Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 575-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210135 
(151)  Dátum zápisu  08.07.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  575-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.10.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetát celulózy, v surovom stave; acetát vápno; acetón, propanón, dimetylketón; acetylén; acrylové živice, surové; adhézne prípravky na chirurgické bandáže; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; agar; agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; akrylové živice, v surovom stave; aktínium; aktívne uhlie; aldehyd amónny; aldehydy; alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; alkálie; alkalies; alkaloidy; alkohol; amerícium; amoniak; amoniak na priemyselné účely; amónne soli; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; anhydridy; antidetonačné látky pre spaľovacie motory; antidetonátory pre spaľovacie motory; antimón; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; apretúrne chemické prípravky na kožu; apretúry; apretúry, okrem olejov na kožu; arabská guma na priemyselné účely; argón; arzén; arzeničnan olovnatý; astát; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; bárium; baryt; barytový papier; bentonit; benzénové deriváty; berkélium; betónové spojivá; bezvodný amoniak; bezvodý uhličitan sodný; bezzeminové rastlinné substráty; bielkovina živočíšna alebo rastlinná, ako surovina; biochemické katalyzátory; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; bizmut; bróm na chemické účely; brzdné kvapaliny; brzdové kvapaliny; celulóza, ako surovina; celulóza, buničina; cér; cézium; curioum; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno; čistiace prípravky, chemické na čistenie komínov; čpavok; čpavok na priemyselné účely; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; deriváty celulózy; disperzné činidlá pre plastické hmoty; destilovaná voda; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín apretúra; diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomit; diatomová zemina; diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia plastov; disperzné činidlá na olej; ditioničitany; dolomit na priemyselné účely; doxalát; drahé kovy na priemyselné účely; draselná voda; draslík; drevina; drevný lieh metylalkohol; drevný lieh produkty destilácie; drevný ocot; drevovina; dubienky; dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; dusičnan vápenatý hnojivo; dusičnany; dusík; dusíkaté hnojivá; dusíkaté vápno hnojivo; dysprózium; emaily a chemické prípravky na farbenie skla; emulgátory; enologické baktericídne látky chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní vína; enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice (surovina); epoxidové živice, v surovom stave; erbium; estery; etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter kyseliny sírovej; étery; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán; európium; extrakt východoindickej akácie katechu; farbiace kúpele (fotografia); farbiace soli (tónovacie prípravky pre fotografiu); fenol na priemyselné účely; fermenty na chemické účely; fermium; ferokyanidy; ferotypové platne (fotografia); filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (plastické látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); flokulačné činidlá; fluór; formaldehyd na chemické účely; fosfatidy; fosfáty (hnojivá); fosfor; fotocitlivé platne; fotografické emulzie; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; fotografické redukčné činidlá; fotografické vývojky; fotografický papier; fotometrický papier; francium; gadolínium; gáfor na priemyselné použitie; galán bizmutu; gálium; galvanický kúpeľ; galvanizačné kúpele; gambir; garbiarske apretúry na kože s výnimkou olejov; garbiarske prípravky na kožu; garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na úpravu kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; garbiarstvo algarovila; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; glutén (lepidlo), okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; grafit na priemyselné účely; guáno; gurjunský balzam na výrobu fermeží; gurjunský balzam na výrobu lakov; hasiace zmesi; hélium; hlina; hnacie plyny pre aerosóly; hnojivá pre poľnohospodárstvo; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; humus; hydrát hlinitý; hydráty; hydrazín; hydrogén uhličitan sodný na chemické účely; hydroxid sodný na priemyselné účely; hydroxidy alkalických kovov; chemické aditíva do fungicídov; chemické aditíva do motorových palív; chemické apretúrne prípravky na kožu; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely; chemické čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty; chemické čističe oleja; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické látky na impregnáciu usne; chemické látky na konzervovanie potraviny; chemické látky na kvasenie vína; chemické látky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely; chemické látky na leptanie skla; chemické látky na matovanie skla; chemické látky na prevzdušnenie betónu; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; chemické odlučovače oleja; chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu; chemické ochranné prípravky proti - obilnej sneti; chemické prípravky na údenie mäsa; chemické prípravky algináty; chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na čistenie komínov; chemické prípravky na čistenie oleja; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; chemické prípravky na fľaky, škvrny na textilných látkach; chemické prípravky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely; chemické prípravky na odmasťovanie; chemické prípravky na odstraňovanie vosku; chemické prípravky na oživenie usne; chemické prípravky na sebaobranu; chemické prípravky na stekutenie škrobu; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prípravky na vedecké účely okrem lekárskych a veterinárnych účelov; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu; chemické prípravky na výrobu farby; chemické prípravky na zlepšenie pôd; chemické prípravky proti matneniu okien; chemické prípravky proti priepustnosti kože; chemické prípravky proti sneti; chemické prípravky proti škvrnám, fľakom na textilných látkach; chemické prípravky s výnimkou pigmentov, na výrobu glazúry; chemické prípravky na impregnáciu kože; chemické prípravky na ošetrenie kože; chemické prípravky na skvapalnenie škrobu; chemické prípravky proti matneniu alebo skaleniu okenného skla; chemické prvky štiepateľné; chemické prípravky na čistenie oleja; chemické tužidlo pre kaučuk; chemické tužidlo pre papier; chemické výrobky na matnenie emailu; chemicky aktívne látky getery; chemikálie acetáty, octany, etanáty; chemikálie na vyplachovanie radiátorov; chemikálie pre lesníctvo, okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chladiace prípravky; chladiace zmesi do motorov vozidiel; chladivá; chlór; chlorečnany; chlorid amónny amoniak na priemyselné účely; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chloridy; chloridy-paládium; chloristany; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; chromité soli; ílový výplach; impregnačné látky na textil; impregrančné prípravky na textil vodovzdorná úprava; indikátorový papier; insekticídy (chemické prísady do); iód na chemické účely; iód na priemyselné účely; izopropyltoluén; izotopy na priemyselné účely; jodid hlinitý; jodidovaná bielkovina; jódované bielkoviny; jódované soli; karbid vápenatý; kainit; kalcinová sóda; kalcinovaná sóda; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; kaliace látky na email; kalifornium; kalivá na emaily a sklo; kamencový amoniak; kamenec; kamenec hlinitý; kamenná soľ; kaolín; karbid; karbonyl na ošetrovnie rastlín; kasiopeum (lutécium); katalyzátory chemické; kaučukový roztok; kazeín na priemyselné účely; kebračo na priemyselné účely; keramické glazúry; keramické kopozície na spekanie (granulky, prášok); keramické materiály vo forme častíc ako filtre; keramické materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie (granulky, prášok); ketóny; kinofilmy neexponované, vybavené citlivou vrstvou; kolódium; kompost; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; konzervačné prípravky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly s výnimkou farieb a olejov; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; konzervačné prípravky na cement s výnimkou farieb a olejov; korozívne prípravky; kovové mydlá na priemyselné účely; kovové zeminy; kovy alkalických zemín; kôra manglových stromov na priemyselné účely; kremík; kreozot na chemické účely; kremičitan hlinitý; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; kvapaliny do hydraulických obvodov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; kvapaliny pre hydraulický obvod; kvapalný kaučuk; kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); kyanidy; kyanotypové plátno; kyselina antranilová; kyselina arzenitá; kyselina benzénkarboxylová; kyselina boritá na priemyselné účely; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluorovodíková; kyselina fodičná; kyselina fosforečná; kyselina galotanická; kyselina galová na výrobu atramentu; kyselina chlórová; kyselina chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina mliečna; kyselina mravčia; kyselina octová; kyselina oktadecénová; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová, trinitrofenol; kyselina pyrogalová; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina siričitá; kyselina sírová; kyselina soľná; kyselina steárová; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselina volfrámová; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; kyseliny; kyseliny na báze benzénu; kyslík; lakmusový papier; lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely; lampové sadze na priemyselné účely; lántán; látky na odstránenie lesku; látky na ochranu kaučuku; látky na výrobu blýskania; látky na výrobu gramofónových platní; látky na vytvrdzovanie vápencom; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); látky proti tvoreniu kameňa; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácia; lecitín, ako surovina; lejacie prípravky; lejársky piesok; lepiace materiály adhezíva na priemyselné účely; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; lepidlá na kožu; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na tapety; lepidlá na tapetovanie; liadok; liehový ocot; lítium; lutécium (kasiopeum); magnetická kvapalina na priemyselné účely; magnezit; manganát; mastenec (kremičitan horečnatý); masti na kožu; mastix na kožu; mastix na pneumatiky; mastné kyseliny; mataloidy; médiá pre automatický prenos; meniče iónov; metán; metylbenzén; metylbenzol; metyléter; mikroorganizmy (kultúry), okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; minerálne kyseliny; mliečne fermenty na chemické účely; mliečne fermenty na priemyselné účely; moridlá na kovy; moridlá na semená; moridlá na tabak; moridlo (na použitie v garbiarstve); morská voda (na priemyselné účely); morská voda na priemyselné účely; morské chaluhy (hnojivo); múka na priemyselné účely; naftové disperzné činidlá; octan hlinitý; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; odfarbovacie bieliace prípravky na priemyselné účely; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely; odglejovacie prípravky; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky do batérií; ohňovzdorné prípravky; ochranné chemické prípravky na vinič; ochranné plyny na zváranie; ochranné prípravky na škridle s výnimkou farieb a olejov; ochranné prípravky na tehlové murivo, okrem farieb; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie batérií; oleje na činenie kože; oleje na konzervovanie potravín; oleje na spracovanie kože; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); olejové disperzné činidlá; opálené drevo; organické bielidlá, bieliace činidlá; organické čistiace prípravky; ortuť; oxaláty; oxid antimonitý; oxid barnatý; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortuťnatý; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid uránu; oxid zirkóničitý; oxidy chrómu; ožery celulózy na priemyselné účely; palivá pre atómové reaktory; papierovina (papierová vláknina); pektín (fotografia); peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxosírany; peroxouhličitany; pigmenty (chemické prípravky na výrobu); plagátové lepidlá; planografický materiál; planografický papier; plastické hmoty, ako suroviny; plastisoly; platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; plutónium; plynové poháňače do aerosólov; poľnohospodárske hnojivá; poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; polónium; pomocné kvapaliny na použitie s abrazívami; potaš (uhličitan draselný); povrchovo aktívne chemické činidlá; prísady, chemické, do vrtných kalov; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; priemyselné hnojivá; priemyselné chemikálie; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; prípravky na čerenie muštov; prípravky na čistenie plynu; prípravky na galvanizáciu; prípravky na glejenie; prípravky na hnojenie; prípravky na kalenie kovov; prípravky na konzervovanie kvetov; prípravky na lejacie formy; prípravky na oddeľovanie mastnoty; prípravky na odlepenie; prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na ochranu proti ohňu; prípravky na opracovanie odliatkov; prípravky na popúšťanie kovov; prípravky na reguláciu rastu rastlín; prípravky na renováciu - gramofónové platne; prípravky na tenzerizáciu mäsa na priemyselné účely; prípravky na tvrdé spájkovanie; prípravky na valchovanie pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky na žíhanie kovov; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely; prípravky pre lejacie formy; prípravky proti klíčivosti zeleniny; prípravky proti matneniu šošovky; prípravky proti tvorbe kotolného kameňa; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch; prípravky proti zakaľovaniu skla; prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; prípravky zo živočíšneho uhlia; prípravky na ochranu kvetov; prísady, chemické do fungicídov; prísady, chemické do motorových palív; prísady, chemické, do insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); prométium; protaktínium; proteín (surovina); protiskvapalňovacie chemické látky; rádioaktívne prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky na záhradnícke účely; rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; regeneračný papier; rénium; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; röntgenové filmy s citlivou vrstvou, neexponované; röntgenové filmy, scitlivené ale neexponované; ropné dispergačné činidlá; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; rozpúšťadlá na fermeže; rozpúšťadlá na gumu; rozpúšťadlá na laky; rozsievková zemina; roztoky na kyanotypia; rubídium; sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely; sadze na priemyselné účely; sacharín; salmiak; salmiakový lieh; samárium; samotónovací papier (fotografia); selén; senzibilizátory (fotografia); senzibilizátory, scitlivovače; silikáty; síra; síran bárnatý; síran chromito-draselný; síran meďnatý, vitriol; sírny kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; skandium; sladová bielkovina; sodík; soli na priemyselné účely; soľ (surovina); soľ kyseliny štaveľovej; soľ na konzervovanie s výnimkou konzervovania potravín; soli (hnojivá); soli (chemické prípravky); soli alkalické kovy; soli alkalických kovov; soli do galvanických batérií bauxit; soli drahých kovov na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli ortuti; soli pre galvanické články; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli zlata; soli železa; spájkovacie pasty; spinely (chemické prípravky); spódium (kostné uhlie); spojivá (lejárske); spojivá do betónu; spomaľovače pre jadrové reaktory; stroncium; stužené plyny na priemyselné účely; suchý ľad (oxid uhličitý); sulfáty; sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; sumach na garbiarske účely; superfosfáty (hnojivá); svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; svetlotlačové plátno (fotografia); syntetické materiály na absorpciu oleja; syntetické živice, v surovom stave; šetriče uhlia; škrob (apretúra); škrob na priemyselné účely; škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; škrob (apretúra); štepárske tmely na stromy; štepárske vosky; štepárske vosky na stromy; štiepateľné chemické prvky; štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; tálium; tanín; tapioková múka na priemyselné účely; tavidlá na tvrdé spájkovanie; ťažká voda; ťažká voda; technécium; tekutiny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; tekutý kaučuk; telúr; tenzné činidlá; terbium; tetraboritan disodný, bórax; tetrachlóretán acetylén tetrachlorid; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; tiokarbanilid; titanit; tlačové dosky pre ofsetové tlačenie (s citlivou vrstvou); tmel na obuv; tmel na pneumatiky; tmel na štepenie stromov; tmel, nauhličovadlo (metalurgia); tmelové konzervačné prípravky s výnimkou farieb a mazadiel; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely na pneumatiky; tmely na vypĺňanie dutín stromov; tmely, ako impregnačné látky s výnimkou farieb; tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; toluén; tragant; tragantová guma; trieslové drevo; triesloviny; troska (hnojivo); túlium; uhličitan horečnatý; uhličitan vápenatý; uhličitany; uhlík; uhlík do filtrov; uhľohydráty; umelé sladidlá (chemické prípravky); umelé živice, v surovom stave; urán; urýchľovače vulkanizácie; ustáľovacie kúpele (fotografia); ustáľovacie vaničky (fotografia); ustaľovače (fotografia); valchovacia hlina pre textilný priemysel; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; vínny alkohol; vínny kameň s výnimkou kameňa na farmaceutické účely; víno (chemické prípravky na fermentáciu); viskóza; vitriol; vodík; vodné sklo; vodoodolné chemické prípravky pre tmely s výnimkou farieb; vosk (chemické čistiace prípravky); vrtný kal, vrtný výplach; vtáčí lep; vulkanizačné prípravky; vymieňač iónov (chemické prípravky); výplne stromových dutín (lesníctvo); vývojky; vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a kancelárske účely; vzácne zeminy; witerit; xenón; yterbium; ytrium; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; zásadité galány bizmutu; zásady (chemické látky); zemiaková múčka na priemyselné účely; zemina na pestovanie; zjasňovacie prípravky na textil; zlúčeniny s bárium; zmäkčovadlá; zmäkčovadlá na priemyselné účely; zmesi na opravu duše pneumatík; zmesi na opravu pneumatík; zmesi na výrobu gramofónových platní; zmesi na výrobu siete; zmesi na výrobu technickej keramiky; zoslabovače (negatívov) na fotografické účely; zváracie pasty; zvlhčovacie prípravky na čistenie; zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; želatína na fotografické účely; želatína na priemyselné účely; žieravé látky na priemyselné účely; živočíšne bielkoviny (surovina); živočíšne uhlie.
02 - Alumíniovové farby; anilínové farby; annotto (farbivo); antikorózne mazivá; antikorózne oleje; auramín; azbestové farby; badižón; baktericídne farby; baktericídne náterové farby; bieloba olovnatá; bieloby (ako farbivá a farby); bronzové laky; bronzový prášok (farba); čerň (farbivá a farby); emailové farby; emaily (laky); farba na kožu; farbiarske drevo; farbivá; farbivá na drevo; farbivá pre likéry; farbivá pre maslo; farbivá pre nápoje; farbivá pre pivo; farbivo červca neopálového; farby; farby na keramiku; farby na obuv; farebné papiere na farbenie veľkonočných vajec; fermeže; fixatívy (laky); fixatívy na vodovodné farby; garbiarske farby; git; glazúry (farby; glejové farby; glejoživice; glieda; gumiguta na maľovanie; hliníkový prášok na farbenie; hliníkový prášok pre maliarov; indigo (farbivo); japonská čerň; japonský čierny lak; kalafuna; kanadský balzam; karamel; karbónová čerň (pigment); karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); karmínová červeň (farbivo z červca neopálového); keramická platinová farba; keramické farby; konzervačné oleje na drevo; konzervačné prípravky na drevo; kopal; koralová fermež; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kreozot na konzervovanie dreva; kulér (potravinové farbivo); kurkuma (farbivo); laky; lampová čerň (pigment); lesklice na keramiku; mínium; moridlá (farbivá alebo farby); moridlá a farbivá na kožu; moridlá na drevo; moridlá na usne; náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov (tonery); náterový tmel; nátery; nátery na dechtová plsť (farby); nátery na strešné krytiny; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ohňovzdorné farby; ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné nátery podvozky vozidiel; ochranné pásky proti korózii; ochranné prípravky na kovy; ochranné protikorózne prípravky; oleje na konzervovanie dreva; olovená oranž; olovnatá bieloba; oxid kobaltitý (farbivo); oxid olovnatý; oxid olovnatý (glieda); oxid titaničitý (pigment); oxid zinočnatý (zinková beloba-pigment); papieriky na farbenie veľkonočných vajec; pigmenty; platinový lesk na keramiku; pojivá do farieb; potravinárske farbivá; prípravky na konzervovanie dreva; prípravky proti hrdzi; prípravky proti matneniu kovov; prírodné živice (surovina); protikorózne oleje; protikorózne pásky; riedidlá pre farby; riedidlá pre laky; riedidlo na laky; roztok na bielenie; sadze (farbivo); sandarak; sienna (hlinka); sikatívy na vysúšanie farieb; sladový karamel (potravinárske farbivo); sklársky tmel; sladové farbivá; spojivá na farby; strieborné emulzie (pigmenty); strieborné fólie; strieborné pasty; strieborné prášky; striebrenka na keramiku; striebro vo forme pasty; sumách do lakov a politúr; šafran (farbivo); šelak; terpentín (riedidlo na farby); tlačiarenská farba; tlačiarenská farba na gravírovanie; tlačiarenské farby (atrament); tlačiarenské pasty (farby); tonery pre fotokopírky; tuky proti korózii; ustaľovacie prípravky na vodové farby; vodové náterové farby; vosky (prírodné živice); výťažky z farbierskeho dreva; zahusťovače do farieb; základné náterové farby; základný ochranný náter na podvozky automobilov; značkovací atrament na zvieratá; značkovacia farba pre zvieratá; živičné (bitúmenové) laky; žlté drevo (ako farbivo).
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; akvarely; akváriá bytové; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament; atramentová tyčinka; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; biologické vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály); blahoprajné pohľadnice; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); bytové akváriá; bytové teráriá; ceruzky; cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba); cifry (znaky); cigarové pásky; časopisy (periodiká); čínsky tuš; dátumové pečiatky; diagramy; dierkovacie karty pre žakarové stroje; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; etikety s výnimkou textilných; farebné pásky; figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formuláre; fotografie; frankovacie stroje; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické reprodukcie; grafické znaky; grafické zobrazenie; grafiky; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárske potreby); gumovacie šablóny; gumové plátno (papiernictvo); gumy lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hroty na písacie perá zo zlata; hroty pier; chromolitografy (polygrafia); jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; kalamáre; kalendáre; kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske spinky; kancelárske svorky; kartón; kartóny alebo lepenky; kartotékové lístky; katalógy; knihárske kostice; knihárske látky; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; kníhviazačské stroje a prístroje (kancelárske); kníhviazačský materiál; knihy; knižné záložky; komiksy; kopírovací papier; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčný atrament; kovové úchytky na kartotečné lístky; škatule na klobúky z lepenky; škatule s farbami ako školské pomôcky; krajčírska krieda; kreditné karty neelektrické; kresliaci uhle; krieda na písanie; krieda na značenie; krividlá; kružidlá na kreslenie; lamínovačky; lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepiace štítky; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leptaný štočok; lístky; listový papier; litografická krieda; litografické dosky; litografický kameň; litografie; makety; maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; maliarske valčeky; mapy; materiály na pečenie; mištičky na vodové farby; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); nádobka na atrament; nálepky; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; náprstky na ochranu pred zranením; násadky na perá; násady na ceruzky; navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia; navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení; navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky); navlhčovadlá (kancelárske pomôcky); neelektrická tlačiareň kreditných kariet; noviny; nože na papier (kancelárske pomôcky); obálkovacie stroje pre kancelárie; obálky (papierenský tovar); obaly (papierenský tovar); obaly na doklady; obežníky; obrazy; obrazy (maľby); obrúsky (papierové prestieranie); obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); otvárače na listy; otvárače na listy (kancelárske pomôcky); ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie pomôcky); papier; papier do rádiogramu; papier do registračných strojov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier pre elektrokardiogramy; papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papiernický tovar; papierová kaša (drvina); papierové alebo kartónové tabuľky; papierové filtre na kávu; papierové gule; papierové kornúty; papierové obaly na mliečne výrobky; papierové obaly na spisy; papierové obrúsky; papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu; papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek; papierové obrusy; papierové pásky; papierové pásky, štítky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podbradníky; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové prikrývky na stôl; papierové servítky; papierové spinky; papierové vreckovky; papierové zástavy; parafínový papier; paragóny; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; patróny; pečatný vosk; pečiatkovacie podušky; pečiatky; pečiatky s adresami; pečiatky s adresou; perá (kancelárske potreby); perá na tabule nie elektrické; peračníky; pergamenový papier; periodiká; perové spony; pijaky; pijavý papier; písacie podložky; písacie potreby; písacie potreby (súpravy na písanie); písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písmená; plagáty; planogramy; plány; plastické hmoty na modelovanie; plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; plátna na knihárske účely; plné šablóny; plniace perá; počítacie tabuľky; podložky na písanie; podložky na pivové poháre; podnosy na listy; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; podušky na pečiatkovanie; pohľadnice; poklopy na bytové akvária; polygrafické písmo; pomôcky na vymazávanie; poriadače; poriadače (kancelárske obaly); portréty; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; poznámkové zošity; pravítka (uholníky príložníky); predmety z kartónu; prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka); pretlače; priesvitky (papiernický tovar); priesvitný papier (pauzovací); príložníky; pripináčiky; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na perá; puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šablóny a formy; puzdrá na šekové knižky; rysovacie príložníky; razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska pomôcka); reklamné tabule z papiera; rezačky na papier; ročenky; rozmnožovacie blany; rozmnožovacie zariadenia a stroje; ružence; rydlá (rycie ihly); rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie pomôcky; rysovacie potreby; rysovacie pravítka; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; sádzacie rámy; sádzacie rámy (polygrafia); sádzadlá (polygrafia); sadzobnice (polygrafia); samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; skicáre; skrinky na kancelárske potreby; spevníky; spinky na papier; spisové obaly (poriadače); steatit (krajčírska krieda); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; strojčeky na tlačenie adresy; stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) (elektrické aj neelektrické); stužky do kníh; svietivý papier; šablóny; šanóny (na voľné listy); školská tabuľa; školské potreby (papier písacie potreby); škrabky na kancelárske účely; škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely; štetce; štítky (papierové nálepky); štočky s adresami; tabule na zapichovanie oznamov; tekuté korektory (kancelárske potreby); tlač (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; tlačiace pásy s výnimkou textilných; tlačiarenský lis; tlačivá; tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (verzatiliek); tuš; účtovné knihy; úderníky písacích strojov; umelecké litografie; umelohmotné fólie; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; útržkové bloky; valce do písacích strojov; väzby na knihy; verzatilky; vinetovacie strojčeky; viskózové fólie na obaľovanie; viváriá; vodové farby; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; vrecká na varenie do mikrovlnných rúr; vrecká z papiera alebo plastických materiálov; výšivkové vzory; vytlačené cestovné poriadky; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov; záložky; záložky do kníh; zariadenia na fotomontáže; zariadenia na rámovanie fotografií; zemepisné mapy; zemské glóbusy; zinkografické štočky; zošity; zošívačky (kancelárske pomôcky); zotierače tabúľ (špongie); zoznamy.
35 - Administratívna správa hotelov; analýzy nákladov; analýzy nákupných cien; aranžovanie výkladov; dražby; hospodárske alebo ekonomické predpovede; informácie v počítačových súboroch; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny; komerčná a priemyselná pomoc pri riadení podnikov; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; lepenie plagátov; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; oceňovanie alebo odhady lesného dreva (nezoťatého); oceňovanie obchodných podnikov; oceňovanie vlny; odhady alebo oceňovanie dreva v lese (nezoťatého); odhady lesného dreva; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamnej plochy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava a vyhotovenie daňové priznania; príprava inzertných stĺpcov; príprava mzdy a výplatných listín; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; reklamné agentúry; reklamné materiály zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); reklamné oznamy; reprografia dokumentov; revízia účtov; riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie vzoriek; sekretárske služby; služby týkajúce sa premiestňovanie prevádzok a podnikov; spracovanie textov; spravovanie hotelov; stenografia; televízne reklamy; testovanie psychologické s cieľom výberu; účtovníctvo; určovanie nákladných vozňov počítačom; určovanie polohy nákladných vozňov pomocou počítača; určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vylepovanie plagátov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásielkové reklamné služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.15.01, 26.03.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AROL, s. r. o.; , 974 05 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.02.2014 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.02.2014 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2005 4/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.10.2005 10/2005 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 04.11.2014 11/2014 MA3M
 
POZ 575-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2004 3 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 575-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.02.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2004 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2004 Typ Platba
výsledok rešerše 18.01.2005 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.01.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2005 Typ Odoslané
POZ 575-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku