiarnické člny; ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; laboratórne destilačné prístroje; destilačné prístroje na vedecké účely; detektory; detektory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; diapozitívy; rámčeky na diapozitívy; rámovacie zariadenia na diapozitívy; elektronické diáre; kancelárske dierovacie stroje; difrakčné zariadenia; diktovacie stroje; disková jednotka (do počítačov); kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DNA čipy; dochádzkové hodiny; dopravné signalizačné semafory; svetelné alebo mechanické dopravné značky; dozimetre; dozimetrické prístroje; elektrické drôty; telefónne drôty; poistkové drôty zo zliatin kovov; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; zariadenia na rezanie elektrického oblúku; zariadenie na zváranie elektrického oblúku; elektricky ohradené priestory; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník - prekladový; elektrónky (rádio); elektrónky so žeravenou katódou; epidiaskopy; ergometre; expozimetre; fakturovacie stroje; detektory falošných mincí; faxy; rezacie prístroje na film; exponované filmy; kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotografické filtre; filtre na dýchacie masky; filtre UV lúčov na účely fotografické; fotoelektrické bunky; leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy); sušičky na fotografické snímky (pozitívy); fotokomory; fotometre; zariadenia a prístroje pre fyziku; galvanické články; galvanizačné zariadenia; galvanizéry; galvanometre; geodetické nástroje; zariadenie na výmenu gramofónovej ihly; gramofónové platne; hasiace prístroje; heliografické prístroje; fotografické hľadáčiky; hlasovacie zariadenia; hĺbkovacie laná (meracie); hologramy; hovorové rúry (lodné); hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hustomery; hydrometre, vodomery; chemické prístroje a nástroje; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; gramofónové ihly; indikátory; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); indukčné cievky; induktory (elektrina); indukty (elektrina); informačné tabule elektronické; inklinometre, sklonomery; inkubátory pre kultúry baktérií; integrované obvody; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; iskry (zachytávače), lapače iskier; jazdecké prilby; elektrické káble; koaxiálne káble; manšón na elektrické káble; káble s optickými vláknami; kalibračné krúžky; kapilárne rúrky; katódové protikorózne prístroje; katódy; kazety na mikroskopové sklíčka; prístroje na strihanie kinofilmov; kinofilmy (exponované); kmitomery; koaxiálne káble; magnetické kódovacie matice; kódované magnetické karty; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; kompaktné disky; optické kompaktné disky; komparátory; kompasy; elektrické prístroje na komutáciu; komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; elektrické kondenzátory; optické kondenzory; konektory, spojky (elektrina); konektory, spojky (elektrina); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kontakty elektrické; kontakty elektrické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; korekčné šošovky; nástroje na kontrolu kotla, teplárenskej pece; kozmografické nástroje; prístroje na meranie hrúbky kože; elektrické zariadenia proti krádeži; krajčírske metre; kreslené filmy; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na elektrické zásuvky; kvantomery; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); zariadenia na prenos kyslíka; laboratórne oblečenie; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; optické lampy; lampy do fotokomôr; lampy do tmavých komôr (fotografia); lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magika; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; ochranné odevy pre letcov; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; liehomery, liehové manometre; automaty na lístky; logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry; kódované magnetických kariet; magnetické médiá; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnetoskopy; magnety; magnety ako dekorácia; majáky, bóje svetelné; manekín figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); manometre (tlakomery); ochranné masky; potápačské masky; matematické prístroje; medený drôt izolovaný; megafóny; mechanické značky; akustické membrány; membrány do vedeckých prístrojov; meniče diskov (do počítačov); meniče elektrické; meracie pomôcky; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; merače elektrických strát; meračský stôl; meradlá; prístroje a nástroje na meranie objemu; meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mierky; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; mikrofóny; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikroprocesory; obaly na mikroskopové sklíčka; mikroskopy; mikrotómy; minciere; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mechanizmy na mincové zariadenia; minútové hodiny na použitie v kuchyni; fotografické misky; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; modemy; monitorovacie počítačové programy; monitory (počítačový hardvér); prístroje na výskum morského dna; mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; myši (informatika); špeciálny laboratórny nábytok; nákolenníky pre robotníkov; námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; náplne (cartridges) na videohry; identifikačné magnetické náramky; elektrické natáčky; návestidlá svetelné alebo mechanické; návestné bóje; návestné lampáše (signálne); navigačné nástroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (fotografia); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; astrofotografické objektívy; objektívy (optika); elektrické objímky; objímky elektrických káblov; laboratórne oblečenie; ochranné obleky proti ohňu; obmedzovače (elektrotechnika); obrúčky cvikrov; nástroje na meranie obrysov; očné tienidlá; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu; odkvapkávače na fotografické účely; odmerky zo skla; elektrické odpory; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravným nehodám; odrušovače (elektrotechnika); ochranné oblečenie proti ohňu; ohmmetre; ohňovzdorné obaly; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; azbestové požiarnické ochranné štíty; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; okruhpolygrafické slučky; oktanty; okuláre; puzdrá na okuliare; rámy na okuliare; puzdrá na okuliare, cvikre; olovká; olovnice; nahrané operačné programy; optické čítače; optické disky; optické kondenzátory; optické lampy; optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; optické sklo; optické šošovky; optické vlákna; káble s optickými vláknami; optické výrobky; optické žiarovky; ortuťové libely; oscilografy; štíty proti oslneniu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; balasty na osvetľovacie prístroje; otáčkomery; elektrické otvárače dverí; ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; samoregulačné palivové čerpadlá; palivové čerpadlá na čerpacie stanice; pamäte počítačov; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; magnetické páskové jednotky do počítačov; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; pece na laboratórne experimenty; laboratórne pece, piecky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie jednotky); periférne zariadenia počítačov; periskopy; pipety; výstražné píšťalky; píšťalky na psov; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; premietacie plátna; nosiče tmavých platní (fotografia); plávacie kolesá; plávacie pásy; plávacie vesty; plaváky; plavebné prístroje a nástroje; prístroje na rozbor plynu; plynomery; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; počítacie (logaritmické) pravítko; počítacie dosky; počítacie stroje; počítače; periférne zariadenia počítačov; tlačiarne k počítačom; programy na počítačové hry; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); počítadlá; počítadlo guľôčkové; prilby na počúvanie; podložky pod myš; laboratórne podnosy; podpera zápästia pri práci s počítačom; poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče; elektricky vyhrievané ponožky; poplašné zariadenia; posuvné meradlá; posuvné meradlo, kaliber; počítacie stroje na poštové známky; potápačské kombinézy; potápačské masky; potápačské prístroje; potápačské skafandre; zariadenia na rozbor potravy; pozorovacie prístroje; hubice požiarnych hadíc; požiarne hlásiče; požiarne striekačky; azbestové zásteny pre požiarnikov; požiarnické autá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; tesárske pravítka; pravítka, lineáre; pravítka, metre; predajné automaty; premietacie plátna; gramofónové prenosky; prenosný telefón; ochranné zariadenie proti prepätiu; prerušovače; presné meracie prístroje; presné váhy; dverové priezory; jazdecké prilby; ochranné prilby; ochranné prilby na šport; prilby na počúvanie; prípojky (elektrotechnika); elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; prizmy (optika); procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); programy na počítačové hry; nahrané programy obsluhujúce počítač; protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov; pružné disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiologické zariadenia na priemyselné účely; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; prístroje na rádiové výzvy; rámčeky na diapozitívy; rastre na výrobu štočkov; elektrické redukcie; refraktometre; refraktory, registračné pokladnice; regulátory napätia automobilov; regulátory osvetlenia divadelnej scény; regulátory otáčok gramofónov; elektrické regulátory svetla; elektrické relé; reostaty; reostaty (regulátory na tlmenie svetla) elektrické; reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; retiazky na cvikre; retiazky na okuliare; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; riadiace panely (elektrina); exponované röntgenové filmy; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; röntgenové prístroje a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové trubice s výnimkou trubíc na lekárske účely; prístroje na rozbor vzduchu; rozhrania (pre počítače); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; ochranné rukavice; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; potápačské rukavice; elektroinštalačné rúrky; elektroinštalačné rúry; rúry na laboratórne experimenty; rýchlomery (fotografia); rýchlomery, tachometre; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); samoregulačné palivové čerpadlá; satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); dopravné signalizačné semafory; sextanty; sférometre; bezpečnostné siete; ochranné siete proti nehodám; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky; požiarne signalizačné zariadenie; signálne návestné lampáše; hmlové signály s výnimkou výbušných; hmlové signály s výnimkou výbušných; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; sklonomery; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky, škatule na reproduktory; skriňové rozvádzače (elektrina); skúmavky; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; slnečné clony (optika); telefónne slúchadlá; smerovky (smerové svetlá); snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; snímače dymu (požiarne hlásiče); solárne články; sonáre, ultrazvukové lokátory; sondážne plomby; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; sonometre; elektrické spájkovačky; spektrografy; spektroskopy; spínače; spojky elektrické; spojky elektrického vedenia; spojky na elektrické káble; spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos pre plavcov a potápačov; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; akustické spriahadlá; spriahadlá elektrické; spúšte uzávierok (fotografia); statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; stojančeky na orysovanie; stožiare bezdrôtových telegrafov; stožiare na bezdrôtovú telegrafiu; strihacie zariadenia na strihanie filmov; sulfitometre; digitálne súradnicové zapisovače; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); sušičky na fotografie; svahomer; elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); svetelné bóje, majáky; reklamné svetelné tabule; elektrické svorky; svorky (elektrotechnika); šnúrky na cvikre; šnúrky na okuliare; optické šošovky; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; ochranné prilby na šport; štartovacie (zapaľovacie) káble v motoroch; ochranné tvárové štíty; ochranné štíty na tvár; tachometre; tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; tampóny do uší; tampóny do uší pre potápačov; taxametre; laboratórne tégliky; tégliky (laboratórne); prenosný telefón; telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teleskopy na strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné zariadenia; teodolity; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termoionické žiarivky a elektrónky; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu); tkáčske lupy; tlačiarne k počítačom; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; tlakomery na ventily; elektronické tlmiče svetla; totalizátory; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; výstražné trojuholníky; automatické turnikety; mechanizmy turnikety; tvárnicové vedenie (elektrina); účtovacie stroje; uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; ušné zátky; uzávierky (fotografia); váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; prístroje a nástroje na váženie; stroje na váženie; vážiace prístroje; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače); verniére; nepriestrelné vesty; videokazety; videopásky; videotelefóny; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); viskozimetre; značkovacie vlákna na elektrické drôty; vlhkomery, hygromery; vlnomery; zariadenia na vnútorné spojenie; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); elektrické vodiče; vodováhy; vodováhy, libely; voltmetre; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); vrecková kalkulačka; batérie do vreckových batérií; vrstvy elektrokeramického materiálu; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; výdajný automat; automaty na vydávanie lístkov; vypínače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; zariadenia na ovládanie výťahu; výtokové rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty); výtyčky, geodetické laty; výtyčky, nivelačné laty; vyučovacie prístroje; vzduchomery; zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zafír pre gramofóny; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zapojovacie tabule; zariadenia na elektrické zváranie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; zariadenia na spracovanie údajov; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); elektrické zariadenia zatavovacích plastických materiálov; závažia; závitníkové kalibre; zariadenie na zaznamenávanie vzdialenosti; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; poistkové drôty zo zliatiny kovov; značkovacie vlákna na elektrické drôty; značkovače (pomôcka na šitie); prístroje na kontrolu poštových známok; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zrkadlá (optika); zrkadlá na kontrolovanie práce; chrániče zubov; zváracie elektródy; elektrické zváracie zariadenia; zváračské prilby; elektrické zváračské prístroje; prístroje na zváranie elektrickým oblúkom; zväčšovacie prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá; elektrické signalizačné zvončeky; zvončeky (ako poplašné zariadenia); návestné zvony; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky do zvukových nahrávok; zvukové poplašné zariadenia; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky; elektrické žehličky; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; žiarovky do zábleskových prístrojov.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely; kvapkacie ampulky na lekárske účely; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; anestéziologické prístroje; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; podporné bandáže; bandáže na kĺby (ortopedické); brušné pásy; catgut (na šitie operačných rán); cumlíky na detské fľaše; cumlíky pre dojčatá; čapíky na umelé zuby; dávkovače piluliek; defibrilátor; detské cumle; detské fľaše; diagnostické prístroje na lekárske účely; dialyzér, dialyzátor; dilatátory (chirurgia); chirurgické dlahy; pomôcky na dojčenie; dýzy na lekárske účely; elastické pančuchy na chirurgické účely; elektrické prístroje na akupunktúru; elektródy na lekárske použitie; elektrokardiogramy; zariadenia na estetickú masáž; filtre na UV lúče na lekárske účely; gastroskopy; hematometre; prístroje na liečenie hluchoty; vibrátory horúceho vzduchu na lekárske účely; hypodermické (podkožné) injekcie; hypogastrické pásy; chirurgické implantáty; chirurgické prístroje a nástroje; chrániče sluchu; ihly na akupunktúru; ihly na lekárske účely; plachty na použitie pri inkontinencii; inkubátory na lekárske účely; inkubátory pre dojčatá; kanyly; kardiostimulátory; kastračné pinzety; katétre; kefy na čistenie telových dutín; kastrovacie kliešte; klystírové striekačky na lekárske účely; chirurgické kompresory; kondómy, prezervatívy; rukavice z konských vlasov na masáž; rukavice z konských vlasov na masáž; kremíkové lampy na lekárske účely; cumle na kŕmenie z fľaše; uzávery na fľaše na kŕmenie; krúžky na prerezávanie zubov; pomôcky na vyrezávanie kurích ôk; kvapkacie nádoby na lekárske účely; kvapkadlá na lekárske účely; vrecúška s ľadom na lekárske účely; lampy na lekárske účely; lancety; laser na lekárske účely; lekárske prístroje a nástroje; lekárske tašky; lyžice na odmeriavanie liečiva; lyžičky na odmeriavanie liečiv; rukavice na masáž; masážne prístroje; maternicové irigátory; misky na lekárske účely; nábytok vyrobený špeciálne na lekárske účely; načúvací prístroj pre slabo počujúcich; načúvacie prístroje pre hluchých; špeciálne nádoby na lekársky odpad; nádoby na moč; nádoby, kazety na lekárske nástroje; nádržky na zavádzanie medikamentov; nádoby na chirurgické a lekárske nástroje; nepremokavé plachty na postele; chirurgické nite; nosidlá pre chorých; nosidlá pre pacientov; nosidlá s kolieskami; nože (pomôcky na odstraňovanie kurích ôk); chirurgické nožnice; termoelektrické obklady; odevy do operačných sál; špeciálne nádoby na lekársky odpad; odsávačky; odvodňovacie rúrky na lekárske účely; oftalmometre; oftalmoskopy; ohrievacie vankúšiky (pre prvú pomoc); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom; operačné stoly; elastické pančuchy (chirurgické); pančuchy na kŕčové žily; elektrické pásy na lekárske účely; pesary; pílky na chirurgické účely; plachty pre inkontinentých pacientov; plachty, povlaky chirurgické; pľuvadlá na lekárske účely; podbruškové vatované ochranné vložky; posteľové vibrátory; pôrodnícke kliešte; pôrodnícke matrace; pôrodnícke prístroje; prietržové pásy; prikladacie banky; prístroje na ortodontológiu; prístroje na vykonávanie krvných skúšok; prstence na uľahčenie prerezávania zubov; pumpy na lekárske účely; pupočné pásy; rádiologické clony na lekárske účely; rádiologické prístroje na lekárske účely; rádiové trubice na lekárske účely; resuscitačné prístroje; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom na lekárske účely; zariadenia na röntgenové ožarovanie; röntgenové prístroje na lekárske účely; röntgenové snímky na lekárske účely; röntgenové trubice na lekárske účely; röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; rozprašovače na lekárske účely; pôrodné zariadenie pre rožný statok; masážne rukavice; rukavice na lekárske účely; rúška (pre nemocničný personál); sadrové obväzy; umelé sánky; skalpely; skalpely na chirurgické účely; skúšobné prístroje na lekárske účely; sondy na lekárske účely; spirometre (prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu); chirurgické sterilné plachty; stetoskopy; operačné stoly; injekčné striekačky; striekačky na lekárske účely; suspenzory, podpínadlá; svorky chirurgické; šijacie ihly (chirurgia); materiály na šitie (chirurgia); šošovky (intraokulárne protézy) ako chirurgické implantáty; špachtle; špáradlá na čistenie uší; chirurgické špongie; ťahacie prístroje na lekárske použitie; tehotenské pásy; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné terapeutické zariadenia; termoelektrické obväzy (chirurgia); tlakomery krvného tlaku; trokár (nástroj na nabodnutie telovej dutiny); drenážne rúrky na lekárske účely; umelá koža na chirurgické účely; umelé cievy; umelé chrupy; umelé oči; umelé prsníky; umelé sánky; umelé zuby; umelý chrup; uretrálne injekčné striekačky; uretrálne sondy; urologické prístroje a nástroje; filtre UV lúčov na lekárske účely; UV-lampy na lekárske účely; uzávery na detské fľaše; vaginálne striekačky; vankúše proti nespavosti; zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín; zariadenia na premiestňovanie (prevoz) invalidov; zariadenia na zavádzanie vzduchu alebo látok do telových dutín; zubárske zrkadlá; zrkadlá pre chirurgov; zubárske kreslá; zubné prístroje a nástroje; zubné prístroje elektrické; zverolekárske prístroje a nástroje; zvieracie kazajky.
11 - Acetylénové horáky; acetylénové reflektory; parné akumulátory; tepelné akumulátory; výhrevné akumulátory; elektrické nízkotlakové autoklávy; automobilové reflektory; zariadenia do automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); lampové banky; banské lampy; elektrické vreckové baterky; baterky (svietidlá); benzínové horáky; bezpečnostné lampy; bicyklové svetlá; bidety; bojlery s výnimkou bojlerov ako častí strojov; bojlery, ohrievače vody; cylindre; lampové cylindre; cylindre svietidiel; svietiace domové čísla; čisté komory (sanitná inštalácia); zariadenia na čistenie odpadových vôd; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; články do atómových reaktorov; prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu; destilačné kolóny; destilačné prístroje; destilačné veže; dezinfekčné dávkovače na toalety; dezinfekčné kontajnery na toalety; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; difuzéry svetla; držiaky plynových horákov; dymníky; dymníky do laboratórií; dymové hradidlá; dýzy; elektrické lampy; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; elektrické ventilátory (stolové); expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; fakle; klimatizačné filtre; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); filtre na pitnú vodu; fontány; ozdobné fontány; acetylénové generátory; plynové generátory; horáky; baktericídne horáky; lampové horáky; osvetľovacie horečnaté vlákna; horúce platne; zariadenia na horúcovodné kúrenie; hydranty; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chromatografické prístroje (na priemyselné účely); inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; inštalačný materiál na vane; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; jadrové reaktory; laboratórne kahance; acetylénové kahany; plynové kahany; žeraviace kahany; kachle; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; klimatizačné zariadenia do vozidiel; koberce elektricky vyhrievané; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; vyžarovacie komíny (priemysel ropy); konštrukcie pecí; kostry pecí; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; kotlové rúry vykurovacích kotlov; výhrevné kotly; kotly na pranie; kotly na pranie; kozlík kovový ku kozubu; kozuby; kozuby (domové); kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; sušiace zariadenia na sušenie krmiva; kuchynské odsávače; ohrievače do kúpeľa; kyslíkovovodíkové horáky; laboratórne lampy; lampáše; lampióny; lampové horáky; elektrické lampy; plynové lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); lampy na kučeravenie vlasov; lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na svietenie; ohrievače lepidla, gleja; liehové horáky, kahany; osvetľovacie zariadenia lietadiel; lustre; medziprehrievače vzduchu; nakladače do pecí; elektricky vyhrievané nánožníky; naparovacie prístroje (sauna); objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; tvarované obloženie pecí; tvarované obloženie pecí; oblúkové lampy; odmrazovače automobilov; odparovače; odsoľovacie zariadenia; ohrievacie fľaše; elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievacie železá do žehličiek; ohrievače; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; ohrievadlá; ochladzovacie zariadenia a stroje; prístroje na čistenie olejov; olejové horáky; olejové lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; ozdobné fontány; zariadenia na výrobu pary; parné akumulátory; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; prenosné kabíny na parné kúpele; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); chladiace vane pre pec; chladiace zariadenia pre pece; nakladače do pecí; násypné stojany pre pece; tvarovky pre pecové popolníky; pisoáre; filtre na pitnú vodu; plášte svietidiel; čističe plynu ako časti plynových zariadení; prístroje na čistenie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; plynové bojlery; plynové generátory; plynové horáky; držiaky na plynové horáky; plynové kondenzátory s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov; vyhrievané podušky elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; polymerizačné zariadenia; automatické dopravníky na prepravu popola; pecové popolníky; ohrievače do postele; potápačské svetlomety; pouličné lampy; kandelábre; premietacie lampy; preplachovacie kontajnery; prikrývky elektrické vyhrievacie nie na lekárske účely; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na chladenie vzduchu; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na vytváranie vĺn; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie; radiátorové uzávery; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; ražne; nukleárne reaktory; automobilové reflektory; svetelné reflektory; reflektory na vozidlá; reflektory na vozidlá; reflektory vozidiel; regenerátory tepla; reťaze farebných žiaroviek; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; sušiče na ruky do umyvární; komínové rúry; rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely; zariadenia do sauny; saunovacie zariadenia; skrubre (práčky plynu ako časti plynových zariadení); soláriá ako prístroje; solárne kolektory; spájkovacie lampy; baktericídne spaľovacie komory; laboratórne spaľovacie komory; spaľovne, sterilizačné vrecká jednorazové; sterilizátory; stropné svetlá; vzduchové sušiče; elektrické sušiče bielizne; sušiče na vlasy; sušičky ako prístroje; svetelné gule, banky; svetelné rúry; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svetlá na automobily; svetlá na dopravné prostriedky; potápačské svetlomety; svetlomety na vozidlá; svetlomety, reflektory; svietiace domové čísla; príslušenstvo rúr zo šamotu; šetriče paliva; špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení; zariadenia na chladenie tabaku; tepelné čerpadlá; tepelné generátory; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; teplovzdušné zariadenia; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia); objímky na tienidlá; tienidlá na lampy; elektrické tlakové hrnce; elektrické tlakové varáky; tlakové zásobníky vody; tvarovky pre pece; uhlík do oblúkových lámp; umývadlá; sušiče na ruky do umyvárne; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory (klimatizácia); regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; vetracie zariadenia; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; elektrické vykurovacie vlákna; horečnaté vlákna na svietenie; vlákna do elektrických lámp; sušiče na vlasy; ohrievače vody; prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody; sterilizátory vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na prívod vody; zariadenia na úpravu vody; vodovodné zariadenia; vodovodné zariadenia, vodovody; klimatizačné zariadenia vozidiel; osvetľovacie zariadenia pre vozidlá; vyhrievacie zariadenia na odmrazovanie okien vozidiel; zariadenia pre vozidlá proti oslneniu (výstroj lámp); zariadenia pre vozidlá proti oslneniu (výstroj lámp); sterilizačné jednorazové vrecká; vreckové baterky; elektrické vreckové baterky; vreckové ohrievače; elektrické výbojky; výbojky elektrické na osvetlenie; prenosné vyhne; výhrevné platne; vyhrievacie telesá; vyhrievacie zariadenia na rozmrazovanie okien automobilov; vykurovacie články; vykurovacie telesá; elektrické vykurovacie telesá; vykurovacie telesá do automobilov; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov; vypaľovacie pece zubárske; vyvíjače acetylénu; vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy; ionizátory vzduchu; ionizátory na čistenie vzduchu; ohrievače vzduchu; sterilizátory na vzduch; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu; vzduchové sušiarne; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na praženie kávy; zariadenia na spracovanie palív a jadrového materiálu; zariadenia na sušenie; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na zmäkčovanie vody; zariadenie na otáčanie ražňom; tlakové zásobníky vody; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; výhrevné žeraviace vlákna; žiariče; žiarivky; elektrické žiarovky; žiarovky do automobilových smeroviek; žiarovky do smeroviek na vozidlá.
12 - Automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; karosérie automobilov; plátenné strechy na automobily; autopoťahy; autosedadlá; riaditeľné balóny; vzdušné balóny; kolesá na banské vozíky; batožinové kufre na motocykle; batožinové nosiče na vozidlá; betonárske miešačky (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; bicykle; bicykle; bicyklové blatníky; bicyklové brzdy; bicyklové hlavy; bicyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové rámy; bicyklové reťaze; bicyklové sedadlá; bicyklové stojany; bicyklové špice; bicyklové ťahadlá riadenia; bicyklové zvončeky; blatníky; bočné prívesné vozíky; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; cengáče na bicykle; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; člnové háky; člnové výložníky; detské kočíky; detské športové kočíky; diaľkovo ovládané vozidlá (iné než hračky); kozmetické dopravné prostriedky; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dreziny; vozíky; adhézne záplaty na opravy duše; bicyklové duše; náradie na opravu duše; duše na kolesá automobilov; duše pneumatík; dvere na dopravné prostriedky; dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové vozíky; električky; elektromobily; galusky na bicykle; golfové vozíky; lodné háky; obruče hlavy kolies; hnacie motory do pozemných vozidiel; prevodné hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány (klzáky); jachty; kabíny lanovej dráhy; kamióny, nákladné vozidlá; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; karavany (obytné prívesy); karosérie dopravných prostriedkov; katapultovacie kreslá (do lietadiel); kesón (dopravný prostriedok); klaksóny automobilov; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); kľuky na bicykle; kočíky; kryty na kočíky; skladacie alebo športové kočíky; striešky na kočíky; napínače na špice kolies; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; kolesá automobilov; kolesá bicyklov; kolesá vozidiel; kolieska do vozíkov; kolobežky; lodné komíny; komíny lokomotív; kompy; kormidlá; lodné kormidlové stroje; kormidlové veslá; lodné kostry; kostry člnov; koše (nosiče batožiny) na bicykloch; kozmické dopravné prostriedky; kropiace vozidlá; kryty na detské kočíky; vozíky na kufre; brzdové lamely do vozidiel; lanovky; lejacie vozíky; letecké prístroje, stroje a zariadenia; lietadlá; obojživelné lietadlá; lode; loďky; lodné kormidlá; lodné kostry; lodné rebrá; lokomobily (trakčné motory); lokomotívy; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových kolies; lyžiarske vleky; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; mopedy; motocykle; elektrické motory do pozemných vozidiel; ťahacie motory; motory do pozemných vozidiel; motory motocyklov; náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); naklonené roviny na spúšťanie člnov; napínače na špice (do kolies); čapy náprav; nápravy vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nárazníky automobilov; nárazníky vozidiel; nosiče batožiny na vozidlá; nosiče lyží na autá; brzdové obloženie do dopravných prostriedkov; obojživelníky (hydroplány); obruče hláv kolies; obruče kolies; obruče na; odstavné miesta pre vozidlá; ochranné siete na dámske bicykle; ochranné zariadenia lodí; okenné tabule na okná automobilov; okienka (kruhové otvory); okolesníky železničných kolies; opierky na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; zariadenia do automobilov proti oslneniu; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; súkolesia na bicykle; padáky; kanoistické pádla; uzávery na palivové nádrže automobilov; pásky na protektorovanie pneumatík; húsenicové pásy na traktory; pásy na pásové vozidlá; pedále na bicykle; plášte na pneumatiky; plávajúce rýpadlá; pneumatiky; automobilové pneumatiky; bicyklové pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; pneumatiky na bicykle; pneumatiky na vozidlá; automobilové podvozky; podvozky automobilov; podvozky vozidiel; podvozky železničných vozňov; pojazdné bufety; pontóny; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; poťahy na sedadlá vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, snehové reťaze; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pružiny závesov do automobilov; vzduchové pumpy (výbava automobilov); pumpy na bicykle; ráfiky na bicykle; ráfy kolies automobilov; rámy na bicykle; rámy na bicykle; rámy, podvozky automobilov; rázsošky; reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozemných vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); reštauračné vozne; bicyklové reťaze; protišmykové reťaze; reťaze na bicykle a motocykle; riadené balóny; riadidlá bicyklov; rohatky; sane (dopravný prostriedok); sánky; sedačkové výťahy; sedadlá automobilov; sedadlá na bicykle a motocykle; sedadlové poťahy automobilov; odkladacie siete na batožinu pre dopravné prostriedky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov (časti strojov) samohybné; lodné skrutky; smerovky na bicykle; smerovky na dopravné prostriedky; smerovky na vozidlá; snehové skútre (snehové vozidlá); spacie vozne; spätné zrkadlá; spojky pozemných vozidiel; spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel; spojovacie tyče pre pozemné vozidlá nie ako časti motorov; železničné spriahadlá; spriahadlá pozemných vozidiel; stierače; stojany na bicykle; lodné stožiare, sťažne; striešky na detské kočíky; stúpadlá (na vozidlá); stúpadlá na vozidlá; súkolesia do pozemných vozidiel; súkolesia, ozubené kolesá na bicykle; špice na bicykle; špice na kolesá vozidiel; táčky; bicyklové ťahadlá riadenia; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; perovania tlmiče do vozidiel; tlmiče automobilov; torzné dynamá do pozemných vozidiel; torzné tyče do vozidiel; traktory; transmisné remene do pozemných vozidiel; transportné vozíky visutej lanovky; trojkolesové vozíky; turbíny do pozemných vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; vagóny; železničné chladiarenské vagóny; ventily na automobilové pneumatiky; veslá; bezpečnostné viazanie na sedadlá automobilov; visutá lanová dráha; vlečné vozidlá, ťahače; lyžiarske vleky; vodné dopravné prostriedky; vojenské vozidlá na dopravu; volanty vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; voľnobežky do pozemných vozidiel; zariadenia proti oslepeniu do vozidiel; vozidlá na diaľkové ovládanie (iné než hračky); vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; vozíky čistiace; vozíky lanovej dráhy; vozíky na hadice; vozíky na kufre; vozíky na lejaciu panvu; vozíky na manipuláciu s tovarom; vozíky na nákupy; vozíky na odliatky; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; vozy; vrtule, propelery; vyklápacie vozíky; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; vyklápače ako časti nákladných áut; výstuže plavidiel; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; vzducholode; vzducholode, balóny; vzduchové pumpy (výbava vozidiel); vzdušné balóny; vzdušné dopravné prostriedky; vznášadlá; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zadné dvierka (ako časti pozemných vozidiel); priľnavé gumené záplaty na opravu duší; zariadenia lanovej dráhy; závažie na vyváženie kolies vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); zdvižné vozíky; zdvižné zadnice (časti pozemných vozidiel); spätné zrkadlá; zvončeky na bicykle; okolesníky železničných kolies; železničné spriahadlá; železničné vozne; podvozky na železničné vozne.
13 - Acetylnitrocelulóza; balistické zbrane; strelná bavlna; bengálske ohne; bojové vozidlá; delá; delá, kanóny; delové lafety; detonačné kapsle s výnimkou kapslí ako hračiek; detonačné zátky; detonátory; dusičnan amónny (výbušnina); dynamit; granáty, guľomety; harpúny (ako zbrane); hlavne (strelných zbraní); hlavne pušiek; kanóny, delá; kapsle s výnimkou zábavnej pyrotechniky; karabíny, pušky; kefy na čistenie strelných zbraní; kolískové čapy na ťažké palné zbrane; lovecké zbrane; lúčiky spúšte (strelných zbraní); lúčiky spúšte na pušky; mínomety (strelné zbrane); míny (výbušniny); motorizované zbrane; zariadenia na plnenie nábojnicových pásov; náplecné pásy na náboje; acetyl nitrocelulóza; obaly na pušky; ohňostroje; pažby; petardy; pištole; podstavce pod strelné zbrane; projektily (zbrane); úderníky pušky; zameriavacie zrkadlá pušky; pušky (strelné zbrane); puzdrá na náboje (sumky); puzdrá na pušky; puzdrá na strelné zbrane; puzdro na náboje; pyrotechnické výrobky; pyroxilín (nitrát celulózy) (strelná bavlna); raketomety; rakety; remene cez prsia na nosenie zbraní; revolvery; rozbušky s výnimkou rozbušiek ako hračiek; rozbušky s výnimkou zábavnej pyrotechniky; samozápalné látky; signálne rakety; slzotvorné zbrane; zbrane so slzotvorným plynom; spreje na osobnú obranu; strelné zbrane; kefy na strelné zbrane; hľadáčiky strelných zbraní; sumky (puzdrá na náboje); športové strelné zbrane; tlmiče zbraní; trhaviny, výbušniny; úderníky strelných zbraní; vzduchové pištole (zbrane); zameriavacie zariadenia na strelné zbrane s výnimkou ďalekohľadov; zameriavacie zrkadlá; zameriavacie zrkadlá na pušky; zápalné poistky (rozbušky); zápalné poistky (zápalné šnúry); zápalné poistky na použitie s mínami; zápalné šnúry; zariadenia na napĺňanie nábojníc; detonačné zátky; závery strelných zbraní; tlmiče zbraní; zameriavacie zrkadlá na pušky.
14 - Acháty; amulety, prívesky (šperky); atómové hodiny; brošne ako šperky; budíky; busty z drahých kovov; hodinové ciferníky a hodinkové ciferníky; ciferníky (slnečných hodín); diamanty; drahé kamene; drahé kovy ako surovina alebo polotovar; elektrické hodiny a hodinky; klenoty, šperky z emailovej keramiky; figuríny z drahých kovov; ozdoby z gagátu; gagát (smolné uhlie) ako surovina alebo polotovar; gagátové ozdoby; manžetové gombíky; hodinkové sklíčka; hodinky; hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinové skrinky; hodinové stroje; hodiny; kontrolné hodiny; chronometre; chronometre ako hodinky; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); ozdobné ihlice; ihlice (šperky); ingoty z drahých kovov; irídium; šperky z jantáru; kazety na šperky; klenoty; klobúkové ozdoby z drahých kovov; kontrolné hodiny; hodinárske kotvičky; ihlice na kravaty; spony na kravaty; hodinárske kyvadlá; kyvadlové hodiny; manžetové gombíky; medailóny (šperky); medaily; medené pliešky; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); nástroje na meranie času, časomiery; mince, peniaze; náhrdelníky; náramkové hodinky; náramky (šperky); náramky na hodinky; náušnice; odznaky z drahých kovov; olivín (kameň); osmium; ozdobné ihlice; ozdobné skrinky na hodiny; ozdoby na klobúk z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; ozdoby, šperky; paládium; hodinové perá; perá (hodinových strojov); perly (šperky); perly z ambroidu; platina; polodrahokamy; prívesky (šperky); prívesky na kľúče; prstene (šperky); prstene (šperky); hodinkové pružiny; puzdrá na hodinky; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); remienky na hodinky; hodinkové retiazky; retiazky (šperk); retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov; ródium; ruténium; hodinkové sklíčka; slnečné hodiny; slonovina; sochy z drahých kovov; sošky z drahých kovov; spinely (minerály); spony na kravaty; stopky; strieborné nite; strieborné ozdoby; strieborný drôt; striebro ako surovina alebo polotovar; škatule, schránky z drahých kovov; šperkovnice; štras (farebné sklo); umelecké diela z drahých kovov; vlákna z drahých kovov; zlaté vlákna; zlato v surovom stave alebo ako polotovar; zliatiny drahých kovov; moderné známky.
15 - Akordeóny; bandoneóny; bubny (hudobné nástroje); citary; činely; dirigentské paličky; elektronické hudobné nástroje; flašinety; flauta z bambusu; flauty; gajdy; gitary; gongy; harfové struny; harfy; harmóniá; harmoniky; chromatické ťahacie harmoniky; hoboje; hracie prstene; hudobné nástroje; hudobné skrinky; otáčacie zariadenia na hudobniny (notový materiál); hudobný syntentizátor; huqin (čínske husle); husle; jazýčky (na fúkacích nástrojoch); kastanety; klapky na hudobné nástroje; klarinety; klavírové klávesy; klávesy hudobných nástrojov; klaviatúry; klaviatúry hudobných nástrojov; klavírové struny; klavíry; klobúky so zvončekmi (čínske hudobné nástroje); kobylky hudobných nástrojov; kolíky na hudobné nástroje; konský vlas na sláčiky; kontrabasy; kornety (hudobné nástroje); koža na bubny; kože na bubon; ladiace kľúče alebo kladivká; ladičky; lýry; mandolíny; mechy do hudobných nástrojov; náustky na hudobné nástroje; nožné páky na hudobné nástroje; okaríny; opierky na husle; organy; otáčacie zariadenia na noty; bubenícke paličky; dirigentské paličky; paličky na bubny; paličky na bubon; pipa (čínska gitara); podstavce pod hudobné nástroje; puzdrá na hudobné nástroje; regulátory intenzity na mechanické klavíry; rohy (hudobné nástroje); sláčiky; sláky; stojan pre hudobníkov; hudobné strunové nástroje; struny na hudobné nástroje; suona (čínska trúbka); hudobný syntetizátor; tamburína; tamtamy; tlmiče na hudobné nástroje; tlmidlá na hudobné nástroje; triangle; trombóny; trúbky (hudobné nástroje); trúby; tympany; stojany na tympany; perforované valčeky; valčeky do mechanických klavírov; violy; vzdušnice organov; xylofóny; zvončeky (hudobné nástroje); zvonkohra (hudobný nástroj); žabky sláčikov; židovské harfy (hudobné nástroje).
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adries; akvarely; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament, tuš; atramentová tyčinka; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; sponky na bankovky; blahoprajné pohľadnice; rozmnožovacie blany; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy, brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); poklopy na bytové akváriá; bytové teráriá (viváriá); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; ceruzky; vytlačené cestovné poriadky; cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba); cifry (znaky); cigarové pásky; časopisy (periodiká); čínsky tuš; dátumové pečiatky; kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky; jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; jednorazové detské plienky z papiera alebo celulózy; diagramy; dierkovacie karty do žakárových strojov; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; papier do elektrokardiogramov; ručné prístroje na etiketovanie; etikety s výnimkou textilných; škatule s farbou ako školské pomôcky; farebné pásky; figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál (papier); filtračný papier; papierové filtre na kávu; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formuláre; fotografie; zariadenia na fotomontáže; frankovacie stroje; galvanotypy (polygrafia); zemské glóbusy; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; papierové gule; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); gumové plátno (papiernictvo); gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hlinené formy na modelovanie pre umelcov; hroty pier; hroty pier zo zlata; chromolitografy (polygrafia); kalamár, nádobka na atrament; kalendáre; litografický kameň; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske svorky; predmety z kartónu; kartón, lepenka; kartotékové lístky; katalógy; kávové filtre papierové; knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; knihársky materiál; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia; korekčný atrament; tekuté korektory (kancelárske potreby); papierové kornúty; kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; tlačiareň na kreditné karty neelektrická; kresliaci uhoľ; litografická krieda; krieda na písanie; krieda na značenie; krividlá; kružidlá na kreslenie; ozdobné kvetináče z papiera; lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; knihárske látky; lepenka, kartón; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové platne (papiernický tovar); kancelárska pomôcka na lepenie lepiacej pásky; lepiace pásky na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leptaný štočok; lístky; listový papier; listový papier; litografické dosky; litografie; architektonické makety; maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; mapy; geografické mapy; materiály na pečatenie; vrecká na varenie do mikrovlnných rúr; mištičky na vodové farby; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); nádobka na atrament, kalamár; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; náprstky na ochranu pred zranením; násadky na perá; násady na ceruzky; navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky); navlhčovadlá (kancelárske pomôcky); noviny; nože na papier (kancelárske pomôcky); obálkovacie stroje do kancelárií; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; obaly na mliečne výrobky papierové; papierové obaly na spisy; obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované; papierové obrúsky; papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu; obrúsky (papierové prestieranie); papierové obrusy; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); otvárače na listy; otvárače na listy (kancelárske pomôcky); ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie pomôcky); papier do elektrokardiogramov; papier do kopírovacích strojov; papier do registračných strojov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papier; papiernický tovar; papierová kaša (drvina); papierové gule; papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; papierové spinky; parafínový papier; paragóny; papierové pásky; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pastelky; puzdrá na pasy; pauzovací papier; pečate; pečatné vosky; pečiatkovacie podušky; pečiatky; pečiatky s adresami; perá (kancelárske potreby); perá na tabule, nie elektrické; peračníky, puzdrá na perá; pergamenový papier; periodiká; pijaky; pijavý papier; hroty na písacie perá zo zlata; písacie potreby; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písmená; plagáty; planogramy; plány; plastické hmoty na modelovanie; plátna na knihárske účely; gumené plátno (papiernictvo); plniace perá; počítacie tabuľky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; pásky do počítačových tlačiarní; papierové podbradníky; podložky na písanie; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; podnosy na listy; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; pečiatkovacie podušky; podušky na pečiatkovanie; pohľadnice; polygrafické písmo; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; písacie potreby (súpravy na písanie); poznámkové zošity; rysovacie pravítka; pravítka (uholníky, príložníky); pretlače; priesvitky (papiernický tovar); priesvitný papier (pauzovací); papierové prikrývky na stôl; príložníky; rysovacie príložníky; pripináčiky; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na perá; puzdrá na šablóny a formy; puzdrá na šekové knižky; papier do rádiogramov; zariadenia na rámovanie fotografií; razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska pomôcka); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; rezačky na papier; ročenky; rozmnožovacie zariadenia a stroje; papierové ručníky; ružence; rydlá (rycie ihly); rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie pomôcky; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; sádzacie rámy (polygrafia); sádzadlá (polygrafia); sadzobnice (polygrafia); samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové servítky; skicáre; skrinky na kancelárske potreby; spevníky; kancelárske spinky; spinky na papier; spisové obaly (zaraďovače); sponky na bankovky; perové spony; steatit (krajčírska krieda); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; knihárske stroje a prístroje (kancelárske); stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) (elektrické aj neelektrické); svietivý papier; šablóny; gumovacie šablóny; plné šablóny, patróny; škatule na klobúky z lepenky; školská tabuľa; školské potreby (papier, písacie potreby); škrabky na kancelárske účely; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske účely; štetce; štítky (papierové nálepky); adresné štítky do adresovacích strojov; štočky s adresami; perá na tabule nie elektrické; tabule na zapichovanie oznamov; aritmetické tabuľky; papierové alebo kartónové tabuľky; tlač (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; tlačiace pásy s výnimkou textilných; neelektrická tlačiareň kreditných kariet; tlačiarenský lis; prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka); tlačivá; tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (verzatiliek); atramentová tyčinka; účtovné knihy; úderníky písacích strojov; uhľový, kopírovací papier; rysovacie uholníky; umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu; papierové utierky; papierové utierky na tvár; útržkové bloky; valce do písacích strojov; maliarske valčeky; maliarske valčeky pre domácnosť; väzby na knihy; verzatilky; vinetovacie strojčeky; viskózové fólie na obaľovanie; papierové vlajky; vodové farby; mištičky na vodové farby; mištičky na vodové farby; pečatný vosk; vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; papierové vreckovky; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov; záložky do kníh; záložky, stužky do kníh; zaraďovače (kancelárske obaly); zaraďovače, šanóny (na voľné listy); papierové zástavy; zemepisné mapy; zinkografické štočky; zošity; zošívačky (kancelárske pomôcky); zotierače tabúľ (špongie); zoznamy; dierovacie karty do žakarovacích krosien.
17 - Acetát celulózy (polotovar); akrylové živice (polotovary); antireflexné fólie na okná (farebné); armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových; azbest; azbestová bridlica; azbestová plsť; azbestové bezpečnostné clony; azbestové izolácie; azbestové látky; azbestové pätky, vložky, podložky; azbestové plachty; azbestové platne; azbestové tesnenia; azbestové tkaniny; azbestové vlákna; azbestový papier; balata (surinamská gutaperča); voľné protispádové bariéry; azbestová bridlica; fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou baliacich fólií; fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou obalových fólií; chemické prípravky na opravu dier; tesnenia dilatačné spoje; ebonit; ebonitové formy; ebonitové odliatky; izolátory elektrického vedenia; izolačné farby; filtračný materiál (polospracované peny alebo plastické blany); antireflexné fólie na okná (farebné); kovové izolačné fólie; umelohmotné fólie nie ako obaľovací materiál; fólie z plastických materiálov na poľnohospodárske účely; fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou fólií na balenie; ebonitové formy; ebonitové formy; gumené laná; gumené záklopky; ochranné gumové objímky na časti strojov; gumové zátky; gutaperča; polievacie hadice; požiarne hadice; hadice s výnimkou kovových; hadice z textilných materiálov; spojovacie hadice do chladičov automobilov; kovové fólie na izoláciu; izolačná plsť; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla; izolačné laky; izolačné materiály; izolačné náterové farby; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné povlaky; izolačné rukavice; izolačné tkaniny; izolačné žiaruvzdorné materiály; izolačný papier; izolanty (izolačné materiály); izolanty elektrického vedenia; látky na izolovanie budov od vlhkosti; izolátory na káble; kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla; karbónové vlákna okrem vlákien na textilné použitie; syntetický kaučuk; tekutý kaučuk; kaučuk ako surovina alebo polotovar; kaučukový roztok; papier do elektrických kondenzátorov; kôra (ako zvuková izolácia); gumené krúžky na viečka pohárov; gumové krúžky; tesniace krúžky; kvapalný kaučuk; gumené laná; latex (kaučuk); azbestová lepenka; gumové manšóny na ochranné časti strojov; materiály na brzdové obloženia v polospracovanom stave; materiály na brzdové obloženie ako polotovar; minerálna vlna (izolátor); nálepky s výnimkou nálepiek na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; gumové nárazníky; nárazníky (gumené na tlmenie nárazov); elastické nite nie na textilné použitie; potrubné objímky s výnimkou kovových; objímky na potrubia s výnimkou kovových; objímky na rúry s výnimkou kovových; spojkové obloženie; azbestové ochranné clony; antireflexné fólie na okná (farebné); izolačné oleje; azbestový papier; izolačný papier; papier do elektrických kondenzátorov; adhézne pásky s výnimkou pások na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti; lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely; plátenné hadice; izolačná plsť; podkladové materiály z gumy a plastov; podložky z penovej gumy na zapichovanie kvetov (polotovar); polievacie hadice; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; nekovové spojky na potrubie; tesnenie na potrubie; požiarne hadice; voľné protispádové bariéry; sklená vlna ako izolačný materiál; sklené vlákna na izoláciu; látky zo skleného vlákna na izoláciu; sľuda surová alebo čiastočne spracovaná; spájacie rúry chladičov; spájkovacie materiály z plastov; výplne dilatačných spojov; spojkové obloženie; armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových; syntetická guma; syntetické živice (ako polotovar); materiály na zabránenie tepelnej radiácie; tepelné izolanty (nevodivé materiály); materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla; azbestové tesnenia; tesnenia (dverí alebo okien); (tesniace krúžky) gumové alebo vulkanfíbrové tesnenia; tesnenia dilatačných spojov; tesnenia potrubia; tesnenia; tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; tesniace materiály; tesniace obloženia; tesniace tmely; tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu; tesniaci izolačný tmel; izolačné oleje pre transformátory; trosková vlna (izolačný materiál); umelé živice (polotovary); umelohmotné fólie s výnimkou baliacich fólií; umelohmotné vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely; spojovacie valčeky; vata na balenie (utesňovanie); viskózové fólie s výnimkou fólií na obaľovanie; gumové vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel; umelé vlákna na spájkovanie; umelé vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel; vulkanizované vlákna; izolačné látky proti vlhkosti; minerálna vlna ako izolačný materiál; sklená vlna ako izolačný materiál; trosková vlna (izolačný materiál); vodotesné krúžky; gumové baliace vrecká; vulkanfíber; vulkanit (ebonit); vypchávkové materiály z gumy a plastov; gumový a plastový vypchávkový materiál; gumové a plastové výplne; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; gumové alebo vulkanfíbrové záklopky; gumové zátky; zvukovoizolačné materiály; izolátory na železničnú trať; žiaruvzdorné izolačné materiály; syntetické živice (polotovary); umelé živice (polotovary).
18 - Aktovky; školské aktovky; aktovky (kožený tovar); batohy; biče; blana zlatokopecká; cestovné kufre; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; črevá na výrobu klobás a párkov; diplomatické kufríky; šatky na nosenie dojčiat; držiaky na kufre; holina; horolezecké palice; chlebníky; kožené chlopne; chomúty; imitácie kože; podložky pod jazdecké sedlá; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kabelkové rámy; klapky, chrániče na oči (postroj pre kone); črevá na salámy, párky a klobásy; kľúčenky (kožená galantéria); podkovy na konské kopytá; konské postroje; korbáče, biče; kostry dáždnikov a slnečníkov; kostry jazdeckého sedla; kozinka; imitácia kože; koža jatočných zvierat; koža zvierat; zvieracie kože; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené lepenky; kožené náramenné pásy; kožené nite, šnúrky; kožené nite, vlákna; kožené obloženia nábytku; kožené podbradníky; kožené súčasti vojenského výstroja; kožené škatule na klobúky; kožené šnúrky; zlatotepecká kožka, blana; kožušinové pokrývky; kožušiny; kožušiny (ako koža zvierat); krupóny; krúžky na dáždniky; kufre; lodné kufre; kufre kožené a potiahnuté kožou; kufre z vulkanfíbra; kufrík na toaletné potreby; kufríky; mastené kože; moleskin (imitácia kože); kožené obloženie nábytku; kožené ozdoby na nábytok; náhubky; nákolenníky pre kone; nákupné tašky; kožené náplecné pásy; náprsné tašky; tašky na náradie; nite na šitie kože; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; obojky pre zvieratá; ohlávky; opraty; kožené ozdoby na nábytok; vychádzkové paličky; kožené naramenné pásy; plážové tašky; plecniaky; pobočnica (časť postroja); pokrývky pre zvieratá; poľovnícke tašky (kapsy); poľovnícke torby; kožené popruhy; popruhy, opraty; konské postroje; postroje pre zvieratá; poťahy na konské sedlá; kožené povrázky; prikrývky na kone; prikrývky na konské sedlá; kožené puzdrá na pružiny; psie obojky; kožené puzdrá na pružiny; puzdrá na navštívenky; rámy na kabelky; rebrá na dáždniky a slnečníky; rebrá na dáždniky alebo slnečníky; kožené remene (konský postroj); kožené remienky; remienky ako časti postrojov; remienky na korčule; retiazkové peňaženky; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; rúčky na vychádzkové palice; rukoväte vychádzkových palíc; jazdecké sedlá; sedlárske výrobky; semiš okrem semišu na čistenie; sieťky na nákupy; sieťky na nákupy; slnečníky; gumené časti strmeňov; kožené strmene; strmene (postroj pre kone); strmene na kone; strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla; šatky na nosenie dojčiat; kožené škatule na klobúky; školské tašky (aktovky); kožené šnúrky; športové tašky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; tašky na nosenie detí; tašky na šport; teľacia koža; torby; torby (poľovnícke tašky); tyče dáždnikov; upnutie na sedlá; usne ako surovina alebo polotovar; uzdy; uzdy a postroje pre zvieratá; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov; vodidlá; kožené vrecia na balenie; kožené baliace vrecká; vrecká z kože na balenie; kožené baliace vrecká, tašky; vychádzkové paličky; vychádzkové sedadlá.
20 - Abrazívne špongie na pokožku; bambus; uväzovacie bóje s výnimkou kovových; búdky pre zvieratá; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt; drevené cievky na nite, hodváby a motúzy; čapy s výnimkou kovových; držadlá na časopisy; dávkovače papierových utierok pripevnené s výnimkou kovových; dekoratívne predmety vydávajúce zvuk; vysoké stoličky pre deti; chodúľky pre deti; podložky do ohrádok pre malé deti; detské ohrádky; divány; divány, pohovky; podušky pre domáce zvieratá; domové čísla s výnimkou kovových a svietiacich; dopravné palety s výnimkou kovových; dosky, poličky na písacie stroje; drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové schránky; drevené alebo plastové skrinky; drevené hrany a kostry na nábytok; drevené obaly na fľaše; drevené prepravky na fľaše; drevené sudy na stáčanie vína; snímateľné kryty na drezy; držiaky na záclony a závesy nie z textilných materiálov; dúžky; kľučky na dvere nekovové; nekovové dverové obloženia; dvierka na nábytok; figuríny; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z plastu; korkové zátky do fľaše; fľaškové uzávery s výnimkou kovových; vešiakové háčiky s výnimkou kovových; háčiky na šaty s výnimkou kovových; háčiky na záclony; cievky na hadice s výnimkou kovových a mechanických; navíjacie cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadíc; háky na vešanie záclon; hniezda pre zvieratá chované v domácnosti; skrinka na hračky; chaise longue (typ čalúneného kresla); chodúľky pre deti; identifikačné náramky s výnimkou kovových na použitie v nemocniciach; interiérové žalúzie a rolety lamelové; jantár; jantárové platničky; jantárové tyče; jasle (nad žľabom ako poľnohospodárske predmety); jelenie parohy; káblové, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových; kade s výnimkou kovových; kadernícke kreslá; kancelársky nábytok; kartotékové skrine; kladky z plastických hmôt na rolety; plastové klapky, ventily vodovodné; mäsiarsky klát; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; kľučky na dvere nekovové; opierky na knihy; knižnicové police; kohútiky na sudy s výnimkou kovových; koľajnice na záclony a závesy; kolieska na nábytok s výnimkou kovových; nekovové kolíky; nekovové stanové kolíky; stenové kolíky s výnimkou kovových; kolísky; prútené kolísky; koly s výnimkou kovových; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; flotačné kontajnery s výnimkou kovových; kopytá; koral; korálkové záclony ako dekorácia; korkové pásy; korkové zátky; korozo (olejová palma); korytnačina; náhradky korytnačiny; nekovové koše; prútené koše; rybárske koše; pekárske koše na chlieb; koše na ryby; kozubové zásteny; krajčírske stojany; kreslá; krosná; krúžky na záclony; stojany na kvety; latková debna; lavičky (nábytok); lekárničky (prázdne); ležadlá (rozkladacie); ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti; plastové lišty na nábytok; ložná miera, obrysnica pre železničné vozne (nie kovové); lôžka pre domáce zvieratá; preliezky pre mačky; nekovové nádoby na miešanie malty; masážne stoly; matice s výnimkou kovových; skrinky na mäso s výnimkou kovových; rúčky na metly s výnimkou kovových; mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku); ochranné mriežky pre domácnosť; mušle (dekorácia); nábytok; drevené kostry a hrany na nábytok; kancelársky nábytok; kovový nábytok; školský nábytok; nekovové uzávery na nádoby; nádoby na miešanie malty nekovové; nádoby na skladovanie a prepravu s výnimkou kovových; nádoby s výnimkou kovových; nádoby z dreva alebo plastu; baliace nádoby z plastov; nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych; nádrže na tekuté palivá s výnimkou kovových; navíjače s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadíc; nekovové kolieska na nábytok; nekovové skrutky; nekovové spojovacie skrutky na káble; nekovové vrchnáky na nádoby; nity s výnimkou kovových; palice na nosenie bremien (váhy); novinové stojany; nekovové rukoväte nožov; obalové nádoby z plastických hmôt; obaly na šatstvo; nekovové obloženia dverí; nekovové obloženia okien; nekovové obloženia, ozdoby na rakvy; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; uhlové podpery na obrazové rámy; obruby, rámy na kefy; sudové obruče s výnimkou kovových; podložky do ohrádky pre malé deti; ochranné kryty na komíny; nekovové okenné obloženia; opierky na knihy; ozdoby z plastov na potraviny; nakladacie palety s výnimkou kovových; nekovové prepravné palety; palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; palice na nosenie bremien (váhy); pánty, závesy s výnimkou kovových; paravány, zásteny (nábytok); jelenie parohy; pásky z dreva; zvieracie pazúry, klepetá; pekárske košíky na chlieb; perleť ako surovina alebo polotovar; písacie stoly; plastické karty slúžiace na otváranie (nekódované); plastikové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky; plásty; včelárske plásty, rámiky; pletená slama; pletené predmety zo slamy; podhlavníky; podložky do ohrádok pre malé deti; podnosy s výnimkou kovových; podstavce na kvety; podstavce, kostry, stojany na počítače; podušky; podušky pre domáce zvieratá; police; nábytkové police; police do registračných skríň; police, stojany; drevené kostry postele; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových; plastické ozdoby na potraviny; povlaky, obaly na šatstvo (na uskladnenie); štátne poznávacie značky s výnimkou kovových; pracovné stoly, hoblice; drevené prepravky na fľaše; prepravky na fľaše; príborníky; príchytky na rúry z plastických hmôt; príručné toaletné zrkadielka; príslušenstvo nábytku s výnimkou kovového; príslušenstvo postelí s výnimkou kovového; pristávacie schodíky nekovové pohyblivé pre cestujúcich; profily na obrazové rámy; prútený tovar, košikársky tovar; psie búdy; pultíky; pulty, stoly; rakvy; drevené rámy do úľov; vyšívacie rámy; rámy na obrazy; lišty na rámy na obrazy; rámy, obruby na kefy; ratan; drevené alebo plastové rebríky; regály; registračné skrine, kartotečné skrine; registračné tabule (poznávacie značky) s výnimkou kovových; reklamné nafukovacie predmety; zvieracie rohy; rohy ako surovina alebo polotovar; rohy zvierat; roletové, záclonové valce; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie); rolety z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); rúčky a rukoväte na náradie s výnimkou kovových; rúčky na kosy s výnimkou kovových; ručné krosná; rukoväte nástrojov s výnimkou kovových; rukoväte nožov s výnimkou kovových; rysovacie stoly; sedadlá; kovové sedadlá; sekretáre s písacím pultom; sépiolit; servírovacie stolíky; schodíky s výnimkou kovových; prenosné pristávacie schody pre pasažierov s výnimkou kovových; sklené tabule na zrkadlá; striebrené sklo; skrinka na hračky; kartotékové skrinky (nábytok); skrinky na lieky; skrutky s výnimkou kovových; slamené obruby; slamky (na pitie); slamky na pitie; slamníky; slonová kosť (ako surovina alebo polotovar); sofy; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov; spacie vaky na stanovanie; nekovové spojovacie články; stanové kolíky s výnimkou kovových; stavidlá s výnimkou kovových nie ako časti strojov; stojan na pílenie; krajčírske stojany; stojany na dáždniky; stojany na kabáty; stojany na klobúky; stojany na kvety; stojany na pušky; stojany na sudy s výnimkou kovových; stojany na taniere; stojany na uteráky (nábytok); stojany, podstavce, kostry (na počítače); stolárske umelecké výrobky; stoličky; vysoké stoličky pre deti; stoličky s otvorom; servírovacie stolíky; stolíky pod počítače; stolové dosky; kovové stoly; pracovné stoly; zámočnícke stoly s výnimkou kovových; stoly pod písacie stroje; stoly; striebrené sklo; sudové obruče s výnimkou kovových; obruče na sudy s výnimkou kovových; sudy s výnimkou kovových; sudy s výnimkou kovových; sudy s výnimkou kovových; svorky (na káble a rúry) z plastov; svorníky, háčiky a držiaky obrazových rámov; škatule z dreva alebo plastu; školský nábytok; taburetky; taburetky; nádoby na tekuté palivá s výnimkou kovových; tesniace uzávery s výnimkou kovových; toaletné stolíky; trojnožky; trstina (materiál na tkanie); tyče k rastlinám alebo stromom; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; tyče na záclony; tyče s výnimkou kovových; drevené časti úľov; plásty do úľov; umelé plásty; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; umelecké stolárske výrobky; skrinky s umývadlom (nábytok); urny pohrebné; ustrice (lastúry); dávkovače uterákov s výnimkou kovových; uväzovacie bóje s výnimkou kovových; tesniace uzávery s výnimkou kovových; uzávery na fľaše s výnimkou sklených, kovových alebo gumových; uzávery s výnimkou kovových; spacie vaky na kempovanie; valce na záclony a rolety; vankúše; včelie úle; vejáre; veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar; ventily s výnimkou kovových nie ako časti strojov; plastové ventily, klapky vodovodné; vešiaky na kľúče; vešiaky na odevy; vešiaky na šaty; drevené vínne dekantačné sudy (na odkaľovanie); vitríny; vlajkové žrde; snímateľné vložky do drezov; voskové figúrky; vozíky (servírovacie stolíky); vtáčie klietky, búdky; vtáky (preparované, vypchaté); vypchaté zvieratá; výpustné ventily z plastov; vzduchové vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely; záclonové háčiky; záclonové koľajnice; záclonové krúžky; záclonové tyče; záklopky; plastové záklopky; zámky na vozidlá s výnimkou kovových; zámky s výnimkou kovových a elektrických; zámočnícke stoly s výnimkou kovových; zátky na sudy s výnimkou kovových; zátky s výnimkou kovových; závesy bambusové; závory s výnimkou kovových; zberné nádrže s výnimkou kovových murovaných; príručné toaletné zrkadielka; zrkadlá; sklené tabule na zrkadlá; zvieracie kopytá; žalúzie a rolety lamelové interiérové.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely; bytové akváriá; nízkotlakové autoklávy s výnimkou elektrických; bavlnený odpad na čistenie; bonboniéry (prázdne); bonboniéry (prázdne); busty z porcelánu, terakoty alebo skla; poklopy na bytové akváriá; bytové skleníky (na pestovanie rastlín); cedidlá; cedidlá na čaj; cedidlá pre domácnosť; pretláčač cesnaku (kuchynská potreba); cisterny; cukorničky; kefy na cylindre; dózy na čaj; čajníky; čajové naparovacie sitká; čajové súpravy; čaše; česadlá na zvieratá; nástroje na čistenie na ručný pohon; cestovné fľaše; dávkovače mydla; kovové nádoby na dávkovanie papierových utierok; demižóny; ohrievače na detské fľašky okrem elektrických; prenosné detské vaničky; domáce mlynčeky s výnimkou elektrických; potreby pre domácnosť; žehliace dosky; kuchynské dosky na krájanie; dosky na pranie; drevené vedrá, kade; kovové drôtenky; drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; porcelánové držadlá; držiaky na jedálne lístky; držiaky na kvety a rastliny (na aranžovanie kvetov); držiaky na mydlo; držiaky na sviece; držiaky na špáradlá; dýzy polievacích hadíc; džbány; ešusy (poľná jedálna miska); figuríny z porcelánu, terakoty alebo zo skla; flakóny; fľaše; cestovné fľaše; formy na ľadové kocky; kuchynské formy na pečenie; formy na pečivo; formy na prípravu jedál; formy na zákusky a koláče; fritézy s výnimkou elektrických; stojany na grily; grily, rošty (potreby na opekanie); sklené gule; gumový zvon na čistenie odpadových potrubí; háčiky; handry na čistenie; handry na umývanie dlážky; hrebene; elektrické hrebene; hrebene na rozčesávanie vlasov (riedke); hrebene na zvieratá; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; hubice na polievacie krhly; predmety na chladenie potravín pre domácnosť, obsahujúce chladiace zmesi; chladiace fľaše; prenosné chladiarne s výnimkou elektrických; kovové ihly na ražniči; izotermické vrecká; jedálenské súpravy; jednorazové taniere; jelenica na čistenie; kade, putne; kahance na parfumy a aromatické látky; neelektrické kanvice na kávu; kanvičky; kanvy; karafy; karusel (kuchynský predmet); kastróly; kávovary s výnimkou elektrických; kávové filtre s výnimkou elektrických; kávové mlynčeky ručné; kávové súpravy; kefársky tovar; kefky na umývanie riadu; kefy; elektrické kefy s výnimkou kief ako častí strojov; materiál na výrobu kefy; kefy na čistenie nádrží a nádob; kefy na obuv; kefy na umývanie riadu; kefy na zvieratá; keramika na použitie v domácnosti; klietky pre vtáky, voliéry; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; pracháče na koberce (ručné nástroje); kefy na kone; koreničky; korytá na kŕmenie zvierat; koše na použitie v domácnosti; napínače na košele; košíky na chlieb, na použitie v domácnosti; kotlík (hrniec); kovové zásobníky na papierové uteráky, utierky; kozmetické pomôcky; krájače cesta; napínače na kravaty; krčahy; kremenné sklo (polotovar) s výnimkou skla pre stavebníctvo; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); kŕmidlá pre hospodárske zvieratá; kropiace ružice na polievanie kvetov; kropiace zariadenia, rozstrekovače; kropidlá; krúžky na obrúsky; krúžky pre hydinu; krúžky pre vtáky; kúdeľ na čistenie; kuchynské hrnce; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské nádoby; kuchynský riad; kuchynský riad okrem príborov; kvetináče; kvetníky; labutienky; vedierka na ľad; formy na ľadové kocky; kotlíky na ohrievanie lepidla, gleju; usne na leštenie; leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); leštiace rukavice; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; leštiace zariadenia na čistenie topánok s výnimkou elektrických; leštiace zariadenia s výnimkou elektrických; pomôcky na odstraňovanie líčidiel s výnimkou elektrických; lieviky; likérové súpravy; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; lisy na žehlenie nohavíc; lopatka a zmetáčik na omrvinky; lopatky na zákusky; lyžice na obúvanie, obuváky; lyžice, varechy na miešanie (kuchynské predmety); majolika; mangeľ na nohavice; maselnice; maselničky; mechanické metly; metly; miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických; misky; misky alebo nádoby na vylučovanie pre zvieratá chované v domácnosti; misky na polievku; misky na robenie očisty pre zvieratá chované v domácnosti; misy; ozdobné stolové misy; misy na zeleninu; ručné mixéry, šejkre; mliečne sklo (opálové sklo); ručné mlynčeky pre domácnosť; ručné mlynčeky na korenie; mopy; sklené mozaiky nie pre stavebníctvo; pasce na myši; naberačky; kuchynské naberačky; kuchynské naberačky; nádoba na chlieb; cirkevné nádoby; smetné nádoby; nádoby na ľad; nádoby na odpadky, koše na smeti; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; nádoby na smeti; nádržky; napájadlá; napínacie rámy; napínače na obuv; napínače na rukavice; napínače, napínadlá na oblečenie; kopytá; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); násypník na popol (na použitie v domácnosti); kefky na nechty; dentálna niť; nočníky; napínače na nohavice; obaly na mydlá; formy na pečenie oblátok s výnimkou elektrických; kefy na obočie; kefy na obuv; obuváky; oceľová vlna na čistenie; odkladacie stojany na nože; ohrievače na detské fľaše s výnimkou elektrických; opalizujúce sklo; opálové sklo, mliečne sklo; otvárače na fľaše; ozdobné črepníky s výnimkou papierových; ozdobné stolové misy; nízke panvice; panvice na vyprážanie; papierové taniere; kahance na aromatické látky a parfumy; pasce na potkany; čističky peria; piknikové koše (s riadom); pipety na víno; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; platne proti vyvretiu mlieka; umelé podkladky; podložky s výnimkou papierových, nie ako prestieranie; podnosy (tácne); podnosy na použitie v domácnosti; papierové podnosy na použitie v domácnosti; poháre na ovocie; poháriky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; pohlcovače dymu pre domácnosť; poklopy na bytové akváriá; poklopy na maslo; pokrievky; uzávery na pokrievky; pokrývky na syrový koláč; polievacie kanvy; polievacie zariadenia; polievkové misy; poľné fľaše, čutory; poprašovače nie elektrické; porcelán; porcelánové ozdoby, dekorácie; tvarované poťahy na žehliace dosky; pasce na potkany; potreby na varenie a pečenie okrem elektrických; potreby pre domácnosť; pracháče na koberce; prachovky; prachovky na nábytok; prasacie štetiny; práškové sklo na dekoráciu; pretláčač cesnaku (kuchynská potreba); príchytky na obrúsky; príklopy na jedlo; prístroje na odstraňovanie zápachu na osobné použitie; prstencové a tyčové vešiaky na uteráky; pudrenky; putne, kade; puzdrá na hrebene; puzdrá na mydlo, mydlovničky; puzdrá s toaletnými potrebami; rajnice na pečenie, varenie (nie elektrické); ražne kovové na použitie v kuchyni; kuchynský riad; riad (porcelánový alebo hlinený); rohy na pitie; stojany na rošty na opekanie; rozprašovače na voňavky (flakóny); leštiace rukavice; napínače na rukavice; rukavice pre domácnosť; rukavice záhradnícke; ružice na polievacie kanvy; sekací nôž (kuchynský nástroj); semiš na čistenie; schránky na chlieb; sifónové fľaše na sódovú vodu; sitá pre domácnosť; sklená vlna s výnimkou vlny ako izolačného materiálu; sklené banky (nádoby); sklené gule; sklené nádoby; sklené schránky; nite zo skleného vlákna nie na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna s výnimkou vlákien na izoláciu a pre textilný priemysel; sklené vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely; sklené zátky; sklenené poháre; maľované výrobky zo skla; sklo ako surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného skla; sklo na automobilové okná (ako polotovar); sklo obsahujúce jemné elektrické vedenie; smaltované sklo; panvice na vyprážanie; smetiaky, nádoby na odpadky; sochy z porcelánu, terakoty alebo zo skla; soľničky; sošky z porcelánu, terakoty alebo skla; sporiteľničky s výnimkou kovových; stierka (kuchynské predmety); stojany na štetky na holenie; stojany na vajíčka; stojany na žehličky; stojany na žehličky; stolové stojany na olej a ocot; stolové stojany na olej a ocot; striekačky na polievanie kvetov a rastlín; strojček na rezance (ručný); kovové strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov; strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského riadu; sušiak na bielizeň; svietniky; šalátové misy; šálky; šejkre, ručné mixéry; škatuľka na desiatu; škatuľka na pečivo (keksy); šľahače pre domácnosť s výnimkou elektrických; špáradlá; držiaky na špáradlá; držiaky na špongie; špongie na použitie v domácnosti; špongie na umývanie; štetky na decht s dlhou rúčkou; štetky na holenie; štipce na bielizeň; vývesné štíty z porcelánu alebo skla; tabuľové sklo (surovina); papierové tácky; taniere; jednorazové taniere; tepelnoizolačné nádoby (termosky); teráriá (bytové skleníky); termosky; termosky na jedlo; tlakové hrnce s výnimkou elektrických; tlakové varáky s výnimkou elektrických; toaletné kufríky s toaletnými potrebami; toaletné pomôcky; dávkovače toaletného papiera; zásobníky na kotúčový toaletný papier; tortové lopatky; trojnožka (kuchynská potreba); tyčinky na koktail; tyčové a prstencové vešiaky na uteráky; uhliaky; handry na umývanie dlážky; urny; leštené usne; stojany na vajíčka; váľky na cesto; vanička na pranie; prenosné detské vaničky; vaničky pre vtáky; varešky (kuchynské nástroje); vázy; látkové vedierka; vedierka na ľad (na chladenie nápojov); vedrá; drevené vedrá; prstencové a tyčové vešiaky na uteráky; viacramenné svietniky; vlasy na kefy a štetky; oceľová vlna na čistenie; vlnený odpad na čistenie; vlnený odpad na čistenie; vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien; vrecká na cukrovinky; výtokové hubice; vývrtky; vyzuváky; záhradnícke rukavice; záchodové kefy; zásobníky na kotúčový toaletný papier; sklené zátky; zhášadlá na sviečky; zubné kefky; elektrické zubné kefky; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; odpadové nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; žľaby pre dobytok; žľaby, korytá pre zvieratá; žľaby, válovy.
22 - Motúzy na balenie; špagáty na balenie; surová bavlna; bavlnená kúdeľ; bavlnený odpad ako vypchávkový materiál; bavlnený odpad na čalúnenie a vypchávanie; celtovina; česaná vlna; česaný hodváb; dechtované vetracie plachty (baníctvo); dratvy; drevitá vlna; espartové vlákna (vlákna kavyľa obyčajného); vata na filtrovanie; slamené obalové materiály na fľaše; hobliny (drevené stružliny); surový hodváb; hodvábna priadza; hodvábny odpad (odstrižky); juta; káble s výnimkou kovových; kapok; karbónové vlákna na textilné použitie; kavyľ (vlákno); kokosové vlákna; konope; konopné povrazy; konský vlas; krátka bavlna; kúdeľ; surový ľan; ľan (surovina); lodné zvinovacie laná; laná na vlečenie vozidiel; laná s výnimkou kovových; zvislé posuvné lanká s protizávažím; lanká so závažím na posuvné okná; lišty (ako časti horizontálnych žalúzií); perie do lôžkovín; lyko; markíza zo syntetických materiálov; markízy (plátenné strechy); pokrývky na maskovanie; siete na maskovanie; morské riasy, chaluhy ako čalúnnický materiál; motúzy; papierové motúzy; mykaná vlna; popruhy s výnimkou kovových na manipulovanie s nákladom; nekovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; slamené obaly na fľaše; vlnený odpad; ovčia vlna; páperové deky; papierové motúzy; pásky na uväzovanie viniča; pásky s výnimkou kovových na zväzovanie; pásky, pútka s výnimkou kovových; perie ako čalúnnický materiál; perie ako vypchávkový materiál; perie do lôžkovín; piliny; plachty (lodné); plachty na plachtenie po snehu; pletené vrecká do umývačiek riadu; pletivo na siete; popruhy na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových; poštové vrecia; povrazové rebríky; konopné povrazy; pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov; povrazy, laná, struny; prachové perie; prútené obaly na fľaše; rafia (lyko z rafiovej palmy); ramia (vlákno); povrazové rebríky; rúno; rybárske siete; siete; povrazy na siete; siete na ležanie, visuté lôžka; sieťky; sisal; sklené vlákna na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna na textilné účely; slama ako čalúnnický materiál; slamené obaly na fľaše; slučkové závesy s výnimkou kovových na manipuláciu s nákladmi; srsť, vlasy zvierat; stany; strihaná vlna; svorky na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových; šnúry na vešanie obrazov atď.; ťavia srsť (materiál); tesniace alebo vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových; textil zo surových vlákien; textilné vlákna; surové textilné vlákna; slučky s výnimkou kovových, na manipulovanie s tovarom; tráva na čalúnenie; drevené triesky; umelohmotné vlákna na textilné účely; vata na filtrovanie; vata na vypchávanie a tesnenie (ako čalúnnický materiál); vetracia plachta nasýtená dechtom (baníctvo); viazače snopov s výnimkou kovových; pásky na viazanie viniča; textilné vlákna; vlákna s výnimkou kovových na uväzovanie; vlasy; vlna (ako surovina alebo spracovaná); česaná vlna; drevitá vlna; mykaná vlna; surová alebo spracovaná vlna; vlna ako čalúnnický materiál; vlna na čalúnenie; laná na vlečenie vozidiel; vozové plachty; látkové vrecká na balenie; pletené vrecká do umývačiek riadu; textilné baliace vrecká; vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových; vypchávky; zámotky priadky morušovej; povrazy na horizontálne žalúzie.
23 - Bavlnené nite a priadze; hodvábne nite a priadze; jutové nite a priadze; kaučukové priadze na textilné účely; kokosové nite a priadze; konopné nite a priadze; ľanové nite a priadze; látacie nite a priadze; nite; nite; priadze; pružné nite a priadze na textilné použitie; nite zo skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle; šijacie nite a priadze; tkaná bavlna; tkaná vlna; tkaná vlna; tkaný hodváb; nite a priadze z umelého hodvábu; umelé vlákna na použitie v textilnom priemysle; vlnené nite a priadze; vyšívacie nite a priadze; ženilkové vlákno.
24 - Barchet; bavlnené textílie; behúne na stôl; plátenná bielizeň; posteľná bielizeň; biliardové súkno; brokáty; bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihárske); bytový textil; cestovné prikrývky; čalúnnické látky; damask (tkanina); damask (vzorovaná pretkávaná látka); držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov; dverové závesy; džersej (pleteniny); esparto (látka); textilný filtračný materiál; flanel; flanel na zdravotnícke účely; flauš; gáza, závoj (textília); tkaniny z hodvábu; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; hrubé plátno; jutová látka; potlačený kartún; textilné klobúkové podšívky; konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textília); krepón (jemná vlnená tkanina); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; vlnené látky; látky s imitáciou kože; textilné obrúsky na odstraňovanie líčidiel; lôžkoviny (bielizeň); marabut (látka); materiál na výrobu ženilky; moleskin (textília); siete proti moskytom; mušelín, kartún; obloženie nábytku textilnými látkami; poťahy na nábytok; netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; odličovacie obrúsky (textilné); textilné obrúsky; textilné obrúsky na odstraňovanie šminiek; obrusy s výnimkou papierových; obväzovina, riedke plátno na výrobu syra; ozdobné obliečky na vankúše; páperové prikrývky, periny; plachty; plastické materiály (náhradky tkanín); vyšívacie plátna s predkresleným vzorom; plátno s kosoštvorcovým vzorom; plátno; plédy; pleteniny (látky); plsť; podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné podšívky; textilné klobúkové podšívky; pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely; poťahy na poklopy záchodov; pokrývky na nábytok z plastov; posteľná bielizeň; posteľné pokrývky a prikrývky; posteľné pokrývky z papiera; poťahy na nábytok; poťahy na nábytok z plastických hmôt; poťahy na poklopy záchodov; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; cestovné prikrývky; prikrývky (väčšinou prešívané); prikrývky na stôl s výnimkou papierových; pružné tkaniny; rajón (umelý hodváb ako látka); ramia (látka); zrebné rúcho, rúcho kajúcnika (látka); umývacie rukavice; samolepiaci textil nanášaný teplom; sieťovina; textílie z skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle; spacie vaky nahrádzajúce prikrývky; stolové textílie; sypkovina; ševioty (vlnené tkaniny); štóly; taft; textilné tapety; textilné tapety; bytový textil; textílie na obuv; textílie neprepúšťajúce plyn na lietajúce balóny; textilné látky; textilné obrúsky (prestieranie); tkaniny na použitie v odevnom priemysle; tkaniny na výrobu bielizne; tkaniny; tlačiace pásy; tyl; umývacie rukavice; textilné uteráky; textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na riad; obliečky na vankúše; vlajky; vlajky s výnimkou papierových; vlnené látky; látky na vložky do topánok; voskované plátno; textilné vreckovky; vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna; predkreslené látky na výšivky; plyn neprepúšťajúce látky na vzducholode; záclonky; zamat; zástavovina (tkanina); zástavy s výnimkou papierových; závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov; závesy textilné alebo umelohmotné; zefír (tkanina); látkové značky.
25 - Baretky; spodná bielizeň; (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky (oblečenie); čiapky; sprchovacie čiapky; čiapky (priliehavé); detská výbavička; detské nohavičky; detské plienky textilné; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); futbalová obuv; štople na futbalovú obuv; futbalové topánky (kopačky); gabardénové plášte; galoše; gamaše; gamaše (vysoké); goliere (oblečenie); gymnastické (telocvičné) dresy; gymnastické cvičky; chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; papierové klobúky (oblečenie); kolíky na futbalovú obuv; kombiné; kombinézy (oblečenie); kombinézy na vodné lyžovanie; korzety; korzety (spodná bielizeň); kostýmy, obleky; košele; košeľové sedlá; kovanie na obuv; kovové časti na obuv; kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou (teplé); krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; šľapky na kúpanie; livreje; lyžiarske topánky; manipuly; mantila; manžety (časti odevov); masky na spanie; maškarné kostýmy; mitra (klobúk); oblečenie pre motoristov; nánožníky nie elektricky vyhrievané; náprsenky; nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; odevy; palčiaky; pančuchy; päty na pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; oblečenie z papiera; papierové klobúky (oblečenie); papuče; peleríny; kúpacie plášte; plavky; kúpacie plavky; plavky (dámske); plavky (pánske); plavky kúpacie (pánske); plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; látkové plienky; podbradníky nie z papiera; podpinky; podprsenky; podšívky (časti odevov podväzky); podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; pracovné plášte; protišmykové pomôcky na obuv; pulóvre; pyžamá; ramienka na dámskej bielizní; topánkové rámy; rámy na obuv; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; vesty pre rybárov; saká, bundy; sandále; sárí; sáry čižiem; sedlo (košele, blúzky alebo dámskych šiat); snímateľné goliere; masky na spanie; pánske spodky; spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; sprchovacie čiapky; sukne; svetre; šály; šály uviazané pod krkom; šatky, šály; šatky, závoje; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (na čiapke); šilty na pokrývky hlavy; šnurovacie topánky; šnurovačky; špičky na obuv; športová obuv; športové tričká, dresy; kožušinové štóly; tielka, tričká; tielka, vesty; tógy; celé topánky; zvršky topánok; topánky na šport; topánky; tričká; turbany; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); vrchné ošatenie; zástery; závoje, čipková šatka; zvrchníky; zvršky topánok; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany.
26 - Značky na bielizeň; bordúry, lemy, obruby (na odevy); falošné brady; brmbolce; brošne (doplnky oblečenia); sponky pre cyklistov; látkové poklopy na udržanie teploty v čajníku; čepiec s brmbolcom; ihly do strojov na česanie vlny; čipky; čipky na lemovanie; štartové čísla; člnky na pletenie rybárskych sietí; drobnôstky (potreby na vyšívanie); elastické pásky na pridržanie rukávov; elastické šnúrky; flitre na odevy; umelé fúzy; galantérny tovar s výnimkou nití a priadzí; ganiere, volány; girlandy; umelé girlandy; gombíky; háčiky (galantérny tovar); háčiky na koberce; háčiky na korzety; háčiky na obuv; háčiky na vyšívanie a háčkovanie; háčiky na živôtiky; štopkací hríbik; ihelníky (vankúšiky na ihly); knihárske ihly; obuvnícke ihly; ihly do strojov na česanie vlny; ihly; knihárske ihly; kokardy (galantérny tovar); kostice do korzetov; uzávery na korzety; krúžky na dierky na obuv; krúžky na topánky (šnurovacie); umelé kvety; látacie hríbiky; látacie ihly; látkové vyšívané poklopy na udržanie teploty čaju, vajec a pod.; lemovacie pásky na záclony; lemovky; zúbkované lemy; lemy, bordúry, obruby na odevy; lupienky (lístky) zo sľudy; mašľa alebo stuha do vlasov; monogramy na označovanie bielizne; náplecné pásky, výložky; náprstky na šitie; vlasové natáčky s výnimkou elektrických; natáčky papierové; navliekacie ihly; nepravý lem; ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov; obuvnícke ihly; očká na odevy; vypchávky, náplecníky odevov; odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; opaskové pracky; umelé ovocie; ozdobné brošne; ozdobné ihlice; ozdobné spony; ozdoby do vlasov; ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov; ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov; parochne; elastické pásky; pásky (galantérny tovar); pásky na rukávy; pásky, stuhy (pri ocenení); patentné gombíky; patentné uzávery; perie (odevný doplnok); písmená ako značky na bielizeň; pletacie ihlice; podkrúžky na odevy; popruhy na vedenie detí; pozlátené čipky na šaty; pozlátené lemovky na odevy; opaskové pracky; pracky (odevné doplnky); pracky na obuv; kovové vyšívacie priadze; prižehľovacie textílie na opravu textilu; pštrosie perá (odevné doplnky); puzdrá na ihly; rozety (galantérny tovar); sedlárske ihly; schránky na šijacie potreby; sieťky na vlasy; sponky do vlasov (ozdobné); sponky pre cyklistov; sponky, pracky na obuv; spony na obuv; spony na topánky; strapce; strapce (čipkársky tovar); strieborné výšivky; vlasové stuhy; stužky; stužky do vlasov; stužky, lemovky; suchý zips; šijacie ihly; šijacie náprstky; šijacie škatule; škatuľky na ihly; škatuľky na šitie; vlnené šnúrky; šnúrky do topánok; šnúrky na opásanie; šnúrky, lacetky; špendlíky, ihlice s výnimkou ozdobných šperkov; štartové čísla; zipsové uzávery na tašky a vrecká; zipsy na tašky a vrecká; upínadlá trakov; tupé (príčesky); umelé brady; umelé fúzy; umelé vence; umelé vlasy; upínadlá na traky; uzávery na oblečenie; uzávery na odevy; vankúšiky na špendlíky; vence z umelých kvetov; vlasové ihlice; vlasové príčesky; vlasové spony ozdobné; ozdoby do vlasov; spony na ondulovanie vlasov; vlnené šnúrky; volány; vrkoče; vrkoče (zapletené vlasy); vrkoče z vlasov; vrkoče, pletené šnúry; vtáčie perie (odevné doplnky); vypchávky, náplecníky odevov; korzetová výstuž; výstuže golierov; potreby na vyšívanie; háčiky na vyšívanie a hačkovanie; kovové nite na výšivky; lemovacie pásky na záclony; nažehľovacie záplaty ako textilné ozdoby (galantéria); nažehľovacie záplaty na opravu textilu; zipsy; zipsy na šaty; zlatá výšivka; značky na bielizeň; značky na bielizeň a šatstvo; žabó; ženilka (ozdobná šnúra).
27 - Koberčeky do automobilov; dlážky (povrchy); dverové rohožky; gymnastické žinenky; koberce; koberce, koberčeky; koberce, predložky do automobilov; podlahové krytiny; kúpeľňové predložky (rohožky); linoleum; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; vinylové podlahové krytiny; protišmykové rohože; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; rohožky; ozdobné stuhy; tapety papierové; tapety s výnimkou textilných; umelé trávniky; trstinové rohože; gymnastické žinenky.
28 - Atrapy; autá (hračky); bábiky; bábky; balóniky (hračka); balóny na hranie; bazény (tovar na hranie); bedmintonové košíky; bejzbalové rukavice; stacionárne bicykle na cvičenie; valce na stacionárne bicykle na cvičenie; biliardové gule; biliardové stoly; biliardové stoly uvádzané do činnosti vhodením mince; karty na bingo; štartovacie bloky (na šport); boby; Body boards; vrece na tréning boxu; boxerské rukavice; cvičebné náradie; cvičebné zariadenie na posilňovanie hrudníka; činky; vzpieračské činky; dáma (hra); detonačné kapsle (pyrotechnika) ako hračky; detské fľaše pre bábiky; hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; disky (športové náradie); divadelné masky; dojčenské fľaše pre bábiky; domčeky pre bábiky; domino (kocky); držiaky, príchytky na sviečky na vianočné stromčeky; duše do hracích lôpt; elektronické terče; pištole na farbu (športové potreby); šermiarske fleurety; stroje na fyzické cvičenie; prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok; guľky na hranie; gumipuška (športová potreba); gymnastické zariadenia; harpúny (ako športové náradie); hlinené holuby (terče); hojdacie kone; hojdačky; hokejky; horolezecké opasky; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie karty; hracie kocky; hracie lopty; hracie žetóny; hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; hračky; hračky pre zvieratá chované v domácnostiach; hrany lyží; zariadenia na hry s výnimkou zariadení fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hry; chrániče na lakte (ako športové potreby); chrániče na píšťaly (športový tovar); izby pre bábiky; jarmočná manéž (lunapark); kaleidoskopy; detonačné kapsle (hračky); kapsle (hračky); kapsle do kapsľových pištolí (hračky); kapsle do pištolí na hranie; karty na bingo; klzáky (padákové); klzáky (rogalá); kocky; poháre na kocky; stavebnicové kocky (hračky); kolieskové korčule; kolieskové korčule (jednoradové); kolky; kolky (figúrky); kolky (hra); ruletové kolo; kolobežky; konfety; korčule; kolieskové korčule; kolieskové korčule (jednoradové); krieda na biliardové tága; rukavice na kriket; krúžky (hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); maskovacie kryty (športové potreby); lapače holubov; lopty na hranie; náradie na lukostreľbu; luky na lukostreľbu; lurč (hra s kockami); lyže; hrany na lyže; obaly na lyže; vosky na lyže; poťahy na lyže a surfy; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie; mahjongs (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); mantinely biliardového stola; markér (tabuľka na zaznamenávanie stavu hry); biliardové markéry; divadelné masky; karnevalové masky; šermiarske masky; medvedíky (hračky); modely automobilov (zmenšené); sieťky na motýle; mydlové bubliny (ako hračky); náboje na pištole na farbu (športové vybavenie); rybárske náčinie; nákolenníky (športový tovar); rybárske navijaky; navijaky na šarkanov; umelé rybárske návnady; voňavé návnady pre poľovníkov a rybárov; návnady na lovenie alebo chytanie rýb; obaly na lyže; korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami; odrazové dosky (športové náradie); ochranné vypchávky ako časti športových úborov; opasky pre vzpieračov (športové potreby); ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek); palice golfové; paličky mažoretiek; petardy (zábavná pyrotechnika); pinatas; hračkárske pištole; pištole (hračky); popruhy na plachetnice; stožiare, sťažne na plachetnice; plachetnice (malé); rybárske plaváky; plaváky (ako rybársky výstroj); plutvy na plávanie; plyšové hračky; podberáky pre rybárov; podkovy (ako hračky); pohár na kocky; vábničky pre poľovníkov; posilňovacie stroje; postieľky pre bábiky; poťahy na lyže a surfy; povrchové vrstvy na lyžiach; prútené koše na chytanie rýb; rybárske prúty; puky; puzzle; rakety; povrazy na rakety; výplety rakiet; rakety (športové náradie); rapkáče; remene na surfy; rozbušky (pyrotechnika) ako hračky; hracie rukavice; ruletové kolo; rybárske náradie; materiál na zhotovovanie vlascov na rybolov; háčiky na ryby; sánky (športový tovar); siete (športové potreby); sieťky na motýle; skejtbordy; slipy pre športovcov ako športové potreby; umelý sneh na vianočné stromčeky; snehové gule; snežnice; spoločenské hry; spoločenské hry; stacionárne bicykle na cvičenie; stavebné kocky (hračky); stavebnice; stojany na vianočné stromčeky; stoly na stolný tenis; stolové hry; stoly na stolový futbal; stožiare, sťažne na plachetnice; strunové výplety rakiet; surfovacie dosky; surfovacie lyže; poťahy na lyže a surfy; remene na surfy; šachové hry; šachovnice; šarkany; šaty pre bábiky; šermiarske masky; šermiarske rukavice; šermiarske zbrane; šípky (hra); škrabky na lyže; šmykľavky; špičky biliardových tág; špičky tág, biliardových; štartovacie bloky (na šport); biliardové tága; prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete; terče; elektronické terče; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; trikové zariadenia; tulenia koža (obaly na lyže); udice; rybárske udice; upínacie pásy pre horolezcov; vábničky pre poľovníkov; vak s kriketovými potrebami; valčeky do stacionárnych bicyklov; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; vianočné stromčeky umelé; vĺčkovia (hračky); vĺčky (hračky); vodné lyže; vosky na lyže; vozidlá (ako hračky); vzduchové pištole (hračky); zariadenia na kulturistiku; zariadenia na telesné cvičenia; zariadenie na bowling; zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; živica pre atlétov.
29 - Algináty ako potrava; arašidové maslo; spracované arašidy; bielkoviny ako potrava; vaječný bielok; bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový kompót; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; konzervovaná cibuľa; datle; divina; ovocná dreň; držky; džemy; konzervovaná fazuľa; garnáty; (morské raky) neživé; haringy; konzervované hľuzovky; holotúrie (morské živočíchy) (nie živé); homáre (nie živé); konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; hrozienka sušené; hummus (nátierka z cícera); huspenina; hydina nie živá; výťažky z chalúh ako potrava; chryzalídy (kukly motýľa) priadky morušovej; chuťovky na báze ovocia; jablkový kompót; jedlá na báze kvasenej zeleniny (kimchi); jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; kakaové maslo; kandizované ovocie; kaviár; kazeín ako potrava; kefír; klobásy, salámy, párky; kokos sušený; kokosové maslo; kokosový olej; kokosový tuk; jablkový kompót; bujónové koncentráty; koncentrované vývary; konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; kostný olej konzumný; kôrovce (s výnimkou živých); krevety nie živé; krokety; krvavá jaternica, krvavnica; krvavé jaternice; krvná tlačenka; kukuričný olej; kumys (mliečny nápoj); kyslá kapusta; kyslé mlieko; langusty s výnimkou živých; jedlý loj; losos; zemiakové lupienky; spracované mandle; margarín; marmeláda; maslo; mäkkýše (neživé); mäkkýše (nie živé); mäso; konzervované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; sójové mlieko (náhradka mlieka); grilované morské riasy; mrazené ovocie; mušle (slávka jedlá) (nie živé); mušle jedlé (nie živé); nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny; jedlý olivový olej; olivy konzervované; oriešky spracované; kandizované ovocie; konzervované ovocie; zavárané sladené ovocie; ovocie (kompóty); ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; ovocné šupky; jedlý olej z palmových orechov; jedlý palmový olej; paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak; pečeňová paštéta; pečienka; pektín na ľudskú spotrebu; peľ ako potrava; rybie plátky; plátky sušeného ovocia; polievky; prípravky na výrobu polievok; solené potraviny; potraviny z rýb; presladené ovocie (naložené v cukre); proteín na ľudskú spotrebu; raky (s výnimkou živých); jedlý repkový olej; rybia múčka ako požívatina; rybie plátky (filé); konzervované ryby; potravinárske výrobky z rýb; ryby s výnimkou živých; ryby v slanom náleve; rýchle občerstvenie na báze ovocia; saláma v cestíčku; sardely; sardinky; sezamový olej; slanina; slimačie vajcia (na konzumáciu); jedlý slnečnicový olej; smotana; sójové bôby konzervované ako potrava; sójové mlieko (náhradka mlieka); srvátka; sušené vajcia; syridlo; syry; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; šampiňóny konzervované; šišky zemiakové; šľahačka; šošovica konzervovaná; špik ako potrava; špik z kostí zvierat na jedenie; zeleninové šťavy na varenie; šunka; ovocné šupky; tahini (nátierka zo sezamových jadier); tofu; kokosový tuk; tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na výrobu jedlých tukov; tuniaky; údeniny; ustrice s výnimkou živých; sušené vajcia; vajcia; zemiakové vločky; voliéry; vývar (bujón); vývary; koncentrované vývary; zahustené, koncentrované vývary; zázvorový džem; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve; zeleninové polievky; prípravky na zeleninové polievky; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; jedlá želatína; jedlá želatínové z rýb; žĺtok.
30 - Aníz (semená); arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián; bonbóny; mandľové cesto; cesto na koláče; cestoviny; cigória ako kávová náhradka; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čaj; ľadový čaj; nápoje na báze čaju; čokoláda; čokoládové nápoje; dresingy do šalátov; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie v tabletkách nie na lekárske účely; droždie; fondán; glukóza na ľudskú spotrebu; horčica; horčicová múčka; chaluhy, vodné riasy; chalva; chlieb; chutneys (koreniny); chuťové prísady; chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze ryže; infúzie s výnimkou infúzií na lekárske účely; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; jarná rolka; múčne jedlá; jemné pečivo; jogurty mrazené (mrazené potraviny); kakao; kakaové nápoje; kandis ako potrava; kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); káva; káva nepražená; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; kečup; keksy; klinčeky (korenie); koláče s plnkou; korenie; koreniny; krekery (slané pečivo); anglický krém; krupica; kukuričná krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná múka; kukuričné vločky; kurkuma ako potrava; kuskus; kvasnice; ľad (prírodný alebo umelý); ľad na osvieženie; ľadový čaj; lepok; lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); majonéza; makaróny; maltóza; mandľové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; marináda (chuťové prísady); materská kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť; mäsové šťavy; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie); potravinárska múka; výrobky z múky; múka z fazule; müsli; kávovinové náhradky; nátierka zo sójových bôbov (chuťová prísada); nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie; prípravky z obilnín; oblátky; ocot; paradajková omáčka; sójová omáčka; omáčky (prílohy jedál); muškátové orechy; ovocné želé (cukrovinky); lúpaný ovos; mletý ovos; mliečna ovsená kaša; ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; jedlé ozdoby na torty; palacinky; paprika (korenina); pastilky (cukríky); sóda bikarbóna na pečenie; prášok do pečiva; pečivo (rožky); perníky, medovníky; pirohy (cestoviny); pirôžky s mäsom; pivný ocot; pizza; potravinárske príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; pralinky; príchute (arómy); príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov s výnimkou esencií; príchuti s výnimkou éterických olejov; propolis na ľudskú spotrebu; vyrážková pšeničná múka; puding; pukance; pukance kukuričné; quiches (pečivo); rastlinné prípravky ako kávové náhradky; ravioly; rezance; ryža; ryžový koláč; ságo; sendviče; slad na ľudskú spotrebu; prírodné sladidlá; sladké drievka (cukrovinky); sladké drievko; sladový výťažok ako potravina; slíže; sójová múka; soľ na konzervovanie potravín; soľ s prídavkom mletých semien zeleru; spojivá do údenín; strúhanka; sucháre; suši; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; šafran (korenie); dresingy do šalátov; škorica (korenina); škrob ako potrava; prípravky na stuženie šľahačky; špagety; mäsové šťavy; tabbouleh (libanonský šalát); tacos; tapioka; tapioková múka ako potrava; tortilky; torty; vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť); včelia kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; kukuričné vločky; morská voda na varenie; výrobky z kakaa; konzervované záhradné bylinky ako chuťové prísady; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; jedlé ozdoby na zákusky; zákusky, koláče; príchute do zákuskov, koláčov s výnimkou esencií; zázvor; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zvitky; sladké žemle; žuvačky nie na lekárske použitie.
31 - Alga (druh riasy) na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; algarovila na živočíšnu spotrebu; arašidové výlisky pre zvieratá; mleté arašidy pre zvieratá; arašidy (čerstvé); aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá (podstielka); borievky (plody); borovicové šišky; čerstvé záhradné bylinky; cibuľa čerstvá; kvetinové cibule; citróny; citrusové ovocie; cukrová trstina; čakanka; čakankové hľuzy; pieskovaný papier pre domáce zvieratá (podstielka); drevo neočistené od kôry; drevo surové (kmeň); egreše čerstvé; čerstvá fazuľa; gaštany čerstvé; čerstvé hľuzovky; holotúrie (morské živočíchy) (žijúce); homáre (živé); hospodárske zvieratá; čerstvý hrach; hrozno čerstvé; hydina na chov; hydina živá; chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; chmeľ; chmeľové šišky; ikry; jačmeň; jadrové krmivo pre zvieratá; jedlé korene; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; kakaové bôby surové; kmene stromov; kokosové orechy; kolové orechy; kopra; surový korok; kôra (surovina); kôrovce (živé); krmivo; prísady do krmiva nie na lekárske účely; krmivo pre dobytok; krmivo pre domáce zvieratá; krmivo pre rožný statok; krmivo pre vtáky; krmivo pre zvieratá; vápno ako krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; krovie; krúpy pre hydinu; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; kvasnice pre dobytok; prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu; vence prírodných kvetov; langusty (živé); ľanová múčka (suché krmivo); lieskové oriešky; mandle (ovocie); slamený materiál na prikrytie povrchu pôdy (mulč); matoliny (výlisky ovocia); matoliny (výlisky plodov); mäkkýše (živé); mláto; mušle (slávka jedlá) (živé); nápoje pre zvieratá; živé rybárske návnady; neopracované rezivo; prípravky pre nosnice; obilie v nespracovanom stave; zvyškové produkty obilnín na živočíšnu spotrebu; odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu; olivy čerstvé; orechy; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; otruby; ovocie čerstvé; ovos; palmové listy; palmy; paprika (rastlina); peľ (surovina); produkty na podstielku zvierat; podstielka pre zvieratá; pokrutiny; pomaranče; pór; posilňujúce prípravky pre zvieratá; priadka morušová; proteín na živočíšnu spotrebu; psie sucháre; pšenica; raky (živé); rastliny; rastliny, sušené ako dekorácia; rašelina ako podstielka; raž; rebarbora; repa; výlisky z repky; rohovník (plody); rybia múčka na kŕmenie zvierat; živé ryby; živé návnady na ryby; ryža (nespracovaná); ryžová múka ako krmivo; sadenice; seno; sépiové kosti pre vtákov; sezam; slad na výrobu piva a liehovín; slama ako krmivo; slama ako materiál na prikrytie pôdy; slama ako podstielka; soľ pre dobytok; stromy; struky rohovníka (svätojánsky chlieb); suché krmivo; surová kôra; šalát; šalát (hlávkový); šampiňónové podhubie na rozmnožovanie; čerstvé šampiňóny; škrupina kokosového orecha; škrupiny kakaových orechov; šošovica (čerstvá); špik; šrot pre zvieratá; tekvica; prírodné trávniky; drevené triesky na výrobu drevotriesky; uhorky; usadenina po destilácii; ustrice (živé); úžitkové domáce zvieratá; oplodnené vajcia na liahnutie; vajíčka priadky morušovej; vedľajšie produkty spracovania obilnín na živočíšnu spotrebu; vianočné stromčeky; vinič (rastlina); prípravky na výkrm zvierat; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; vylisovaná cukrová trstina (surovina); záhradné bylinky (čerstvé); čerstvá zelenina; zemiaky čerstvé; zrno (obilie); zrno na živočíšnu spotrebu; chované zvieratá; živé zvieratá; zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu; žihľava.
32 - Aperitív nealkoholický; arašidové mlieko (nápoje nealkoholické); citronády; ovocné džúsy; hroznový mušt (nekvasený); výťažky z chmeľu na výrobu piva; jablkový džús (nealkoholický); koktail nealkoholický; kvas (nealkoholický nápoj); prípravky na výrobu likérov; lítna voda; medové nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje); mandľové mlieko (nápoj); mušty; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje na báze medu; prípravky na výrobu nápojov; srvátkové nápoje; nápoje izotonické; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné nektáre; paradajkový džús (nápoj); pivná mladinka; pivo; príchute na výrobu nápojov; sarsaparilový nápoj; selterská voda, minerálka; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; stolové vody; sýtená voda; prípravky na výrobu sýtenej vody; šerbety (ovocné nápoje); pastilky na výrobu šumivých nápojov; prášky na výrobu šumivých nápojov; tablety na prípravu šumivých nápojov; sódová voda; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkohol z ryže; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty; anízový likér; aperitívy; arak; brandy, vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); koktaily; liehové esencie; liehové výťažky; liehoviny; likéry; horké likéry; medovina; mentolový likér; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; rum; alkohol z ryže; saké; víno; vodka; vodnár (víno); alkoholické výťažky z ovocia; whisky.
34 - Absorpčný papier do fajok; bloky, zväzky cigaretových papierikov; byliny na fajčenie; cigaretové filtre; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; zásobníky plynu do cigaretových zapaľovačov; cigaretový papier; vreckové strojčeky na krútenie cigarety; čističe na fajky; dózy na tabak; držiaky na zápalky; popolníky pre fajčiarov; zapaľovače pre fajčiarov; fajky; hroty z jantáru na cigarové a cigaretové špičky; náustky z jantáru na cigarové a cigaretové špičky; kazety na cigarety; kazety na cigary; kresadlá; odrezávače na cigarové špičky (kutery); pľúvadlá pre konzumentov tabaku; popolníky pre fajčiarov; stojany na fajky; škatuľka na cigary (udržujúca vlhkosť); cigaretové špičky; vrecúška na tabak; tabatierky; tabatierky na cigarety; tabatierky na cigary; zápalkové škatuľky; zápalky; zásobníky s plynom do zapaľovačov.
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; ohodnocovanie nezoťatého lesného dreva; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; spravovanie hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; klasifikovanie vlny; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodné odhady dreva v lese (nezoťatého); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); ohodnocovanie lesného dreva (nezoťatého); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; služby porovnávania cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prenájom predajných automatov; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; predplatné telekomunikačných služieb; hospodárske alebo ekonomické predpovede; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodný prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; sprostredkovateľne práce; stenografia; štatistické kompilácie; predplatné telekomunikačné služby; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu; spracovanie textov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; robenie výpisov z účtu; distribúcia vzoriek tovarov; zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; služby zaoberajúce sa zhromažďovanie výstrižkov z časopisov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; elektronický prevod kapitálu; faktoring; spravovanie financií; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; garancie, záruky, kaucie; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; kaucie, záruky, garancie; kaucie, záruky, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); finančný lízing; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie náklady na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; poistenie proti nehodám; oceňovanie a odhady (daňové); oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; odhady a oceňovanie (daňové); odhady daňové (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; informácie o poistení; zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); uzatváranie poistky; poistky životné; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; záručná pôžička; pôžičky (finančné); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; sporiteľne; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; overovanie šekov; ubytovacie kancelárie (byty); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; prevádzkovanie záložne; záruky, kaucie; záruky, kaucie, ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierky; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba bazénu; údržba a opravy bezpečnostných schránok; budovanie závodov a tovární; realizácia cestných povrchov (kladenie); čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; prenájom čistiacich strojov; oprava dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; banské dobývanie; umývanie dopravných prostriedkov; dozor nad stavbami; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie pemzou; oprava hodín; údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných nástrojov; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; inštalácia okien a dverí; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačného zariadenia; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; výstavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárstvo; murovanie; údržba nábytku; ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; čistenie okien; inštalácia okien a dverí; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva; opravovne hodín; informácie o opravách; podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí; pieskovanie; plnenie tonerov; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; povrchové čistenie exteriérov budov; povrchové dobývanie; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie alebo čistenie; pranie bielizne; pranie plienok; pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačky; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových); budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; reštaurovanie hudobných nástrojov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; výstavba a opravy skladov; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; opravy šatstva; ničenie škodcov s výnimkou poľnohospodárskych; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; montovanie a opravy telefónov; plnenie tonerov; údržba a opravy trezorov; umývanie automobilov a umývanie dopravných prostriedkov; služby utesňovania budov; utesňovanie stavieb; opravy havarovaných vozidiel; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výroba umelého snehu; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; montáž a opravy výťahov; opravy zámkov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; komunikácia mobilnými telefónmi; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; posielanie telegramov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenášanie správ telegrafmi; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenos telegramov; prenosy správ faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; informácie o telekomunikáciách; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; tlačové kancelárie; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; rádiové vysielanie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovaru; preprava cenností; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovaru na dobierku; informácie o doprave; rezervácia dopravy; kamiónová nákladná doprava; doprava ropovodom; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; preprava električiek; distribúcia energie; organizovanie exkurzií; frankovanie poštových zásielok; prenájom chladiacich zariadení; informácie o preprave; informácie o skladovaní; kuriérske služby (dokumenty alebo tovar); lámanie ľadu; uvoľňovanie uviaznutých lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových vrát; organizovanie okružných plavieb; organizovanie ciest; organizovanie turistických plavieb; osobná doprava; doprava pancierových vozidiel; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie lietadiel); podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom miesta na parkovanie; prenájom nákladných vozňov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava ropovodom; prepravné služby; riadenie prieplavových vrát; remorkáž; rezervácia (v doprave); rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; služby v doprave a preprave; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); uvoľňovanie uviaznutých lodí; rozvod vody; zásobovanie vody; služby vodičov; služby poskytované výletnými loďami; organizovanie výletov; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; vzdušná doprava; podmorská záchrana; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava.
40 - Apretovanie textílií; bielenie látok; cínovanie; dámske krajčírstvo, šitie; dekontaminácia nebezpečných odpadov; spracovanie dreva; stínanie, pílenie a kálanie dreva; elektrolytické pokovovanie; výroba energie; služby spojené s farbením; farbenie kožušín; farbenie látok; farbenie textilu a textílií; služby fotoateliérov; vyvolávanie fotografických filmov; fototlač; frézovanie; fúkanie skla; galvanizácia, pozinkovanie; garbiarstvo; hobľovanie; chrómovanie; ohňovzdorná impregnácia látok; informácie o úprave a spracovaní materiálov; kadmiovanie; kalandrovanie látok; kalenie kovov; pálenie keramiky; spracovanie kinematografických filmov; prenájom klimatizačných zariadení; knihárstvo; konzervovanie potravín a nápojov; kotlárstvo; kováčstvo; pokovovanie kovových materiálov; farbenie kože; spracovanie kože; opracovanie kožušiny; kreslenie, rysovanie laserom; laminovanie; ohňovzdorná úprava látky; lemovanie alebo obšívanie látok; lemovanie šiat; leštenie kože, satinovanie; leštenie kožušín; leštenie optických skiel; leštenie trením; likvidácia odpadu; lisovanie ovocia; litografická tlač; magnetizácia; mletie; mlynárstvo; nekrčivá úprava šatstva; obrábanie kovov; obrusovanie; farbenie obuvi; oddeľovanie farieb; odlievanie kovov; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu; spracovanie odpadu; odstraňovanie, stieranie povrchov; ofsetová tlač; ohňovzdorná impregnácia látok; ohňovzdorná úprava textilu; odstraňovanie pachov z ovzdušia; pánske krajčírstvo; spracovanie papiera; úprava papiera; pílenie; plátovanie, pokovovanie; poniklovanie, plátovanie niklom; popúšťanie kovov; zmrazovanie potravín; pozlacovanie, plátovanie zlatom; predzrážanie látok; prenájom generátorov; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom pletacích strojov; prenájom vykurovacích zariadení; preparovanie živočíchov; prešívanie; prešívanie oblečenia; protimoľová úprava kožušín; protimoľová úprava textílií; rafinácia; rámovanie umeleckých diel; kreslenie; rytie, gravírovanie; satinovanie kožušín; sedlárska výroba; serigrafia, sieťotlač; spájanie materiálov (pre tretie osoby); spájanie materiálov na objednávku (pre tretie osoby); spájkovanie; informácie o spracovaní a úprave materiálov; spracovanie kožušín; spracovanie ropy; striebrenie, plátovanie striebrom; služby strihania látok; strihanie látok (strihová služba); súkanie; apretácia textilu; úprava textilu; úprava textilných látok; úprava tkanín; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; tónovanie skla; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; údenie potravín; vodovzdorná úprava látok; úprava odevov; úprava šatstva proti zrazeniu; úprava textilu proti moľom; valchovanie; spracovanie vlny; úprava vody; vodovzdorná impregnácia látok; vulkanizácia (úprava materiálov); prenájom vykurovacích zariadení; vypaľovanie keramiky; vyšívanie; vyvolávanie filmov; čistenie vzduchu; osviežovanie vzduchu; zabíjanie zvierat na bitúnku; spracovanie kožušín na zákazku; zhotovovanie kópií kľúčov; zinkografia, výroba štočkov; zmrazovanie potravín; služby zubného laboranta; zváranie; zabíjanie zvierat na bitúnku.
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusy; praktické cvičenie (ukážky); detské škôlky; diaľkové štúdium; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby v oblasti estrád; filmová tvorba; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstiev; filmové štúdiá; prenájom filmov; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; poskytovanie služieb golfových ihrísk; gymnastický výcvik; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby kaligrafie; prevádzkovanie kasín; služby v kempingu so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné cvičenia); vydávanie kníh; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; organizovanie lotérií; meranie času na športových podujatiach; prevádzkovanie múzeí; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; služby poskytované orchestrami; zábavné parky; pedagogické informácie; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); postsynchronizácia, dabing; tlmočenie posunkovej reči; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; praktický výcvik (ukážky); služby prázdninových táborov (zábava); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií; prenájom divadelných dekorácií; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; informácie o možnostiach rekreácie; služby na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); strihanie videopások; školenie; meranie času na športové podujatia; služby športovísk; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; písanie textov (okrem reklamných); zverejňovanie textov okrem reklamných; titulky; tlmočenie posunkovej reči; umelecké módne agentúry; organizovanie a plánovanie večierkov; nahrávanie na videopásky; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; rezervácia vstupeniek; výcvik; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; náboženská výchova; výroba (tvorba) videofilmov; vyučovanie; vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; prevádzkovanie zoologických záhrad; cvičenie zvierat; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; živé predstavenie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); podmorské bádanie; bakteriologický výskum; módne dizajnérstvo; geologické expertízy; výskum v oblasti fyziky; geodézia; geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; kalibrácia; kontrola kvality; kontrola ropných veží; výskum v oblasti kozmetiky; skúšky materiálu; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; služby ochrany proti zavíruseniu počítačov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov; podmorský výskum; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; posudzovanie ropných polí; predpovede počasia; meteorologické služby; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; ropný prieskum; prieskum ropných polí; prieskum v oblasti využitia počítačov; prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; vyhľadávanie ropy alebo ropný prieskum; servis počítačových programov; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; technická kontrola automobilov; technický prieskum; skúšanie textilu; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; overovanie pravosti umeleckých diel; urbanistické plánovanie; biologický výskum; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; analýzy výťažnosti ropných polí; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo; zhotovovanie kópií počítačových programov.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske služby; závodné jedálne; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempingy; služby motelové; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; ubytovacie služby prázdninových táborov; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; prenájom turistických stanov; prevádzkovanie kempingov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
44 - Aranžovanie kvetov; aromaterapeutické služby; detoxizácia toxikomanov; služby farmaceutov (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; fyzioterapia; letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; chov zvierat; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; navrhovanie úprav krajiny; služby krvných bánk; parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; lekárske služby; liečenie stromov; manikúra; masáže; navrhovanie úprav krajiny; služby nemocníc; ničenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); služby optikov; ošetrovateľské služby; parné kúpele; plastická chirurgia; služby pôrodných asistentiek; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; psychologické služby; rastlinné škôlky; salóny krásy; sanatóriá; služby sauny; služby solária; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; stomatológia; liečenie stromov; súkromné kliniky alebo sanatóriá; súkromné sanatóriá alebo kliniky; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); telemedicínske služby; služby termálnych kúpeľov; tetovanie; údržba trávnikov; umelé oplodňovanie; útulky; zhotovovanie vencov; verejné kúpele; veterinárna pomoc; služby vizážistov; vnútorné umelé oplodňovanie; vzdušné a pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemických látok; záhradkárske služby; služby záhradných architektov; záhradníctvo; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; upravovanie, česanie zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MIRAGE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s.; Framborská 12, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Krnáč Michal, JUDr.; Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.10.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.10.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2011 5/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.02.2012 2/2012 FH3M
3 Zaniknuté ochranné známky 01.07.2020 7/2020 MA3M
 
POZ 5776-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2009 842,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.09.2011 26,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5776-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.10.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.10.2009 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2009 Typ Platba
výsledok rešerše 27.10.2009 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.10.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.12.2009 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.01.2010 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.01.2010 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.01.2010 Typ Odoslané
Plná moc 21.04.2010 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 02.08.2010 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.08.2010 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.10.2010 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2011 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 30.08.2011 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.09.2011 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.10.2011 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 20.10.2011 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.10.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 04.11.2011 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 16.12.2011 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.12.2011 Typ Odoslané
POZ 5776-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku