Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5747-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229743 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.11.2020 
(210)  Číslo prihlášky  5747-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby.
39 - Distribúcia periodickej tlače a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh s výnimkou reklamných. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Super Ohník 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  05.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 02.06.2020 06/2020 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5747-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5747-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.11.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 11.11.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2014 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
9a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
9b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
9c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
11 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
13a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
13b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
13c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
17 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
21 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
23a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
23c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
24b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
24c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
25 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
26 všeobecný referátnik 26.02.2019 Typ Odoslané
27 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
27b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
28 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.06.2019 Typ Odoslané
29 vnútrospisový list 20.06.2019 Typ Interné listy
30 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
30a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
30b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
30c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
30d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
31 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.03.2020 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.03.2020 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.04.2020 Typ Odoslané
36 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 30.04.2020 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2020 Typ Odoslané
38 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
38a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
38b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
38c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
38d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
38e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
38f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
38g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
39 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5747-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku