Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5746-2008
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5746-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Abrazíva (prídavné kvapaliny na použitie s -); absorpcia oleja (syntetické materiály na -); acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetát celulózy v surovom stave; acetáty, octany (chemikálie); acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné účely; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; aerosóly (hnacie plyny do -); agar-agar; agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; akrylové živice surové; aktínium; aktívne uhlie; akumulátory (odpeňovacie roztoky do -); akumulátory (okyslená voda na dobíjanie -); akumulátory (tekutiny na odstraňovanie síranov z -); aldehyd amónny; aldehydy; algarovila (garbiarstvo); algináty (chemické prípravky); alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; alkalické kovy (soli -); alkálie; alkaloidy; alkohol; amerícium; amoniak; amoniak (kamencový -); amoniak (chlorid amónny) na priemyselné účely; amoniak na priemyselné účely; amónne soli; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; analýzy (chemické prípravky na laboratórne -) s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely; anhydridy; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; antimón; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; antranilová (kyselina -); apretúrne chemické prípravky na kožu; apretúry; apretúry na kože s výnimkou olejov (garbiarske -); arabská guma na priemyselné účely; argón; arzén; arzeničnan olovnatý; arzeničnan olovnatý; arzenitá (kyselina -); astát; atómové reaktory (palivá do -); bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; baktericídne látky (enologické -) (chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní vína); bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; balzam (gurjunský -) na výrobu lakov; bandážovanie (adhezívne prípravky na chirurgické -); bárium; bárium (zlúčeniny s -); baryt; barytový papier; batérie (okyslená voda na dobíjanie -); batérie (soli do galvanických -); bauxit; bentonit; benzénkarboxylová (kyselina -); benzénové deriváty; benzény (kyseliny na báze -); benzín (detergentné prísady do -); berkélium; betón (chemické látky na prevzdušnenie -); betón (konzervačné prípravky na konzervovanie -) s výnimkou farieb a olejov; betón (spojivá do -); betón (výrobky na konzervovanie -) s výnimkou farieb a olejov ; bezvodý amoniak; bezvodý uhličitan sodný; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely ; bielkovina (jodidovaná -); bielkovina (sladová -); bielkovina (živočíšna alebo rastlinná ako surovina); biochemické katalyzátory; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; bizmut; blýskanie (látky na výrobu -); bróm na chemické účely; brzdové kvapaliny; celulóza (acetát -) ako surovina; celulóza, buničina; cement ( odolné proti vode chemické prípravky do -) s výnimkou farieb; cement (konzervačné prípravky do -) s výnimkou farieb a mazadiel; cement (konzervačné prípravky do -) s výnimkou farieb a olejov; cement (odolné proti vode chemické prípravky do -) s výnimkou farieb; cementačný prípravok, nauhličovadlo (metalurgia); cér; cézium; curium; čerň (lampová -), lampové sadze na priemyselné účely; činidlá (chemické -) s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely; číriace prípravky; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno; čistenie oleja (chemické prípravky na -); čistenie plynu (prípravky na -); čistenie vody (chemické prípravky na -); čpavok (soli -); čpavok na priemyselné účely; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; dekarbonizácia motorov (chemické prípravky na -); deriváty celulózy ; destilovaná voda; detergentné prísady do benzínu; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomit; diatomová zemina; diazopapier; diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia plastov; disperzné činidlá (naftové -); disperzné činidlá (olejové -); ditioničitany; dobíjacie akumulátory (okyslená voda do -); dolomit na priemyselné účely; drahé kovy (soli -) na priemyselné účely; draslík; draslík (dioxalát -); drevina; drevný lieh (produkty destilácie -); drevný lieh (produkty destilácie -); drevný lieh (metylalkohol); drevný ocot; drevný ocot; drevo (trieslové -); drevovina; dubienky; dubienky; dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; dusičnan vápenatý [hnojivo]; dusičnany; dusík; dusíkaté hnojivá; dusíkaté vápno (hnojivo); duše pneumatík (zmesi na opravu -); dysprózium; elektroforézne gély s výnimkou gélov na lekárske a veterinárne použitie; email (chemické výrobky na matnenie -); email (kaliace látky do -); emaily a chemické prípravky na farbenie skla; emulgátory; emulzia (fotografické -); enologické baktericídy (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína); enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice v surovom stave; erbium; estery celulózy na priemyselné účely; estery; etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter kyseliny sírovej; étery celulózy na priemyselné účely; étery; etylalkohol; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán; európium; expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín ako substrát; farbiace kúpele [fotografia]; farbiace soli (tónovacie prípravky pre fotografiu); farby (chemické prípravky na výrobu -); fenol na priemyselné účely; fermenty (mliečne -) na priemyselné účely; fermenty na chemické účely; fermium; ferokyanidy; ferotypové platne (fotografia); filmy so svetlocitlivou vrstvou neexponované; filmy so svetlotlačovou vrstvou neexponované ; filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (plastické látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); fľaky, škvrny (chemické prípravky proti-) na textilných látkach; flokulačné činidlá; fluór; fluoritové zmesi; formaldehyd na chemické účely; fosfatidy; fosfáty (hnojivá); fosfor; fotocitlivé platne; fotografické emulzie; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; fotografické redukčné činidlá; fotografický papier; fotografie (chemické prípravky na použitie vo -); fotometrický papier; francium; fungicídy (chemické aditíva do -); gadolínium; gáfor na priemyselné použitie; galán bizmutu; galán bizmutu; galány (zásadité -) bizmutu; gálium; galotanická (kyselina -); galová (kyselina -) na výrobu atramentu; galvanický kúpeľ; galvanizácia (prípravky na -); gambír; garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží ; gély (elektroforézne -) s výnimkou gélov na lekárske a veterinárne použitie; getre (chemicky aktívne látky); glazúry (chemické prípravky s výnimkou pigmentov na výrobu -); glazúry (keramické -); gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť ; glejenie (prípravky na -); glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; grafit na priemyselné účely; gramofónové platne (látky na výrobu -); gramofónové platne (prípravky na renováciu -); gramofónové platne (prípravky na renováciu -); guáno; gurjunský balzam na výrobu fermeží; hasiace zmesi; hasiace zmesi; hélium; hlina; hlina (expandovaná -) pre hydroponické rastliny ako substrát; hnojenie (prípravky na -); hnojivá (poľnohospodárske -); holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; hormóny na rýchlenie dozrievania ovocia; humus; humus; humus na povrchové hnojenie; hydrát hlinitý; hydráty; hydraulický obvod (kvapaliny do -); hydraulický obvod (kvapaliny do -); hydrazín; hydrogén uhličitan sodný na chemické účely; hydroxid sodný na priemyselné účely; hydroxidy alkalických kovov; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); chemické čističe oleja; chemické látky na laboratórne analýzy (s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely); chemické odlučovače oleja; chemické prípravky na čistenie komínov; chemické prípravky na čistenie olejov; chemické prípravky na čistenie tukov; chemické prípravky na čistenie voskov; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov ; chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov); chemické prísady do olejov; chemické prvky (štiepiteľné -); chemické tužidlo na kaučuk; chemické tužidlo na papier; chemikálie (priemyselné -); chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chirurgické bandáže (adhézne prípravky na -); chladiace prípravky (zmesi); chladiace zmesi do motorov vozidiel; chladivá; chladivá; chlór; chlorečnany; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chloridy; chloridy; chloristany; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; chromité soli; chrómové soli; ílový výplach; ílový výplach (chemické aditíva do -); impregnačné látky (chemické -) na textil; impregrančné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); indikátorový papier; inkrustácia (látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie -); insekticídy (chemické prísady do -); izopropyltoluén; izotopy na priemyselné účely; jadrové reaktory (spomaľovače do -); jód na chemické účely; jód na priemyselné účely; jodid hlinitý; jódované bielkoviny; jódované soli; kainit; kal (vrtný -), vrtný výplach; kalcinovaná sóda; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; kalenie kovov (prípravky na -); kalifornium; kalivá na emaily a sklo; kameň (látky proti tvoreniu -); kamenec; kamenec (hlinitý -); kamenná soľ; kaolín; kaolín; kaolín; karbid; karbid vápenatý; karbonyl na ošetrovanie rastlín; karosérie automobilov (tmely na -) ; karosérie automobilov (tmely na -) ; kasiopeum (lutécium); katalyzátory chemické; katechu (extrakt východoindickej akácie); kaučuk (látky na ochranu -); kazeín na priemyselné účely; kebračo na priemyselné účely; keramické glazúry; keramické materiály vo forme častíc ako filtre; keramické materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie [granuly, prášok]; keramika (zmesi na výrobu technickej -); ketóny; kinofilmy neexponované, vybavené citlivou vrstvou; klíčivosť zeleniny (prípravky proti -); kolódium; komíny (chemické čistiace prípravky na čistenie -); kompost; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; konzervovanie (soľ na -) s výnimkou konzervovania potravín; konzervovanie potravín (chemické látky na -); korozívne prípravky; kovové zeminy; kovy (alkalické -); kovy (prípravky na popúšťanie -); kovy (prípravky na kalenie -); kovy (prípravky na kalenie -); kovy (prípravky na popúšťanie -); kovy (prípravky na popúšťanie -); kovy (prípravky na žíhanie -); kovy alkalických zemín; kovy alkalických zemín; koža (apretúry okrem olejov na -); koža (garbiarske prípravky na -); koža (garbiarske prípravky na úpravu -); koža (chemické apretúrne prípravky na -); koža (chemické prípravky na impregnáciu -); koža (chemické prípravky na ošetrenie -); koža (chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu -); koža (chemické prípravky proti priepustnosti -); koža (lepidlá na -); koža (mastix na -); kremičitan hlinitý; kremík; kreozot na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; kúkoľ (chemické ochranné prípravky na prevenciu proti -); kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; kúpele (galvanizačné -); kúpele (tónovacie -) (fotografia); kvapaliny (brzdné -); kvapaliny (pomocné -) na použitie s abrazívami; kvapaliny do hydraulických obvodov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; kvasenie vína (chemické látky na -); kvetníky (rašelinové -) na záhradnícke účely; kvety (prípravky na konzervovanie -); kvety (prípravky na ochranu -); kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); kyanidy; kyanidy; kyanotypia (roztoky na -); kyanotypové plátno; kyselina boritá na priemyselné účely; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluorovodíková; kyselina fosforečná; kyselina chlórová; kyselina chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina jodičná; kyselina mliečna; kyselina mravčia; kyselina octová; kyselina oktadecénová; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová, trinitrofenol; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina soľná; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; kyseliny ; kyslík; ľad (suchý -) (oxid uhličitý); lakmusový papier; laky (rozpúšťadlá na -); lampové sadze na priemyselné účely; lantán; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); lecitín ako surovina; lejacie formy (prípravky na -); lejacie prípravky; lejársky piesok; lejársky piesok; lepidlá (plagátové -); lepidlá a gleje na lepenie plagátov; lepidlá na obkladačky; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na tapety; lesníctvo (chemické látky pre -) s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; liadok; liehový ocot; lítium; lutécium (kasiopeum); magnetická kvapalina na priemyselné účely; magnezit; manganát; mangrový strom (kôra - na priemyselné účely); mastenec (kremičitan horečnatý); mastix na kožu; mastix na pneumatiky; mastné kyseliny; mastnota (prípravky na oddeľovanie -); mastnota (prípravky na odstraňovanie -) pri výrobe tovarov; matnenie okien (chemické prípravky proti -); matovanie skla (chemické látky na -); mäso (chemické prípravky na údenie -); mäso (chemické prípravky na údenie -); mäso (prípravky na tenzerizáciu -) na priemyselné účely; mäso (prípravky na tenzerizáciu -) na priemyselné účely; médiá na automatický prenos; meniče iónov (chemické látky); metaloidy; metán; metylbenzén; metylbenzén; metylbenzol; metylbenzol; metyléter; mikroorganizmy (kultúry -) okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; mikroorganizmy (kultúry -) okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; minerálne kyseliny; mliečne fermenty na chemické účely; moridlá na kovy; moridlá na tabak; moridlo (na použitie v garbiarstve); morská voda (na priemyselné účely); morské chaluhy (hnojivo); motorové palivá (chemické aditíva do -); motory (chemické prípravky na dekarbonizáciu -); motory (prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v -); motory (prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v -); motory vozidiel (chladiace zmesi do -); motory vozidiel (chladiace zmesi do -); múka na priemyselné účely; murivo (konzervačné prípravky na -) s výnimkou farieb a lakov; murivo (látky na ochranu -) s výnimkou farieb a olejov; mušty (prípravky na čerenie -); mydlá (kovové -) na priemyselné účely; mydlá (kovové -) na priemyselné účely; naftalín; namáčacie prípravky (bielenie); namáčacie prípravky (na farbenie); namáčacie prípravky pre textilný priemysel; nápoje (filtračné látky pre priemysel -); nemrznúca zmes; neodým; neón; neptúnium; neutralizačné prípravky neutralizáciu toxických plynov; neutralizačné prípravky toxických plynov; obilniny (vedľajšie produkty spracovania -) na priemyselné účely; obkladačky (lepidlá, spojivá na -); obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele; obuv (lepidlá na -); oceľ (prípravky na úpravu -); octan hlinitý; octan hlinitý; octové kvasenie (bakteriologické prípravky na -); očká na pančuchách (prípravky zabraňujúce púšťaniu -); oddeľovacie a odlepovacie prípravky; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely; odglejovacie prípravky; odlepenie (prípravky na -); odlepenie (prípravky na -); odliatky (prípravky na opracovanie -); odliatky (prípravky na opracovanie -); odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky do batérií; odstránenie lesku (látky na -); oheň (prípravky na ochranu proti -); ohňovzdorné prípravky; ochranné plyny na zváranie; ochranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb ; okenné sklo (chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu -); okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie batérií; olej (disperzné činidlá na -); olej (syntetické materiály na absorpciu -); oleje (chemické prípravky na čistenie -); oleje na konzervovanie potravín; oleje na spracovanie kože; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); oleje na vyčiňovanie kože; olejov (chemické prísady do -); olejový tmel; olejový tmel (git); olivín (chemický prípravok); organické bielidlá, bieliace činidlá; organické čistiace prípravky; ortuť; oxaláty; oxid antimonitý; oxid bárnatý; oxid dusný; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortutnatý; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid uránu; oxid zirkóničitý; oxidy chrómu; paládium (chloridy -); palivá (prípravky na úsporu -); palivá do jadrových reaktorov; pančuchy (látky zabraňujúce púšťaniu očiek na -); papier (albumínový -); papier (nitrifikačný -); papier (regeneračný-); papierovina; papierovina (papierová vláknina); pektín (fotografia); peroxid vodíka; peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxosírany; peroxouhličitany; pigmenty (chemické prípravky na výrobu -); pivo (činidlá na čírenie a konzervovanie -); pivo (konzervačné činidlá do -); planografický materiál; planografický papier; plastické hmoty (disperzné činidlá do -); plastické hmoty ako suroviny; plastifikátory; plastisóly; platne (citlivé - na ofsetové tlačenie); platne (fotocitlivé -); platne (fotocitlivé -); platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; plutónium; plyn (látky na čistenie -); plynové poháňače do aerosólov; plyny (ochranné -) na zváranie ; plyny (stužené -) na priemyselné účely; pneumatiky (zmesi na opravu -); pneumatiky (tmely na -); pneumatiky (zmesi na opravu -); pneumatiky (zmesi na opravu -); politúra (prípravky na odstraňovanie -); poľnohospodárske hnojivá; poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; poľnohospodárstvo (hnojivá pre -); polónium; popúšťanie kovov (prípravky na -); potaš [uhličitan draselný]; potraviny (chemické látky na konzervovanie -); povrchovo aktívne chemické činidlá; pôdy (chemické prípravky na zlepšenie -); prazeodým; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; priemyselné chemikálie; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na tvrdé spájkovanie; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky pre lejacie formy; prípravky proti tvorbe kotolného kameňa; prísady (chemické -) do olejov; prísady chemické do fungicídov; prísady chemické do insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); prísady chemické do motorových palív; prísady chemické do vrtných kalov; prométium; protaktínium; proteín (surovina); protiskvapalňovacie chemické látky; pyrogalová (kyselina -); radiátory (chemikálie na vyplachovanie -); rádiokatívne prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; rast rastlín (prípravky na reguláciu -); rastliny (prípravky na reguláciu rastu -); rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; regeneračný papier; rénium; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; röntgenové filmy s citlivou vrstvou neexponované; röntgenové filmy scitlivené neexponované; ropné dispergačné činidlá; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; rozpúšťadlá na fermeže; rozpúšťadlá na gumu; roztoky (ustaľovacie -) (fotografia); rubídium; sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely; sadze na priemyselné účely; sacharín; salmiak; salmiakový lieh; samárium; samotónovací papier (fotografia); selén; semená (moridlá na -); senzibilizátory (fotografia); senzibilizátory, scitlivovače; siete (zmesi na výrobu -); silikáty; silikóny; síra; síran bárnatý; síran chromito-draselný; síran meďnatý, vitriol; siričitá (kyselina -); sírny kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; sírová (kyselina -); skandium; sklársky tmel ; sklo (chemické látky na leptanie -); sklo (chemické látky na matnenie -); sklo (kalivá do -); sklo (prípravky proti zakaľovaniu -); sklo (vodné -); skvapalňovanie (chemické látky na -); sladidlá (umelé -) (chemické prípravky); sladová bielkovina; sneť (chemické prípravky proti -); sneť obilná (chemické ochranné prípravky proti -); sóda (kalcinovaná -); sodík; soľ (surovina); soľ kyseliny šťaveľovej; soli (hnojivá); soli (chemické prípravky); soli alkalických kovov; soli drahých kovov na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli na farbenie kovov; soli na farbenie kovov; soli na priemyselné účely; soli ortuti; soli pre galvanické články; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli zlata; soli železa; spájkovacie pasty; spaľovacie motory (antidetonátory do -); spekanie (keramické kompozície na -) (granuly, prášok); spinely (chemické prípravky); spódium (kostné uhlie); spódium (kostné uhlie); spojivá (betónové -); spojivá (lejárske); stearová (kyselina -); stopové prvky (prípravky obsahujúce -) pre rastliny; stroncium; stužené plyny na priemyselné účely; substráty (bezzeminové rastlinné -) ; suchý ľad (oxid uhličitý); sulfáty; sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; sumach na garbiarske účely; superfosfáty (hnojivá); svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; svetlotlačové plátno (fotografia); syntetické živice v surovom stave; škridly (ochranné prípravky na -) s výnimkou farieb a olejov; škrob (chemické látky na skvapalňovanie -); škrob (chemické prípravky na skvapalnenie -); škrob (chemické prípravky na stekutenie -); škrob (apretúra); škrob na priemyselné účely; škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; škvrny, fľaky (chemické prípravky proti -) na textilných látkach; šošovky (prípravky proti matneniu -); štepárske tmely na stromy; štepárske vosky; štepárske vosky na stromy; štiepiteľné chemické prvky; štiepiteľné materiály pre jadrovú energetiku; tabak (moridlá na -); tálium; tanín; tanín; tapetovanie (lepidlá na -); tapety (lepidlá na -); tapety (prípravky na odstraňovanie -); tapioková múka na priemyselné účely; tavidlá na tvrdé spájkovanie; tavidlá na tvrdé spájkovanie; ťažká voda; tehly (konzervačné prípravky na -) s výnimkou farieb a olejov; technécium; telúr; tenzné činidlá; terbium; tetraboritan disodný, bórax; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; textil (chemické impregnačné prípravky na -); textil (chemické prípravky na vodovzdornú úpravu -); textil (zjasňovacie prípravky na -); tiokarbanilid; titanit; tlačové dosky na ofsetové tlačenie (s citlivou vrstvou) tmel (sklársky -); tmel na obuv; tmel na pneumatiky; tmel na štepenie stromov; tmely na karosérie automobilov; tmely na karosérie automobilov; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely na vypĺňanie dutín stromov; toluén; toluén; tórium; tragant; tragantová guma; trieslové drevo; triesloviny; triesloviny; troska (hnojivo); tuky (chemické prípravky na čistenie -); túlium; uhličitan horečnatý; uhličitan vápenatý; uhličitany; uhlie (aktívne -); uhlie (prípravky zo živočíšneho -); uhlie (šetriče -); uhlie (živočíšne -); uhlie (živočíšne -); uhlie (živočíšne -); uhlík; uhlík do filtrov; uhľohydráty; umelé sladidlá (chemické prípravky); umelé živice v surovom stave; urán; urýchľovače vulkanizácie; urýchľovače vulkanizácie; usne (chemické látky na impregnáciu -); usne (chemické prípravky na oživenie -); ustaľovacie roztoky [fotografia]; ustaľovače (fotografia); valchovacia hlina pre textilný priemysel; valchovanie (prípravky na -); valchovanie (prípravky na -) pre textilný priemysel; vápenec (látky na vytvrdenie -); vápno (acetát -); varenie (prípravky podporujúce -) na priemyselné účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; vinič (ochranné chemické prípravky na -); vínny alkohol; vínny kameň s výnimkou kameňa na farmaceutické účely; vínny kameň s výnimkou vínneho kameňa na farmaceutické účely; víno (chemické prípravky na fermentáciu -); víno (prípravky na čírenie -); viskóza; vitriol; voda (destilovaná -); voda (draselná -); voda (chemické prípravky na čistenie -); voda (morská -) na priemyselné účely; voda (ťažká -); vodík; vodné sklo; volfrámová (kyselina -); vosk (štepársky -); vosky (chemické prípravky na čistenie -); vtáčí lep; vulkanizačné prípravky; vymieňač iónov (chemické prípravky); výplne stromových dutín (lesníctvo); vytvrdzovanie vápencom (látky na -); vývojky; vývojky (fotografické -); vyvretie chladiacej kvapaliny v motoroch (prípravky proti -); vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a na kancelárske účely; vzácne zeminy; witherit; xenón; yterbium; ytrium; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom ; zásady [chemické látky]; zemiaková múčka na priemyselné účely; zemina (rozsievková -); zemina na pestovanie; zeminy (kovové -); zeminy (vzácne -); zlepšenie pôd (chemické prípravky na -); zliatiny kovov (chemické prípravky na úpravu -); zmäkčovadlá na tkaniny na priemyselné účely; zmäkčovanie vody (prípravky na -); zmesi na výrobu gramofónových platní; zoslabovače (negatívov) na fotografické účely; zváracie pasty; zváranie (chemické prípravky na -); zváranie (chemické prípravky na -); zváranie (ochranné plyny na -); zvlhčovacie prípravky na čistenie; zvlhčovacie prípravky na farbenie; zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; želatína na fotografické účely; želatína na priemyselné účely; žieravé látky na priemyselné účely; živice (akrylové -) v surovom stave; živice (epoxidové -) (surovina); živice (syntetické -) (surovina); živice (umelé -) (surovina); živočíšne bielkoviny (surovina); živočíšne uhlie; živočíšne uhlie; živočíšne uhlie (prípravky z -).
02 - Alizarínové farbivá; alumíniové farby; anilínové farby; annotto (farbivo); antikorózne mazivá; auramín; azbestové farby; badižón; baktericídne náterové farby; balzam (kanadský -); bielenie (roztok na -); bieloba olovnatá; bieloby (ako farbivá a farby); bronzové laky; bronzový prášok; čerň (farbivá a farby); dechtová plsť (nátery na -) [farby]; drevo (farbiarske -); drevo (farbivá na -); drevo (konzervačné oleje na -); drevo (konzervačné prípravky na -); drevo (moridlá na -); drevo (prípravky na konzervovanie -); emailové farby; emaily (laky); emulzie (strieborné -) (pigment); farba (garbiarska -); farba (tlačiarenská -); farba na kožu; farbiarske drevo; farbiarske drevo; farbivá (potravinárske -); farbivá (potravinárske -); farbivá (potravinárske -); farbivá (potravinárske -); farbivá (sladové -); farbivá do likérov; farbivá do masla; farbivá do nápojov; farbivá do piva; farbivá na drevo; farbivá; farbivá; farbivo červca neopálového; farby (baktericídne -); farby (emailové -); farby (ohňovzdorné -); farby (riedidlá do -); farby (spojivá do -); farby (spojivá do -); farby (zahusťovače -); farby na keramiku; farby na obuv; farby; farby, nátery; farebné papiere na farbenie veľkonočných vajec; fermeže; fixatívy (laky); fixatívy na vodové farby; fólie (kovové -) pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov; fólie (strieborné -); garbiarske farby; glazúry (farby, laky); glejová farba; glejová farba; glejoživice; glejoživice; glieda, oxid olovnatý; gumiguta na maľovanie; hliníkový prášok na farbenie; hrdza (prípravky proti -); indigo (farbivo); japonská čerň; japonský čierny lak; kanadský balzam; karamel, kulér (potravinové farbivo); karbónová čerň (pigment); karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); karmínová červeň (farbivo z červca neopálového); keramické farby; kolofónia; kopal; kopírovacie prístroje (tonery) (náplne do tlačiarní a -); koralová fermež; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; koža (farba na -); koža (moridlá a farbivá na -); koža (moridlá na -); kreozot na konzervovanie dreva; kurkuma (farbivo); laky (riedidlo na -); laky; lampová čerň (pigment); lesklice na keramiku; likéry (farbivá do -); maslo (farbivá do -); matnenie kovov (prípravky proti -); mínium; mínium; mínium; modridlá (farbivá alebo farby); moridlá; moridlá na drevo; moridlá na drevo; náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov (tonery); nátery (farby); nátery na strešné krytiny; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné pásky proti korózii; ochranné prípravky na kovy; oleje (antikorozívne -); oleje (konzervačné -) na drevo; oleje na konzervovanie dreva; olovená oranž; olovnatá bieloba; oxid kobaltitý (farbivo); oxid olovnatý (glieda); oxid titaničitý (pigment); oxid titaničitý (pigment); oxid zinočnatý (zinková bieloba-pigment); oxid zinočnatý (zinková bieloba-pigment); pásky (protikorózne -); pigmenty; pivo (farbivá do -); platinová farba (keramická -); platinové lesky na keramiku; platinový lesk na keramiku; podvozky automobilov (ochranné nátery na -); podvozky vozidiel (ochranné nátery -); pozlátka; prášok (bronzový -) (farba); prášok (hliníkový -) pre maliarov, umelcov a dekoratérov; protikorózne oleje; protikorózne prípravky (ochranné -); riedidlá farieb; riedidlá lakov; sadze (farbivo); sandarak; siena (hlinka); siena (hlinka); sikatívy na vysúšanie farieb; sladové farbivá; sladový karamel (potravinárske farbivo); spojivá do farieb; spojivá do farieb; spojivá do farieb; spojivá do farieb; spojivá do farieb; spojivá do farieb; strieborné emulzie (pigmenty); strieborné fólie; strieborné pasty; strieborné prášky; strieborný prášok; striebrenka na keramiku; striebrenky na keramiku; striebro vo forme pasty; sumach do lakov a politúr; šafran (farbivo); šelak; šelak; terpentín (riedidlo na farby); tlačiarenské farby (atrament) ; tlačiarenské pasty (farby); tlačiarenské pasty (farby); tlačiarne a kopírovacie prístroje (tonery) (náplne do -); tlačiarska farba na gravírovanie; tonery do fotokopírovacích prístrojov; tuky proti korózii; usne (moridlá na -); usne (moridlá na -); ustaľovacie prípravky na vodové farby; veľkonočné vajcia (papieriky na farbenie -); vodové farby (ustaľovacie prípravky na -); vodové náterové farby; vosky (prírodné živice); výťažky z farbiarskeho dreva; zahusťovače do farieb; základné náterové farby; základný ochranný náter na podvozky automobilov; značkovací atrament na zvieratá; značkovacia farba pre zvieratá; živice (prírodné -) (surovina); živičné (bitúmenové) laky; žlté drevo (ako farbivo).
03 - Abrazíva ; adstringentné prípravky na kozmetické účely; ambra [parfuméria]; amidon (apretačný prípravok); amoniak (čistiaci prípravok); amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; aromatické látky (esencie); aromatické prísady do nápojov (esencie); aromatické prísady do zákuskov (esencie); aviváž; aviváž; avivážne prípravky; badiánová esencia ; bergamotový olej; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky ; bieliace prípravky (na čistenie bielizne a šatstva); bieliace prípravky na čistenie kože; bieliace prípravky na kozmetické účely; bieliace soli ; bielizeň (voňavé vrecúška do -); brady (farby na fúzy a -); brúsivá (prípravky); brúsne plátno; brúsne prípravky; brúsny papier; brúsny papier; cédrové drevo (éterické oleje z -); ceruzky (kozmetické -); citrónové éterické oleje ; citrónové éterické oleje ; červeň (leštiaca -); čistenie za sucha (prípravky na -); čistiace mlieka na toaletné účely; čistiace prípravky; čpavok (ako čistiaci prípravok); depilačné prípravky; depilačné prípravky; detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá; dezodoranty na osobné použitie; diamantové brúsivo; dlážka (vosk na -); epilačné prípravky; epilačné prípravky; esenciálne oleje [éterické]; esencie (éterické -); éterické esencie; éterické oleje; éterické oleje; éterické oleje (esencie); farbivá na toaletné účely; farby (kozmetické -); farby (prípravky na odstraňovanie -); fúzy (pomády na -); fúzy (vosk na -); gaultierový olej; gély na bielenie zubov; geraniol; glazovacie prípravky na bielizeň; heliotropín; holenie (prípravky na -); chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti; chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti; chlórnan draselný; ionón (parfuméria); javelský lúh; jazmínový olej; kadidlo; kadidlové tyčinky; kamenec (antiseptický prípravok); kamenec (antiseptikum); karbid kremíka; karbidy kovu (brúsivo); kolínske vody; korund (brúsivo); kozmetické prípravky; kozmetické prípravky (kozmetika); kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické taštičky; koža (bieliace a čistiace prípravky na -) ; koža (konzervačné prípravky na -) (leštidlá); koža (krémy na -); koža (ochranné prípravky na -) (leštidlá); kôra (quilajová -) na pranie; krajčírsky vosk; krém na obuv; krémy (bieliace -); krémy (kozmetické -); krémy na kožu; krémy na kožu; krémy na obuv; krieda na čistenie; krieda na čistenie; kučeravenie vlasov (prípravky na -); kúpeľ (kozmetické prípravky do -); kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; kvapaliny (protišmykové -) na podlahy; kvetinové parfumy (základné látky na -); kvety (výťažky z -) (parfuméria); lak na vlasy; laky (prípravky na odstránenie -); laky na nechty; laky na nechty; lepiace prípravky na lepenie umelých vlasov; lesky na pery; leštenie (papier na -); leštenie listov rastlín (prípravky na -) ; leštiaca červeň; leštiace a hladiace prípravky; leštiace krémy na obuv; leštiace pasty; leštiace prípravky; leštiace prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštiace prípravky na zubné protézy; leštiace vosky; leštiaci kameň; leštiaci kameň; leštidlá; leštidlá na obuv; leštidlá na obuv; levanduľová voda; levanduľový olej; líčenie (prípravky na -); líčidlá; líčidlá (prípravky na odstraňovanie -); listy rastlín (prípravky na leštenie -); lúh sodný; mandľové mlieko na kozmetické účely; mandľové mydlo; mandľový olej; masky (skrášľovacie -); mastenec (práškový -) púder na úpravu; medicinálne mydlá; mejkap (práškový -); mentol pre parfumériu; mentolová esencia (éterický olej); mihalnice (kozmetické prípravky na -); mihalnice (lepidlá na nalepovanie umelých -); mlieko (čistiace -) na kozmetické účely; modrenie (farbivá na - bielizne a šatstva); modrenie bielizne (farbivá na -); modrenie šatstva (farbiace prípravky na -); modriace farbivá na modrenie šatstva; modridlá (farbivá na pranie); modridlá modrenie bielizne; mydielka; mydielka; mydlá; mydlá (dezinfekčné -); mydlá (dezodoračné -); mydlá na holenie; mydlá proti poteniu; mydlá proti poteniu nôh; mydlá s protipotivými účinkami; namáčacie prípravky; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; nápoje (aromatické prísady do -) [esencie]; nátery (prípravky na odstraňovanie -); nechty (laky na -); nechty (ošetrovacie prípravky na -); nechty (umelé -); neutralizačné prípravky na trvalú vlnu; neutralizačné prípravky pri trvalej ondulácii; nohy (mydlá proti poteniu -); obočenky; obočie (ceruzky na -) [obočenky]; obočie (kozmetické prípravky na -); obrúsky napustené pleťovými vodami; obťahovacie remene (pasty na -); obtlačky (ozdobné kozmetické -); obuvnícke vosky; obuvnícky vosk; odfarbovače; odfarbovače; odhrdzovacie prípravky; odlakovače; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odpadové rúry (prípravky na čistenie -); odstraňovače podlahových parketových voskov (čistiaci prípravok); odstraňovače škvŕn; okná (čistiace prípravky na automobilové -); oleje do parfumov a vôní; oleje na čistenie; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; opaľovacie prípravky (kozmetické -); ostrenie (prípravky na -); ostrenie (prípravky na -); osvieženie dychu (spreje na -); parfumovaná voda; pasty na obťahovacie remene (na britvy); pemza; peroxid vodíka na kozmetické účely; pieskové plátno (brúsny papier); pižmo (parfuméria); plavená krieda; pleť (kozmetické prípravky na určené na starostlivosť o -); pleťové vody na kozmetické účely; podlahy (protišmykové kvapaliny na -); podlahy (protišmykový vosk na -); pokožka (bieliace krémy na -); pomády na kozmetické účely; popol (vulkanický -) na čistenie; potreby (kozmetické -); pracie prípravky; pracie prípravky; príchuti do zákuskov [esencie]; prípravky na čistenie odpadových rúr; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie umelého chrupu; prípravky na čistenie umelých chrupov; prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť; prípravky na vyleštenie ; prípravky proti poteniu; protišmykové kvapaliny na podlahy; protišmykový vosk na podlahy; púder; quilajová kôra na pranie; rastliny (prípravky na leštenie listov -); riasy (umelé -); rúže; ružový olej; safrol; servítky napustené kozmetickými pleťovými vodami; sklené plátno; sklený (brúsny) papier; sklený (šmirgľový) papier; sklotextil; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); sóda (bieliaca -); sóda na bielenie; sóda na pranie; soli na bielenie; spojivá (lepidlá) na kozmetické účely; spreje na osvieženie dychu; šampóny; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; škrob na bielizeň; škrob na bielizeň; škrob na bielizeň; škrob na pranie; šlichtovacie prípravky; špirála na riasy, maskara ; tampóny z vaty na kozmetické použitie; tapety (čistiace prípravky na -); terpentín ako odmasťovací prípravok; terpentín na odmasťovanie; terpény; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami na čistenie; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami na čistenie; toaletné prípravky; toaletné vody; tripel (kameň) na leštenie; tuky na kozmetické účely; tyčinky (kadidlové -); umelé mihalnice; umelé nechty; umelé vlasy (lepidlá na pripevnenie -); umelý chrup (prípravky na čistenie -); ústne vody nie na lekárske účely; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely; vazelína na kozmetické účely; vazelína na kozmetické účely; vlasové vody; vlasy (farbivá alebo tónovače na -); vlasy (farby na -); vlasy (prípravky na kučeravenie -); voda po holení; voňavá zmes; voňavkárske výrobky; voňavky; vonné drevo; vosk (depilačný -); vosk (krajčírsky -); vosk (protišmykový -) na podlahy; vosk na fúzy; vosk na leštenie; vosk na parkety; vosk na použitie pri praní; vosk na použitie pri praní; vosky (obuvnícke -); vosky (odstraňovače podlahových parketových -) (čistiaci prípravok); vosky na parkety; vrecúška s parfumovaným práškom; vulkanický popol na čistenie; vydymovacie prípravky (parfumy); výťažky z kvetov [parfuméria]; vzduch (stlačený -) v konzervách na čistenie a odprašovanie ; vzduch (stlačený -) v konzervách na čistenie a odprašovanie ; zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť; zuby (gély na bielenie -); zvieratá chované v domácnosti (šampóny pre -).
04 - Alkohol [ako palivo]; antracit; benzén; benzín; benzín; benzín; benzín; benzol; brikety (drevené -); brikety (drevené -); brikety (palivové -); cerezín; drevené uhlie (palivo); elaín; elektrická energia; energia (elektrická -); éter (petrolejový -); etylalkohol; farby (oleje do -); gazolín; generátorový plyn; grafit na mazanie; horľavé oleje; kerozín, rafinovaný petrolej; knôty (lampové -); knôty (sviečkové -); koks; koža (konzervačné prípravky na -) (oleje a tuky); koža (ochranné prípravky na -) (oleje a tuky); koža (tuky na -); lampové knôty; laná, remene (mazadlá na -); lanolín; lignit; ligroín; loj; mazacie oleje; mazacie tuky; mazadlá; mazadlá na zbrane; mazanie (grafit na -); mazut; minerálne palivá; motorová nafta; motorové oleje; motorové palivá (aditíva s výnimkou chemikálií do -); motorové palivá, pohonné látky; murivo (oleje na konzervovanie -); nafta; nafta na kúrenie; nočné lampičky (sviečky); obuv (mastiace tuky na -); obuv (mazadlá na -); ochrana muriva (olej na -); olej (kosťový -) na priemyselné účely; olej na konzervovanie kože; olej na konzervovanie muriva; oleje do farieb; oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo); oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo); olejové kvapaliny na rezanie; ozokerit; palivá; palivá na báze alkoholu; palivové drevo; palivové plyny; palivové zmesi do karburátorov; palivový olej; parafín; parfumované sviečky; pásy (protišmykové prípravky na -); petrolejový éter; plyn (generátorový -); plyn na svietenie; plynový olej; plynový olej; podpaľovače; pohonné látky; pohonné zmesi (prchavé -); priemyselné oleje; priemyselné tuky; prípravky na odstraňovanie prachu; prísady nechemické do motorových palív; protišmykové prípravky na hnacie remene; rašelina (brikety z -) ako palivo; rašelina (palivo); rašelinové brikety (palivo); remene (mazivá na -); remene (vosky na -); repkový olej na priemyselné účely; rezanie (olejové kvapaliny na -); ricínový olej na technické účely; ropa surová alebo rafinovaná; rybí olej nie na ľudskú spotrebu; slnečnicový olej na priemyselné účely; sójový olej (prípravky zo -) proti priľnavosti kuchynského riadu ; stearín; stužené plyny [palivo]; sviečky (parfumované -); sviečky (na svietenie); sviečky (na svietenie); sviečky na vianočné stromčeky; sviečky na vianočné stromčeky; svietenie (plyn na -); svietenie (tuky na -); svietiace materiály; textil (olej na -); triesky (drevené zapaľovacie -) ; tuhý plyn [palivo]; tuk z ovčej kože; tuky (priemyselné -); tuky na kožu; tuky na obuv; tuky na svietenie; uhlie; uhlie (kamenné -); uhoľné brikety; uhoľný dechtový olej; uhoľný prach (palivo); vazelína na priemyselné účely; včelí vosk; vosk ako surovina; vosk na priemyselné účely; vosk na svietenie; vosk z karnaubovej palmy; xylén; xylol.
05 - Abrazíva (zubné -); absorpčná vata; absorpčné tampóny; absorpčné tampóny; adjuvanciá na lekárske účely; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); akonitín; aldehydy na farmaceutické účely; algicídy; alkalické jodidy na farmaceutické účely; alkaloidy na lekárske účely; amalgámy (zubné -); aminokyseliny na lekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; analgetiká; anestetiká; angostura (kôra -) na lekárske účely; antelmintikum; antibiotiká; antikoncepčné prípravky (chemické -); antipyretiká (lieky proti horúčke) antiseptická vata; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; antiuriká [prípravky proti močeniu]; aseptická vlna; astmatický čaj; bahno (medicínske -); bahno (medicínske -); bahno na kúpele; bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamovacie prípravky na lekárske účely; balzamy na lekárske účely; biela voda; biela voda; bielkovinová potrava na lekárske účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely; bioicídy; biologické prípravky na lekárske účely; biologické prípravky na zverolekárske účely; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; bolesť hlavy (prostriedky proti -); bolesť hlavy (tyčinky proti -); bradavice (tyčinky proti -); bróm na farmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; bylinkové čaje na lekárske použitie; byliny (liečivé -); byliny na fajčenie na lekárske účely; cédrové drevo; cigarety (netabakové -) na lekárske účely; cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cukrovinky s liečivými prísadami; cupanina na farmaceutické účely; čapíky; činidlá (chemické -) na lekárske a zverolekárske účely; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dámske vložky; dámske vložky; dentifikačné prípravky; detergenty na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobné použitie; diabetický chlieb; diagnostické prípravky na lekárske účely; diagnostikovanie tehotnosti (chemické prípravky na -); diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely; dietetické látky upravené na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na lekárske účely; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely; digitalín; dobytok (prípravky na umývanie -); doplnky výživy na lekárske účely; draselné soli na lekárske účely; drogy na liečebné účely; droždie na farmaceutické účely; elektródy (chemické vodiče na -) elektrokardiogramov; elektródy elektrokardiogramov (chemické vodiče na -); enzymatické prípravky na lekárske účely; enzymatické prípravky na zverolekárske účely; enzýmy na lekárske účely; enzýmy na zverolekárske účely; ergot na farmaceutické účely; esencie (kôprové -) na lekárske účely; estery celulózy na farmaceutické účely; estery na farmaceutické účely; étery celulózy na farmaceutické účely; étery na farmaceutické účely; eukalyptol na farmaceutické účely; eukalyptus na farmaceutické účely; fajčiarske bylinky na lekárske účely; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; fenikel na lekárske účely; fenol na farmaceutické účely; fermenty (mliečne -) na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; fungicídy; fyloxéry (chemické prípravky proti -); gáfor na lekárske účely; gáfrový olej na lekárske účely; galová (kyselina -) na farmaceutické účely; gáza na obväzovanie; gencián na farmaceutické účely; germicídy [dezinfekčné prípravky]; glukóza na lekárske účely; glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; guma na lekárske účely; gumiguta na lekárske účely ; gurjunský balzam na lekárske účely; hematogén; hematogén; hemoglobín; hemoglobín; hemoroidy (prípravky proti -); hemostatické tyčinky; hemostatické tyčinky; herbicídy; herbicídy; herbicídy; herbicídy; hmyz (repelenty proti -); hmyz (repelenty proti -); hojivé hubky; hojivé náplasti; horčica na farmaceutické účely; horčicové obklady; horčicový olej na lekárske účely; horčičné náplasti; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; hydrastín; hydrastinín; hydrogén uhličitan sodný na farmaceutické účely; hygienické nohavičky; hygienické nohavičky; hygienické vložky; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chemické prípravky na zverolekárske účely; chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; chemicko-farmaceutické prípravky; chinín na lekárske účely; chinín na lekárske účely; chinínovník na lekárske účely; chinolín na lekárske účely; chirurgické implantačné preparáty [živé tkanivá]; chirurgické obväzy; chirurgické plachty; chirurgické tkaniny; chlieb pre diabetikov; chloralhydrát na farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán; chmeľ (výťažky z -) na farmaceutické účely; implantačné preparáty (chirurgické -) (živé tkanivá); infúzie (medicinálne -); inkontinentní pacienti (absorpčné nohavičky pre -); inkontinentní pacienti (hygienické vložky pre -); insekticídy; inseminácia (semeno na umelú -); írsky mach (karagén]) na lekárske účely; izotopy na lekárske účely; jalapy (výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo); jedy; jód na farmaceutické účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jódová tinktúra; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kandis na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely; kapsuly na lieky; karagén na lekárske účely; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kaučuk na zubolekárske účely; kaustické ceruzky; kebračo na lekárske účely; kokaín; kolódium na farmaceutické účely; kondurango (kôra -) na lekárske účely; kontaktné šošovky (roztoky na -); korene (liečivé -); kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; kôprové esencie na lekárske účely; kôra manglového stromu na farmaceutické účely; kôry na farmaceutické účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; kreozot na farmaceutické účely; krmivá (prísady do -) na lekárske účely; krotónová kôra; krv na lekárske účely; krvná plazma; kryptogamné rastliny (prípravky proti -); kúkoľ (chemické prípravky na liečenie -); kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; kúpanie (morská voda na -) na lekárske účely; kúpeľ (liečivé prípravky do -); kúpeľ (terapeutické prípravky do -); kúpele (bahno na -); kúpele (soli do minerálnych -); kúpele perličkové (prípravky do -); kúpeľové soli (liečivé -); kurare ; kurie oká (krúžky na -); kurie oká (liečivá na -); kurie oká (náplasti na -); kyseliny na farmaceutické účely; kyslík na lekárske účely; kyslíkové kúpele (prípravky -); laktóza; laky (zubné -); ľanové semená mleté na farmaceutické účely; ľanové semená na farmaceutické účely; laxatíva; lecitín na lekárske účely; lekárničky (prenosné -) (plné); lekárničky (plné); lep na muchy; lepiace náplasti na lekárske účely; lepiace prípravky na chytanie múch (mucholapky); lepidlá na umelé chrupy; leukoplast; leukoplast; leukoplast; leukoplast; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé korene; liečivé nápoje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; lieky proti poteniu nôh; linimenty (tekuté masti); lotion (tampóny impregnované farmaceutickým -); lotion (prípravky na vymývanie) na farmaceutické účely; lotion (prípravky na vymývanie) na zverolekárske účely; lupiny (farmaceutické prípravky na liečenie -); lupulín na farmaceutické účely; magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické účely; mandľové mlieko na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti na lekárske účely; masti proti popáleninám; materiály na zubné odtlačky; materská kašička na lekárske účely; medicinálne infúzie; medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov ; medicinálny alkohol ; medovková voda na farmaceutické účely; menštruačné nohavičky; menštruačné tampóny; menštruačné vložky; menštruačné vložky; menštruačné vložky (tampóny); mentol; mentol na farmaceutické účely; mikroorganizmy (kultúry -) na lekárske a zverolekárske účely; mikroorganizmy (vývary pre kultúry -); mikroorganizmy (výživné látky pre -); mikroorganizmy (živná pôda pre kultúry -); mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve; minerálne prípravky potravinárske; minerálne vody na liečenie; mliečne fermenty na farmaceutické účely; mliečny cukor (laktóza); mliečny tuk; mlieko (mandľové -) na farmaceutické účely; mlieko obohatené bielkovinami; mlieko obohatené bielkovinami; modelovacie vosky (dentálne -); modelovacie vosky pre zubných lekárov; mole (papier odolný voči -); mole (prípravky proti -); moleskin na lekárske použitie (silná pevná bavlnená látka); morská voda na kúpele na lekárske účely; muchy (lepiace prípravky na chytanie -); muchy (lepy na -); muchy (pásky na chytanie -); muchy (prípravky na hubenie -); múka na farmaceutické účely; myrobalánová kôra na farmaceutické účely; myši (prípravky na ničenie -); nadúvanie (prostriedky proti - zvierat); náplasti; náplasti; náplasti (gumové -); náplasti (gumové -); náplasti (horčičné -); náplasti (lepiace -) na lekárske účely; náplasti na lekárske účely; náplasti na lekárske účely; náplecné obväzy na chirurgické účely; náramky na lekárske účely; narkotiká; nervová sústava (liečivá posilňujúce -); nohavičky (absorpčné -) pre inkontinentných pacientov; nohavičky (hygienické -); nohavičky (hygienické -); nohavičky (menštruačné -); nohavičky (zdravotné -); nohy (lieky proti poteniu -); obklady (horčicové -); obklady (teplé zábaly); oblátky na farmaceutické účely; obleky (dezodoranty na -) a textilné materiály; obojky pre zvieratá (protiparazitické -); obrúsky (hygienické -); obväzový materiál; obväzy (chirurgické -); obväzy (zdravotnícke -); obväzy tlakové; octan hlinitý na farmaceutické účely; octany na použitie ako farmaceutické prípravky; oči (prípravky na vyplachovanie -); odtlačky (prípravky na -); odtučňovacie čaje na lekárske účely; olej z tresčej pečene; olej z tresčej pečene; oleje na lekárske použitie; oleje na lekárske účely; oleje proti ovadom; omrzliny (masti proti -) na farmaceutické účely; opiáty; ópium; opodeldok; opoterapické prípravky; organoterapeutické prípravky; ortuťové masti; otlaky (vankúšiky (náplasti) na -); ovady (oleje proti -); ovínadlá ; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely; papier na horčicové obklady; papier na horčičné náplasti; papier odolný proti moliam; parazity (prípravky proti -); pásky (adhézne -) na lekárske účely; pásky (lepiace -) na lekárske účely; pásky (lepiace -) na lekárske účely; pásky na oči na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické účely; pastilky na farmaceutické účely; pastilky na farmaceutické účely; pásy na hygienické vložky; pektín na farmaceutické účely; pepsíny na farmaceutické účely; peptóny na farmaceutické účely; peroxid vodíka na lekárske účely; pesticídy; pesticídy; pijavice na lekárske účely ; plazma (krvná -); pleseň (chemické prípravky na ošetrovanie -); pľuzgierotvorné prípravky (látky); plyn (prípravky na dezinfekciu -) na lekárske účely; plyn (tabletky na dezinfekciu -); plyn (tyčinky na dezinfekciu -); plyn na lekárske účely; pokožka (farmaceutické prípravky na -); popáleniny (prípravky na ošetrenie -); porcelán na zubné protézy; posilňujúce prípravky, toniká; potenie (prípravky proti -); potkany (otrava pre -); potrava na farmaceutické účely; potrava pre dojčatá; potraviny (dietetické -) prispôsobené na lekárske účely; pôda (prípravky na sterilizáciu -); pôda (prípravky na sterilizovanie -); práškové kantaridy; preháňadlá; preháňadlá; preháňadlá; preháňadlá; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na ničenie lariev; prípravky na omrzliny; prípravky na umývanie zvierat; prípravky na upokojenie; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu [na lekárske účely]; prísady do krmív na lekárske účely; prostredia pre bakteriologické kultúry; prostredie pre bakteriologické kultúry; prostriedky proti hlístam; prostriedky proti nadúvaniu (pre zvieratá); protiparazitické obojky pre zvieratá; protiparazitické prípravky; protireumatické náramky; protireumatické prstene; prstene (protireumatické -); psy (prípravky na umývanie -); psy (repelenty pre -); purgatíva; pyritový prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely; rádium na lekárske účely; rastlinné vlákna (jedlé -) s výnimkou výživných; rebarborové korene na farmaceutické účely; repelenty pre psov; repelenty proti hmyzu; repelenty proti hmyzu; ricínový olej na lekárske účely; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; roztoky na kontaktné šošovky; rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky ; sedatíva; sedatíva (utišujúce prostriedky); séra; séroterapeutické liečivá; sikatívy na lekárske účely; sírny kvet na farmaceutické účely; sírové knôty na dezinfekciu; sirupy na farmaceutické účely; slad na farmaceutické účely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; slimáky (prípravky na ničenie -); smilax (sarsaparila) na lekárske účely; sneť obilná (chemické prípravky na liečenie -); soli (minerálne -); soli do minerálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; soli na lekárske účely; soli sodíka na lekárske účely; spermie na umelú insemináciu; sterilizačné prípravky; steroidy; stopové prvky (prípravky obsahujúce -) pre ľudí a zvieratá; strychnín; styptikum (prípravky na zastavenie krvácania); suchá hniloba (prípravky na ničenie -); sulfoamidy [liečivá]; sušené mlieko (pre dojčatá); škodci (prípravky na ničenie -); škrob na dietetické alebo farmaceutické účely; španielska muška; špongie (hojivé -); tabakové výťažky (ako insekticídy); tabletky na farmaceutické účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na lekárske použitie; tablety dymové (dezinfekčné -); tampóny napustené farmaceutickými vodičkami; ťarchavosť (chemické prípravky na určenie -); tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; termálne vody; terpentín na farmaceutické účely; terpentín na farmaceutické účely; textilné materiály (dezodoranty na obleky a -) ; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely; tkaniny (chirurgické -); tmely (zubné -); toaletné vody pre psov; tuky na lekárske účely; tuky na zverolekárske účely; tyčinky (dymiace -); tymol na farmaceutické účely; umelý chrup (lepidlá a tmely na -); uspávacie prípravky; ústna dutina (výrobky slúžiace na starostlivosť -) na lekárske účely; utišujúce prostriedky; vaginálne kúpele; vakcíny; vankúšiky (náplasti) na otlaky; vankúšiky na dojčenie; vápno (prípravky na báze -) na farmaceutické účely; vata na lekárske účely; vata na lekárske účely; vazelína (prírodná -) na lekárske účely; vazelína (z ropy) na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín (na lekárske účely) ; vinič (chemické prípravky na ošetrovanie -); vínny kameň na farmaceutické účely; vitamínové prípravky; vlákniny (jedlé rastlinné -) s výnimkou požívatín; vlákniny (jedlé rastlinné -) s výnimkou požívatín ; vlasy (lekárske prípravky na podporu rastu -) ; vložky (hygienické -); vložky (menštruačné -); vodiče (chemické -) na elektródy elektrokardiogramov; vody (minerálne -) na lekárske účely; vonné soli; vývary pre bakteriologické kultúry; výživné látky pre mikroorganizmy; vzduch (prípravky na čistenie -); vzduch (prípravky na osvieženie -); vzduch (prípravky na osvieženie -); zápary na farmaceutické účely; zápcha (liečivá na zmiernenie -); zlato (zubné amalgámy zo -); zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely; zoštíhlenie (lekárske prípravky na -); zubné amalgámy; zubné brúsivá; zubné cementy; zubné laky; zubné tmely; zuby (materiály na plombovanie -); zverolekárske prípravky; želatína na lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
07 - Adhézne remene na kladky; akváriá (vzduchové pumpy do -); alternátory; asfaltéry, asfaltovacie stroje; asfaltovacie stroje; automatické hľadacie kotvy pre loďstvo; axiálne ložiská; baliace stroje; baliace stroje; baliace stroje; banské rezacie stroje; banské stroje; banské vrtáky; baranidlá (stroje); baranidlá (stroje); betónové miešačky (stroje); bežce pletacích strojov; bežce pletacích strojov; bežce pletacích strojov; bicykle (stroje na montáž -); bicyklové dynamá (generátory); blato (zachytávače a zberače -) (ako stroje); brány (poľnohospodárske náradie); brúsky (ako stroje); brúsne kamene (ako časti strojov); brúsne kotúče (ako časti strojov); brúsne stroje; brzdové čeľuste s výnimkou brzdových čeľustí na vozidlá; brzdové diely s výnimkou brzdových dielov do vozidiel; brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení do vozidiel; bubny do vyšívacích strojov; buchary; buldozéry; centrifúgy, odstredivky (stroje); centrifúgy, odstredivky (stroje); cestné stroje; cestné valce; cestoviny (stroje na výrobu -); cievky (ako časti strojov); cievky, kazety do tkáčskych strojov; cigarety (stroje na výrobu -) na priemyselné účely; cukor (stroje na výrobu -); čepele (časti strojov); čepele (časti strojov); čerpadlá (membrány -) ; čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích strojov); čerpadlá do vykurovacích zariadení; čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy (stroje); čipky (stroje na výrobu -); čistenie (stroje a prístroje na -) (elektrické); čistenie acetylénu (prístroje na -); čistenie acetylénu (prístroje na-); čistiace stroje (parné-); čistiace stroje vysokotlakové; člnky (ako časti strojov); člny (motory do -); člny (motory do -); dávkovače (časti strojov); dávkovače lepiacej pásky ako stroje; dezintegrátory; dierkovače do dierkovacích strojov; dierovače, dierkovacie stroje; dlabačky (stroje); dojacie stroje; dojacie stroje (odsávačky na -); doprava (potrubné pneumatické zariadenia na -); dopravníky ako stroje; dopravu (potrubné pneumatické zariadenia na-); dopriadacie stroje; dosky (tlačiarenské -); drážky pletacích strojov; drevoobrábacie stroje; drviace stroje; drviace stroje; drviče; drviče; drviče (elektrické -) pre domácnosť; drviče (elektrické -) pre domácnosť; drviče (stroje); drviče (stroje); drviče (stroje); drviče odpadu; drviče odpadu; drviče odpadu (ako stroje); držiaky (ako časti strojov); držiaky listov píly (časti strojov); dúchadlá, výtlačné ventilátory; dvere (hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie -) (časti strojov); dvere (pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie -) (časti strojov); dvíhacie vozne; dynamá; ejektory, prúdové čerpadlá; elektrické kladivá; elektrické otvárače na konzervy; elektromechanické stroje pre chemický priemysel; eskalátory (pohyblivé schodiská); etiketovacie stroje; expanzné nádoby (časti strojov); extraktory (banské -); farbiace stroje; farby (vzduchové kefy (stroje) na nanášanie -); filtre (časti strojov alebo motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov); filtrovacie stroje; finišér; fľaše (stroje na zátkovanie -); formovacie stroje, profilovacie stroje; frézovačky (stroje); fukáre na zrno; fukáre, vejačky; generátorový agregát (pomocný-); generátory elektriny; generátory prúdu, zdroje prúdu; guľkové ložiská; hadice do vysávačov; hlavy valcov do motorov; hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; hnacie remene dopravníkov; hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; hnojenie (zariadenia na -); hobľovačky; horáky (kyslíkové rezacie -) (stroje); horáky na rezanie (autogénne -); hrabacie stroje (hrabačky); hrable k hrabacím strojom ; hriadele (prevodové-) nie do pozemných vozidiel; hriadele strojov; hriadele, kľuky, páky ako časti strojov; hrnčiarsky kruh; hrotovačky; hydraulické motory; hydraulické turbíny; hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); chladiče do motorov a hnacích strojov; ihličkové ložiská; kalolisy; kameň (stroje na opracovanie -); karburátory; karburátory (prívody -); kardanové spojky; katalytické konvertory; katalyzátory do motorov; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; kazety na matrice (tlačiarske -); kefy (elektrické -) ako časti strojov; kefy (zberné-) na elektrickom dyname ; kefy ako časti strojov; kladivá (pneumatické -); kladivá (ako časti strojov); kladkostroj; kladkostroje; klapky (ako časti strojov); kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov); klobásy (stroje na výrobu salám, párkov a -); kľukové hriadele; kľukové skrine strojov, motorov a hnacích strojov; knihársky priemysel (zariadenia a stroje pre -); koľajnice (stroje na ukladanie -); kolesá (ako časti strojov); kolovraty; kolovraty; kompresory; kompresory (ako stroje); kompresory do chladiacich zariadení; kompresory do chladiacich zariadení; kondenzačné zariadenia; kondenzátory (parné -) ako časti strojov; konvertory (palivové -) do zážihových motorov; konvertory do oceliarní; konzoly (nosné -) na stroje; kopytá (obuvnícke -) ako časti strojov; kosačky; kosačky (nože do -); kosačky na trávniky (stroje); kotlové rúrky (časti strojov); kotúčové spojky (stroje); kotvy (automatické -) pre námorníctvo; kováčske mechy; kovoobrábacie stroje; kovové tyče na zváranie plynom; kovy (stroje na ťahanie -); koža (stroje na spracovanie -); krájače na chlieb (stroje); kŕmenie dobytka (mechanické zariadenia na -); krúžky (ložiskové -); krúžky (piestne -); krúžky (piestne -); krúžky guľkových ložísk; kryty (ako časti strojov); kryty (ako časti strojov); kryty ako časti strojov; kuchynské stroje (elektrické -); kukuričné odzrňovače (ako stroj); kypriče (ako stroje); látacie stroje; lepovacie pištole (elektrické -); leštenie (stroje a prístroje na -) (elektrické) ; leštiace lisy; leštiace zariadenia na parkety (elektrické -); leštiace zariadenia na parkety (elektrické -); leštičky; leštičky na obuv (elektrické -); letecké motory; liahne na vajcia; lietadlové motory; lisovacie stroje; lisovacie stroje; lisovacie stroje; lisovanie, vákuovanie (stroje na -) a prepravu zrna ; lisy; lisy (vínne -); lisy (stroje na priemyselné účely); lisy na hrozno; lisy na krmivo; lisy na ovocie (elektrické -) pre domácnosť; lode (motory do -); lodné motory ; lopatové nakladače (mechanické -); ložiská (ihličkové -); ložiská (krúžky guľkových -); ložiská ako časti strojov; ložiská do strojov (antifrikačné -); ložiská do strojov (antifrikačné -) ; ložiská do strojov (antifrikačné -) ; ložiskové čapy (časti strojov); lúpačky (stroje na lúpanie); lúpanie obilia (stroje na -); maliarske stroje; mangle; mangle (prenosné -); mangle prenosné; mangle, žehliace stroje; manipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); maslo (stroje na výrobu -); mastenice (ako časti strojov); mastenice (ako časti strojov); maticorezy ako stroje; maticové závitníky ako stroje; matrice (polygrafické -); matrice (škatule na -) (polygrafia); mazanie (objímky na -) (časti strojov); mažiare ako stroje; mäso (mlynčeky na -) ako stroje; mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka ; mechanizmy pletacích strojov; mechanizmy pletacích strojov; mechy ako stroje; membrány čerpadiel; miazdriace stroje; miesenie (stroje na -); miešacie stroje; miešače elektrické na použitie v domácnosti; miešačky; miešačky; minerálne vody (zariadenia na výrobu -); mixéry (stroje); mláťačky; mliekarské stroje; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; mlyny (stroje); mlyny na obilie; mostové žeriavy; motocykle (štartér -) [nakopnutím]; motory (elektrické -) s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; motory (lodné -); motory (lodné -); motory (piesty -); motory (zapaľovacie induktory do -); motory na stlačený vzduch; motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; motovidlá do tkáčskych strojov; mykací povlak (časti mykacích strojov); mykacie stroje; nakladacie rampy; nakladacie výložníky; nákladné výťahy; napájacie zariadenia do rušňových motorov; napájače vody (regulátory -); nápoje (stroje na výrobu -) elektromechanické; nástroje a náradie (ručné -) na iný než ručný pohon; nástroje ako časti strojov; nástrojové brúsky; nástrojové brúsky, ostričky ako stroje; navíjacie zariadenia (mechanické -); navijaky; navijaky (mechanické -) na navíjanie hadíc; navijaky (ako časti strojov); navijaky alebo rumpály na rybárske siete; nitelnice tkáčskych strojov; nitovacie stroje; nitovacie stroje; nosné konzoly na stroje; nože (elektrické -); nože ako časti strojov; nože do kosačiek; nožné pedále šijacích strojov; nožnice (elektrické -); nožnice (elektrické -); nožnice na strihanie srsti zvierat (ako stroje); obilie (stroje na lúpanie -); obilné mlyny [stroje]; obilné triediče; objímky, krúžky na mazanie (časti strojov); obloženia a armatúry bojlerov v strojoch; obrábacie stroje; obrábacie stroje (držiaky na -); obrábanie (zariadenia na -); obracače sena (stroje); obrážacie stroje, dlabačky; obšívacie stroje; obuv (leštičky na -) elektrické; obuvnícke kopytá (ako časti strojov); oceliarstvo (konvertory pre -); oceľotlačové stroje; odlievacie formy [časti strojov]; odlievacie formy (časti strojov); odlučovače oleja; odlučovače vody (separátory); odmastňovacie zariadenia ako stroje; odpad (stroje na lisovanie -); odpad (stroje na lisovanie -); odprašovacie zariadenia na čistenie; odsávacie stroje na priemyselné účely; odsávacie stroje na priemyselné účely; odsávače ako stroje; odsávače prachu a podobných nečistôt; odsávačky ako časti dojacích strojov; odsávačky dojacích strojov; odsávanie prachu (zariadenia na -) na čistenie; odstopkovačky (stroje); odstraňovanie vodného kameňa (stroje na -); odstredivé čerpadlá; odstredivé mlyny; odstredivky na smotanu; odstredivky, žmýkačky; odstredivky, žmýkačky; odvádzače kondenzátu; odvádzače kondenzátu; odvodňovacie stroje; odvzdušňovače napájacej vody; ohýbačky ako stroje; ochranné kryty strojov; ojnice na stroje, motory a hnacie stroje; olejové separátory; orezávacie stroje; osievacie stroje; osievacie stroje; otvárače na konzervy (elektrické -); otvárače na konzervy (elektrické -); ovládacie káble strojov, motorov a hnacích strojov; ozubené prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; pákové buchary; palivové konvertory do zážihových motorov; papierenské stroje; papierenské stroje ; parné generátory alebo kotly ako stroje; parné stroje; parné valce; pásové dopravníky; pásy na dopravníky; pásy na dopravníky; pásy na stroje; pásy pre chodcov (pohyblivé -); pečiatkovacie stroje; pedálové šliapadlo šijacieho stroja; piestové časti; piestové segmenty; piesty ako časti strojov; piesty tlmiča ako časti strojov; pílové listy [ako časti strojov]; píly [stroje]; písmolejárske stroje; pištole (elektrické lepovacie -); pištole (striekacie -) na farby; pištole (striekacie -) na farby; pištole (nástroje na použitie s výbušninami); pivo (zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie -); pivové pumpy; pláchacie stroje; plamenice rušňových kotlov; plamenice rušňových kotlov; plečky (ako stroje); pletacie stroje; pletenie povrazov (stroje na -); pletiarske stroje; pletiarske stroje; plniace dúchadlá; plniace stroje; plničky fliaš; ploché spätné ventily, záklopky (ako časti strojov); plombovanie, pečatenie fliaš (stroje na -); pluhy; plunžery; plyny (dúchadlá na stláčanie, odsávanie a prepravu -); pneumatické dopravníky; pneumatické kladivá; pneumatické transportéry; pneumatické zariadenie na otváranie a zatváranie dverí (časť stroja); podpätky (stroje na výrobu -); podstavce stroja, stojany; podstavce, stojany na ložiská hriadeľov; podstavce, stojany na ložiská hriadeľov; pohyblivé pásy pre chodcov; pohyblivé schodiská (eskalátory); pohyblivé schodištia, eskalátory; pokrmy (elektricko-mechanické stroje na prípravu -); poľnohospodárske dopravníky; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného; poľnohospodárske stroje; polygrafické lisy; polygrafické lisy; polygrafické stroje; posúvače papiera (do tlačiarní); pracie a premývacie zariadenia; pracie stroje; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; prach (zariadenia na odsávanie -) na čistenie; prehrievače; preosievacie zariadenia; prepravníky (banské -); prevodové hriadele nie do pozemných vozidiel; prevodové skrine s výnimkou prevodoviek do pozemných vozidiel; prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; prevody strojov; prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií; prevzdušňovače; príklopy (časti tlačiarenských lisov); prúd (generátory -); pružiny ako časti strojov; pudlovacie stroje; pulverizátory (stroje); pumpy na mazanie; radlice; radlice; rafinéria ropy (stroje na -); rakety (stroje na vypletanie -); rámy, suporty pletacích strojov; razidlá ako stroje; reaktívne (propulzné) mechanizmy s výnimkou mechanizmov do pozemných vozidiel; reaktívne motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; redukčné súkolesia nie do pozemných vozidiel; redukčné ventily (ako časti strojov); redukčné ventily (ako časti strojov); redukčné ventily (ako časti strojov); regulátory (ako časti strojov); regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov; remeň dynama; remene do motorov a hnacích strojov; remene dynama; remene na kladky (adhézne -); remene ventilátorov do motorov; remenice (adhézne pásky na -); remenice (ako časti strojov); reťaze (hnacie -) s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; reťaze zdvíhadiel (časti strojov); reťazové píly; rezacie stroje; rezacie stroje; rezačky na slamu, sečkovice; rezačky slamy; rezačky slamy, sečkovice; riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov; riadiaci mechanizmus (hydraulický -) strojov, motorov a hnacích strojov; riadiaci mechanizmus (pneumatický -) strojov, motorov a hnacích strojov; roboty (elektrické kuchynské -); roboty [stroje]; rotačné tlačiarske stroje; rozprašovacie stroje; rozprašovače ako stroje; rozprašovače odpadových vôd; rozprašovače odpadových vôd; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; rudy (stroje na spracovanie -); ryhovacie pluhy; rýpadlá; rytecké stroje; sádzacie stroje; sádzacie stroje na sádzanie fotosadzbou; samomazacie ložiská; satinovacie stroje; satinovacie stroje ; sečkovice, rezačky na slamu ; sejacie stroje; sekáče do strojov; sekáče na mäso ako stroje; separátory, odlučovače; schránky na štočky; siete (navijak na rybárske -); sitá (ako stroje alebo ich časti); sitá na škvaru ako stroje; sklo (stroje na opracovanie -); skrine alebo stojany ako časti strojov; snehové pluhy; splynovače; spojky (kardanové -); spojky s výnimkou spojok do pozemných vozidiel; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov) spriadacie stroje; spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel; statory (ako časti strojov); stavidlá (ako časti strojov); sterotypy ako stroje (na tlač); stojany, podstavce na ložiská hriadeľov; stojany, podstavce na ložiskové čapy (časť stroja); stolové kotúčové píly (ako časti strojov); stoly alebo upínacie dosky na stroje; striekacie pištole na farbu; strihacie stroje; strihacie stroje na strihanie srsti zvierat; stroje pre textilný priemysel; strojov (kolesá -); strojov (súkolesia -); strojové nožnice na strihanie zvierat; strúhacie stroje na zeleninu ; strúhačky (ako stroje); súkolesia (redukčné -) nie do pozemných vozidiel; súkolesia (ako časti strojov); suportová skriňa, krycia doska sústruhu; suporty klzné (časti strojov); sústruhy (obrábacie stroje); sýtená voda (zariadenia na výrobu -); sýtené nápoje (stroje na výrobu -); šetriče paliva do motorov; šijacie stroje; šľahače (elektrické -); šľahače (elektrické -) pre domácnosť; štartér motocyklov [nakopnutím]; štartéry motorov a hnacích strojov; tabak (stroje na spracovanie -); ťahadlá (pojovacie tyče) na stroje, motory a hnacie stroje; taviace stroje; tepovanie kobercov (stroje a prístroje na -) (elektrické); tkáčke stroje; tkáčske člnky; tkáčske stroje; tkáčske stroje; tkáčske vretená; tlačiace valce do tlačiarenských strojov; tlačiarenské dosky; tlačiarenské stroje; tlačiarenské stroje; tlačiarenské stroje na tlačenie na plech; tlačiarenské valce; tlačiarenské valce ako časti tlačiarenských strojov; tlmiče (piesty -) ako časti strojov; tlmiče motorov; torkrétovacie pištole (tlakové -); torzné dynamá s výnimkou dynám do pozemných vozidiel; traktory (záhradné -); transmisné reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; trávnik (pluhy na odstraňovanie -); trepacie stroje; trhacie stroje na priemyselné účely; triediace stroje; triediace stroje na priemyselné účely; turbíny (hydraulické -); turbíny s výnimkou turbín do pozemných vozidiel; turbokompresory; ubíjadlá [stroje]; uhlíkové kefy; umývacie linky na umývanie automobilov; umývacie zariadenia na automobily; umývačky fliaš; umývačky riadu; upchávky ako časti strojov; upínacie zariadenia, upínacie vretená (ako časti strojov); usne (hladiace stroje na -); uzatváranie fliaš (uzatváranie na -); valce (piesty -); valce (piesty do -); valce ako časti strojov; valce do strojov; valce do valcovní; valce motorov a hnacích strojov; valcovne; valčekové ložiská; varenie piva (stroje na -); ventilátory motorov a hnacích strojov; ventilátory motorov a hnacích strojov; ventily (ako časti strojov); ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); viazacie stroje na viazanie sena; viazacie stroje na viazanie slamy; viazacie stroje, samoviazače; vibrátory (stroje) na priemyselné účely; vložky do filtračných zariadení ; vodiace zariadenia ako časti strojov; vodnica (rezačky na -); vodovodné vykurovacie zariadenia (ako časti strojov); vody (odlučovače -), separátory; voľnobežky s výnimkou voľnobežiek do pozemných vozidiel; vozne (zdvíhacie -); vrecká do vysávačov; vŕtacie hlavy ako časti strojov; vŕtacie korunky ako časti strojov; vŕtacie stroje; vŕtačky (elektrické ručné -); vrtákové skľučovadlá ako časti strojov; vrtáky (banské -); vrtné veže (plávajúce alebo neplávajúce); vstrekovania do motorov; vulkanizačné prístroje; výfukové potrubia motorov; výfuky motorov; výmenníky tepla ako časti strojov; vyorávače ako stroje; vysávače ; vysávače (príslušenstvo -) na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov; vysávače (vrecká do -); vysávače na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; výsypky (mechanické -); výťahové laná, remene; výťahy ; výtlačné ventily (ako časti strojov); vývevy (troje); vzduchové chladiče; vzduchové chladiče; vzduchové kefy (stroje) na nanášanie farieb; vzduchové kompresory (zariadenia garáží); vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom; vzdušné chladiče; vznášadlá (motory -); záhradné traktory; zametacie autá; zametacie stroje (samohybné -); zapaľovacie induktory; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; zapaľovače zážihových motorov; zariadenia (napájacie-) do rušňových motorov; zariadenia na odstraňovanie odpadu; zariadenia na potápanie ako stroje; zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet elektrické ; zatavovacie stroje na priemyselné účely; závesné a zdvižné háky; závesy (ako časti strojov); závitorezy (stroje); zberače kotlového kameňa (stroje); zberače vodného kameňa z bojlerov; zberné kefy na elektrickom dyname; zdvíhacie zariadenia; zdvíhadlá, elevátory; zdvíhadlá, elevátory; zdviháky (stroje); zdviháky závitové (stroje); zemné práce (stroje na -), exkavátory; zošívacie stroje; zotrvačníky; zotrvačníky (ako stroje); zrno (dúchadlá alebo fukáre na stláčanie, odsávanie alebo prepravu -); zváracie horáky na plyn; zváračky (elektrické -) ako stroje; zváračské prístroje na plyn; zvislé vratidlo, revolverová hlava sústruhu; žacie hrsťovacie a mláťacie stroje; žacie hrsťovacie a viazacie stroje; žacie hrsťovače; žacie stroje; žarnovy; žehliace stroje; železnice (stroje na výstavbu -); žeraviace sviečky do dieselových motorov; žeriavy ; žeriavy (mostové-); žiarnice [ako časti strojov]; žliabkovačka, drážkovačka (strojové náradie); žmýkačky.
08 - Barany (ručné náradie); barany (ručné nástroje); barany, ubíjačky (ručné nástroje); bitúnkové zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne opracovanie jatočných zvierat; bodáky; boxery (zbrane); boxery (zbrane); brady (nožnice na strihanie fúzov a -); britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické; brúsky [ručné náradie]; brúsky na kladivá; brúsne kamene; brúsne kotúče; brúsne kotúče; brúsne kotúče (ručné náradie); brúsne nástroje; brúsy; brúsy; brúsy [ručné náradie]; brúsy, osly; buchary (kladivá); čakany; čapovacie dláta; čepele, nože (zbrane); česáky [ručné nástroje]; dekantácia kvapalín (ručné náradie na -); depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; diamant (sklenársky -) (časti ručných nástrojov); dierovače (ručné nástroje); dlabacie sekery; dlabacie sekery; dláta (duté -) [ručné nástroje]; dláta, rydlá; dobytok (nástroje na sťahovanie kože -); dobytok (zariadenia na omráčenie -); dobytok (značkovače na -); drážkové hoblíky; držiaky na pílky; dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); dýky; exstirpátory [ručné nástroje]; fazetovače; fazetovače (ručné náradie); frézovacie tŕne; frézy (ručné -); golf (hrable na -); harpúny; harpúny ako rybárske náčinie; harpúny na lovenie rýb; hoblíky; hoblíky (želiezka -); hoblíky (ručný nástroj); holiace čepele; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; holiace strojčeky, britvy (obaly na -); holiace strojčeky, britvy (puzdrá na -); horolezecké čakany; hrable (ručné náradie); hrable na golf; hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); hustilka (ručná-); ihlové pilníky; ihly (navliekacie očká na -); insekticídy (rozprašovače -) (ručné náradie); insekticídy (ručné rozprašovače -); jamkovače (ručné nástroje); jatočné zvieratá (zariadenia a nástroje na sťahovanie kože -); kameň (brúsny -); kazety na holiace strojčeky; kladivá (kamenárske alebo murárske -); kladivá (ručné nástroje); kladivá na drvenie kameňa; kliešte; kliešte; klieštiky; klieštiky na cukor; klieštiky na očné riasy; klince (vyťahovače -); klince (vyťahovače -) (ručný nástroj); kliny; kľúče (na matice) ako ručné nástroje; kľúče (ručné nástroje); knôty (nožnice na -); konzervy (otvárače na -) s výnimkou elektrických; kopytá (obuvnícke -); kosáky; kosy; kosy (články -); kovové prípravky na razenie; kozub (dúchadlo ku -) (ručný nástroj); krájač vajec (neelektrický); krájače na pizzu (neelektrické); krájače na zeleninu; krájače na zeleninu; krájače syrov (neelektrické); krompáče; krúžkové platne; kulmy (na kučeravenie vlasov); kuričské náradie; kyjanice ; lejacie panvy; leštiace, glazovacie nástroje; leštiace, glazovacie nástroje; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické; lístky (nástroje na predierkovanie -); lopatky na sadenie alebo presádzanie; lopaty [ručné náradie]; lupienkové píly; luskáčiky orechov; lyžice (ručné náradie); lyžice; mačety; manikúrové súpravy; manikúrové súpravy (elektrické -); mäso (sekáčiky na -) (ručné nástroje); meče; meče (puzdrá na -); misky (trecie -); misky na peniaze; mlaty, kyje; motyčky (na okopávanie); motyčky, plečky (ako ručné náradie); motyky; murárska lyžica; murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); naberačky; nadstavce na závitníky; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástroje na značkovanie rožného statku; nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje; navliekače nití; nebožiece (ručné nástroje); nebožiece, vrtáky [ručné nástroje]; nechty (elektrické alebo neelektrické kliešte na -); nechty (elektrické alebo neelektrické leštičky na -); nechty (kliešte na -); nechty (pilníky na -); nechty (škatuľky na -) s ručnými nástrojmi; nitovacie kladivá [ručné nástroje]; nitovačky [ručné nástroje]; nože (lovecké -); nože do mlynčekov (ručné nástroje); nože hoblíkov (rezné-); nože na konské kopytá; nože na zeleninu; nože nožníc; nože; nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie); nožiarsky tovar, príbor; nožnice; nožnice; nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické -); nožnice na strihanie zvierat [ručný nástroj]; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); nožnice; oberače na ovocie (ručné náradie); objímky výstružníkov; oblúkové píly; obojručné nože; obušky; obušky, palice; ocieľky; ocieľky na brúsenie; ondulovanie vlasov (pomôcky na -) s výnimkou elektrických; opasky, remene na nosenie náradia ; opasky, remene na nosenie náradia ; orezávačky (ručné nástroje); oslice na kosu; oslice na kosu; osličky (držiaky na -); ostriace nástroje; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; páčidlá na poklopy; paginovačky (dierovačky); pedikúrové súpravy; perforovačky [ručné nástroje]; pílky [ručné náradie]; pilníky (nástroje); pilníky na nechty (elektrické -); pílové listy (ako časti ručných nástrojov); pinzety; pinzety; pinzety; pinzety (epilačné -); pinzety, kliešte; pištole (ručné -) na vtlačovanie tmelu; pizza (krájač na -) (neelektrický); poľnohospodárske náradie (ručné -) na ručný pohon; pošvy na meče; predmety zo železa ako ručné nástroje (s výnimkou elektrických); príbor (nože, vidličky a lyžice); príbor (nože, vidličky a lyžice); priebojníky; prístroje na omračovanie dobytka pred porážkou; prístroje na tetovanie; puzdrá na britvy, žiletky, holiace strojčeky; puzdrá na holiace potreby, holiace potreby; rámy na ručné píly; rašple (ručné nástroje); razidlá (ručné nástroje); razidlá (ručné nástroje); razidlá (ručné nástroje); razník klincov; remene na ostrenie; remene na žiletky; rezače závitov; rezačky; rezné nože hoblíkov; riasy (klieštiky na očné -); rohatky so západkou (ručné nástroje); rozpínačky (ručné náradia); rozprašovače insekticídov (ručné -); rozprašovače insekticídov (ručné náradie); rozprašovače insekticídov (ručné nástroje); rozprašovače insekticídov (ručné nástroje); rozprašovače prípravkov proti hmyzu (ručné náradie); roztierky; ručné nástroje a náradie [na ručný pohon]); ručné nástroje na opletanie; ručné vŕtačky (ručné nástroje); rúrkorezy (ručné nástroje); rúry (nástroje na rezanie -); rydlá (ručné nástroje); ryhovače (ručné nástroje); rýle; rytecké ihly; sekáče; sekáče, sekačky, rezačky; sekáčiky; sekáčiky (ručné nástroje); sekáčiky na mäso (ručné nástroje); sekerky; sekery; sekery (drevorubačské -); sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov); skrutkovače; sochory; sťahovanie kože jatočných zvierat (zariadenia a nástroje na -); stolárske vrtáky; strieborný príbor (ože, vidličky a lyžice); striekačky na rozprašovanie insekticídov; strihacie kliešte na prerezávanie stromov; strihače, strihacie strojčeky na dobytok; strojčeky na strihanie (ručné -); syry (krájače -) (neelektrické); šable; šidlá; šidlá (ručné nástroje); šidlo na rozpletanie lán; škárovačka (kovová -); škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi; škrabáky (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); škrabky na ryby; škrabky na zeleninu; škripce; špachtle, stierky ako ručné náradie; štepárske nástroje; štepárske nože; štepárske nože; tešly (tesárske sekery); tĺčiky (ručné nástroje); tmel (ručné pištole na vtlačovanie -); tvárniace nástroje (kovové -); tyče (ťažobné -) (baníctvo); tyče (ťažobné -) (baníctvo); uholníky (ručné nástroje); upchávačky (ručné nástroje); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); ustrice (otvárače na -); uši (prístroje na prepichovanie -); vajcia (krájače -) (neelektrické); valcovačky kovových pásov (ručné nástroje); valcovačky na drôty a kovové pásky (ručné náradie); valchovanie (ručné nástroje na -); valchy (ručné nástroje); vidličky; vidly; vojenské lopatky; vratidlá na závitníky; vreckové nožíky; vŕtačky na ručný pohon; vrtáky (nebožiec); vrtáky (ručné nástroje); vrtáky, hroty (ručné nástroje); vyorávače (ručné nástroje); vypaľovacie želiezka (značkovače); výstružníky; vyťahovače klincov; záhradné náradie na ručný pohon; záhradnícke nože, lesné sekáče; záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); zariadenia na ničenie rastlinných parazitov; zariadenia na ničenie rastlinných škodcov; zariadenia na prepichnutie uší; zaškrabávacie nástroje; závitnice (ručné nástroje); závitnice (ručné nástroje); závitníky (nadstavce na -); závitníky (ručné nástroje); zbrane (sečné a bodné -); zbrane (sečné a bodné); zdviháky (ručné -); zdviháky (ručné -); zdviháky (ručné -); zdviháky (ručné závitové -); zveráky; zveráky (pre stolárov a debnárov); zvieratá (nástroje a náradie na sťahovanie koží -); žehličky, hladičky s výnimkou elektrických; železné nástroje na žliabkovanie; želiezka na kučeravenie vlasov; žliabkovače (ručné nástroje).
09 - Acidometre; acidometre na batérie; adjustačné prístroje na diapozitívy; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; akumulátory (nádoby -); akumulátory (platne do -); akumulátory elektrické; akumulátory elektrické do vozidiel; akustické rúry; akustické spriahadlá ; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; astrofotografické objektívy; astronómia (prístroje a zariadenia pre -); audiovizuálna technika na výučbu; automatické zatvárače dverí (elektrické -); automaty (predajné -); automaty na vydávanie lístkov; automobilové výstražné trojuholníky; automobilové zapaľovače cigariet ; autorádiá; autorádiá; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; azbestové rukavice (ochranné -); azbestové rukavice (ochranné -); azbestové zásteny pre požiarnikov; azimut (nástroje na určovanie -); balasty na osvetľovacie prístroje; balóny (meteorologické -); banky (akumulátorové -); barometre; batérie (elektrické -) ; batérie (elektrické -) do automobilov; batérie do svietidiel; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; benzín (meracie zariadenia na -); benzín (meráky hladiny -); benzínové čerpadlá na stanice pohonných hmôt; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); bleskozvody; bleskozvody; bleskozvody; bleskozvody; bleskozvody; bleskozvody; blesky (fotografické -); blikavé svetlá; bóje; bóje (signalizačné -); bóje (značkovacie -); bóje (značkovacie -); bóje, majáky svetelné; bránky parkovacie, uvádzané do chodu vhodením mince; buzoly, kompasy; bzučiaky; bzučiaky (elektrické -); cievky (elektromagnetické -); cievky (indukčné -); cievky (fotografi)cievky elektrické; clony (fotografické -); clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; cukromery; cvikre; cyklotróny; čas (prístroje na zaznamenávanie -); časové spínače (automatické -); čiarový kód (čítače -); čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy DNA; číslicové súradnicové zapisovače; čistenie gramofónových platní (prístroje na -); čistenie zvukových diskov (prístroje na -); čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia [na napovedanie pre účinkujúcich]; čítače (optické -); čítače čiarového kódu; články (elektrické -); články (galvanické -); člny (požiarnické -); ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; destilačné prístroje (laboratórne -); destilačné prístroje na vedecké účely; detektory; detektory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; diaľkové ovládanie návestidiel (elektrodynamické zariadenia na -); diaľkové ovládanie priemyselných operácií (elektrické zariadenia na -); diaľkové ovládanie železničných uzlov (elektrodynamické zariadenia na -); diaľkové zapaľovanie (elektrické zariadenia na-) ; diapozitívy; diapozitívy; diapozitívy (premietacie prístroje na -); diapozitívy (rámčeky na -); diapozitívy (rámovacie zariadenia na -); diaprojektory; diáre (elektronické -); dierovacie stroje (kancelárske -); difrakčné zariadenia; diktovacie stroje; disková jednotka [do počítačov]; disky (kompaktné -); disky (magnetické -); disky (optické -); disky (optické kompaktné -); DNA čipy; dochádzkové hodiny; dopravné signalizačné semafory; dopravné značky (svetelné alebo mechanické -); dozimetre; dozimetrické prístroje; drôty (elektrické -); drôty (telefónne -); drôty zo zliatin kovov (poistkové -); DVD prehrávač; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; elektrické vedenie (materiály na -) (drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrický oblúk (zariadenia na rezanie -); elektrický oblúk (zariadenia na zváranie -); elektricky ohradené priestory; elektricky ohradený priestor; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník - prekladový; elektrónky (rádio); elektrónky so žeravenou katódou; epidiaskopy; ergometre; expozimetre; fakturovacie stroje; falošné mince (detektory -); faxy; film (rezacie prístroje na -); filmy (exponované -); filmy (kreslené -); filmy (strihacie zariadenia na -); filtre (fotografické -); filtre na dýchacie masky; filtre UV lúčov na účely fotografické; fluorescenčné štíty; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; fotografické snímky (pozitívy) (leštiace zariadenia na -) ; fotografické snímky (pozitívy) (sušičky na -); fotokomory; fotokopírovacie stroje [fotografické, elektrostatické alebo termické]; fotometre; fyzika (zariadenia a prístroje pre -); galvanické články; galvanizačné zariadenia; galvanizéry; galvanometre; geodetické nástroje; gramofónové ihly (zariadenia na výmenu -); gramofónové platne; gramofóny; hasiace prístroje; hasiace prístroje; heliografické prístroje; hľadáčiky (fotografické -); hlásiče (elektrické -); hlasovacie zariadenia ; hĺbkovacie laná (meracie); hmyz (elektrické zariadenia na vábenie a ničenie -); hologramy; hovorové rúry [lodné]; hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hustomery; hydrometre, vodomery; chemické prístroje a nástroje; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu ; chronografy, chronometre ako prístroje; identifikačné karty (magnetické -); identifikačné magnetické náramky; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; ihly (gramofónové -); indikátory; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); indukčné cievky; induktory (elektrina); indukty (elektrina); informačné tabule elektronické; inklinometre, sklonomery; inkubátory pre kultúry baktérií; integrované obvody; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; iskry (zachytávače), lapače iskier; jazdecké prilby; káble (elektrické -); káble (koaxiálne -); káble (manšón na elektrické -); káble s optickými vláknami; kalibračné krúžky; kamery; kamery (kinematografické -); kapilárne rúrky; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); katódové protikorózne prístroje ; katódy; kazetový prehrávač; kazety na mikroskopové sklíčka; kinofilmy (prístroje na strihanie -); kinofilmy (exponované); kmitomery; koaxiálne káble; kódovacie matice (magnetické -); kódované magnetické karty; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; kompaktné disky ; kompaktné disky (optické -); komparátory; kompasy; komutácia (elektrické prístroje na -); komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; kondenzátory (elektrické -); kondenzory (optické -); konektory, spojky (elektrina) ; konektory, spojky (elektrina) ; kontaktné šošovky; kontaktné šošovky; kontaktné šošovky (puzdrá na -); kontakty elektrické; kontakty elektrické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické ; korekčné šošovky; kotly, teplárenské pece (nástroje na kontrolu-) ; kozmografické nástroje; koža (prístroje na meranie hrúbky -); koža (prístroje na meranie hrúbky -); krádež (elektrické zariadenia proti -); krajčírske metre; kreslené filmy; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na elektrické zásuvky; kryty na elektrické zásuvky ; kvantomery; kvasenie (prístroje na -) (laboratórne prístroje); kyslík (zariadenia na prenos -); laboratórne oblečenie; laktodenzimetre, mliekomery; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy (optické -); lampy do fotokomôr; lampy do tmavých komôr (fotografia); lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magika; laterna magika; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; letci (ochranné odevy pre -); líčidlá (elektrické prístroje na odstraňovanie -); liehomery, liehové manometre; lístky (automaty na -); logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry; magnetické karty (kódované -); magnetické médiá ; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnetoskopy; magnety; magnety ako dekorácia ; majáky, bóje svetelné; manekín - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); manometre; manometre (tlakomery); masky (ochranné-); masky (potápačské -); matematické prístroje; medený drôt izolovaný; megafóny; mechanické značky; membrány (akustické -); membrány do vedeckých prístrojov; meniče diskov (do počítačov); meniče elektrické; meracie pomôcky; meracie prístroje; meracie zariadenia (elektrické -); merače elektrických strát; meračský stôl; meradlá; meranie objemu (prístroje a nástroje na -); meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mierky; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; mikrofóny; mikrometre; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikroprocesory; mikroskopové sklíčka (obaly na -); mikroskopy; mikrotómy; minciere; minciere; minciere; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mincové zariadenia (mechanizmy na -); minútové hodiny na použitie v kuchyni; minútové hodiny na použitie v kuchyni; misky (fotografické -); mobilné telefóny (mikrofón a slúchadlá k -); modemy; monitorovacie počítačové programy; monitorovacie prístroje (elektrické -); monitory (počítačový hardvér); morské dno (prístroje na výskum -); mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; myš (podložky pod -); myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky akumulátorov; nábytok (špeciálny laboratórny -); nákolenníky pre robotníkov; námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; náplne (cartridges) na videohry; náramky (identifikačné magnetické -); natáčky (elektrické -); natáčky (elektrické -); návestidlá svetelné alebo mechanické; návestné bóje; návestné lampáše (signálne); navigačné nástroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (fotografia); nosiče údajov (magnetické -); nosiče údajov (optické -); objektívy (astrofotografické -); objektívy (optika); objímky (elektrické -); objímky (elektrické -); objímky elektrických káblov; oblečenie (laboratórne -); obleky (ochranné -) proti ohňu; obmedzovače (elektrotechnika); obrúčky cvikrov; obrysy (nástroje na meranie -); očné tienidlá; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu; odkvapkávače na fotografické účely; odmerky zo skla; odmerky zo skla; odpory (elektrické -); odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravným nehodám; odrušovače (elektrotechnika); oheň (ochranné oblečenie proti -); ohmmetre; ohňovzdorné obaly; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; ochranné štíty (azbestové požiarnické -); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; okruhpolygrafické slučky; okruhpolygrafické slučky; oktanty; okuláre; okuliare; okuliare (puzdrá na -); okuliare (rámy na -); okuliare na šport; okuliare, cvikre; okuliare, cvikre (puzdrá na -); okuliarmi (nástroje s -); okuliarové obrúčky; okuliarové rámy; okuliarové sklá; olovká; olovnice; operačné programy (nahrané -); optické čítače; optické disky; optické kondenzátory; optické lampy; optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; optické sklo; optické šošovky; optické vlákna; optické vlákna; optické vlákna (káble s -); optické výrobky; optické žiarovky; optické žiarovky; ortuťové libely; oscilografy; oslnenie (okuliare proti -); oslneniu (štíty proti -); osobné ochranné prostriedky proti nehodám; osvetľovacie prístroje (balasty na -); otáčkomery; otvárače dverí (elektrické -); ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; palivové čerpadlá (samoregulačné -); palivové čerpadlá na čerpacie stanice; palivové čerpadlá na čerpacie stanice; pamäte počítačov ; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; páskové jednotky (magnetické -) do počítačov; pásky (demagnetizačné zariadenia na magnetické -); pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie ; pásy (bezpečnostné -) s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; pece (laboratórne -); pece na laboratórne experimenty; pece, piecky (laboratórne -); peniaze (stroje na počítanie a triedenie -); perá (elektronické -) (na vizuálne zobrazovacie jednotky); periférne zariadenia počítačov; periskopy; pipety; píšťalky (výstražné -); píšťalky na psov; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; plátna (premietacie -); platne (nosiče tmavých -) (fotografia); plávacie kolesá; plávacie pásy; plávacie vesty; plaváky; plavebné prístroje a nástroje; plyn (prístroje na rozbor -); plynomery; pneumatiky (automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v -); pneumatiky (automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v -); počítacie (logaritmické) pravítko; počítacie dosky; počítacie stroje; počítače; počítače (periférne zariadenia -); počítače (tlačiarne k -); počítačové hry (programy na -); počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačové programy (nahrané -); počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); počítadlá; počítadlo guľôčkové; počúvanie (prilby na -); podložky pod myš; podnosy (laboratórne -); podpera zápästia pri práci s počítačom ; poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče; ponožky (elektricky vyhrievané -); poplašné zariadenia; posuvné meradlá; posuvné meradlo, kaliber; poštové známky (počítacie stroje na -); potápačské kombinézy; potápačské masky; potápačské prístroje; potápačské skafandre; potrava (zariadenia na rozbor -); pozorovacie prístroje; požiarne hadice (hubice -); požiarne hlásiče; požiarne striekačky; požiarnici (azbestové zásteny pre -); požiarnické autá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; pravítka (tesárske -); pravítka, lineáre; pravítka, metre; predajné automaty; prehrávač (prenosný -); prehrávač DVD; prehrávač kompaktných diskov; premietacie plátna; premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; prenosky (gramofónové -); prenosný prehrávač; prenosný telefón; prepätie (ochranné zariadenie proti -); prerušovače; prerušovače; presné meracie prístroje; presné váhy; priezory (dverové -); prijímače (audio- a video-); prilby (jazdecké -); prilby (ochranné -); prilby (ochranné -) na šport; prilby na počúvanie; prípojky (elektrotechnika); priťahovanie a ničenie hmyzu (elektrické zariadenia na -); prizmy (optika); procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); programy (počítačové -) (stiahnuté z telekomunikačnej siete); programy na počítačové hry; programy obsluhujúce počítač (nahrané -); protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov; pružné disky; publikácie (elektronické -) (stiahnuté z telekomunikačnej siete); puzdrá na cvikre; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiologické zariadenia na priemyselné účely; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; rádiové výzvy (prístroje na -) ; rádiové výzvy (prístroje na -) ; rámčeky na diapozitívy; rastre na výrobu štočkov; redukcie (elektrické -); refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; registračné pokladnice; regulátory napätia automobilov; regulátory osvetlenia divadelnej scény; regulátory otáčok gramofónov; regulátory svetla (elektrické -); relé (elektrické -); reostaty; reostaty (regulátory na tlmenie svetla) elektrické; reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; resuscitácia (manekín - figurína na -) (učebná pomôcka); retiazky na cvikre; retiazky na okuliare; riadenie (automatické -) pre dopravné prostriedky; riadiace panely (elektrina); röntgenové filmy (exponované -); röntgenové filmy exponované; röntgenové lúče (ochranné zariadenia proti - s výnimkou zariadení na lekárske účely); röntgenové lúče (ochranné zariadenia proti -) s výnimkou zariadení na lekárske účely; röntgenové prístroje a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové trubice s výnimkou trubíc na lekárske účely; rozbor vzduchu (prístroje na -); rozhrania (pre počítače); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; rukavice (ochranné -); rukavice (ochranné -); rukavice (ochranné -) proti rtg. lúčom na priemyselné účely; rukavice (potápačské -); rúrky (elektroinštalačné -); rúry (elektroinštalačné -); rúry na laboratórne experimenty; rýchlomery; rýchlomery (fotografia); rýchlomery, tachometre; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); samoregulačné palivové čerpadlá; satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily [elektromagnetické prepínače]; semafory (dopravné signalizačné -); sextanty; sférometre; siete (bezpečnostné -); siete (ochranné -) proti nehodám; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; signalizačné panely (svetelné alebo mechanické -); signalizačné píšťalky; signalizačné zariadenie (požiarne -); signalizačné zvončeky (elektrické -); signálne návestné lampáše; signály (hmlové -) s výnimkou výbušných; signály (vysielače elektronických -); signály s výnimkou výbušných (hmlové -); simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; sklonomery; sklonomery; sklonomery; sklonomery; sklonomery; sklonomery; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky, škatule na reproduktory; skriňové rozvádzače (elektrina); skúmavky; skúšanie materiálu (stroje a zariadenia na -); skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; slnečné clony (optika); slnečné okuliare; slúchadlá (telefónne -); smerovky (smerové svetlá); snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; snímače dymu (požiarne hlásiče); solárne články; sonáre, ultrazvukové lokátory; sondážne plomby; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; sonometre; spájkovačky (elektrické -); spektrografy; spektroskopy; spínače; spínače; spojky (elektrické -); spojky elektrické; spojky elektrického vedenia; spojky na elektrické káble; spojovacie skrinky (elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos pre plavcov a potápačov; sponky na nos pre plavcov a potápačov; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; spriahadlá (akustické -); spriahadlá elektrické; spúšte uzávierok (fotografia); statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; stojančeky na orysovanie; stožiare bezdrôtových telegrafov; stožiare na bezdrôtovú telegrafiu; strihacie zariadenia na strihanie filmov; sulfitometre; súradnicové zapisovače (digitálne -); sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); sušičky na fotografie; svahomer; svetelné (elektronické -) ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); svetelné bóje, majáky; svetelné tabule (reklamné -); svorky (elektrické -); svorky (elektrotechnika); šnúrky na cvikre; šnúrky na okuliare; šošovky (optické -); špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; šport (ochranné prilby na -); šport (okuliare na -); štartovacie (zapaľovacie) káble v motoroch; štíty (ochranné tvárové -); štíty na tvár (ochranné -); tachometre; tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť ; tampóny do uší; tampóny do uší pre potápačov; taxametre; tégliky (laboratórne -); tégliky [laboratórne]; telefón (prenosný -); telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teleskopy na strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne prijímače; teodolity; teplo (prístroje na kontrolu-) ; teplomery s výnimkou lekárskych; teplota (snímače -); termoionické žiarivky a elektrónky; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu); tkáčske lupy; tkáčske lupy; tlačiarne k počítačom; tlačidlá zvončekov; tlak (zariadenia na meranie -); tlak v automobilových pneumatikách (automatické indikátory nízkeho -); tlakomery na ventily; tlmiče svetla (elektrické -); totalizátory; transformátory (elektrotechnika); tranzistory ; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; trojuholníky (výstražné -); turnikety (automatické -); turnikety (mechanizmy -); tvárnicové vedenie (lektrina); účtovacie stroje; uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; ušné zátky; uzávierky (fotografia); uzávierky (fotografia); váhy; váhy (analytické -); váhy (listové -); vákuové manometre; variometre; váženie (prístroje a nástroje na -); váženie (stroje na -); vážiace prístroje; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače); verniére; vesty (nepriestrelné -); vesty (nepriestrelné -); videokamery; videokazety; videopásky; videotelefóny; vietor (indikátory-) (na určenie smeru vetra); viskozimetre; vlákna (značkovacie -) na elektrické drôty; vlhkomery, hygromery; vlnomery; vnútorné spojenie (zariadenia na -); voda (zariadenia na meranie hladiny -) (vodoznaky); vodiče (elektrické -); vodováhy; vodováhy, libely; voltmetre; vozidlá (navigačné prístroje -) [palubné počítače]; vrecková kalkulačka; vreckové baterky (batérie do -); vrstvy elektrokeramického materiálu; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; výdajný automat; výdajný automat; vydávanie lístkov (automaty na -); vypínače; vypínače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; výťah (zariadenia na ovládanie -); výťah (zariadenia na ovládanie -); výtokové rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty); výtyčky, geodetické laty; výtyčky, nivelačné laty; vyučovacie prístroje; vzduchomery; zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zafír pre gramofóny; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia ; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zámky (elektrické -); zapaľovanie (elektrické zariadenia na -); zapojovacie tabule ; zariadenia na elektrické zváranie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; zariadenia na spracovanie údajov; zástrčky, zásuvky [elektrické kontakty]; zásuvky, zástrčky [elektrické kontakty]; zatavovanie plastických materiálov (elektrické zariadenia -); závažia; závitníkové kalibre; zaznamenávanie vzdialenosti (zariadenia na -) ; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; zliatiny kovov (poistkové drôty zo -); značkovacie vlákna na elektrické drôty; značkovače [pomôcka na šitie]; známky (prístroje na kontrolu poštových -); zosilňovacie elektrónky; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zrkadlá (optika); zrkadlá na kontrolovanie práce; zuby (chrániče -); zváracie elektródy; zváracie zariadenia (elektrické -); zváračské prilby; zváračské prístroje (elektrické -); zváranie elektrickým oblúkom (prístroje na -); zväčšovacie prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá; zvončeky (elektrické signalizačné -); zvončeky (ako poplašné zariadenia); zvony (návestné -); zvuk (zariadenia na prenášanie -); zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové nahrávky (disky -); zvukové nahrávky (nosiče -); zvukové nahrávky (pásky so -); zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky; žehličky (elektrické -); žehličky (elektrické -); železničná doprava (bezpečnostné zariadenia pre -); žiarovky do zábleskových prístrojov.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely; ampulky (kvapkacie -) na lekárske účely; analýzy (prístroje a zariadenia na lekárske -); anestéziologické prístroje; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; bandáže (podporné -); bandáže na kĺby (ortopedické); barly; barly (chrániče na -); brušné korzety ; brušné pásy; catgut (na šitie operačných rán); cumlíky na detské fľaše; cumlíky pre dojčatá; cvičenie (zariadenia na fyzické -) na lekárske účely; čapíky na umelé zuby; dávkovače piluliek; defibrilátor; detské cumle ; detské fľaše; diagnostické prístroje na lekárske účely; dialyzér, dialyzátor; dilatátory (chirurgia); dlahy (chirurgické -); dojčenie (pomôcky na -); dýchacie prístroje; dýchacie prístroje na umelé dýchanie; dýzy na lekárske účely; elastické pančuchy na chirurgické účely; elektrické prístroje na akupunktúru; elektródy na lekárske použitie; elektrokardiogramy; estetická masáž (zariadenia na -); filtre na UV lúče na lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia; galvanické pásy na lekárske účely; galvanické terapeutické zariadenia; gastroskopy; hematometre; hluchota (prístroje na liečenie -); horúci vzduch (vibrátory -) na lekárske účely; hroty na barly; hydrostatické postele na lekárske účely; hygienické misky; hypodermické [podkožné] injekcie; hypogastrické pásy; chirurgické implantáty; chirurgické prístroje a nástroje; chrániče sluchu; ihly na akupunktúru; ihly na lekárske účely; inhalácia (prístroje na-) lekárske účely; inhalátory; inkontinencia (plachty na použitie pri -); inkubátory na lekárske účely; inkubátory pre dojčatá; kanyly; kardiostimulátory; kastračné pinzety; katétre; kefy na čistenie telových dutín; kliešte (kastrovacie -); klystírové striekačky na lekárske účely; kompresory (chirurgické -); končatiny (umelé -); kondómy, prezervatívy; konské vlasy (rukavice z -) na masáž; konské vlasy (rukavice z -) na masáž; korzety (brušné -); korzety na zdravotnícke účely; kremíkové lampy na lekárske účely; kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; kŕmenie (cumle na -) z fľaše; kŕmenie (uzávery na fľaše na -); krúžky na prerezávanie zubov; kurie oká (pomôcky na vyrezávanie -); kvapkacie nádoby na lekárske účely; kvapkadlá na lekárske účely; ľad (vrecúška s -) na lekárske účely; lampy na lekárske účely; lancety; laser na lekárske účely; lekárske prístroje a nástroje; lekárske tašky; lekárske vodiace vlákna; liečivá (lyžice na odmeriavanie -); lyžičky na odmeriavanie liečiv; masáž (rukavice na -); masážne prístroje; masky (anestéziologické -); maternicové irigátory; misky na lekárske účely; nábytok vyrobený špeciálne na lekárske účely; načúvací prístroj pre slabo počujúcich; načúvacie prístroje pre hluchých; nádoby (špeciálne -) na lekársky odpad; nádoby na moč; nádoby, kazety na lekárske nástroje; nádržky na zavádzanie medikamentov; nafukovacie matrace na lekárske účely; nákolenníky (elastické -); nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená); náprstky (chrániče na prsty) na lekárske účely; nástroje (nádoby na chirurgické a lekárske -); nepremokavé plachty na postele; nite (chirurgické -); nosidlá pre chorých; nosidlá pre pacientov; nosidlá s kolieskami; nože (pomôcky na odstraňovanie kurích ôk); nožnice (chirurgické -); obklady (termoelektrické -); obuv (ortopedická -); obuv (ortopedická -); obväzy (podporné -); oči (umelé -); odevy do operačných sál; odpad (špeciálne nádoby na lekársky -); odsávačky; odvodňovacie rúrky na lekárske účely; oftalmometre; oftalmoskopy; ohrievacie vankúšiky (pre prvú pomoc); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom; operačné stoly; ortopedická obuv; ortopedická obuv; ortopedické výrobky; ortopedické pásky a bandáže na spevnenie kĺbov; ortopedické pásy; ortopedické topánky; ortopedické vložky; ortopedické vložky do topánok; ortopedické výrobky; pančuchy (elastické -) [chirurgické]; pančuchy na kŕčové žily; pásy (elektrické -) na lekárske účely; pásy (ortopedické -); pesary; pílky na chirurgické účely; plachty pre inkontinentých pacientov; plachty, povlaky chirurgické; ploché nohy (podpory na -) ; pľúca (umelé -); pľuvadlá na lekárske účely; podbruškové vatované ochranné vložky; podporná bandáž; podporné vložky na ploché nohy; podušky (vyhrievané -) elektrické na lekárske účely; podušky na lekárske účely; popruhy na lekárske účely; postele (vodné -) na lekárske účely; postele špeciálne vyrobené na lekárske účely; posteľové misy; posteľové vibrátory; pôrodnícke kliešte ; pôrodnícke matrace; pôrodnícke matrace; pôrodnícke prístroje; prietržové pásy; prietržové pásy; prikladacie banky; prikrývky elektrické vyhrievacie na lekárske účely; prístroje na ortodontológiu; prístroje na vykonávanie krvných skúšok; protézy (vlasové -); protézy (umelé končatiny); prstence na uľahčenie prerezávania zubov; pumpy na lekárske účely; pupočné pásy; rádiologické clony na lekárske účely; rádiologické prístroje na lekárske účely; rádiové trubice na lekárske účely; resuscitačné prístroje; röntgenové lúče (ochranné zariadenia proti -); röntgenové lúče (ochranné zariadenia proti -) na lekárske účely; röntgenové ožarovanie (zariadenia na -); röntgenové prístroje na lekárske účely; röntgenové snímky na lekárske účely; röntgenové trubice na lekárske účely; röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; rozprašovače na lekárske účely; rozprašovače na lekárske účely; rozprašovače na lekárske účely; rozprašovače na lekárske účely; rožný statok (pôrodné zariadenie pre -); rukavice (masážne -); rukavice na lekárske účely; rúška (pre nemocničný personál); sadrové obväzy; sánky (umelé -); skalpely; skalpely; skalpely na chirurgické účely; skúšobné prístroje na lekárske účely; sondy na lekárske účely; spirometre (prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu); sterilné plachty (chirurgické -); stetoskopy; stoly (operačné -); striekačky (injekčné -); striekačky na lekárske účely; suspenzory, podpínadlá; svorky chirurgické; šijacie ihly (chirurgia); šitie (materiály na -) (chirurgia); šošovky (intraokulárne protézy) ako chirurgické implantáty; špachtle; špachtle; špáradlá na čistenie uší; špáradlá na čistenie uší; špongie (chirurgické -); ťahacie prístroje na lekárske použitie; tehotenské pásy; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné terapeutické zariadenia; termoelektrické obväzy (chirurgia); tlakomery krvného tlaku; tlakomery krvného tlaku; topánky (ortopedické -); trokár (nástroj na nabodnutie telovej dutiny); trubice (drenážne -) na lekárske účely; umelá koža na chirurgické účely; umelé cievy; umelé dýchanie (prístroje na -); umelé chrupy; umelé končatiny; umelé končatiny; umelé oči; umelé prsníky; umelé sánky; umelé zuby; umelý chrup; uretrálne injekčné striekačky; uretrálne sondy; urologické prístroje a nástroje; UV lúče na lekárske účely (filtre -); UV-lampy na lekárske účely; uzávery na detské fľaše; vaginálne striekačky; vankúše (elektricky vyhrievané -) na lekárske účely; vankúše proti nespavosti; vankúše proti nespavosti; vankúše proti preležaninám; vankúšiky proti preležaninám; vatové ochranné vložky na podbruško; vibromasážne prístroje; vlákna (lekárske vodiace -); vlasové protézy; vložky (ortopedické -); vodné postele na lekárske účely; vodné vaky na lekárske účely; vrtáky (zubné -); vyhrievacie vankúše (elektrické -) na lekárske účely; vzduchové vankúše na lekárske účely; vzduchové vankúše na lekárske účely; zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín; zariadenia na premiestňovanie (prevoz) invalidov; zariadenia na zavádzanie vzduchu alebo látok do telových dutín; zdravotná obuv; zrkadlá (zubárske -); zrkadlá pre chirurgov; zubárske kreslá; zubné prístroje a nástroje; zubné prístroje elektrické; zuby (umelé -); zverolekárske prístroje a nástroje; zvieracie kazajky.
11 - Acetylénové horáky; acetylénové reflektory; akumulátory (parné -); akumulátory (tepelné -); akumulátory (výhrevné -); autoklávy (elektrické nízkotlakové -); automobilové reflektory; automobily (zariadenia do-) proti oslneniu [výstroj lámp]; banky (lampové -); banské lampy; baterky (elektrické vreckové -); baterky (svietidlá); benzínové horáky; bezpečnostné lampy; bezpečnostné príslušenstvo vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia ; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia ; bicyklové svetlá; bicyklové svietidlá; bidety; bojlery s výnimkou bojlerov ako častí strojov; bojlery, ohrievače vody; cylindre; cylindre (lampové -); cylindre svietidiel; čísla (svietiace domové -); čisté komory (sanitná inštalácia); čisté komory (sanitná inštalácia); čistenie odpadových vôd (zariadenia na-); čistiace zariadenia na odpadovú vodu; články do atómových reaktorov; články do atómových reaktorov; články do atómových reaktorov; články do atómových reaktorov; dehydratácia (prístroje na -) potravín organického pôvodu; destilačné kolóny; destilačné prístroje; destilačné prístroje; destilačné veže; detské fľaše (elektrické ohrievače na -); dezinfekčné dávkovače na toalety; dezinfekčné kontajnery na toalety; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; difuzéry svetla; difuzéry svetla; drezy; držiaky plynových horákov; dymníky; dymníky do laboratórií; dymové hradidlá; dymové hradidlá; dýzy; dýzy; elektrické lampy; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; elektrické ventilátory [stolové]; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; fakle; filtračné kávovary elektrické; filtre (elektrické -) na kávu; filtre (klimatizačné -); filtre (asti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); filtre na pitnú vodu; fontány; fontány (ozdobné -); fritézy elektrické; generátory (acetylénové -); generátory (plynové -); grily (prístroje na pečenie); grily [prístroje na pečenie]; grily [prístroje na pečenie]; horáky; horáky (baktericídne -); horáky (lampové -); horečnaté vlákna (osvetľovacie -); horúce platne; horúcovodné kúrenie (zariadenia na-); hriankovače; hriankovače; hydranty; chladiace komory; chladiace komory; chladiace nádoby; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chladiace zariadenia na chladenie tekutín; chladiace zariadenia na chladenie vody; chladiarne; chladiče (plynové -) s výnimkou chladičov ako častí strojov; chladnice; chladničky; chlieb (zariadenia na pečenie -); chromatografické prístroje (na priemyselné účely); inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; inštalačný materiál na vane; jadrové palivá a jadrové spomaľovače (zariadenia na spracovanie -); jadrové reaktory; kabíny (sprchovacie -); kahance (laboratórne -); kahany (acetylénové -); kahany (plynové -); kahany (žeraviace -); kachle; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; kanvice (elektrické -); kávovary (elektrické filtračné alebo extrakčné -); kávovary elektrické; kávové filtre elektrické; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; klimatizačné zariadenia do vozidiel; koberce elektricky vyhrievané; kohútiky a kohúty na potrubia; kohútiky; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; komíny (vyžarovacie -) (priemysel ropy) konštrukcie pecí ; kostry pecí; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; kotlové rúry vykurovacích kotlov; kotly (výhrevné -); kotly na pranie; kotly na pranie ; kozlík kovový ku kozubu; kozuby; kozuby (domové); kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; krmivo (sušiace zariadenia na sušenie -); kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie elektrické ; kuchynské sporáky; kúpeľ (ohrievače do -); kúpeľ (príslušenstvo na teplovzdušný -); kúpeľňové armatúry; kúpeľňové obloženie; kúpeľové vane; kyslíkovo-vodíkové horáky; laboratórne lampy; ľad (stroje a zariadenia na výrobu -); lampáše; lampáše; lampióny; lampióny; lampióny; lampové horáky; lampy (elektrické -); lampy (plynové -); lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); lampy na kučeravenie vlasov; lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na svietenie; lepidlo, glej (ohrievače -); liehové horáky, kahany; lietadlá (osvetľovacie zariadenia -); lustre; medziprehrievače vzduchu; mikrovlnné rúry; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; mlieko (zariadenia na chladenie -); mraziace boxy na výrobu ľadu; mraziace vitríny; mraziace zariadenia, mrazničky; nádoby (chladiace -); nakladače do pecí; nánožníky (elektricky vyhrievané -); naparovacie prístroje (sauna); nápojové chladničky; objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; oblátky (elektrické formy na pečenie -); obloženie (tvarované -) pecí; obloženie pecí (tvarované -); obloženie pecí (tvarované -) ; oblúkové lampy; odmrazovače automobilov; odparovače; odsoľovacie zariadenia; ohrievacie fľaše; ohrievacie podušky (elektrické -) s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievacie železá do žehličiek; ohrievače; ohrievače (ponorné -); ohrievače na detské fľaše (elektrické -); ohrievače na nohy, nánožníky (elektrické aj neelektrické -); ohrievače tanierov; ohrievadlá; ochladzovacie zariadenia a stroje; oleje (prístroje na čistenie -); olejové horáky; olejové lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia ; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; ovocie (pražiče na -); ozdobné fontány; para (zariadenia na výrobu -); parné akumulátory; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; parné kúpele (prenosné kabíny na -); pastéry (zariadenia na pasterizáciu); pece (chladiace vane pre -); pece (chladiace zariadenia pre -); pece (nakladače do -); pece (násypné stojany pre -); pece (rošty do -); pece (rošty do -); pece (tvarovky pre -); pece (tvarovky pre -); pece (na rozličné účely); pece s výnimkou rúr na experimentálne účely; pece, piecky s výnimkou laboratórnych; pece, sporáky, piecky; pecové popolníky; pečenie (rúry na -); pekáč, otočný rošt; pisoáre; pitná voda (filtre na -); plášte svietidiel; plyn (čističe -) ako časti plynových zariadení; plyn (prístroje na čistenie -); plyn (zapaľovače na zapaľovanie -); plyn (zapaľovače na zapaľovanie -); plynové bojlery; plynové generátory; plynové horáky; plynové horáky (držiaky na -); plynové kondenzátory s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov; plynové potrubia (regulačné a bezpečnostné príslušenstvo -); plynové zariadenia (regulačné a bezpečnostné príslušenstvo -); podložky, krúžky (vodovodné -); podušky (vyhrievané -) elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; polymerizačné zariadenia; ponorné ohrievače; popol (automatické dopravníky na prepravu -); popolníky (pecové -); popolníky (pecové -); postele (ohrievače do -); potápačské svetlomety; potrubia ako časti sanitnej inštalácie; potrubie (konce -); potrubné kohútiky a kohúty; pouličné lampy; pouličné lampy, kandelábre ; pražiace stroje; pražiče kávy ; pražiče na kávu; premietacie lampy; preplachovacie kontajnery; preplachovacie kontajnery; prikrývky elektrické vyhrievacie nie na lekárske účely; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na chladenie vzduchu; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na výrobu ľadu; prístroje na vytváranie vĺn; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie; radiátorové uzávery; radiátory (elektrické -); radiátory [na kúrenie]; radiátory ústredného kúrenia; ražne; reaktory (nukleárne -); reflektory (automobilové -); reflektory (svetelné -); reflektory (svetlá); reflektory na vozidlá; reflektory na vozidlá; reflektory vozidiel; regenerátory tepla; regulácia (príslušenstvo na-) vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; regulácia (príslušenstvo na-) vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia; regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové zariadenia ; reťaze farebných žiaroviek; roštnice; roštnice; rošty do pecí; rošty do pecí; rošty na opekanie mäsa; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; rozmrazovanie skiel vozidiel (ohrievače na -); ruky (sušiče na -) do umyvární; rúry (komínové -); rúry (mikrovlnné -) na priemyselné použitie; rúry (časti sanitnej inštalácie); rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; sauna (zariadenia do -); saunovacie zariadenia; saunovacie zariadenia; sedacie kúpele (vane na -); sedadlá (záchodové -); skrubre [práčky plynu ako časti plynových zariadení]; slad (pražiace stroje na -); soláriá ako prístroje; solárne kolektory; solárne kolektory; solárne pece; spájkovacie lampy; spaľovacie komory (baktericídne -); spaľovacie komory (laboratórne -); spaľovne, spaľovacie pece; splachovacie zariadenia; splachovače, splachovacie zariadenia; sporáky; sprchovacie kúty; sprchy; sterilizačné vrecká jednorazové; sterilizátory; stolné variče; stropné svetlá; sušenie (prístroje a zariadenia na -); sušenie krmiva (zariadenia na -); sušiče (vzduchové -); sušiče bielizne (elektrické-); sušiče na vlasy; sušičky ako prístroje; svetelné gule, banky; svetelné rúry; svetlá (elektrické -) na vianočné stromčeky; svetlá na automobily; svetlá na dopravné prostriedky; svetlomety (potápačské -); svetlomety na vozidlá; svetlomety, reflektory; svietiace domové čísla; šamot (príslušenstvo rúr zo -); šetriče paliva; šetriče paliva; špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení; tabak (pražiace stroje na -); tabak (zariadenia na chladenie -); tepelné čerpadlá; tepelné generátory; teplovodné kúrenie (zariadenia na -); teplovodné vykurovacie zariadenia; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; termostatické ventily [ako časti ústredného kúrenie]; tienidlá (objímky na -); tienidlá na lampy; tlakové hrnce (elektrické -); tlakové hrnce (elektrické -); tlakové varáky (elektrické -); tlakové zásobníky vody; toaletné (záchodové) misy; toalety (záchody); tvarovky pre pece; tvarovky pre pece; tvarovky pre pece; uhlík do oblúkových lámp; umývadlá; umyvárne (sušiče na ruky do -); úprava vody (zariadenia a stroje na čistenie alebo -); UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vane (kúpeľové -); vane kúpacie; vane na sedacie kúpele; vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; vaňové príslušenstvo (armatúry); vaňové zariadenia; variče; varné prístroje a zariadenia; ventilátory (ako časti vetracích zariadení) ventilátory (klimatizácia); ventily (regulačné -) na reguláciu hladiny v nádržiach ; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; vetracie zariadenia ; vianočné stromčeky (elektrické svetlá na -); vitríny (mraziace -); vlákna (elektrické vykurovacie -); vlákna (horečnaté -) na svietenie; vlákna do elektrických lámp; vlasy (sušiče na -); voda (ohrievače -); voda (prístroje a zariadenia na zmäkčenie -); voda (sterilizátory -); voda (zariadenia na filtrovanie -); voda (zariadenia na prívod -); voda (zariadenia na úpravu -); vodovodné zariadenia; vodovodné zariadenia, vodovody; vozidlá (klimatizačné zariadenia -); vozidlá (osvetľovacie zariadenia pre -); vozidlá (vyhrievacie zariadenia na odmrazovanie okien -); vozidlá (zariadenia pre -) proti oslneniu (výstroj lámp); vozidlá (zariadenia pre-) proti oslneniu (výstroj lámp); vrecká (sterilizačné jednorazové -); vreckové baterky; vreckové baterky (elektrické -); vreckové ohrievače; výbojky (elektrické -); výbojky elektrické na osvetlenie; vyhne (prenosné -); výhrevné platne; vyhrievacie telesá; vyhrievacie zariadenia na rozmrazovanie okien automobilov; vykurovacie články; vykurovacie telesá; vykurovacie telesá (elektrické -); vykurovacie telesá do automobilov; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov; vypaľovacie pece zubárske; vyvíjače acetylénu; vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy; vzduch (ionizátory -); vzduch (ionizátory na čistenie -); vzduch (ohrievače -); vzduch (sterilizátory na-); vzduch (zariadenia na filtrovanie -); vzduch (zariadenia na osvieženie -); vzduchové sušiarne; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; vzduchu (stroje a prístroje na čistenie -); záchodové sedadlá; záchody; záchody (prenosné -); zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; zariadenia (prívodné-) ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; zariadenia na dezinfikovanie ; zariadenia na praženie kávy; zariadenia na spracovanie palív a jadrového materiálu; zariadenia na sušenie; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na zmäkčovanie vody; zariadenie na otáčanie ražňom; zásobníky vody (tlakové-); zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; žeraviace vlákna (výhrevné -); žiariče; žiarivky; žiarovky; žiarovky (elektrické -); žiarovky do automobilových smeroviek ; žiarovky do smeroviek na vozidlá.
13 - Acetylnitrocelulóza; balistické strely; balistické zbrane; bavlna (strelná -); bavlna (strelná -); bengálske ohne; bojové vozidlá; delá; delá, kanóny; delové lafety; detonačné kapsle s výnimkou kapslí ako hračiek; detonačné zátky; detonátory; dusičnan amónny (výbušnina); dusičnan amónny (výbušniny) dynamit; granáty, delové strely; guľomety; harpúny (ako zbrane); harpúny (ako zbrane); hlavne (pušiek); hlavne (strelných zbraní); hlavne (strelných zbraní); hlavne pušiek; kanóny, delá; kapsle s výnimkou zábavnej pyrotechniky; karabíny, pušky; kefy na čistenie strelných zbraní; kolískové čapy na ťažké palné zbrane; lovecké zbrane; lúčiky spúšte (strelných zbraní); lúčiky spúšte na pušky; mínomety (strelné zbrane); míny (výbušniny); motorizované zbrane; munícia, strelivo; náboje; nábojnice; nábojnicové pásy (zariadenia na plnenie -); náplecné pásy na náboje; nitrocelulóza (acetyl -); obaly na pušky; ohňostroje; olovené gule; olovené strely; pažby; pažby; pažby; pažby; petardy; pištole; podstavce pod strelné zbrane; podstavce pod strelné zbrane; prach (pušný -); práchno, pušný prach; prachovnice; prachovnice; projektily (zbrane); pušky (úderníky -); pušky (zameriavacie zrkadlá -); pušky (strelné zbrane); pušný prach; puzdrá na náboje (sumky); puzdrá na pušky; puzdrá na strelné zbrane; puzdrá na strelné zbrane; puzdro na náboje; puzdro na náboje; pyrotechnické výrobky; pyroxilín (nitrát celulózy) (strelná bavlna); pyroxylín (nitrát celulózy) (strelná bavlna); raketomety; rakety; rakety ; remene cez prsia na nosenie zbraní; remene cez prsia na nosenie zbraní; revolvery; rozbušky s výnimkou rozbušiek ako hračiek; rozbušky s výnimkou zábavnej pyrotechniky; samozápalné látky; signálne rakety; signálne rakety; slzotvorné zbrane; slzotvorný plyn (zbrane so -); spreje na osobnú obranu; strelná bavlna; strelná bavlna; strelné zbrane; strelné zbrane (čistiace kefy na -); strelné zbrane (hľadáčiky -); strelné zbrane (munícia do -); strelný prach; strelný prach (nálož); strely (balistické -); sumky (puzdrá na náboje); športové strelné zbrane; tlmiče zbraní; trhaviny, výbušniny; úderníky strelných zbraní; úderníky strelných zbraní; výstražné strely v hmle; výstražné strely v hmle; vzduchové pištole (zbrane); zameriavacie zariadenia kanónov s výnimkou ďalekohľadov; zameriavacie zariadenia na strelné zbrane s výnimkou ďalekohľadov; zameriavacie zrkadlá; zameriavacie zrkadlá na pušky; zápalné poistky (rozbušky); zápalné poistky (zápalné šnúry); zápalné poistky na použitie s mínami; zápalné šnúry; zápalné šnúry; zariadenia na napĺňanie nábojníc; zátky (detonačné -); závery strelných zbraní; zbrane (tlmiče-); zrkadlá (zameriavacie -) na pušky.
14 - Acháty; amulety (šperky); amulety, prívesky (šperky); atómové hodiny; brošne ako šperky; budíky; busty z drahých kovov; ciferníky (hodinové - a hodinkové -); ciferníky [slnečných hodín]; diamanty; drahé kamene; drahé kovy ako surovina alebo polotovar; elektrické hodiny a hodinky; emailovaná keramika (klenoty, šperky z -) ; figuríny z drahých kovov; gagát (ozdoby z -); gagát (smolné uhlie) ako surovina alebo polotovar; gagátové ozdoby; gombíky (manžetové -); hodinkové sklíčka; hodinky; hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinové skrinky; hodinové stroje; hodiny; hodiny (kontrolné -); chronometre; chronometre ako hodinky; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); ihlice (ozdobné -); ihlice (šperky); ingoty z drahých kovov; irídium; jantár (šperky z -); jantár (šperky z -); kazety na šperky; kazety na šperky; klenoty; klenoty; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; klobúkové ozdoby z drahých kovov; kontrolné hodiny; kotvičky (hodinárske -); kravaty (ihlice na -); kravaty (spony na -); kyvadlá (hodinárske -); kyvadlové hodiny; manžetové gombíky; medailóny (šperky); medaily; medené pliešky; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); meranie času, časomiery (nástroje na -); mince, peniaze; náhrdelníky; náramkové hodinky; náramky (šperky); náramky na hodinky; náušnice; odznaky z drahých kovov; olivín (kameň); osmium; ozdobné ihlice; ozdobné skrinky na hodiny; ozdoby na klobúk z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; ozdoby, šperky; paládium; perá (hodinové -); perá (hodinových strojov); perly (šperky); perly z ambroidu; platina; polodrahokamy; prívesky (šperky); prívesky na kľúče; prstene (šperky); prstene (šperky); pružiny (hodinkové -); puzdrá na hodinky; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); remienky na hodinky; remienky na hodinky; retiazky (hodinkové -); retiazky (šperk); retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov; ródium; ručičky (hodinové -); ruténium; sklíčka (hodinkové -); slnečné hodiny; slonovina ; sochy z drahých kovov; sošky z drahých kovov; spinely (minerály); spony na kravaty; stopky; strieborné nite; strieborné ozdoby; strieborný drôt; striebro ako surovina alebo polotovar; škatule, schránky z drahých kovov; šperkovnice; šperkovnice; šperky, klenoty; šperky, klenoty; štras (farebné sklo); štras (farebné sklo); umelecké diela z drahých kovov; vlákna z drahých kovov; zlaté vlákna; zlato v surovom stave alebo ako polotovar; zliatiny drahých kovov; známky (medené -).
15 - Akordeóny; bandoneóny; bubny (hudobné nástroje); bubny (hudobné nástroje); citary; činely; dirigentské paličky; elektronické hudobné nástroje; flašinety; flauta z bambusu; flauty; gajdy; gitary; gongy; harfové struny; harfy; harmóniá; harmoniky; harmoniky (chromatické ťahacie -); hoboje; hracie prstene; hracie prstene; hudobné nástroje; hudobné skrinky; hudobniny (notový materiál) (otáčacie zariadenia na -); hudobný syntentizátor; huqin (čínske husle); husle; jazýčky (na fúkacích nástrojoch); jazýčky (na fúkacích nástrojoch); kastanety; klapky na hudobné nástroje; klarinety; klávesy (klavírové -); klávesy hudobných nástrojov; klaviatúry; klaviatúry hudobných nástrojov; klavírové struny; klavíry; klobúky so zvončekmi (čínske hudobné nástroje); kobylky hudobných nástrojov; kobylky na hudobné nástroje; kolíky na hudobné nástroje; konský vlas na sláčiky; kontrabasy; kontrabasy; kornety (hudobné nástroje); koža na bubny; kože na bubon; ladiace kľúče alebo kladivká; ladičky; lýry; mandolíny; mechy do hudobných nástrojov; nástroje (hudobné -); náustky na hudobné nástroje; náustky na hudobné nástroje; nožné páky na hudobné nástroje; okaríny; opierky na husle; organy; otáčacie zariadenia na noty; paličky (bubenícke -); paličky (dirigentské -); paličky na bubny; paličky na bubon; pipa (čínska gitara); podstavce pod hudobné nástroje; puzdrá na hudobné nástroje; regulátory intenzity na mechanické klavíry; rohy (hudobné nástroje); sláčiky; sláky; stojan pre hudobníkov; stojan pre hudobníkov; strunové nástroje (hudobné -); struny na hudobné nástroje; suona (čínska trúbka); syntentizátor (hudobný -); tamburína; tamtamy; tlmiče na hudobné nástroje; tlmidlá na hudobné nástroje ; triangle; trombóny; trúbky; trúbky (hudobné nástroje); trúby; tympany; tympany (stojany na -); valčeky (perforované -); valčeky (perforované -); valčeky do mechanických klavírov; violy; vzdušnice organov; xylofóny; zvončeky (hudobné nástroje); zvonkohra (hudobný nástroj); žabky sláčikov ; židovské harfy (hudobné nástroje).
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; adresy (strojčeky na tlačenie -); akvarely; albumy; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament, tuš; atramentová tyčinka; baliace materiály na báze škrobu; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; baliaci papier; bankovky (sponky na -) ; blahoprajné pohľadnice; blany (rozmnožovacie -); bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky ; brožované knihy, brožúry; brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); bytové akváriá (poklopy na-); bytové teráriá (viváriá); celulóza (fólie z regenerovanej -) na balenie; ceruzky; cestovné poriadky (vytlačené -); cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba); cifry (znaky); cigarové pásky; časopisy (periodiká); čínsky tuš; dátumové pečiatky; dávkovanie lepiacej lásky (kancelárska pomôcka na -); detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny (jednorazové -); detské plienky z papiera alebo buničiny (jednorazové -); detské plienky z papiera alebo celulózy (jednorazové -); diagramy; dierkovacie karty do žakárových strojov; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; elektrokardiogramy (papier do -); etiketovanie (ručné prístroje na -); etikety s výnimkou textilných; farby (škatule s -) ako školské pomôcky; farebné pásky ; figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál [papier]; filtračný papier; filtre (papierové - na kávu); fólie (umelohmotné -) na balenie; fólie (umelohmotné priľnavé naťahovacie -) na paletizáciu; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formuláre; fotografie; fotomontáže (zariadenia na -); frankovacie stroje; galvanotypy (polygrafi); glóbusy (zemské -); glóbusy (zemské -); glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; gule (papierové -); guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); gumové plátno (papiernictvo); gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hlinené formy na modelovanie pre umelcov; hlinené formy na modelovanie pre umelcov; hroty pier; hroty pier zo zlata; chromolitografy (polygrafia) chromolitografy (polygrafia); kalamár, nádobka na atrament ; kalamáre; kalendáre; kameň (litografický -); kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske svorky; kartón (predmety z -); kartón, lepenka; kartotékové lístky; katalógy; kávové filtre papierové; knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; knihársky materiál; knihy; knižné záložky; knižné zarážky; komiksy; komiksy; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; kopírovacie zariadenia (navaľovacie hárky na -); korekčný atrament; korektory (tekuté -) (kancelárske potreby); kornuty (papierové -) ; kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; kreditné karty (tlačiareň -) neelektrická; kresliaci uhoľ; krieda (litografická -); krieda na písanie; krieda na písanie; krieda na značenie; krividlá; kružidlá na kreslenie; kvetináče (ozdobné -) z papiera; lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; látky (knihárske -); lepenka, kartón; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie -); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepiace pásky na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť; leptaný štočok; lístky; listový papier; listový papier; litografické dosky; litografie; makety (architektonické -); maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; mapy; mapy; mapy (geografické -); materiály na pečatenie; mikrovlnné rúry (vrecká na varenie do -); mištičky na vodové farby; mištičky na vodové farby ; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; modelovanie (hlinené formy na -) pre umelcov; modelovanie (hlinené formy na -) pre umelcov; mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); nádobka na atrament, kalamár; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; náprstky na ochranu pred zranením; násadky na perá; násady na ceruzky; navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení; navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky); navlhčovadlá (kancelárske pomôcky); noviny; nože na papier (kancelárske pomôcky); obálkovacie stroje do kancelárií; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; obaly na mliečne výrobky papierové; obaly na spisy (papierové -); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované; obrúsky (papierové -); obrúsky (papierové -) na odstraňovanie mejkapu; obrúsky (papierové prestieranie); obrusy (papierové -); obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); otvárače na listy; otvárače na listy (kancelárske pomôcky); ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie pomôcky); papier do elektrokardiogramov; papier do kopírovacích strojov; papier do registračných strojov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papier; papiernický tovar; papierová kaša (drvina); papierové gule; papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; papierové spinky; parafínový papier; paragóny; pásky (papierové -); pásky a karty (papierové -) na zaznamenávanie počítačových programov; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pastelky; pasy (puzdrá na-); pauzovací papier; pečate; pečatné vosky; pečatné vosky; pečiatkovacie podušky; pečiatky; pečiatky; pečiatky s adresami; pečiatky s adresou; perá (kancelárske potreby); perá na tabule, nie elektrické; peračníky; peračníky, puzdrá na perá; pergamenový papier; periodiká; pijaky; pijavý papier; písacie perá (hroty na -) zo zlata; písacie potreby; písacie potreby; písacie potreby; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písmená; plagáty; planogramy; plány; plastické hmoty na modelovanie; plátna na knihárske účely; plátno (gumené -) (papiernictvo); plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny (jednorazové -); plienky (jednorazové detské -) z papiera alebo buničiny; plienky (jednorazové detské -) z papiera alebo buničiny ; plienky z papiera a buničiny (detské -); plniace perá; počítacie tabuľky; počítačové programy (papierové pásky a štítky na zaznamenávanie -); počítačové tlačiarne (pásky do -); podbradníky (papierové -); podbradníky (papierové -); podložky (písacie -); podložky na písanie; podložky na písanie; podložky na stôl (papierové -) (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; podnosy na listy; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; podušky (pečiatkovacie -); podušky na pečiatkovanie; pohľadnice; polygrafické písmo; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; potreby (písacie -) (súpravy na písanie); potreby (písacie-); poznámkové zošity; pravítka (rysovacie -); pravítka (uholníky, príložníky); pretlače; priesvitky (papiernický tovar); priesvitný papier (pauzovací); prikrývky na stôl (papierové -); príložníky; príložníky; príložníky; príložníky (rysovacie -); pripináčiky; pripináčiky; príručky; príručky; prospekty; publikácie; publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na pečiatky; puzdrá na perá, peračníky; puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šablóny a formy; puzdrá na šekové knižky; rádiogramy (papier do -); rámovanie fotografií (zariadenia na -); razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska pomôcka); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie (grafické -); reprodukcie (grafické -); rezačky na papier; ročenky; rozmnožovacie zariadenia a stroje; ručníky (papierové -); ružence; ružence; rydlá (rycie ihly); rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie pomôcky; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; sádzacie rámy; sádzacie rámy (polygrafia); sádzadlá (polygrafia); sadzobnice (polygrafia); samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; servítky (papierové -); skicáre; skrinky na kancelárske potreby; skrinky na kancelárske potreby; spevníky; spinky (kancelárske -); spinky (papierové -); spinky na papier; spisové obaly (zaraďovače); sponky na bankovky; spony (perové -); steatit (krajčírska krieda); stojany (maliarske -); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; stroje a prístroje (knihárske -) (kancelárske); stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) (elektrické aj neelektrické); svietivý papier; šablóny; šablóny (gumovacie -); šablóny, patróny (plné -); škatule na klobúky z lepenky; školská tabuľa; školské potreby (papier, písacie potreby); škrabky na kancelárske účely; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske účely; štetce ; štítky (papierové nálepky); štítky do adresovacích strojov (adresné -); štočky s adresami; štočky s adresou; tabule (perá na -) nie elektrické; tabule na zapichovanie oznamov; tabule na zapichovanie oznamov ; tabuľky (aritmetické -); tabuľky (aritmetické -); tabuľky (papierové alebo kartónové -); tlač (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; tlačiace pásy s výnimkou textilných; tlačiareň kreditných kariet (neelektrická -); tlačiarenský lis; tlačiarničky (prenosné -) (kancelárska pomôcka); tlačivá; tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (verzatiliek); tyčinka (atramentová-); účtovné knihy; úderníky písacích strojov; uhľový, kopírovací papier; uholníky (rysovacie -); umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu; utierky (papierové -); utierky na tvár (papierové -); útržkové bloky; valce do písacích strojov; valčeky (maliarske -); valčeky (maliarske -) pre domácnosť; väzby na knihy; verzatilky; vinetovacie strojčeky; viskózové fólie na obaľovanie; vlajky (papierové -); vodové farby; vodové farby (mištičky na -); vodové farby (mištičky na -); vosk (pečatný -); vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; vreckovky (papierové -); výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov; záložky do kníh; záložky, stužky do kníh; zaraďovače (kancelárske obaly) ; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); zaraďovače, šanóny (na voľné listy); zástavy (papierové -); zemepisné mapy; zinkografické štočky; zošity; zošívačky (kancelárske pomôcky); zošívačky (kancelárske pomôcky); zotierače tabúľ (špongie); zotierače tabúľ (špongie); zoznamy; žakarovacie krosná (dierovacie karty do -).
17 - Acetát celulózy (polotovar); acetát celulózy polotovar; akrylové živice (polotovary); antireflexné fólie na okná (farebné); armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových; azbest; azbestová bridlica; azbestová plsť; azbestové bezpečnostné clony; azbestové clony (bezpečnostné -); azbestové izolácie; azbestové látky; azbestové pätky, vložky, podložky; azbestové plachty; azbestové platne; azbestové tesnenia; azbestové tkaniny; azbestové tkaniny; azbestové vlákna; azbestový papier; balata (surinamská gutaperča); bariéry (voľné protispádové -); bridlica (azbestová -); celulóza (fólie z regenerovanej -) s výnimkou baliacich fólií; celulóza (fólie z regenerovanej -) s výnimkou obalových fólií; diery (chemické prípravky na opravu -); diery (chemické prípravky na opravu -); dilatačné spoje (tesnenia -); ebonit ; ebonitové formy; ebonitové odliatky; elektrické vedenie (izolátory -); farby (izolačné -); filtračný materiál (polospracované peny alebo plastické blany); fólie (antireflexné -) na okná (farebné); fólie (kovové izolačné -); fólie (umelohmotné -) nie ako obaľovací materiál; fólie z plastických materiálov na poľnohospodárske účely; fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou fólií na balenie; formy (ebonitové -); formy (ebonitové -); guma (ako surovina alebo polotovar); guma surová alebo ako polotovar; gumené laná; gumené záklopky; gumové objímky na časti strojov (ochranné -) ; gumové zátky; gumový materiál na protektorovanie pneumatík; gutaperča; hadice (polievacie -); hadice (požiarne -); hadice s výnimkou kovových; hadice z textilných materiálov; chladiče automobilov (spojovacie hadice do -); izolácia (kovové fólie na -); izolačná plsť; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla; izolačné laky; izolačné laky; izolačné materiály; izolačné materiály; izolačné náterové farby; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné pásky ; izolačné povlaky; izolačné rukavice; izolačné tkaniny; izolačné tkaniny; izolačné žiaruvzdorné materiály; izolačný papier; izolanty; izolanty (izolačné materiály); izolanty elektrického vedenia; izolovanie budov od vlhkosti (látky na -); káble (izolátory na -); kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla; karbónové vlákna okrem vlákien na textilné použitie; kaučuk (syntetický -); kaučuk (tekutý -); kaučuk ako surovina alebo polotovar; kaučuk surovina alebo polotovar; kaučukový roztok; kondenzátory (papier do elektrických -); kôra (ako zvuková izolácia); krúžky (gumené -) na viečka pohárov; krúžky (gumové -); krúžky (tesniace -); krúžky (tesniace -); kvapalný kaučuk; laná (gumené -); latex (kaučuk); lepenka (azbestová -); manšóny (gumové -) na ochranné časti strojov; materiály na brzdové obloženia v polospracovanom stave; materiály na brzdové obloženie ako polotovar; minerálna vlna (izolátor); nálepky s výnimkou nálepiek na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; nálepky s výnimkou nálepiek na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; nárazníky (gumové -); nárazníky (gumové -); nárazníky (gumené na tlmenie nárazov); nite (elastické -) nie na textilné použitie; objímky (potrubné -) s výnimkou kovových; objímky na potrubia s výnimkou kovových; objímky na rúry s výnimkou kovových; objímky na rúry s výnimkou kovových; obloženie (spojkové -); ochranné clony (azbestové -); okná (antireflexné fólie na -) (farebné); oleje (izolačné -); papier (azbestový -); papier (izolačný -); papier do elektrických kondenzátorov; pásky (adhézne -) s výnimkou pások na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti ; pásky (izolačné -); pásky (izolačné -); pásky (lepiace -) s výnimkou pások pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely; pásky (lepiace -) s výnimkou pások pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely; pätky, vložky, podložky (azbestové -); plastické hmoty, polotovary; plátenné hadice; platne (azbestové -); plsť (azbestová -); plsť (izolačná -); plsť (izolačná -); pneumatiky (guma na protektorovanie -); podkladové materiály z gumy a plastov; podložky z penovej gumy na zapichovanie kvetov (polotovar); podložky z penovej gumy na zapichovanie kvetov (polotovar); polievacie hadice; potrubia (nekovové vystužovacie materiály na -); potrubie (nekovové spojky -); potrubie (tesnenie na -); potrubné objímky s výnimkou kovových; požiarne hadice; protispádové bariéry (voľné -); pružné nite s výnimkou nití na textilné použitie; rukavice (izolačné -); rúry (ohybné -) s výnimkou kovových; samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť; sklená vlna ako izolačný materiál; sklené vlákna na izoláciu; sklené vlákna na izoláciu; sklené vlákna na izoláciu (látky zo -); sľuda surová alebo čiastočne spracovaná; spájacie rúry chladičov; spájkovacie materiály z plastov; spoje (výplne dilatačných -); spojkové obloženie ; stlačený vzduch (armatúry, fitingy na potrubia na -) s výnimkou kovových; syntetická guma; syntetické živice (ako polotovar); tepelná radiácia (materiály na zabránenie -); tepelné izolanty (nevodivé materiály); teplo (materiály zabraňujúce vyžarovaniu -); tesnenia (azbestové -); tesnenia (dverí alebo okien); tesnenia (dverí alebo okien); tesnenia (tesniace krúžky) (gumové alebo vulkanfíbrové -); tesnenia dilatačných spojov; tesnenia potrubia; tesnenia; tesnenia; tesnenia; tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; tesniace materiály; tesniace materiály; tesniace obloženia; tesniace tmely; tkaniny (azbestové -); tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu; tmel (tesniaci izolačný -) ; transformátory (izolačné oleje pre -); trosková vlna (izolačný materiál); umelé živice; umelé živice (polotovary); umelohmotné fólie s výnimkou baliacich fólií ; umelohmotné vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely; valčeky (spojovacie -); vata na balenie (utesňovanie); viečka na poháre (gumové pásky na -); viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie; viskózové fólie s výnimkou fólií na obaľovanie; vlákna (azbestové -); vlákna (gumové -) s výnimkou vlákien pre textilný priemysel; vlákna (sklené -) na izoláciu; vlákna (sklené -) na izoláciu; vlákna (umelé -) na spájkovanie; vlákna (umelé -) nie na použitie v textilnom priemysle; vlákna (umelé -) s výnimkou vlákien pre textilný priemysel; vlákna (vulkanizované -); vlhkosť (izolačné látky proti -); vlna (minerálna -) ako izolačný materiál; vlna (sklená -) ako izolačný materiál; vlna (trosková -) (izolačný materiál); vodotesné krúžky; vrecká (gumové baliace -); vrecká (gumové baliace -); vulkanfíber; vulkanit (ebonit); vypchávkové materiály z gumy a plastov; vypchávkový materiál (gumový a plastový -); výplne (gumové a plastové -); vystužovacie materiály (nekovové -) na potrubia; záklopky (gumové alebo vulkanfíbrové -); zátky (gumové -); zvukovoizolačné materiály; železničná trať (izolátory na -); žiaruvzdorné izolačné materiály; živice (syntetické -) (polotovary); živice (umelé -) (polotovary); živice (umelé -) ako polotovary.
18 - Aktovky; aktovky (školské -); aktovky (kožený tovar); batohy; biče; blana zlatokopecká; cestovné kufre; cestovné tašky; cestovné tašky (kožené -); črevá na výrobu klobás a párkov; dáždniky; dáždniky; diplomatické kufríky; dojčatá (šatky na nosenie -); držiaky na kufre; holina; horolezecké palice; horolezecké palice; horolezecké palice; chlebníky; chlebníky; chlopne (kožené -); chomúty; imitácie kože; jazdecké sedlá (podložky pod -) ; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kabelkové rámy; kabelky; klapky na oči (postroj pre kone); klapky, chrániče na oči (postroj pre kone) klobásy (črevá na salámy, párky a -); kľúčenky (kožená galantéria); konské kopytá (podkovy na -); konské postroje; korbáče, biče ; kostry dáždnikov a slnečníkov; kostry jazdeckého sedla; kozinka; koža (imitácia -); koža (imitácie -); koža (imitácie -); koža jatočných zvierat; koža zvierat; koža zvierat; kože (zvieracie -); kože (zvieracie -); kože (zvieracie -); kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené lepenky; kožené náramenné pásy; kožené náramenné pásy; kožené nite, šnúrky; kožené nite, vlákna; kožené obloženia nábytku; kožené podbradníky; kožené súčasti vojenského výstroja; kožené súčasti vojenského výstroja; kožené škatule na klobúky; kožené šnúrky; kožka, blana (zlatotepecká -); kožušinové pokrývky; kožušiny; kožušiny; kožušiny; kožušiny (ako koža zvierat); krupóny; krúžky na dáždniky; kufre; kufre (lodné -); kufre kožené a potiahnuté kožou; kufre z vulkanfíbra; kufrík na toaletné potreby; kufríky; mastené kože; moleskin (imitácia kože); nábytok (kožené obloženie -) ; nábytok (kožené ozdoby na -); náhubky; nákolenníky pre kone; nákupné tašky; náplecné pásy (kožené -); náplecné pásy (kožené -); náprsné tašky; náradie (tašky na -); nite na šitie kože; obaly na dáždniky; obaly na dáždniky ; obaly na hudobné nástroje; obaly na odevy (cestovné -); obaly na šaty (cestovné -); obojky pre zvieratá; ohlávky; ohlávky; opraty; ozdoby (kožené -) na nábytok; paličky (vychádzkové -); pásy (kožené naramenné -) ; peňaženky; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; pobočnica (časť postroja); podkovy na konské kopytá; podložky pod jazdecké sedlá; pokrývky pre zvieratá; pokrývky pre zvieratá; pokrývky pre zvieratá; poľovnícke tašky; poľovnícke tašky (kapsy); poľovnícke torby; popruhy (kožené -); popruhy, opraty; postroje (konské -); postroje pre zvieratá; postroje pre zvieratá; poťahy na konské sedlá; povrázky (kožené -); prikrývky na kone; prikrývky na konské sedlá; pružiny (kožené puzdrá na -); psie obojky; puzdrá (kožené -) na pružiny; puzdrá a obaly z vulkanfíbra; puzdrá na navštívenky; rámy na kabelky; rebrá na dáždniky a slnečníky; rebrá na dáždniky alebo slnečníky; remene (kožené -) (konský postroj); remienky (kožené -); remienky (kožené -); remienky ako časti postrojov; remienky na korčule; remienky na korčule; remienky, šnúrky (kožené -); retiazkové peňaženky; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; rúčky na vychádzkové palice; rukoväti vychádzkových palíc; sedlá (jazdecké -); sedlárske výrobky; semiš okrem semišu na čistenie; sieťky na nákupy; sieťky na nákupy; slnečníky; strmene (gumené časti -); strmene (kožené -); strmene (postroj pre kone); strmene na kone; strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla; šatky na nosenie dojčiat; škatule na klobúky (kožené -); školské tašky (aktovky); školské tašky (aktovky); šnúrky (kožené -); športové tašky; tašky (náprsné -); tašky (poľovnícke -); tašky (poľovnícke -); tašky na kolieskach; tašky na nosenie detí; tašky na šport; teľacia koža; torby; torby (poľovnícke tašky); tyče dáždnikov; upnutie na sedlá; usne ako surovina alebo polotovar; uzdy; uzdy a postroje pre zvieratá; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov; vodidlá; vrecia (kožené -) na balenie; vrecká (kožené baliace -); vrecká z kože na balenie; vrecká z kože na balenie; vrecká, tašky (kožené baliace -); vychádzkové paličky; vychádzkové sedadlá.
19 - Akváriá (piesok do-); akváriá (štrk do-); akváriá (konštrukcie); alabaster; alabastrové sklo; altánky; asfalt; asfaltové [bitúmenové] potery, povlaky, pokryvy na strechy; asfaltové [bitúmenové] výrobky pre stavebníctvo; asfaltové dlažby; azbestocement; azbestocement; azbestová malta; baraky, búdy; bazény (nekovové konštrukcie]; bazény [nekovové konštrukcie]; betón; betón (dielce, výrobky, prefabrikáty z -); betónové podpery, stĺpy; bicykle (zariadenia na -) s výnimkou kovových na parkovanie bicyklov; bicyklové parkovacie zariadenia nekovové; bitúmen, asfalt, živice; bóje, majáky (nekovové -) s výnimkou svetelných; brány s výnimkou kovových; bridlica; bridlica ako strešná krytina; bridlice; bridlicová múčka; búdky (telefónne -) s výnimkou kovových; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; cement; cementové omietky (ohňovzdorné -); cementové platne; cestné opravy (spojovacie materiály na -); cestné pokryvy (materiály na -); cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov); cestné zvodidlá s výnimkou kovových; cesty (materiály na stavbu a pokryv -); debnenie s výnimkou kovového; debnenie s výnimkou kovového [stavebníctvo]; decht; decht, asfalt; dechtová lepenka (pokrývačská -); dlažba (osvetľovacia -); dlažba (osvetľovacia -); dlažba (svetelná -); dlažba (svetelná -); dlažba (svetelná -); dlažba (svetelná -); dlažba (svietiaca -); dlažby s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových ; dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové); dlaždicová podlaha s výnimkou kovovej; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; dlážka (parketová -); dlážky s výnimkou kovových; dosky; dosky (náhrobné -) s výnimkou kovových; dosky (stavebné drevo); dosky, latky; drenážne rúry s výnimkou kovových; drevené dlážky; drevené dyhy; drevené obloženia; drevené obloženie; drevo (opracované -); drevo (opracované stolárske -); drevo (pílené -); drevo (spracované -); drevo (stavebné -); drevo ako polotovar; drevo na výrobu sudov; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; dyhové drevo; dyhy (drevené -); esovky (krytina); figuríny z kameňa, betónu alebo z mramoru; geotextílie; granit; granuly na značkovanie ciest (sklené -); hlina na tehly; hlina; hmyz (sieťka proti -) (nekovová) hranoly; hrnčiarska hlina; hrnčiarska hlina (surovina); hrobky s výnimkou kovových; hrobky s výnimkou kovových; hrubý štrk (stavebný materiál); inzertné stĺpy s výnimkou kovových; kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových; kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových; kameň; kameň (náhrobný -); kameň (žiaruvzdorný -); kamenárske výrobky; kamene (náhrobné -); kameninové rúry ; kameniny pre stavebníctvo; kesóny na konštrukčné práce pod vodou; kesóny na konštrukčné práce pod vodou; klapky, ventily drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); koľajnice (vinylové-) (ako konštrukčný materiál); komínové nadstavce s výnimkou kovových; komínové plášte; komínové rúry nekovové; komíny, dymovody s výnimkou kovových; konštrukcie (stavebné -) s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; korok (lisovaný -); kotvenie lodí (prístavné hrádze na - s výnimkou kovových); kremeň; kremeň; kremeň; kremenný piesok; krídlové okná s výnimkou kovových; krieda (surová -); krieda (surová -); krištáľ; krištáľ; krokvy (strešné -); krokvy (strešné -); kurníky nekovové; kurníky nekovové; lávky s výnimkou kovových; lejárske formy s výnimkou kovových; lepenka (stavebná -); lepenka bitúmenová (asfaltová -); lepenka na stavebné účely; lepenkové platne pre stavebníctvo; lešenia s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; makadam; malta (stavebná -); malta (stavebná -); míľniky s výnimkou svetelných a mechanických (nekovové -); mozaiky (stavebníctvo); mramor; mriežky s výnimkou kovových; murivá (spojivá do -); náhrobky s výnimkou kovových; náhrobné dosky s výnimkou kovových; náhrobné dosky s výnimkou kovových; náhrobné dosky s výnimkou kovových; náhrobné kamene; náhrobné kamene; nárožia (strešné -); nárožia striech; nástupištia, nekovové prefabrikáty; nekovové strechy obsahujúce solárne články; netrieštivé sklo; nistejové sklo (stavebný materiál); nosníky s výnimkou kovových; nosníky s výnimkou kovových; obkladačky, dlaždice stavebné (nekovové -); obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; obklady (nekovové -) (stavebné konštrukcie); obklady (nekovové -) (stavebné konštrukcie); obklady s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie); obloženie (drevené -); obloženie (lamelové -) s výnimkou kovového; obruby na náhrobky s výnimkou kovových; odbočky, prípojky potrubia s výnimkou kovových; odkvapové rúry s výnimkou kovových; odpaľovacie rampy s výnimkou kovových; ohňovzdorné cementové omietky; ohrady hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových; okenice s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov; okná s výnimkou kovových; olivín pre stavebníctvo; omietky (stavebný materiál); omietky pre stavebníctvo; palisády s výnimkou kovových; palisády s výnimkou kovových; pamätné tabule s výnimkou kovových; panely (nekovové stavebné -); papier (stavebný -); papier (stavebný -); parketová dlážka; parketové výlisky; parkety (parketové podlahy); pažnice, štetovnice s výnimkou kovových; pece (cement do -); piesok (striebronosný -); piesok do akvárií; piesok s výnimkou lejárskeho; platne (cementové -); pletivo s výnimkou kovového; ploty s výnimkou kovových; plstený materiál na budovy; podpery s výnimkou kovových; podvaly (železničné -) s výnimkou kovových; podvaly s výnimkou kovových; podvaly s výnimkou kovových; poklopy s výnimkou kovových; pomníky s výnimkou kovových; pomníky s výnimkou kovových; poštové schránky (murované -); potery s výnimkou kovových; potrubia (nekovové-) na vzduchotechniku a klimatizáciu; potrubie (nekovové prívodné -); prasačníky; preglejka; preklady s výnimkou kovových; prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových; priečky s výnimkou kovových; prístavné hrádze na kotvenie lodí s výnimkou kovových; prístavné hrádze na uväzovanie lodí (plávajúce -) s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; rámy (okenné -) s výnimkou kovových; rámy (skleníkové -) s výnimkou kovových; rámy, mriežky s výnimkou kovových; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou kovových, ozdobné lišty s výnimkou kovových; rolety [vonkajšie] okrem kovových a textilných; rúrkové komínové nadstavce s výnimkou kovových; rúry (drenážne nekovové -); rúry (kameninové-); rúry (komínové -) nekovové; rúry (nekovové odkvapové -); rúry (nekovové vodovodné -); rúry (neohybné nekovové -) (pre stavebníctvo); sadra; sadra; samostatné komíny (továrenské) s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových; sieťka proti hmyzu [nekovová]; signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických (nekovové -); silá s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; sklené granuly na značkovanie ciest; skleníky (prenosné -) s výnimkou kovových; sklo (alabastrové -); sklo (izolačné stavebné -); sklo (stavebné -); slieň (vápnitý -); slinkový odpad; slinok; smola; sochy z kameňa, betónu a mramoru; Sorelov cement; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; spojivá do muriva; spojovacie materiály na opravu ciest; stajne; stavby (prenosné - s výnimkou kovových); stavebné drevo; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; stavebné materiály (žiaruvzdorné nekovové -); stavebné panely s výnimkou kovových; stavebné sklo; stavebný kameň; stavebný materiál s výnimkou kovového; stély s výnimkou kovových; stĺpikovité zábradlie; stĺpy (nekovové -); stĺpy s výnimkou kovových na elektrické vedenie; stojky s výnimkou kovových; stožiare elektrického vedenia s výnimkou kovových; stožiare s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových; strešné krytiny s výnimkou kovových; strešné uholníky s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; stupne schodov s výnimkou kovových; šamot; šamot; šindle; škridly s výnimkou kovových; štetovnice, pažnice s výnimkou kovových; štrk; štrk do akvárií; tabuľové sklo [stavebný materiál]; tabuľové sklo pre stavebníctvo; tehly; tehly (hlina na -); telefónne búdky s výnimkou kovových; telegrafné stĺpy s výnimkou kovových; terakota; tlakové potrubie (nekovové -); trámy s výnimkou kovových; traverzy (železničné -) s výnimkou kovových; trhové stánky; troska [stavebný materiál]; trosková tehla; trstina na stavebné účely; tuf; tvárne drevo; tyče, žrde, bidlá; uholníky s výnimkou kovových; uhoľný decht; umelé klziská [konštrukcie s výnimkou kovových]; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; umelý kameň; úžľabia stavieb s výnimkou kovových; vane a nádrže (murárske -); vaničky pre vtáky (nekovové konštrukcie) vápenec; vápenec; vápnitý slieň; vápno; ventily, klapky drenážnych rúrok [s výnimkou kovových a plastových]; verandy (nekovové konštrukcie); veže na skoky do vody s výnimkou kovových; vitráže; vitrážové okná; vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových; voliéry s výnimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; vylisovaná cukrová trstina ( aglomerovaná -) ako stavebný materiál; výplne dverí s výnimkou kovových; vysoké pece (cement do -); vystužovacie materiály (nekovové -) pre stavebníctvo; xylolit; záhradnícke rámy s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; značky s výnimkou svetelných a mechanických (nekovové -); žalúzie s výnimkou kovových; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; žľaby s výnimkou kovových.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely; akváriá (bytové -); autoklávy (nízkotlakové -) s výnimkou elektrických; bavlnený odpad na čistenie; bonboniéry (prázdne); bonboniéry (prázdne); busty z porcelánu, terakoty alebo skla; bytové akváriá ; bytové akváriá (poklopy na -); bytové skleníky (na pestovanie rastlín); cedidlá; cedidlá na čaj; cedidlá na čaj; cedidlá pre domácnosť; cesnak (pretláčač -) (kuchynská potreba); cisterny; cukorničky; cylindre (kefy na -); čaj (dózy na -); čajníky; čajové naparovacie sitká; čajové naparovacie sitká; čajové súpravy; čaše; česadlá na zvieratá; čistenie (nástroje na -) na ručný pohon; čutory, cestovné fľaše; dávkovače mydla; dávkovače mydla; dávkovanie papierových utierok (kovové nádoby na -); demižóny; demižóny; demižóny; demižóny; detské fľašky (ohrievače na - okrem elektrických); detské vaničky (prenosné -); domáce mlynčeky s výnimkou elektrických; domácnosť (potreby pre -); dosky (žehliace -); dosky (žehliace -); dosky na krájanie (kuchynské -); dosky na pranie; dózy na čaj; drevené vedrá, kade; drôtenky (kovové -); drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; držadlá (porcelánové -); držiaky na jedálne lístky; držiaky na kvety a rastliny [na aranžovanie kvetov]; držiaky na mydlo; držiaky na sviece; držiaky na špáradlá; dýzy polievacích hadíc; džbány; džbány; ešusy (poľná jedálna miska); figuríny z porcelánu, terakoty alebo zo skla; flakóny; fľaše; fľaše (cestovné -); formy na ľadové kocky; formy na ľadové kocky; formy na pečenie (kuchynské -); formy na pečenie (kuchynské -); formy na pečivo; formy na prípravu jedál; formy na zákusky a koláče; fritézy s výnimkou elektrických; grily (stojany na -); grily, rošty [potreby na opekanie]; grily, rošty [potreby na opekanie]; gule (sklené -); gumový zvon na čistenie odpadových potrubí; háčiky; handry na čistenie; handry na čistenie; handry na čistenie; handry na umývanie dlážky; hrebene; hrebene (elektrické -); hrebene na rozčesávanie vlasov [riedke]; hrebene na zvieratá; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; hrnčiarsky tovar; hubice na polievacie krhly; chladenie potravín (predmety na -) pre domácnosť, obsahujúce chladiace zmesi; chladiace fľaše; chladiace fľaše; chladiarne (prenosné -) neelektrické; chladiarne (prenosné -) s výnimkou elektrických; ihly (kovové -) na ražniči; izotermické vrecká; jedálenské súpravy; jednorazové taniere; jelenica na čistenie; jelenica na čistenie; kade, putne; kahance na parfumy a aromatické látky; kanvice (neelektrické -); kanvice na kávu (neelektrické -); kanvičky; kanvy; karafy; karusel (kuchynský predmet); kastróly; kávovary s výnimkou elektrických; kávovary s výnimkou elektrických; kávové filtre s výnimkou elektrických ; kávové mlynčeky ručné; kávové súpravy; kefársky tovar; kefky na umývanie riadu; kefy; kefy (elektrické -) s výnimkou kief ako častí strojov; kefy (materiál na výrobu -); kefy na čistenie nádrží a nádob; kefy na obuv; kefy na obuv; kefy na umývanie riadu; kefy na zvieratá; kefy; keramika na použitie v domácnosti; klietky pre vtáky, voliéry; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; koberce (pracháče na -) (ručné nástroje); kone (kefy na -); koreničky; koreničky; korytá na kŕmenie zvierat; koše na použitie v domácnosti; košele (napínače na -); košíky na chlieb, na použitie v domácnosti; kotlík [hrniec]; kovové zásobníky na papierové uteráky, utierky; kozmetické pomôcky; krájače cesta; kravaty (napínače na -); krčahy; krčahy; krčahy; kremenné sklo (polotovar) s výnimkou skla pre stavebníctvo; kremenné sklo ako polotovar, nie na stavebné účely; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); krištáľ (výrobky z krištáľového skla); kŕmidlá pre hospodárske zvieratá; kropiace ružice na polievanie kvetov; kropiace zariadenia, rozstrekovače; kropidlá; krúžky na obrúsky; krúžky pre hydinu; krúžky pre vtáky; kúdeľ na čistenie; kuchynské hrnce; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské nádoby; kuchynský riad; kuchynský riad; kuchynský riad okrem príborov; kvetináče; kvetníky; labutienky; ľad (vedierka na -); ľad (vedierka na -); ľadové kocky (formy na -); lapače hmyzu; lapačky na muchy; lepidlo, glej (kotlíky na ohrievanie -); leštenie (usne na -); leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); leštiace rukavice; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; leštiace zariadenia na čistenie topánok s výnimkou elektrických ; leštiace zariadenia s výnimkou elektrických; líčidlá (pomôcky na odstraňovanie -) s výnimkou elektrických; lieviky; likérové súpravy; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; lisy na žehlenie nohavíc; lopatka a zmetáčik na omrvinky; lopatky na zákusky; lyžice na obúvanie, obuváky; lyžice na obúvanie, obuváky; lyžice, varechy na miešanie (kuchynské predmety); majolika; mangeľ na nohavice; maselnice; maselničky; mechanické metly; metly; miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických; miešače s výnimkou elektrických na použitie v domácnosti; misky; misky alebo nádoby na vylučovanie pre zvieratá chované v domácnosti; misky na polievku; misky na robenie očisty pre zvieratá chované v domácnosti; misy; misy (ozdobné stolové -); misy na zeleninu; mixéry (ručné -), šejkre ; mliečne sklo [opálové sklo]; mlynčeky (ručné -) pre domácnosť; mlynčeky na korenie (ručné -); mopy; mozaiky (sklené -) nie pre stavebníctvo; mozaiky (sklené -) nie pre stavebníctvo; muchy (lapačky na -); myši (pasce na -); naberačky; naberačky (kuchynské -); naberačky (kuchynské -); nádoba na chlieb; nádoby (cirkevné -); nádoby (smetné -); nádoby na ľad; nádoby na ľad; nádoby na odpadky, koše na smeti; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; nádoby na smeti; nádržky; napájadlá; napínacie rámy; napínače na obuv; napínače na rukavice; napínače, napínadlá na oblečenie; napináky na obuv, kopytá; nápoje (tepelnoizolačné nádoby na -) (termosky); násypník na popol [na použitie v domácnosti]; nechty (kefky na -); niť (dentálna -); nočníky; nočníky; nohavice (napínače na -); obaly na mydlá; obaly na mydlá; obaly na mydlo; oblátky (formy na pečenie -) s výnimkou elektrických; oblátky (formy na pečenie -) s výnimkou elektrických; obočie (kefky na -); obuv (kefy na -); obuváky; oceľová vlna na čistenie; odkladacie stojany na nože; ohrievače na detské fľaše s výnimkou elektrických; opalizujúce sklo; opálové sklo, mliečne sklo; otvárače na fľaše; ozdobné črepníky s výnimkou papierových; ozdobné stolové misy; panvice (nízke -); panvice na smaženie; papierové taniere; parfumy (kahance na aromatické látky a -); pasce na hmyz; pasce na potkany; perie (čističky -); piknikové koše [s riadom]; pipety na víno; pipety na víno; pitie (poháre, šálky, hrnčeky na -); pivové poháre ; platne proti vyvretiu mlieka; podkladky (umelé -); podložky s výnimkou papierových, nie ako prestieranie; podnosy (tácne); podnosy na použitie v domácnosti; podnosy na použitie v domácnosti (papierové -); poháre na ovocie; poháre na ovocie; poháriky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; pohlcovače dymu pre domácnosť; poklopy na bytové akváriá; poklopy na maslo; pokrievky; pokrievky (uzávery na -); pokrývky na syrový koláč; polievacie kanvy; polievacie zariadenia; polievkové misy; poľné fľaše; poľné fľaše, čutory; poprašovače nie elektrické; porcelán; porcelánové ozdoby, dekorácie; poťahy na žehliace dosky (tvarované -); potkany (pasce na -); potreby na varenie a pečenie okrem elektrických; potreby pre domácnosť; pracháče na koberce; prachovky; prachovky; prachovky na nábytok; prasacie štetiny ; práškové sklo na dekoráciu; pretláčač cesnaku [kuchynská potreba]; príchytky na obrúsky; príklopy na jedlo; príklopy na jedlo; prístroje na odstraňovanie zápachu na osobné použitie; prstencové a tyčové vešiaky na uteráky; pudrenky; putne, kade; puzdrá na hrebene; puzdrá na hrebene; puzdrá na mydlo, mydlovničky; puzdrá s toaletnými potrebami ; rajnice na pečenie, varenie [nie elektrické]; ražne kovové na použitie v kuchyni; riad (kuchynský -); riad [porcelánový alebo hlinený]; rohy na pitie; rošty na opekanie (stojany na -); rozprašovače na voňavky; rozprašovače na voňavky; rozprašovače na voňavky; rozprašovače na voňavky [flakóny]; rukavice (leštiace -); rukavice (napínače na -); rukavice pre domácnosť; rukavice záhradnícke; ružice na polievacie kanvy; sekací nôž (kuchynský nástroj); semiš na čistenie; schránky na chlieb; sifónové fľaše na sódovú vodu; sitá pre domácnosť; sitá pre domácnosť; sklená vlna s výnimkou vlny ako izolačného materiálu; sklené banky (nádoby); sklené banky (nádoby); sklené banky (nádoby); sklené gule; sklené nádoby; sklené schránky; sklené vlákna (nite z -) nie na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna s výnimkou vlákien na izoláciu a pre textilný priemysel; sklené vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely; sklené zátky; sklenené poháre; sklo (maľované výrobky zo -); sklo ako surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného skla; sklo na automobilové okná [ako polotovar]; sklo obsahujúce jemné elektrické vedenie; smaltované sklo; smaženie (panvice na-); smetiaky, nádoby na odpadky; smetiaky; sochy z porcelánu, terakoty alebo zo skla; soľničky; soľničky; sošky z porcelánu, terakoty alebo skla; sporiteľničky s výnimkou kovových; stierka (kuchynské predmety); stojany na holiace štetky; stojany na štetky na holenie; stojany na vajíčka; stojany na žehličky; stojany na žehličky; stolové stojany na olej a ocot; stolové stojany na olej a ocot; striekačky na polievanie kvetov a rastlín; strojček na rezance (ručný); strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov (kovové -); strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského riadu; sušiak na bielizeň; sušiaky na bielizeň; svietniky; šalátové misy; šálky; šejkre, ručné mixéry; škatuľka na desiatu; škatuľka na pečivo (keksy); šľahače pre domácnosť s výnimkou elektrických; šľahače s výnimkou elektrických; špáradlá; špáradlá (držiaky na -); špongie (držiaky na -); špongie na použitie v domácnosti; špongie na umývanie; štetky na decht s dlhou rúčkou; štetky na holenie; štipce na bielizeň; štíty (vývesné -) z porcelánu alebo skla; tabuľové sklo (surovina); tácky (papierové -); taniere; taniere (jednorazové -); tepelnoizolačné nádoby (termosky); teráriá (bytové -); teráriá (bytové skleníky); termosky; termosky; termosky na jedlo; tlakové hrnce s výnimkou elektrických; tlakové hrnce s výnimkou elektrických; tlakové varáky s výnimkou elektrických; toaletné kufríky s toaletnými potrebami; toaletné pomôcky; toaletný papier (dávkovače -); toaletný papier (zásobníky na kotúčový -); tortové lopatky; trojnožka (kuchynská potreba); tyčinky na koktail; tyčové a prstencové vešiaky na uteráky; uhliaky; umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo zo skla; umývanie dlážky (handry na -); urny; usne (leštené -); vajíčka (stojany na -); váľky na cesto; vane na pranie; vanička na pranie; vaničky (prenosné detské -); vaničky pre vtáky; varešky (kuchynské nástroje); vázy; vedierka (látkové -); vedierka na ľad (na chladenie nápojov); vedierka na ľad (na chladenie nápojov); vedrá; vedrá; vedrá (drevené -); vešiaky na uteráky (prstencové a tyčové -); viacramenné svietniky; vlasy na kefy a štetky; vlna (oceľová -) na čistenie; vlnený odpad na čistenie; vlnený odpad na čistenie; vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien; vrecká na cukrovinky; výtokové hubice; vývrtky; vyzuváky; záhradnícke rukavice; záchodové kefy; zásobníky na kotúčový toaletný papier; zátky (sklené -); zátky (sklené -); zhášadlá na sviečky; zubné kefky; zubné kefky (elektrické -); zvieratá chované v domácnosti (klietky pre -); zvieratá chované v domácnosti (odpadové nádoby pre -); žľaby pre dobytok; žľaby, korytá pre zvieratá; žľaby, válovy.
22 - Balenie (motúzy na -); balenie (špagáty na -); bavlna (surová -); bavlna (surová -); bavlnená kúdeľ; bavlnený odpad ako vypchávkový materiál; bavlnený odpad na čalúnenie a vypchávanie ; celtovina; česaná vlna; česaný hodváb; dechtované vetracie plachty [baníctvo]; dratvy; drevitá vlna; espartové vlákna (vlákna kavyľa obyčajného); filtrovanie (vata na -); fľaše (slamené obalové materiály na -); fľaše (slamené obaly na -); hobliny [drevené stružliny]; hodváb (surový -); hodváb (surový -); hodvábna priadza ; hodvábny odpad (odstrižky); hodvábny odpad (odstrižky); juta; káble s výnimkou kovových; kapok; kapok; karbónové vlákna na textilné použitie; kavyľ (vlákno); kokosové vlákna; konope; konopné povrazy; konský vlas; krátka bavlna; kúdeľ; ľan (surový -); ľan (surovina); laná (lodné zvinovacie -) ; laná na vlečenie vozidiel; laná s výnimkou kovových; lanká (zvislé posuvné -) s protizávažím; lanká so závažím na posuvné okná; lišty (ako časti horizontálnych žalúzií); lôžkoviny (perie do -); lyko; markíza zo syntetických materiálov; markízy ; markízy (plátenné strechy); maskovanie (pokrývky na -); maskovanie (siete na -); morské riasy ako čalúnnický materiál; morské riasy ako čalúnnický materiál; morské riasy ako čalúnnický materiál; morské riasy, chaluhy ako čalúnnický materiál; motúzy; motúzy (papierové -); mykaná vlna; náklad (popruhy s výnimkou kovových na manipulovanie s -); nekovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; obaly (slamené -) na fľaše ; obaly na fľaše zo slamy; obaly zo slamy na fľaše; odpad (vlnený -); ovčia vlna; páperové deky; papierové motúzy; pásky na uväzovanie viniča; pásky s výnimkou kovových na zväzovanie; pásky, pútka s výnimkou kovových; perie ako čalúnnický materiál; perie ako čalúnnický materiál; perie ako vypchávkový materiál; perie do lôžkovín; piliny; plachty (lodné); plachty na plachtenie po snehu; pletené vrecká do umývačiek riadu; pletivo na siete; popruhy na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových; popruhy na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových; popruhy s výnimkou kovových na manipuláciu s nákladmi; popruhy s výnimkou kovových na manipulovanie s nákladom; poštové vrecia; povrazové rebríky; povrazy (konopné -); povrazy (pevne pletené -) na zhotovovanie bičov; povrazy, laná, struny; prachové perie; prútené obaly na fľaše; rafia (lyko z rafiovej palmy); ramia (lákno); rebríky (povrazové -); rúno; rybárske siete; siete; siete; siete (povrazy na -); siete na ležanie, visuté lôžka; sieťky; sisal; sklené vlákna na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna na textilné účely; slama ako čalúnnický materiál; slama ako čalúnnický materiál; slamené obaly na fľaše; slučkové závesy s výnimkou kovových na manipuláciu s nákladmi; srsť zvierat; srsť, vlasy zvierat; stany; strihaná vlna; svorky na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových; šnúry na vešanie obrazov atď.; ťavia srsť (materiál); tesniace alebo vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových; textil zo surových vlákien; textilné vlákna; textilné vlákna (surové -); tovar (slučky s výnimkou kovových, na manipulovanie s -); tráva na čalúnenie; tráva na čalúnenie; triesky (drevené -); umelohmotné vlákna na textilné účely; vata na filtrovanie; vata na vypchávanie a tesnenie (ako čalúnnický materiál) ; vetracia plachta (dechtová -) (baníctvo); vetracia plachta nasýtená dechtom (baníctvo); viazače snopov s výnimkou kovových; vinič (pásky na viazanie -); vlákna (kokosové -); vlákna (textilné -); vlákna s výnimkou kovových na uväzovanie; vlasy; vlna (ako surovina alebo spracovaná); vlna (česaná -); vlna (drevitá -); vlna (mykaná -); vlna (surová alebo spracovaná -); vlna ako čalúnnický materiál; vlna na čalúnenie; vlnený odpad [odstrižky]; vozidlá (laná na vlečenie-); vozové plachty; vrecká (látkové -) na balenie; vrecká (látkové -) na balenie; vrecká (pletené -) do umývačiek riadu; vrecká (pletené -) do umývačiek riadu; vrecká (textilné baliace -); vrecká (textilné baliace -); vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových; vypchávkový materiál s výnimkou gumového a plastového; vypchávky; zámotky priadky morušovej; žalúzie (povrazy na horizontálne -).
23 - Bavlnené nite a priadze; hodvábne nite a priadze; jutové nite a priadze; kaučukové priadze na textilné účely; kokosové nite a priadze; konopné nite a priadze; ľanové nite a priadze; látacie nite a priadze; nite; nite; priadze; pružné nite a priadze na textilné použitie; sklené vlákna (nite z -) na použitie v textilnom priemysle; šijacie nite a priadze; tkaná bavlna; tkaná vlna; tkaná vlna; tkaný hodváb; umelý hodváb (nite a priadze z -); vlákna (umelé -) na použitie v textilnom priemysle; vlna (tkaná -); vlnené nite a priadze; vyšívacie nite a priadze; ženilkové vlákno.
24 - Barchet; barchet; barchet; barchet; bavlnené textílie; behúne na stôl; behúne na stôl; bielizeň (plátenná -); bielizeň (posteľná -); biliardové súkno; brokáty; bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihárske); bytový textil; cestovné prikrývky; čalúnnické látky; damask (tkanina); damask (vzorovaná pretkávaná látka); držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov; dverové závesy; džersej (pleteniny); esparto (látka); filtračný materiál (textilný -); flanel; flanel na zdravotnícke účely; flanel na zdravotnícke účely; flauš; gáza, závoj (textília); hodváb (tkaniny z-); hodvábne tkaniny na tlačové vzory; hrubé plátno; jutová látka; kartún (potlačený -); klobúkové podšívky (textilné -); konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textília); krepón (jemná vlnená tkanina); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; látky (vlnené -); látky s imitáciou kože; líčidlá (textilné obrúsky na odstraňovanie -); lôžkoviny (bielizeň); marabut (látka); materiál na výrobu ženilky ; moleskin (textília); moskyty (siete proti -); mušelín, kartún; nábytok (obloženie-) textilnými látkami; nábytok (poťahy na -); netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obloženie nábytku textilnými látkami; obrúsky (odličovacie -) [textilné]; obrúsky (textilné -); obrúsky (textilné -); obrúsky (textilné -) na odstraňovanie šminiek; obrusy s výnimkou papierových; obväzovina, riedke plátno na výrobu syra; ozdobné obliečky na vankúše; páperové prikrývky, periny; plachty; plastické materiály [náhradky tkanín]; plátna s predkresleným vzorom (vyšívacie -); plátno s kosoštvorcovým vzorom; plátno; plédy; pleteniny [látky]; plsť; podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); podšívky (textilné -); podšívky (textilné klobúkové -); pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely; pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely; poklopy záchodov (poťahy na -); pokrývky na nábytok z plastov; posteľná bielizeň; posteľné pokrývky; posteľné pokrývky a prikrývky; posteľné pokrývky z papiera; posteľné prikrývky; posteľné prikrývky; poťahy na nábytok; poťahy na nábytok z plastických hmôt; poťahy na poklopy záchodov; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; prikrývky; prikrývky (cestovné -); prikrývky (väčšinou prešívané); prikrývky a pokrývky na posteľ; prikrývky na stôl s výnimkou papierových; pružné tkaniny; rajón (umelý hodváb ako látka); ramia (látka); rúcho (zrebné -), rúcho kajúcnika (látka); rukavice (umývacie -); samolepiaci textil nanášaný teplom; sieťky proti moskytom; sieťovina; sklené vlákna (textílie z -) na použitie v textilnom priemysle; spacie vaky nahrádzajúce prikrývky; stolové textílie; sypkovina; ševioty (vlnené tkaniny); štóly; taft; tapety (textilné -); tapety (textilné -); textil (bytový -); textílie na obuv; textílie neprepúšťajúce plyn na lietajúce balóny; textilné látky; textilné obrúsky (prestieranie); textilné obrúsky (prestieranie); tkaniny na použitie v odevnom priemysle; tkaniny na výrobu bielizne; tkaniny; tlačiace pásy; tyl; umývacie rukavice; uteráky (textilné -); uteráky a utierky na tvár (textilné -); utierky na riad; vankúše (obliečky na-); vlajky; vlajky s výnimkou papierových; vlnené látky; vložky do topánok (látky na -); voskované plátno; vreckovky (textilné -); vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna ; výšivky (predkreslené látky na -); vzducholode (plyn neprepúšťajúce látky na -); vzducholode (plyn neprepúšťajúce látky na -); záclonky; zamat; zástavovina (tkanina); zástavy s výnimkou papierových; závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov; závesy textilné alebo umelohmotné; zefír (tkanina); značky (látkové -).
25 - Baretky; bielizeň (spodná -); boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky (sprchovacie -); čiapky (priliehavé); detská výbavička; detské nohavičky; detské plienky textilné; detské plienky textilné ; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); futbalová obuv; futbalová obuv (štople na -); futbalové topánky (kopačky); gabardénové plášte; galoše; gamaše; gamaše; gamaše (vysoké); goliere; goliere; goliere (oblečenie) goliere (oblečenie); gymnastické (telocvičné) dresy; gymnastické cvičky; chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúkové kostry; klobúky; klobúky (papierové -) (oblečenie); kolíky na futbalovú obuv; kombiné; kombinézy (oblečenie); kombinézy na vodné lyžovanie; konfekcia (odevy); korzety; korzety (spodná bielizeň); kostýmy, obleky; košele; košeľové sedlá; kovanie na obuv; kovové časti na obuv; kožušinové kabáty ; kožušinové štóly; kožušiny [oblečenie]; krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou (teplé) krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; kúpanie (obuv na -); kúpanie (šľapky na -); livreje; lyžiarske topánky; manipuly; mantila; manžety (časti odevov); manžety (časti odevov); masky na spanie; maškarné kostýmy; mitra (klobúk); motoristi (oblečenie pre -); nánožníky nie elektricky vyhrievané; náprsenky; náprsenky; náprsenky; nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; obuv (kovové časti na -); obuv (lyžiarska -); obuv (podpätky na -); obuv (prešívacie remienky na -) (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); obuv (protišmykové pomôcky na -); obuv (špičky na -); obuv (vysoká); obuv; odevy; opasky ; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); palčiaky; palčiaky; pančuchy; pančuchy (päty na -); pančuchy absorbujúce pot; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; pánske spodky; papier (oblečenie z -); papierové klobúky (oblečenie); papuče; papuče; päty pančúch; peleríny; plášte (kúpacie -); plavky; plavky; plavky (kúpacie -); plavky (kúpacie -); plavky (dámske); plavky (pánske); plavky (pánske); plavky kúpacie (pánske); plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pleteniny [oblečenie]; pletiarsky tovar; plienky (detské textilné -); plienky (detské textilné -); plienky (detské textilné -); plienky (detské textilné -) ; plienky (látkové -); plienky (látkové -); podbradníky nie z papiera; podbradníky nie z papiera; podošvy na obuv; podpätky; podpätky na obuv; podpätky na obuv; podpinky; podpinky; podpinky; podprsenky; podšívky (časti odevov); podšívky (časti odevov); podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; potné vložky ; pracovné plášte; pracovné plášte; protišmykové pomôcky na obuv; protišmykové pomôcky na obuv; pulóvre; pyžamá; pyžamá; ramienka na dámskej bielizni; ramienka na dámskej bielizní; rámy (topánkové -); rámy na obuv; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; rybári (vesty pre -); saká, bundy; sandále; sárí; sáry čižiem; sedlo (košele, blúzky alebo dámskych šiat); snímateľné goliere; spanie (masky na-); spodky (pánske); spodná bielizeň; spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; sprchovacie čiapky; sukne; svetre; šály; šály uviazané pod krkom; šatky, šály; šatky, šály; šatky, závoje; šaty; šerpy; šilty (čiapkové -); šilty (čiapkové -); šilty (na čiapke); šilty na pokrývky hlavy; šnurovacie topánky; šnurovačky; špičky na obuv; športová obuv; športová obuv; športové tričká, dresy; štóly (kožušinové -); tielka, tričká; tielka, vesty; tógy; topánky (celé -); topánky (zvršky -); topánky na šport; topánky; tričká; turbany; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); vrchné ošatenie; zástery ; závoje; závoje, čipková šatka; zvrchníky; zvrchníky; zvrchníky; zvrchníky; zvrchníky; zvrchníky; zvršky topánok; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; župany; župany; župany.
26 - Bielizeň (značky na -); bielizeň (značky na -); bordúry, lemy, obruby (na odevy); brady (falošné -); brmbolce; brošne (doplnky oblečenia); cyklisti (sponky pre -); čajníky (látkové poklopy na udržanie teploty -); čepiec s brmbolcom; česanie vlny (ihly do strojov na -); čipky; čipky; čipky na lemovanie; čipky na lemovanie; čísla (štartové -); člnky na pletenie rybárskych sietí; drobnôstky (potreby na vyšívanie); elastické pásky na pridržanie rukávov; elastické šnúrky; flitre na odevy; fúzy (umelé -); galantérny tovar s výnimkou nití a priadzí; ganiere, volány; girlandy; girlandy (umelé -); gombíky; háčiky (galantérny tovar); háčiky na koberce; háčiky na korzety; háčiky na obuv; háčiky na obuv; háčiky na vyšívanie a háčkovanie; háčiky na vyšívanie a háčkovanie; háčiky na živôtiky; hríbik (štopkací -); ihelníky (vankúšiky na ihly); ihelníky (vankúšiky na ihly); ihly (knihárske -); ihly (obuvnícke -); ihly do strojov na česanie vlny; ihly; knihárske ihly; koberce (háčiky na -); kokardy (galantérny tovar); korzet (kostice do -); korzety (háčiky na -); korzety (uzávery na -); kostice do korzetov; krúžky na dierky na obuv; krúžky na topánky (šnurovacie); kvety (umelé -); kvety (vence z umelých -); látacie hríbiky; látacie ihly; látkové vyšívané poklopy na udržanie teploty čaju, vajec a pod.; lemovacie pásky na záclony; lemovky; lemovky; lemovky; lemovky; lemovky; lemovky; lemovky; lemy (zúbkované -); lemy, bordúry, obruby na odevy; lupienky (lístky) zo sľudy; lupienky (lístky) zo sľudy; mašľa alebo stuha do vlasov; monogramy (značky na bielizeň); monogramy na označovanie bielizne; náplecné pásky, výložky; náplecné pásky, výložky; náprstky na šitie; natáčky (vlasové -) s výnimkou elektrických; natáčky (vlasové -) s výnimkou elektrických; natáčky papierové; natáčky papierové; navliekacie ihly; nepravý lem; nepravý lem; obruby, lemy, bordúry na odevy; obuv (ozdoby na -) s výnimkou ozdôb z drahých kovov; obuvnícke ihly; očká na odevy; odevy (vypchávky, náplecníky -); odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; opaskové pracky; ovocie (umelé -); ozdobné brošne; ozdobné ihlice; ozdobné spony; ozdoby do vlasov; ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov; ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov; ozdoby textilných výrobkov (nažehľovacie -); parochne; pásky (elastické -); pásky (galantérny tovar); pásky na rukávy; pásky, stuhy (pri ocenení); patentné gombíky; patentné uzávery; perie (odevný doplnok); písmená ako značky na bielizeň; pletacie ihlice; podkrúžky na odevy; popruhy na vedenie detí; pozlátené čipky na šaty; pozlátené čipky na šaty; pozlátené čipky na šaty; pozlátené lemovky na odevy; pracky (opaskové -); pracky (odevné doplnky); pracky na obuv; priadze (kovové vyšívacie -); prižehľovacie textílie na opravu textilu; pštrosie perá [odevné doplnky]; puzdrá na ihly; puzdrá na ihly; rozety (galantérny tovar); sedlárske ihly; schránky na šijacie potreby; sieťky na vlasy; sieťky na vlasy; sieťky na vlasy; sieťky na vlasy; sponky do vlasov; sponky do vlasov [ozdobné]; sponky pre cyklistov; sponky, pracky na obuv; spony na obuv; spony na topánky; strapce; strapce (čipkársky tovar); strapce (čipkársky tovar); strieborné výšivky; stuhy (vlasové -); stužky ; stužky do vlasov; stužky, lemovky; suchý zips ; šijacie ihly; šijacie náprstky; šijacie škatule; škatuľky na ihly; škatuľky na ihly; škatuľky na šitie; šnúrky (vlnené -); šnúrky do topánok; šnúrky do topánok; šnúrky na opásanie; šnúrky, lacetky; špendlíky, ihlice s výnimkou ozdobných šperkov; štartové čísla; tašky a vrecká (zipsové uzávery na -); tašky a vrecká (zipsy na -); traky (upínadlá -); tupé (príčesky); umelé brady; umelé fúzy; umelé kvety; umelé ovocie; umelé vence; umelé vlasy; upínadlá na traky; uzávery na oblečenie; uzávery na odevy; vankúšiky na špendlíky; vankúšiky na špendlíky; vence z umelých kvetov; vlasové ihlice; vlasové príčesky; vlasové spony ozdobné; vlasy (ozdoby do -); vlasy (spony na ondulovanie -) ; vlnené šnúrky; volány; volány ; vrkoče; vrkoče; vrkoče ; vrkoče (zapletené vlasy); vrkoče z vlasov; vrkoče z vlasov; vrkoče z vlasov; vrkoče, pletené šnúry; vtáčie perie (odevné doplnky); vypchávky, náplecníky odevov; výstuž (korzetová -); výstuže golierov; výstuže golierov; výstuže golierov; výstuže golierov; vyšívanie (potreby na-); vyšívanie a háčkovanie (háčiky na -); výšivky (kovové nite na -); záclony (lemovacie pásky na -); záplaty (nažehľovacie -) ako textilné ozdoby (galantéria); záplaty (nažehľovacie -) na opravu textilu; zipsy; zipsy; zipsy; zipsy; zipsy na šaty; zlatá výšivka; značky na bielizeň; značky na bielizeň a šatstvo; žabó; ženilka (ozdobná šnúra).
27 - Automobily (koberčeky do -); dlážky [povrchy]; dverové rohožky; gymnastické žinenky; koberce; koberce, koberčeky; koberce, predložky do automobilov; krytiny (podlahové -); krytiny (podlahové -); kúpeľňové predložky (rohožky); linoleum; linoleum; lyžiarske svahy (rohože z tkaných povrazov na -) ; podlahové krytiny; podlahové krytiny (vinylové-); protišmykové rohože; rohože protišmykové ; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; rohožky; stuhy (ozdobné-); tapety papierové; tapety s výnimkou textilných; tapety s výnimkou textilných; tapety s výnimkou textilných; trávniky (umelé -); trstinové rohože; umelé trávniky; žinenky (gymnastické -).
28 - Atrapy; atrapy; autá [hračky]; bábiky; bábky; bábky; balóniky [hračka]; balóny na hranie; bazény [tovar na hranie]; bedmintonové košíky; bejzbalové rukavice; bicykle (stojanové -) na cvičenie; bicykle na cvičenie (stacionárne -); bicykle na cvičenie (valce na stacionárne -); biliardové gule ; biliardové stoly; biliardové stoly uvádzané do činnosti vhodením mince; biliardové stoly uvádzané do chodu vhodením mince; bingo (karty na -); bloky (štartovacie -) [na šport]; boby; Body boards; box (vrece na tréning -); boxerské rukavice; bubliny z mydla [ako hračky]; cvičebné náradie; cvičebné zariadenie na posilňovanie hrudníka; činky; činky (vzpieračské -); dáma [hra]; dáma (hra); detonačné kapsle (pyrotechnika) ako hračky; detské fľaše pre bábiky; diaľkovo ovládané (hračkárske vozidlá -); disky (športové náradie); divadelné masky; dojčenské fľaše pre bábiky; domčeky pre bábiky; domino (kocky); držiaky, príchytky na sviečky na vianočné stromčeky; duše do hracích lôpt; elektronické terče; farba (pištole na -) (športové potreby); fleurety (šermiarske -); fyzické cvičenie (stroje na -); golfová plocha (prostriedky na úpravu -) (vybavenie na golf); golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok; guľky na hranie; guľky na hranie; gumipuška [športová potreba]; gymnastické zariadenia; harpúny (ako športové náradie); harpúny (ako športové náradie); hlinené holuby (terče); hojdacie kone; hojdačky; hokejky; horolezcké opasky; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie karty; hracie karty; hracie kocky; hracie lopty; hracie žetóny; hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; hračky; hračky pre zvieratá chované v domácnostiach; hrany lyží; hry (zariadenia na -) s výnimkou zariadení fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hry; chrániče na lakte (ako športové potreby); chrániče na píšťaly (športový tovar); izby pre bábiky; izby pre bábiky; jarmočná manéž (lunapark); kaleidoskopy; kapsle (detonačné -) (hračky); kapsle (hračky); kapsle do kapsľových pištolí (hračky); kapsle do pištolí na hranie; karty (hracie -); karty (hracie -); karty na bingo; klzáky (padákové); klzáky (rogalá); kocky; kocky (poháre na -); kocky (stavebnicové -) (hračky); kolieskové korčule; kolieskové korčule (jednoradové); kolky; kolky (figúrky); kolky (hra); kolo (ruletové -) ; kolobežky; konfety; korčule; korčule; korčule (kolieskové -); korčule (kolieskové -) (jednoradové); krieda na biliardové tága; kriket (rukavice na -) ; krúžky (hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); kryty (maskovacie -) (športové potreby); lapače holubov; lopty na hranie; lopty na hranie; lukostreľba (náradie na -); luky na lukostreľbu; lurč (hra s kockami); lyže; lyže (hrany na -); lyže (obaly na -); lyže (vosky na -); lyže a surfy (poťahy na -); lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie; mah-jongs (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); mantinely biliardového stola; markér ((tabuľka na zaznamenávanie stavu hry); markéry (biliardové -); maskovacie kryty (športové potreby); masky (divadelné -); masky (karnevalové -); masky (šermiarske -); medvedíky (hračky); modely automobilov; modely automobilov; modely automobilov (zmenšené); motýle (sieťky na -); mydlové bubliny (ako hračky); náboje na pištole na farbu (športové vybavenie); náčinie (rybárske -); nákolenníky (športový tovar); navijaky (rybárske -); navijaky na šarkanov; návnady (umelé rybárske -); návnady (voňavé -) pre poľovníkov a rybárov; návnady na lovenie alebo chytanie rýb; obaly na lyže; obuv (korčuliarska -) s upevnenými korčuľami; odrazové dosky (športové náradie); ochranné vypchávky (ako časti športových úborov); opasky pre vzpieračov (športové potreby); ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; ozdoby na vianočné stromčeky [s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek]; palice golfové; paličky mažoretiek; petardy; petardy; petardy (zábavná pyrotechnika); pinatas; pištole (hračkárske -); pištole (hračky); pištole na farbu (športové potreby); plachetnice (popruhy na -) ; plachetnice (stožiare, sťažne na -) ; plachetnice (malé); plaváky (rybárske -); plaváky (rybárske -); plaváky (ako rybársky výstroj); plutvy na plávanie; plutvy na plávanie; plyšové hračky; podberáky pre rybárov; podberáky pre rybárov; podkovy [ako hračky]; pohár na kocky ; poľovníci (vábničky pre -); popruhy na plachetnice; posilňovacie stroje ; postieľky pre bábiky; poťahy na lyže a surfy; povrchové vrstvy na lyžiach; prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); prútené koše na chytanie rýb; prúty (rybárske -); puky; puzzle; rakety; rakety (povrazy na -); rakety (výplety -); rakety (športové náradie); rakety (športové náradie); rapkáče; remene na surfy; rozbušky (pyrotechnika) ako hračky; rukavice (bejzbalové -); rukavice (boxerské -); rukavice (golfové -); rukavice (hracie -); rukavice (šermiarske -); rukavice (šermiarske -); ruletové kolo; rybárske náradie; rybolov (materiál na zhotovovanie vlascov na -); ryby (háčiky na -); sánky (športový tovar); siete (športové potreby); sieťky na motýle; skejtbordy; slipy pre športovcov ako športové potreby; sneh (umelý -) na vianočné stromčeky; snehové gule; snežnice ; spoločenské hry; spoločenské hry; stacionárne bicykle na cvičenie; stavebné kocky (hračky); stavebnice; stojany na vianočné stromčeky; stolný tenis (stoly na -); stolové hry; stolový futbal (stoly na -); stoly na stolný tenis; stoly na stolový futbal; stoly na stolový futbal; stožiare, sťažne na plachetnice ; strunové výplety rakiet; surfovacie dosky; surfovacie lyže; surfy (poťahy na lyže a -); surfy (remene na -); šachové hry; šachovnice; šachovnice; šachovnice; šarkany; šaty pre bábiky; šermiarske masky; šermiarske rukavice; šermiarske zbrane; šípky (hra); škrabky na lyže; šmykľavky; špičky biliardových tág; špičky biliardových tág; špičky tág, biliardových; športovci (slipy pre -) ako športové potreby; štartovacie bloky (na šport); tága (biliardové -); tága (biliardové -); tenisové loptičky (prístroje na vystreľovanie -); tenisové siete; terče; terče (elektronické -); topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; trikové zariadenia; tulenia koža (obaly na lyže); udice; udice (rybárske -); upínacie pásy pre horolezcov; vábničky pre poľovníkov; vak s kriketovými potrebami; valčeky do stacionárnych bicyklov; vianočné stromčeky (ozdoby na -) s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; vianočné stromčeky umelé; vĺčkovia (hračky); vĺčky (hračky); vodné lyže; voňavé návnady pre poľovníkov a rybárov; vosky na lyže; vozidlá [ako hračky]; vypchávky (ochranné -) ako časti športových úborov; výplety rakiet; vzduchové pištole [hračky]; vzpierači (opasky pre -) (športové potreby); zariadenia na kulturistiku; zariadenia na telesné cvičenia; zariadenie na bowling; zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov; zbrane (šermiarske -); zvončeky na vianočné stromčeky; žetóny (hracie -); živica pre atlétov.
29 - Algináty ako potrava; arašidové maslo; arašidy (spracované -); bielkoviny ako potrava; bielok (vaječný -); bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový kompót; bujóny, vývary; bujóny, vývary (prípravky na -); cibuľa (konzervovaná -); datle; divina; dreň (ovocná -); držky; džemy; fazuľa (konzervovaná -); garnáty [morské raky] neživé; haringy; hľuzovky (konzervované -); holotúrie (morské živočích) (nie živé); homáre [nie živé]; hrach (konzervovaný -); hranolčeky (zemiakové -); hrozienka sušené; hummus (nátierka z cícera); huspenina; hydina nie živá; chaluhy (výťažky z -) ako potrava; chryzalídy (kukly motýľa) priadky morušovej; chuťovky na báze ovocia; jablkový kompót; jedlá na báze kvasenej zeleniny (kimchi); jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; jogurt; kakaové maslo; kakaové maslo; kandizované ovocie; kandizované ovocie; kaviár; kazeín ako potrava; kefír; kefír; klobásy, salámy, párky; kokos sušený; kokosové maslo; kokosový olej; kokosový tuk; kompót (jablkový -); koncentráty (bujónové -); koncentrované vývary; konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; kostný olej konzumný; kôrovce (s výnimkou živých); krevety nie živé; krokety; krvavá jaternica, krvavnica; krvavé jaternice; krvná tlačenka; kukuričný olej; kukuričný olej; kumys (mliečny nápoj); kumys (mliečny nápoj); kvasená zelenina jedlá na báze -) (kimchi); kyslá kapusta; kyslé mlieko; langusty s výnimkou živých; langusty s výnimkou živých; loj (jedlý -); losos; lupienky (zemiakové -); mandle (spracované -); margarín; marmeláda ; maslo; maslo (arašidové -); maslo (kakaové -); maslo (kakaové -); maslo (kokosové -); mäkkýše (neživé); mäkkýše (nie živé); mäso; mäso (konzervované -); mäsové konzervy ; mäsové výťažky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; mlieko (sójové -) (náhradka mlieka); morské riasy (grilované -); morské riasy (grilované -); mrazené ovocie; mrazené ovocie; mušle (slávka jedlá) (nie živé); mušle jedlé (nie živé); nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny; olivový olej (jedlý -); olivy konzervované ; oriešky spracované; ovocie (kandizované -); ovocie (kandizované -); ovocie (konzervované -); ovocie (zavárané presladené -); ovocie (zavárané sladené -); ovocie [kompóty]; ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; ovocné šupky; palmové orechy (jedlý olej z -); palmový olej (jedlý -); paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak; paštéta (pečeňová -); paštéta (pečeňová -); pečeňová paštéta; pečienka; pektín na ľudskú spotrebu; peľ ako potrava; plátky (rybie -); plátky sušeného ovocia; plátky sušeného ovocia; polievky; polievky (prípravky na výrobu -); potraviny (solené -); potraviny z rýb; presladené ovocie (naložené v cukre); proteín na ľudskú spotrebu; raky (s výnimkou živých); repkový olej (jedlý -); repkový olej (jedlý -); repkový olej jedlý; repkový olej jedlý; rybia múčka ako požívatina; rybie plátky (filé); ryby (konzervované -); ryby (potravinárske výrobky z -); ryby s výnimkou živých; ryby v slanom náleve; rýchle občerstvenie na báze ovocia; saláma v cestíčku; sardely; sardinky; sezamový olej; slanina; slimačie vajcia [na konzumáciu]; slimačie vajcia (na konzumáciu); slnečnicový olej (jedlý -); smotana; smotana; sójové bôby konzervované ako potrava; sójové mlieko (náhradka mlieka); srvátka; sušené vajcia; syridlo; syry; šaláty (ovocné -); šaláty (zeleninové -); šampiňóny konzervované; šišky zemiakové; šľahačka; šľahačka; šošovica konzervovaná; špik ako potrava; špik z kostí zvierat na jedenie; šťavy (zeleninové -) na varenie; šunka; šupky (ovocné-); tahini (nátierka zo sezamových jadier); tofu; tuk (kokosový -); tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na výrobu jedlých tukov ; tuniaky; údeniny; ustrice s výnimkou živých; vajcia (sušené -); vajcia; vločky (zemiakové -); voliéry; vývar (bujón); vývary; vývary (koncentrované -); zahustené, koncentrované vývary; zázvorový džem; zelenina (konzervovaná -); zelenina (sušená -); zelenina (varená -); zelenina v štipľavom náleve; zeleninové polievky; zeleninové polievky (prípravky na -); zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; zemiakové lupienky; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; želatína (jedlá -); želatína (jedlá -) z rýb; žĺtok.
30 - Aníz (semená); arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián; bonbóny; cereálie (chuťovky na báze -) ; cestá na koláče; cesto (mandľové -); cesto na koláče; cestoviny; cestoviny; cestoviny; cigória ako kávová náhradka; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čaj; čaj (ľadový -); čaj (nápoje na báze -) ; čokoláda; čokoládové nápoje; dresingy do šalátov; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie v tabletkách nie na lekárske účely; droždie; fondán; glukóza na ľudskú spotrebu; horčica; horčicová múčka; chaluhy, vodné riasy; chalva; chlieb; chutneys (koreniny); chuťové prísady; chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze ryže; infúzie s výnimkou infúzií na lekárske účely; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); jačmeň (lúpaný -); jačmeň (mletý -); jačmeň (múka z -); jarná rolka; jedlá (múčne -); jemné pečivo; jogurty mrazené (mrazené potraviny) ; kakao; kakaové nápoje; kandis ako potrava; kapary; karamelky; karamelky (cukríky); karí (korenie); káva; káva nepražená; káva nepražená; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchuti; kávovinové náhradky; kečup; keksy; klinčeky (korenie); koláče s plnkou; konzervačná soľ; korenie; korenie; koreniny; krekery (slané pečivo); krém (anglický-); krupica; krupica (kukuričná -); krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; kukurica (mletá -); kukurica (mletá -); kukurica (pražená -); kukurica (pražená -); kukuričná krupica; kukuričná múka; kukuričná múka; kukuričná múka; kukuričná múka (instantná kaša z -) (s vodou alebo s mliekom); kukuričné vločky; kukuričné vločky; kukuričné vločky; kukuričné vločky; kurkuma ako potrava; kuskus; kvasnice; ľad (prírodný alebo umelý]); ľad na osvieženie; ľadový čaj; lepok; lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); majonéza; makaróny; maltóza; mandľové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; marináda (chuťové prísady); materská kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); mäso (látky na zjemnenie -) pre domácnosť; mäsové šťavy; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie); múčne jedlá; múka (potravinárska-); múka (výrobky z -); múka z fazule; müsli; náhradky (kávovinové -); nápoje (čokoládové -); nápoje (kakaové -); nápoje (kávové -); nápoje (prísady do -) iné ako esencie; nápoje na báze čajov; nátierka zo sójových bôbov [chuťová prísada] ; nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie; obilniny (prípravky z -); oblátky; ocot; omáčka (paradajková -); omáčka (sójová-); omáčky [prílohy jedál]; orechy (muškátové -); ovocné želé [cukrovinky]; ovos (lúpaný -); ovos (mletý -); ovsená kaša (mliečna -); ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; ozdoby na torty (jedlé -); palacinky; paprika (korenina); paradajková omáčka; pastilky (cukríky); pečenie (sóda bikarbóna na -); pečivo (prášok do -); pečivo (rožky); pečivo (rožky); perníky, medovníky; perníky, medovníky; pirohy (cestoviny); pirohy (cestoviny) pirôžky s mäsom; pirôžky s mäsom; pivný ocot; pizza; potravinárska múka; potraviny (príchuti do -) s výnimkou esencií a éterických olejov; pralinky; prášky (zmrzlinové -); prášky na výrobu zmrzliny; prášok do pečiva; príchuti [arómy]; príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchuti do nápojov s výnimkou esencií; príchuti do potravín [s výnimkou esencií a éterických olejov]; príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických olejov; príchuti s výnimkou éterických olejov; príchuti s výnimkou éterických olejov do nápojov; prísady do zmrzlín [spojivá]; propolis na ľudskú spotrebu; propolis na ľudskú spotrebu; pšeničná múka (vyrážková-); puding; pukance; pukance kukuričné; quiches [pečivo]; rastlinné prípravky ako kávové náhradky; ravioly; rezance; ryža; ryžový koláč; ságo; sendviče; slad na ľudskú spotrebu; sladidlá (prírodné -); sladké drievka [cukrovinky]; sladké drievko; sladový výťažok ako potravina; slíže; sóda bikarbóna na pečenie; sójová múka; sójová omáčka; sójové bôby (nátierka zo -) [chuťová prísada] ; soľ (kuchynská -); soľ na konzervovanie potravín; soľ s prídavkom mletých semien zeleru; spojivá do údenín; strúhanka; sucháre; suši; sušienky; sušienky ; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; šafran (korenie); šaláty (dresingy do -); šerbety [zmrzlinové nápoje]; šerbety [zmrzlinové nápoje]; škorica [korenina]; škrob ako potrava; škrob ako potrava; šľahačka (prípravky na stuženie -); šľahačka (stužovače na -); špagety; šťavy (mäsové -); tabbouleh [libanonský šalát]; tacos; tapioka; tapioková múka ako potrava; tortilky; torty; vanilín [vanilková náhradka]; vanilka [príchuť]; včelia kašička na ľudskú spotrebu [nie na lekárske účely]; vianočné stromčeky (cukrovinky na zdobenie -); vločky (kukuričné -); vločky (kukuričné -); vločky (kukuričné -); vločky (kukuričné -); vločky (ovsené -); voda (morská -) na varenie; výrobky z kakaa; záhradné bylinky (konzervované -) ako chuťové prísady; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; zákusky (jedlé ozdoby na -); zákusky, koláče; zákusky, koláče (príchuti do -) s výnimkou esencií; zázvor; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zmrzlina (prísady do -) ako spojivo; zmrzlina (spojivá ako prísady do -); zmrzliny; zmrzliny; zmrzliny; zmrzliny; zvitky; žemle (sladké -); žuvačky nie na lekárske použitie.
31 - Alga [druh riasy] na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; algarovila na živočíšnu spotrebu; arašidové výlisky pre zvieratá; arašidy (mleté -) pre zvieratá; arašidy [čerstvé]; aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá [podstielka]; borievky [plody]; borovicové šišky; bylinky (čerstvé záhradné -); cibuľa čerstvá; cibule (kvetinové -); citróny; citrusové ovocie; cukrová trstina; čakanka; čakankové hľuzy; domáce zvieratá (aromatizovaný piesok pre -) [podstielka]; domáce zvieratá (pieskovaný papier pre -) [podstielka]; drevo neočistené od kôry; drevo surové [kmeň]; drevo surové [kmeň]; egreše čerstvé; fazuľa (čerstvá -); gaštany čerstvé; gaštany čerstvé; hľuzovky (čerstvé -); holotúrie [morské živočichy] [žijúce]; homáre (živé); hospodárske zvieratá; hrach (čerstvý -); hrozno čerstvé; hydina na chov; hydina živá; chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; chmeľ; chmeľové šišky; chov (hydina na -); ikry; ikry; jačmeň*; jadrové krmivo pre zvieratá; jedlé korene; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; kakaové bôby surové; klíčky semien na botanické účely; kmene stromov; kokosové orechy; kolové orechy; kolové orechy; kopra; korok (surový -); kôra [surovina]; kôrovce (živé); kríky; krmivo; krmivo; krmivo (prísady do -) nie na lekárske účely; krmivo pre dobytok; krmivo pre domáce zvieratá; krmivo pre domáce zvieratá; krmivo pre rožný statok; krmivo pre vtáky; krmivo pre zvieratá; krmivo pre zvieratá (vápno ako -); kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; krovie; krúpy pre hydinu; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; kvasnice pre dobytok; kvetinové cibule; kvety (prírodné -); kvety (sušené -) na ozdobu; kvety (vence prírodných -); langusty [živé]; langusty živé; ľanová múčka [suché krmivo]; lieskové oriešky; mandle (ovocie); materiál na prikrytie povrchu pôdy (slamený -) [mulč]; matoliny (výlisky ovocia); matoliny [výlisky plodov]; mäkkýše [živé]; mláto; mušle [slávka jedlá] [živé]; nápoje pre zvieratá; návnady (živé rybárske -); neopracované rezivo; nosnice (prípravky pre -); obilie v nespracovanom stave; obilniny (zvyškové produkty -) na živočíšnu spotrebu; odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu; olivy čerstvé; orechy; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; otruby; otruby; ovocie čerstvé; ovos; palmové listy; palmy; paprika [rastlina]; peľ [surovina]; pieskovaný papier pre domáce zvieratá [podstielka]; podstielka (produkty na - zvierat); podstielka pre zvieratá; pokrutiny; pokrutiny; pokrutiny; pomaranče; pór; posilňujúce prípravky pre zvieratá; priadka morušová; prísady do krmív nie na lekárske účely; proteín na živočíšnu spotrebu; psie sucháre; pšenica; raky [živé]; rastlinné semená; rastliny; rastliny, sušené ako dekorácia; rašelina ako podstielka; rašelina ako podstielka; raž; rebarbora; repa; repka (výlisky z -); rohovník [plody]; ružové kríky; rybia múčka na kŕmenie zvierat; ryby (živé -); ryby (živé návnady na -); ryža [nespracovaná]; ryžová múka ako krmivo; sadenice; semená rastlín; seno; sépiové kosti pre vtákov; sezam; slad na výrobu piva a liehovín; slama ako krmivo; slama ako materiál na prikrytie pôdy; slama ako podstielka; soľ pre dobytok; stromy; stromy (kmene -); struky rohovníka [svätojánsky chlieb]; sucháre (psie -); suché krmivo; surová kôra; surový korok; šalát; šalát [hlávkový]; šampiňónové podhubie na rozmnožovanie; šampiňóny (čerstvé -); šišky (borovicové -); šišky (chmeľové -); škrupina kokosového orecha; škrupiny kakaových orechov; šošovica [čerstvá]; špik; šrot pre zvieratá; tekvica; trávniky (prírodné -); trávniky (prírodné -); triesky (drevené -) na výrobu drevotriesky; uhorky; usadenina po destilácii; ustrice [živé]; úžitkové domáce zvieratá; vajcia na liahnutie (oplodnené -); vajíčka priadky morušovej; vápno ako krmivo pre zvieratá; vedľajšie produkty spracovania obilnín na živočíšnu spotrebu; vence zo živých kvetov; vianočné stromčeky; vinič [rastlina]; výkrm zvierat (prípravky na -); výkrm zvierat (prípravky na -); výlisky (arašidové -) pre zvieratá; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; vylisovaná cukrová trstina [surovina]; záhradné bylinky (čerstvé); zelenina (čerstvá -); zemiaky čerstvé; zrno [obilie]; zrno [semená]; zrno na živočíšnu spotrebu; zvieratá (chované -); zvieratá (jedlé predmety na žuvanie pre-); zvieratá (krmivo pre -); zvieratá (nápoje pre-); zvieratá (prípravky na výkrm -); zvieratá (živé -); zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu; žihľava; živé zvieratá.
32 - Aperitív nealkoholický; arašidové mlieko [nápoje nealkoholické]; arašidy (mlieko-) [nápoje nealkoholické]; citronády; džús (jablkový -) [nealkoholický]; džúsy (ovocné -); hroznový mušt [nekvasený]; chmeľ (výťažky z -) na výrobu piva; jablkový džús [nealkoholický]; koktail nealkoholický; kvas [nealkoholický nápoj]; likéry (prípravky na výrobu -); lítna voda; medové nealkoholické nápoje; minerálne vody (prípravky na výrobu -); minerálne vody [nápoje]; mlieko (mandľové -) [nápoj]; mlieko (mandľové -) ako nápoj; mušty; nápoje (medové nealkoholické -); nápoje (nealkoholické -); nápoje (nealkoholické -) na báze medu; nápoje (prípravky na výrobu -); nápoje (srvátkové -); nápoje izotonické; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; orgeada [nealkoholický nápoj]; ovocné džúsy; ovocné nápoje (nealkoholické -); ovocné nektáre; ovocné výťažky (nealkoholické -); paradajkový džús [nápoj]; pivná mladinka; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchuti na výrobu nápojov; sarsaparilový nápoj; selterská voda, minerálka; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; srvátkové nápoje; stolové vody; sýtená voda; sýtená voda (prípravky na výrobu -); šerbety [ovocné nápoje]; šerbety [ovocné nápoje]; šumivé nápoje (pastilky na výrobu -); šumivé nápoje (prášky na výrobu -); tablety na prípravu šumivých nápojov; voda (sódová -); voda (lítna -); vody (stolové -); vody [nápoje]; zázvorové pivo; zázvorové pivo; zeleninové džúsy [nápoje].
33 - Alkohol z ryže; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty; anízový likér; anízový likér; aperitívy*; arak; arak; brandy, vínovica; curaçao [pomarančový likér]; destilované nápoje; digestíva [liehoviny a likéry]; džin; griotka; hruškový mušt [alkoholický]; jablčné mušty [alkoholické]; koktaily*; liehové esencie; liehové výťažky; liehoviny; likéry; likéry (horké -); medovina; medovina; mentolový likér; nápoje (alkoholické -) [okrem piva]; nápoje (destilované -); nápoje obsahujúce ovocie (alkoholické -); ovocie (alkoholické nápoje obsahujúce -); rum; ryža (alkohol-); saké; víno; vodka; vodnár (víno); výťažky z ovocia (alkoholické -); whisky.
34 - Absorpčný papier do fajok; bloky, zväzky cigaretových papierikov; byliny na fajčenie*; cigaretové filtre; cigaretové náustky; cigaretové náustky; cigaretové náustky (špičky na -); cigaretové papieriky (zväzky -); cigaretové zapaľovače (zásobníky plynu do -); cigaretový papier; cigarety; cigarety (vreckové strojčeky na krútenie -); cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; cigarové náustky; cigary; čističe na fajky; dózy na tabak; držiaky na zápalky; fajčiari (popolníky pre -); fajčiari (zapaľovače pre -); fajky; fajky; filtre (cigaretové -); hroty (jantárové -) na špičky na cigary a cigarety; jantár (hroty z -) na cigarové a cigaretové špičky; jantár (náustky z -) na cigarové a cigaretové špičky; kazety na cigarety; kazety na cigarety; kazety na cigary; kazety na cigary; krátke cigary; kresadlá; náustky (cigarové -); náustky (cigaretové -); náustky z jantáru na cigarové alebo cigaretové špičky; odrezávače na cigarové špičky (kutery); odrezávače na cigarové špičky [kutery]; pľúvadlá pre konzumentov tabaku; popolníky pre fajčiarov; stojany na fajky; škatuľka na cigary [udržujúca vlhkosť]; šnupavý tabak; špičky (cigaretové -); špičky na cigaretové náustky; tabak; tabak (dózy na -); tabak (vrecúška na -); tabatierky; tabatierky na cigarety; tabatierky na cigarety; tabatierky na cigary; tabatierky na cigary; vrecúška na tabak; zápalkové škatuľky; zápalky; zapaľovače pre fajčiarov; zásobníky s plynom do zapaľovačov; žuvací tabak.
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok ; administratívne spracovanie obchodných objednávok ; agentúry (reklamné-); analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; daňové priznania (príprava a vyhotovenie -); dražby; drevo (ohodnocovanie nezoťatého lesného -) ; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; hotely (spravovanie-); informácie (obchodné alebo podnikateľské -); informácie (obchodné alebo podnikateľské -); informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie -) [pre zákazníkov]; informačné kancelárie (komerčné -); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kancelárske stroje a zariadenia (prenájom -); klasifikovanie vlny; klasifikovanie vlny; komerčné informačné kancelárie; kompilácie (štatistické -); komunikačné médiá (prezentácia výrobkov v -) pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; licencie (obchodná správa -) výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre -); marketingové štúdie; mzdy a výplatné listiny (príprava -); nábor zamestnancov; nábor zamestnancov; nákupné ceny, veľkoobchodné ceny (analýzy -); obchodná činnosť (pomoc pri riadení -); obchodná činnosť (poradenstvo v -); obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné a priemyselné podnikov (pomoc pri riadení -); obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie -); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne -); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné objednávky (administratívne spracovanie -) ; obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odhady (obchodné -); odhady dreva v lese [nezoťatého]; odkazovacie telefónne služby [pre neprítomných predplatiteľov]; odkazovacie telefónne služby [pre neprítomných predplatiteľov]; ohodnocovanie lesného dreva [nezoťatého]; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; personálne poradenstvo; písanie na stroji; počítačové databázy (zbieranie údajov do-); počítačové databázy (zoraďovanie údajov v-); podniky (služby poskytované v súvislosti so sťahovaním -); podpora predaja [pre tretie osoby]; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo (odborné obchodné -); poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; porovnávania cien (služby -); posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; predajné automaty (prenájom -); predplácanie novín a časopisov (zabezpečovanie -); predplatné pre tretie osoby (zaobstarávanie -); predplatné telekomunikačných služieb ; predplatné telekomunikačných služieb ; predpovede (hospodárske alebo ekonomické -); predvádzanie [služby modeliek] na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; premiestňovanie prevádzok a podnikov (služby týkajúce sa -); prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum (obchodný -); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; reklama; reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom [letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky]; reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie-); reklamné oznamy (rozširovanie -); reklamné plochy (prenájom -); reklamné služby (zásielkové-); reklamné texty (uverejňovanie -); reprografia dokumentov; revízia účtov; riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského -); riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov (poskytovanie pomoci pri -); rozhlasová reklama; rozhlasová reklama ; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; sponzori (vyhľadávanie -); spotrebitelia (obchodné informácie a rady -); spracovanie textov; správa (obchodná -) licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; sprostredkovateľne práce; stenografia; štatistické kompilácie; telekomunikačné služby (predplatné -) ; televízna reklama; televízne reklamy; testovanie (psychologické -) na účely výberu; texty (spracovanie -); účtovníctvo; účtovníctvo; účty (zostavovanie výpisov z -); umenie (obchodný manažment v oblasti -); vedenie kartoték v počítači; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch [pre zákazníkov]; vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; výpisy z účtu (robenie -); vzorky tovarov (distribúcia -); zabezpečovanie novinového predplatného [pre predplatiteľov]; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby [nákup tovarov a služieb pre iné podniky]; zbieranie údajov do počítačových databáz; zhromažďovanie výstrižkov z časopisov (služby zaoberajúce sa -); zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Analýzy (finančné -); bankové služby priamo k zákazníkom [homebanking]; bankovníctvo; burzové maklérstvo; byty (prenájom -); ceniny (vydávanie -); cennosti (úschova -); cestovné šeky (vydávanie -); colné služby; daňové odhady [služby]; dôchodkové fondy (služby na využívanie-) ; elektronický prevod kapitálu; faktoring; financie (spravovanie -); finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie [poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti]; finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; hypotéky [poskytovanie pôžičiek]; informácie (finančné -); informácie o poistení; investície (kapitálové -); investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; kapitálové investície; kaucie, záruky, garancie; kaucie, záruky, garancie; kaucie, záruky, ručenie; klíring [bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov]; klíring [zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie]; konzultačné služby (finančné -); konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov [finančné služby]; lízing (finančný -); nájomné (inkasovanie -); nájomné domy (vedenie -); náklady na opravu (oceňovanie -); nehnuteľnosti (oceňovanie a odhady -); nehnuteľnosti (prenájom -); nehnuteľnosti (správa -); nehnuteľnosti (sprostredkovateľská činnosť s -); nehody (poistenie proti -); oceňovanie (finančné -) [poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti]; oceňovanie a odhady [daňové]; oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; odhady a oceňovanie [daňové]; odhady daňové [služby]; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie (informácie o -); poistenie (zdravotné-); poistenie [pri námornej preprave]; poistky (uzatváranie-); poistky životné; poistno-technické služby [štatistika]; poradenstvo v oblasti poistenia; pôžička (záručná -); pôžičky [finančné]; prenájom bytov; prenájom bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; prevody (platobné -) vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; realitné kancelárie; sporiteľne; správa nehnuteľností; správcovstvo; správcovstvo; spravovanie financií; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie* [maklérstvo]; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; starožitnosti (oceňovanie -); šeky (overovanie -); šperky (oceňovanie -); šperky (oceňovanie -); ubytovacie kancelárie [byty]; umelecké diela (oceňovanie -); úschova cenností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; úverové debetné karty (služby -); úverové kreditné karty (služby -); uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; záložne (prevádzkovanie -); záruky, kaucie; záruky, kaucie, ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zbierky (organizovanie -); zmenárenské služby; zmenárenské služby; známky (oceňovanie -); zriaďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie; automobily (čistenie -) ; automobily (leštenie -); automobily (mazanie -); automobily (údržba -); autoopravovne [údržba, opravy a tankovanie]; autoservisy [údržba, opravy a tankovanie]; banské dobývanie; bazén (údržba -); bezpečnostné schránky (údržba a opravy -); budovanie závodov a tovární; buldozéry (prenájom -); cestné povrchy (realizácia -) [kladenie]; čalúnenie; čalúnnické opravy; čistenie (chemické -); čistenie automobilov; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov ; čistenie interiérov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; čistiace stroje (prenájom -); dáždniky (oprava -); dáždniky (oprava -); demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; dobývanie (banské -); dopravné prostriedky (umývanie-); dozor nad stavbami; dvere (inštalácia okien a -); elektrické spotrebiče (inštalovanie a opravy -); fotografické prístroje (oprava -); hladenie alebo brúsenie pemzou; hodiny (oprava -); horáky (údržba a oprava -); hudobné nástroje (reštaurovanie -); chemické čistenie; chladiace zariadenia (inštalácia a opravy -); informácie (stavebné -); informácie o opravách; inštalácia okien a dverí; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; izolovanie stavieb; kancelárske stroje a zariadenia (inštalácia, údržba a opravy -); klampiarstvo a inštalatérstvo; klimatizačné zariadenia (inštalácia a opravy -); kotly (čistenie a opravy -); koža (údržba, čistenie a opravy -); kožušiny (údržba, čistenie a opravy -); kuchynské zariadenia (inštalácia -); lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; lietadlá (údržba a opravy -); lode (výstavba -); maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové -); mangľovanie ; mazanie vozidiel; mazanie vozidiel; montovanie lešení; motorové vozidlá (údržba a opravy -); murárstvo; murovanie; nábytok (údržba -); ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; nitovanie; obuv (oprava -); odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; okná (čistenie -); okná a dvere (inštalácia -); oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva; opravovne hodín; opravy (informácie o -); opravy (podmorské -); opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; ostrenie nožov; pece (inštalácia a opravy -); pieskovanie; plnenie tonerov; pneumatiky (protektorovanie -); počítače (inštalácia, údržba a opravy -); podmorské budovanie; podmorské opravy; pokrývačské práce na strechách budov; poplašné systémy proti vlámaniu (inštalácia a opravy -);povrchové čistenie exteriérov budov; povrchové dobývanie; požiarne hlásiče (inštalácia a opravy -); pranie; pranie alebo čistenie; pranie bielizne; pranie plienok; pranie plienok; precínovanie [opravy]; premietačky (oprava a údržba -); prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom žeriavov [staveniskových]; prístavné hrádze (budovanie -); prístavy (budovanie -); protektorovanie pneumatík; protektorovanie pneumatík; protihrdzová úprava; protikózne nátery (ošetrovanie vozidiel -); pumpy a čerpadlá (opravy -); realizácia (kladenie) cestných povrchov; reklamné tabule (maľovanie a opravy -); reštaurovanie hudobných nástrojov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; sklady (výstavba a opravy -); stavebné informácie ; stavebné stroje a zariadenia (prenájom -); stavebníctvo [stavebná činnosť]; stavebný dozor; stroje (inštalácia, údržba a opravy -); šatstvo (čistenie -); šatstvo (opravy -); škodci (ničenie -) s výnimkou poľnohospodárskych; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; tapetovanie; telefóny (montovanie a opravy -); tonery (plnenie -); trezory (údržba a opravy -); údržba bazénov; umývanie automobilov; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; utesňovanie budov (služby -); utesňovanie stavieb; vozidlá (opravy havarovaných -); vŕtanie studní; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík [oprava]; vulkanizovanie pneumatík [oprava]; vykurovacie zariadenia (inštalácia a opravy -); výroba umelého snehu; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; výťahy (inštalácia a opravy -); výťahy (montáž a opravy -); zámky (opravy -); zavlažovacie zariadenia (inštalácia a opravy -); žehlenie bielizne; žehlenie bielizne.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; káblová televízia (vysielanie -); komunikácia prostredníctvom optických káblov; mobilné telefóny (komunikácia -); počítačová komunikácia; počítačové terminály (komunikácia pomocou -); posielanie správ; posielanie telegramov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete ; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; pošta (elektronická -); prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenášanie správ telegrafmi; prenos faxom; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenos telegramov; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; prenosy správ faxmi; priestor na diskusiu (poskytovanie -) na internete; prístupový čas do svetových počítačových sietí (prenájom -); rozhlasové vysielanie; rozhlasové vysielanie; satelit (prenos signálu pomocou-); služby poskytované elektronickými tabuľami [telekomunikačné služby]; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské agentúry; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; telegramy (posielanie -); telegramy (prenos -); telegramy (prenos -); telekomunikácie (informácie o -); telekomunikačné informácie; telekomunikačné kanály (poskytovanie -) na telenákupy; telekonferenčné služby; telenákupy (poskytovanie telekomunikačných kanálov na -); televízne vysielanie; televízne vysielanie; telexové služby; tlačové kancelárie; tlačové kancelárie; vstup do telekomunikačných sietí (služby zabezpečujúce -); vysielanie (rádiové -); vysielanie (rozhlasové -); vysielanie (televízne -); vysielanie (televízne -); vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; automobily (prenájom -); balenie tovaru; balenie tovaru; balenie tovaru; cennosti (preprava -); cestujúci (preprava -); cestujúcich (sprevádzanie -); distribúcia energie; distribúcia tovaru na dobierku; doprava (informácie o -); doprava (informácie o -); doprava (rezervácia -); doprava nákladná (kamiónová); doprava ropovodom; dopravné prostriedky (ťahanie alebo vlečenie-) pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; doručovanie tovaru; doručovanie tovaru; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; električky (preprava -); električky (preprava -); energia (distribúcia -); exkurzie (organizovanie -); frankovanie poštových zásielok; chladiace zariadenia (prenájom -); informácie o doprave; informácie o preprave; informácie o skladovaní; kamiónová nákladná doprava; kuriérske služby; kuriérske služby [dokumenty alebo tovar]; kvety (doručovanie -); lámanie ľadu; lode (uvoľňovanie uviaznutých-); lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; nábytok (preprava -); nakladanie, vykladanie v dokoch; námorná doprava (sprostredkovanie -); námorná preprava; nosenie batožín; nosiče na automobily (prenájom -); obsluhovanie prieplavových vrát; okružné plavby (organizovanie -); organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; organizovanie turistických plavieb; osobná doprava; pancierové vozidlá (doprava -); parkovanie automobilov (služby -); pilotovanie [riadenie lietadiel]; podmorské záchranné práce; poruchy (ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri-); poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel [člnov, lodí]; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom miesta na parkovanie; prenájom nákladných vozňov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností; preprava cestujúcich; preprava nábytku ; preprava ropovodom; prepravné služby; prieplavové vráta (riadenie -); remorkáž; rezervácia [v doprave]; rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; sanitka (prevoz -); skladovacie kontajnery (prenájom -); skladovanie; skladovanie; skladovanie; skladovanie; skladovanie; skladovanie; skladovanie (informácie o -); skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sklady (prenájom -); služby v doprave a preprave; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sprostredkovanie prepravy; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel [člnov, lodí]; uviaznuté lode (uvoľňovanie-); uvoľňovanie uviaznutých lodí; vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách; voda (rozvod -); voda (zásobovanie -); vodiči (služby -); výletné lode (služby poskytované -); výlety (organizovanie -); vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; vzdušná doprava; záchrana (podmorská -); záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; zájazdy (rezervácia -); zájazdy (rezervácia -); železničná preprava.
40 - Apretovanie textílií; bielenie látok; bielenie látok; cínovanie; dámske krajčírstvo, šitie; dekontaminácia nebezpečných odpadov; drevo (spracovanie -); drevo (stínanie, pílenie a kálanie -); elektrolytické pokovovanie; energia (výroba-); farbenie (služby spojené s -); farbenie kožušín; farbenie kožušín; farbenie látok; farbenie látok; farbenie textilu a textílií; fotoateliéry (služby -); fotografické filmy (vyvolávanie -); fototlač; fototlač; frézovanie; fúkanie skla; galvanizácia, pozinkovanie; garbiarstvo; garbiarstvo; hobľovanie; chrómovanie; impregnácia látok (ohňovzdorná -); informácie o úprave a spracovaní materiálov; kadmiovanie; kalandrovanie látok; kalenie kovov; keramika (pálenie -); kinematografické filmy (spracovanie -); klimatizačné zariadenia (prenájom -); knihárstvo; konzervovanie potravín a nápojov; kotlárstvo; kotlárstvo; kováčstvo; kovové materiály (pokovovanie-); koža (farbenie -); koža (spracovanie -); kožušiny (opracovanie -); kreslenie, rysovanie laserom; laminovanie; látky (ohňovzdorná úprava -); lemovanie alebo obšívanie látok; lemovanie šiat; leštenie kože, satinovanie; leštenie kožušín; leštenie optického skla; leštenie optických skiel; leštenie trením; likvidácia odpadu; lisovanie ovocia; litografická tlač; litografická tlač; magnetizácia; magnetizácia; mletie; mlynárstvo; mlynárstvo; nekrčivá úprava šatstva; obrábanie kovov; obrusovanie; obuv (farbenie -); obuv (farbenie -); oddeľovanie farieb; odlievanie kovov; odpad (likvidácia -); odpad (recyklácia -); odpad (spaľovanie -); odpad (spracovanie -); odstraňovanie, stieranie povrchov; ofsetová tlač; ofsetové tlačenie, ofsetová tlač; ohňovzdorná impregnácia látok ; ohňovzdorná úprava textilu; ovzdušie (odstraňovanie pachov z -); pánske krajčírstvo; papier (spracovanie -); papier (úprava -); pílenie; plátovanie, pokovovanie; pokovovanie; pokovovanie kovových materiálov; pokovovanie, plátovanie; poniklovanie, plátovanie niklom; popúšťanie kovov; potraviny (zmrazovanie -); pozlacovanie; pozlacovanie, plátovanie zlatom; predzrážanie látok; prenájom generátorov; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom pletacích strojov; prenájom vykurovacích zariadení; preparovanie živočíchov; prešívanie; prešívanie oblečenia; protimoľová úprava kožušín; protimoľová úprava kožušín; protimoľová úprava textílií; rafinácia; rámovanie umeleckých diel; recyklácia odpadu; rysovanie laserom, kreslenie; rytie, gravírovanie; satinovanie kožušín; satinovanie kožušín; sedlárska výroba; serigrafia, sieťotlač; spájanie materiálov [pre tretie osoby]; spájanie materiálov na objednávku [pre tretie osoby]; spájkovanie; spaľovanie odpadu; spracovanie a úprava materiálov (informácie o -); spracovanie kožušín; spracovanie ropy; spracovanie ropy; striebrenie, plátovanie striebrom; strihanie látok (služby -); strihanie látok [strihová služba]; súkanie; textil (apretácia -); textil (úprava -); textílie (úprava -); textilné látky (úprava -); tkanín (úprava -); tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; tónovanie skla; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; údenie potravín; umelecké diela (rámovanie -); úprava látok (vodovzdorná -); úprava odevov; úprava šatstva proti zrazeniu; úprava textilu proti moľom; valchovanie; valchovanie; vlna (spracovanie -); voda (úprava -); vodovzdorná impregnácia látok; vodovzdorná úprava látok; vulkanizácia [úprava materiálov]; vykurovacie zariadenia (prenájom -); vypaľovanie keramiky; výroba energie; vyšívanie; vyvolávanie filmov; vzduch (čistenie -); vzduch (osviežovanie -); zabíjanie zvierat na bitúnku; zákazka (spracovanie kožušín na -); zhotovovanie kópií kľúčov; zinkografia, výroba štočkov; zmrazovanie potravín; zubný laborant (služby -); zváranie; zvieratá (zabíjanie na bitúnku -).
41 - Akadémie [vzdelávanie]; cirkusy; cvičenie (praktické -) [ukážky]; dekorácie (prenájom -); detské škôlky; diaľkové štúdium; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky [služby]; divadelné dekorácie (prenájom -); divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom [DTP služby]; estrády (služby v oblasti -); filmová tvorba; filmové premietačky a ich príslušenstvo (prenájom -); filmové štúdiá; filmy (prenájom -); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; golfové ihriská (poskytovanie služieb -); gymnastický výcvik; hracie automaty (prevádzkovanie priestorov s-); hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; internátne školy; kaligrafia (služby -); kasína (prevádzkovanie -); kempingy (služby v -) so športovým programom; klubové služby (výchovno-zábavné -); kluby zdravia [telesné cvičenia]; knihy (vydávanie -); knižnice (služby pojazdných -); knižnice (služby pojazdných -); knižnice [požičovne kníh]; koncertné siene, sály; konferencie (organizovanie a vedenie -); kongresy (organizovanie a vedenie -); korešpondenčné kurzy; lotérie (organizovanie -); meranie času na športových podujatiach; múzeá (prevádzkovanie-) ; nahrávacie štúdiá (služby -); nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení [manažérske služby]; organizovanie súťaží [vedomostných alebo zábavných]; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; orchestre (služby poskytované -); parky (zábavné -); parky (zábavné -); pedagogické informácie; písanie textov [okrem reklamných]; plánovanie a organizovanie večierkov; pojazdné knižnice (služby -); pomoc pri výbere povolania [poradenstvo v oblasti vzdelávanie]; poskytovanie (on line -) počítačových hier [z počítačových sietí]; poskytovanie elektronických publikácií on line [bez možnosti kopírovania]; postsynchronizácia, dabing; posunková reč (tlmočenie -); požičiavanie filmov; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; požičovne kníh [knižnice]; praktický výcvik [ukážky]; prázdninové tábory (služby -) [zábava]; prázdninové tábory (služby poskytované -) [zábava]; predstavenia (organizovanie-) [manažérske služby]; predstavenia (výroba divadelných alebo iných -); prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií; prenájom divadelných dekorácií; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prenájom videorekordérov ; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; rekreácia (informácie o možnostiach -); rekreácia (služby pre oddych a -); reportérske služby; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; rozhlasové a televízne prijímače (prenájom -); rozhlasové a televízne programy (výroba -); semináre (organizovanie a vedenie -); skúšanie, preskúšavanie [pedagogická činnosť]; strihanie videopások; strihanie videopások; súťaže (organizovanie športových -); súťaže (organizovanie vedomostných a zábavných -); sympóziá (organizovanie a vedenie -); školenie; škôlky (detské -); športové podujatia (meranie času na -); športoviská (služby -); športový výstroj (prenájom -) s výnimkou dopravných prostriedkov; štadióny (prenájom -); štúdiá (filmové -); telesné cvičenie; televízna zábava; televízne prijímače (prenájom rozhlasových a -); televízne programy (výroba rozhlasových a -); texty (písanie -) [okrem reklamných]; texty (zverejňovanie -) okrem reklamných; titulky; tlmočenie posunkovej reči; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; večierky (organizovanie a plánovanie -); vedenie koncertov (organizovanie a -); videopásky (nahrávanie na -); videopásky (prenájom -); voľba povolania (poradenstvo pri -) [poradenstvo v oblasti vzdelávania]; vstupenky (predaj -) na zábavné predstavenia; vstupenky (rezervácia-); výcvik; výcvik; vydávanie (on line -) kníh a časopisov v elektronickej forme ; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výchova (náboženská-); výroba [tvorba] videofilmov; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie; vyučovanie; vyučovanie; vyučovanie; vyučovanie, vzdelávanie; vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávanie; vzdelávanie; vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; zábavné parky; zoologické záhrady (prevádzkovanie -); zvieratá (cvičenie -); zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom -); živé predstavenie ;
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra [architektonické služby]; bádanie (podmorské -); bakteriologický výskum; dizajnérstvo (módne -); expertízy (geologické -); expertízy [inžinierske práce]; fyzika (výskum v oblasti -); geodézia; geologické expertízy; geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach [webových stránkach] ; chémia (služby v oblasti -); chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; internetové vyhľadávače (poskytovanie -); kalibrácia; kontrola kvality; kontrola ropných veží; kozmetika (výskum v oblasti -); materiál (skúšky-); meteorologické informácie; módne dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana proti zavíruseniu počítačov (služby -); ochrana proti zavíruseniu počítačov (služby -); ochrana životného prostredia (výskum v oblasti -); overovanie pravosti umeleckých diel; počítače (prenájom -); počítačové databázy (obnovovanie -); počítačové programovanie; počítačové programy (aktualizovanie -); počítačové programy (inštalácia -) ; počítačové programy (poradenstvo v oblasti -); počítačové programy (zhotovovanie kópií -) ; počítačové systémy (návrh -) ; počítačový hardvér (poradenské služby v oblasti -); podmorský výskum; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie internetových vyhľadávačov; posudzovanie ropných polí; predpovede počasia; predpovede počasia, meteorologické služby; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov [okrem fyzickej konverzie]; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; prieskum (geologický -); prieskum (ropný -); prieskum ropných polí; prieskum v oblasti využitia počítačov; prieskumy [inžinierske práce]; projektovanie stavieb ; projekty (štúdie technických-); ropa (vyhľadávanie - ) alebo ropný prieskum; servery (prenájom webových -); servery (prenájom webových -); servis počítačových programov; skúšky materiálov; softvér (prenájom počítačového -); stavebné výkresy (vypracovanie -); štúdie technických projektov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; technická kontrola automobilov; technický prieskum; textil (skúšanie -); tvorba softvéru; tvorba softvéru; udržiavanie (vytváranie a -) počítačových stránok [webových stránok] pre zákazníkov; umelecké diela (overovanie pravosti -); urbanistické plánovanie; úspora energie (poradenstvo v oblasti -); výskum (biologický-); výskum (geologický -); výskum (strojársky -); výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; výťažnosť ropných polí (analýzy -); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo; zememeračstvo; zememeračstvo; zhotovovanie kópií počítačových programov.
43 - Bary (služby -); bufety [rýchle občerstvenie]; detské jasle; domovy dôchodcov; dôchodcovia (domovy -); hotelierske služby; jedálne (závodné-); jedálne a závodné jedálne; kaviarne; kempingy (prevádzkovanie -); motelové (služby -); penzióny ; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby -); prázdninové tábory (ubytovacie služby -) ; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; prenájom turistických stanov; prevádzkovanie kempingov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie (samoobslužné -); reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; rezervovanie prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovanie (prenájom prechodného -).
44 - Aranžovanie kvetov; aromaterapeutické služby; česanie zvierat; detoxizácia toxikomanov; farmaceuti (služby -) (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; fyzioterapia; hnojivá a iné poľnohospodárske chemikálie (letecké a povrchové rozmetávanie -); chiropraktici (služby -); chirurgia (plastická -); chov zvierat; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; kadernícke salóny; krajina (navrhovanie úprav -) ; krvné banky (služby -); kúpele (parné -); kúpele (verejné -) na účely hygieny; lekárske služby; liečenie stromov; manikúra; masáže; navrhovanie úprav krajiny; nemocnice (služby -); ničenie buriny; ničenie škodcov (v poľno-hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); optici (služby -); ošetrovateľské služby; parné kúpele; plastická chirurgia; pôrodné asistentky (služby -); prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; psychologické služby; rastlinné škôlky; salóny krásy; salóny krásy; sanatóriá; sauna (služby -); soláriá (služby -); starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; stomatológia; stromy (liečenie -); súkromné kliniky alebo sanatóriá; súkromné sanatóriá alebo kliniky; škodci (ničenie -) (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); telemedicínske služby; termálne kúpele (služby -) ; tetovanie; trávniky (údržba -); umelé oplodňovanie; útulky ; vence (zhotovovanie -); verejné kúpele; veterinárna pomoc; vizážisti (služby -); vnútorné umelé oplodňovanie; vzdušné a pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemických látok; záhradkárske služby; záhradní architekti (služby -); záhradní architekti (služby -); záhradníctvo; zdravotné strediská; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; zotavovne pre rekonvalescentov; zvieratá (upravovanie, česanie -); zvieratá chované v domácnosti (starostlivosť o čistotu -).
45 - Adopcia (služby agentúr pre -); agentúry (manželské -) (svadobky); arbitráž (služby); autorské práva (spravovanie -); batožina (kontrola -) z bezpečnostných dôvodov ; bezpečnosť (inšpekcia tovární kvôli -); bezpečnosť (poradenstvo v oblasti -); byty a domy (obývanie -) počas neprítomnosti majiteľov; civilná ochrana; detektívne kancelárie; deti (opatrovanie -) doma; domáce zvieratá (opatrovanie -) doma; doménové mená (registrácia -); duševné vlastníctvo (sledovacie služby v oblasti -); hasenie požiaru; hasiace prístroje (prenájom -); horoskopy (zostavovanie-); inšpekcia továrne kvôli bezpečnosti; komerční právnici (služby -); kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov ; krematóriá (služby -); licencie na počítačové programy (právne služby); licencie práv duševného vlastníctva; manželské agentúry (svadobky); mediačné služby; nájdené predmety (vrátenie -) ; nezvestné osoby (pátranie po -); nočná stráž; nočné stráženie; obleky a večerné šaty (požičiavanie -); obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; organizovanie náboženských obradov; osobní strážcovia; osobní strážcovia; osoby (pátranie po minulosti -); otváranie bezpečnostných zámkov; otváranie bezpečnostných zámkov; pátranie po minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách; pátranie po stratených osobách; pátranie po stratených osobách; počítačové programy (licencie na -) (právne služby); pohrebné služby; pohreby; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; požičiavanie oblečenia; požičiavanie oblekov a večerných šiat; požičiavanie odevov; požičovňa šiat; požičovňa šiat; práva duševného vlastníctva (licencie na -); práva duševného vlastníctva (poradenstvo v oblasti -); právny výskum; právny výskum; prenájom hasiacich prístrojov; prenájom protipožiarnych alarmov; protipožiarne alarmy (prenájom -); registrácia doménových mien; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; sledovanie alarmov proti krádeži; spravovanie autorských práv; sprevádzanie do spoločnosti; sprevádzanie do spoločnosti (gardedáma); večerné šaty a obleky (požičiavanie -); vrátenie nájdených predmetov; zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BEG 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BEG Slovakia, s. r. o.; Klenová 20, 831 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 5746-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2008 24 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.02.2009 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.04.2009 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.06.2009 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.08.2009 16,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5746-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.06.2008 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.07.2008 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.08.2008 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 11.08.2008 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 16.12.2008 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.02.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.02.2009 Typ Platba
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.04.2009 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.04.2009 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.06.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.07.2009 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 19.08.2009 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.08.2009 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.09.2009 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 02.11.2009 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 14.12.2009 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 17.12.2009 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 18.12.2009 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania 08.02.2010 Typ Odoslané
POZ 5746-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku