Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5749-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234631 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5749-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Automobily; nákladné vozidlá, kamióny; autobusy; minibusy; automobily s pohonom štyroch kolies; dodávky; minivany (malé dodávky); športové úžitkové vozidlá; motory pozemných vozidiel; pohonné jednotky pozemných vozidiel (vrátane elektromotorov); úchyty dverí automobilov; airbagy (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); stierače skiel; kapoty pre automobilové motory; vzduchové čerpadlá (automobilové príslušenstvo); smerové signalizačné svietidlá na automobily; protioslňovacie vybavenie vozidiel; spätné zrkadlá na automobily; nárazníky automobilov; karosérie automobilov; čelné sklá; bezpečnostné sedadlá pre deti do vozidiel; volanty automobilov; stúpadlá automobilov; kolesá automobilov; sedadlové poťahy do automobilov; bezpečnostné pásy vozidiel; elektromobily; konštrukčné diely a príslušenstvo automobilov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.02, 27.05.01, 27.99.01, 27.99.09, 27.99.11, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kia Corporation; 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 26.01.2022 2/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
POZ 5749-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2012 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5749-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.10.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 09.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.01.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5749-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.01.2022 Kia Corporation Kia Motors Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku