Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 577-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233322 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  577-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Dreň ovocná, mrazené ovocie.
30 - Ľad na osvieženie, zmrzlina. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  08.01.18, 27.05.03, 27.05.22, 27.05.12, 26.01.19, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SWEETY ICE, s.r.o.; Petrovanská 34/A, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1118632 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  05. 04. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.12.2012 12/2012 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 577-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2012 165,50 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.04.2012 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 577-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 05.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.04.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.04.2012 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 20.04.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 20.04.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2012 Typ Platba
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.05.2012 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 24.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 24.05.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 24.05.2012 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 25.05.2012 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 02.07.2012 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.07.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
Oznámenie o dočasnom stave MOZ 03.12.2012 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Typ Doručené
Informácia z WIPO o neobnovení platnosti MOZ 27.10.2022 Typ Doručené
POZ 577-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku