Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5752-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227449 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.10.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5752-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov, DVD disky, CD disky, záznamové disky, magnetické disky, optické disky, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, premietacie plátna, diapozitívy, elektrické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče zvukových a obrazových nahrávok, videokazety, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, zariadenia na úpravu spracovanie textu, prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektrických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar, predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zaraďovače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, netextilné etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, školské potreby, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny), organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, podpora predaja pre tretie osoby, organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služby porovnávania cien, obchodná administratíva, služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov, kompilácia matematických alebo štatistických údajov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, prieskum trhu, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41, sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 9 a 16, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta, hlasová odkazová, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, spravodajské agentúry, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania prostredníctvom internetu alebo satelitu, šírenie elektronických novín, časopisov, kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, organizovanie hier, zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí, tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS pošty, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LADY Eva 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  12.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2010 01/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.06.2010 06/2010 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.10.2011 10/2011 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
7 Obnovené ochranné známky 02.10.2019 10/2019 ND3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5752-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5752-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.10.2009 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.10.2009 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2009 Typ Platba
4 výsledok rešerše 24.11.2009 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2009 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2010 Typ Odoslané
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2011 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 23.06.2011 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.06.2011 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2011 Typ Platba
11 Oznámenie 06.07.2011 Typ Doručené
11a Plná moc 06.07.2011 Typ Doručené
12 Oznámenie 06.07.2011 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 06.07.2011 Typ Doručené
13 Plná moc 11.07.2011 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 11.07.2011 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 11.07.2011 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 15.07.2011 Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
17a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
17b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
17c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
17d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
18b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
18c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
18d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
18e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
18f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.02.2019 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
26a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
26c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
26d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
27b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
30 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.07.2019 Typ Doručené
32 vyžiadanie poplatku za obnovu 13.08.2019 Typ Odoslané
33 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 19.08.2019 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
35a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
35b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
35c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
35d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
35f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
36 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5752-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.08.2011 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. BEEL, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.08.2011 Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku