Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 574-2004
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  574-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazíva; syntetické materiály na absorpciu oleja; acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetát celulózy, v surovom stave; chemikálie acetáty, octany, etanáty; acetón, propanón, dimetylketón; acetylén; tetrachlóretán acetylén tetrachlorid; acrylové živice, surové; lepiace materiály adhezíva na priemyselné účely; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; hnacie plyny pre aerosóly; agar; agrochemikálie, s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; aktínium; aktívne uhlie; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie akumulátory; tekutiny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; aldehyd amónny; aldehydy; garbiarstvo algarovila; chemické prípravky algináty; alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; soli alkalické kovy; alkálie; Alkalies; alkaloidy; alkohol; amerícium; amoniak; amoniak na priemyselné účely;kamencový amoniak; chlorid amónny amoniak na priemyselné účely; amónne soli; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; chemické prípravky na laoratórne analýzy, s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely; anhydridy; antidetonačné látky pre spaľovacie motory; antimón; antistatické prípravky, s výnimkou prípravkov pre domácntosť; kyselina antranilová; apretúrne chemické prípravky na kožu; apretúry; garbiarske apretúry na kože, s výnimkou olejov; arabská guma na priemyselné účely; argón; arzén; arzeničnan olovnatý; arzeničnan olovnatý; kyselina arzenitá; astát; palivá pr atómové reaktory; bakteriálne prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enologické abaktericídne látky chemické prípravky na pouižitie pri výrobe a ošetrovaní vína; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; balzám (gurjunský -) na výrobu lakov; bandážovanie (adhezávne prípravky na chirurgické -); bárium; zlúčeniny s bárium; baryt; barytový papier; soli do galvanických batériíbauxit; bentonit; kyselina benzénkarboxylová; benzénové deriváty; kyseliny na báze benzénu; detergentné prísady do benzínu;berkélium; chemické látky na prevzdušnenie betón; konzervačné prípravky na konzerovanie betónu, s výnimkou farieb a olejov; spojivá do betón; bezvodný amoniak; bezvodý uhličitan sodný; odfarbovacie bieliace prípravky na priemyselné účely; jodidovaná bielkovina; sladová bielkovina; bielkovina živočíšna alebo rastlinná, ako surovina; biochemické katalyzátory; biologické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; bizmut; látky na výrobu blýskania; bróm na chemické účely; brzdové kvapaliny; celulóza, ako surovina; celulóza, buničina; konzevačné prípravky na cement, s výnimkou farieb a olejov; cér; lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely; cézium; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické činidlá [okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely]; chemické čističe oleja; chemické látky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely; chemické odlučovače oleja; chemické prípravky na čistenie komínov; chemické prípravky na odmasťovanie; chemické prípravky na odstraňovanie vosku; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prípravky na vedecké účely okrem lekárskeych a veterinárnych účelov; chemické prvky štiepateľné; chemické tužidlo pre kaučuk; chemické tužidlo pre papier; chemikálie pre lesníctvo, okrem fungicídov, hrebicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; priemyselné chemikálie; adhézne prípravky na chirurgické bandáže; chladiace prípravky; chladiace zmesi do motorov vozidiel; chladivá; chlór; chlorečnany; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chloridy; chloristany; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; chromité soli; chemické činidlá, s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno; chemické prípravky na čistenie oleja; prípravky na čistenie plynu; chemické prípravky an čistenie vody; čistiace prípravky, chemické na čistenie komínov; čpavok na priemyselné účely; čpavok; curioum; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; chemické prípravky na dekarbonizácia motorov; deriváty celulózy; destilovaná voda; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín apretúra; diagnostické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolárske účely; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomit; diatomová zemian; diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia plastov; naftové disperzné činidlá; olejové disperzné činidlá; ditioničitany; dolomit na priemyselné účely; drahé kovy na priemyslené účely; draslík; doxalát; drevina; drevný lieh produkty destilácie; drevný lieh matylalkohol; drevný ocot; opálené drevo; drevovina; dubienky;zmesi na opravu duše pneumatík; dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan stieborný; dusičnan uránu; dusičnan vápenatý hnijivo; dusičnany; dusík; dusíkaté hnojivá; dusíkaté vápno hnojivo; dysprózium; kaliace látky na email; emaily a chemické rpípravky an farbenie skla; chemické výrobky na matnenie emailu; emulgátory; fotografická emulzia; enzymatické prípravky an priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice, v surovom stave; erbium; estery; etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter kyseliny sírovej; ožery celulózy na priemyselné účely; étery; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán;európium; farbiace kúpele [fotografia]; farbiace soli [tónovacie prípravky pre fotografiu]; chemické prípravky na výrobu farby; fenol na priemyselné účely; fermenty na chemické účely; mliečne fermenty na priemyselné účely; fermium; ferokyanidy; ferotypové platne [fotografia]; filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; filtračné materiály [ chemické prípravky]; filtračné materiály [minerálne látky]; filtračné materiály [plastické látky v surovom stave]; filtračné materiály [rastlinné látky]; chemické prípravky na fľaky, škrvny na textilných látkach; flokulačné činidlá; fluór; formaldehyd na chemické účely; fosfatidy; fosfáty [hnojivá]; fosfor; fotocitlivé platne; fotografické emulzie; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; fotografické redukčné činidlá; fotografický papier; fotometrický papier; francium; chemické aditíva do fungicídy; gadolínium; gáfor na priemyselné použitie; galán bizmutu; zásadité galány bizmutu; gálium; kyselina galotanická; kyselina galová na výrobu atramentu; galvanický kúpeľ; galvanizácia (prípravky na -); gambir; garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; chemicky aktívne látky getery; chemické prípravky, s výnimkou pigmentov, na výrobu glazúry; keramické glazúry; gleje (lepidlá), s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; prípravky na glejenie; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; glutén [lepidlo], okrem kancelárskeych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; grafit na priemyselné účely; látky na výrobu-gramofónové platne; prípravky na renováciu-gramofónové platne; guáno; gurjunský balzam na výrobu fermeží; hasiace zmesi; hélium; hlina; prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; humus; hydrát hlinitý; hydráty; kvapaliny pre hydraulický obvod; hydrazín; hydrogén uhličitan sodný na chemické účely; hydroxid sodný na priemyselné účely; hydroxidy alkalických kovov; ílový výplach; impregnačné látky na textil; impregrančné prípravky na textil vodovzdorná úprava; indikátorový papier; látky proti vytváraniu alebo na odstraňoanie inkrustácia; insekticídy (chemické prísady do); iód na chemické účely; iód na priemyselné účely; izopropyltoluén; izotopy na priemyselné účely; spomaľovače pre jadrové reaktory; jodid hlinitý; jódované bielkoviny; jódované soli; kainit; vrtný kal, vrtný výplach; kalcinová sóda; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; prípravky na kalenie kovov; kalifornium; kalivá na emaily a sklo; látky proti tvoreniu -kameň; kamenec; hlinitý-kamenec; kamenná soľ; kaolín; karbid; kabrid vápenatý; karbonyl na ošetrovnie rastlín; kasiopeum [lutécium]; katalyzátory chemické; extrakt východoindickej akácie katechu; látky na ochranu kaučuku; tekutý kaučuk; kaučukový roztok; kazeín na priemyselné účely; kebračo na priemyselné účely; keramické glazúry; keramické materiály vo forme častíc ako filtre; keramické materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie [granulky, prášok]; zmesi na výrobu technikej keramiky; ketóny; kinofilmy neexponované, opatrené citlivou vrstvou; prípravky proti klíčivosti zeleniny; kolódium; kompost; konzervačná soľ, s výnimkou soli na konzervovanie potravín; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; chemické látky na kozervovanie potravín;soľ na konzervovanie, s výnimkou konzervovania potravín; korozívne prípravky; kovové zeminy; kovy alkalických zemín; prípravky na poúšťanie kovov; prípravky na kalenie kovov; prípravky na žíhanie kovov; apretúry, okrem olejov na kožu; chemické apretúrne prípravky na kožu; chemické prírpavky na impregnáciu kožu; chemické prírpavky na ošetrenie-koža; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu-koža; chemické prípravky proti priepustnosti-koža; garbiarske prípravky na -koža; garbiarske prípravky na úpravu-koža; lepidlá na -koža; mastix na - koža; krmičitan hlinitý; kremík; kreozot na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; chemické ochranné prípravky na prevenciu proti-kúkoľ; kultúry mikroorganizmov, s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; galvanizačné kúpele; kvapaliny do hydraulických obvodov; kvapaliny na odstraňoanie síranov z akumulátorov; brzdné kvapaliny; pomcné kvapaliny na použitie s abrazívami; kvapalný kaučuk; chemické látky na kvasenie vína; rašelinové kvetníky pre záhradnícke účely; prípravky na konzervovanie-kvety; prírpavky na ochranu - kvety; kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno [hnojivo]; kyanidy; roztoky na kyanotypia; kyanotypové plátno; kyselina boritá na priemyselné účely; kyselina chlórová; kyselina chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluorovodíková; kyselina fosforečná; kyselina fodičná; kyselina mliečna; kyselina mravčia; kyselina octová; kyselina oktadecénová; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová, trinitrofenol; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina soľná; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; kyseliny; kyslík; suchý ľad [oxid uhličitý]; lakmusový papier; rozpúšťadlá na laky; lampové sadze na priemyselné účely; lántán; látky podporujúce horenie [chemické rpísady do motorových olejov]; lecitín, ako surovina;prípravky na lejacie formy; lejacie prípravky; lejársky piesok; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na tapety; plagátové lepidlá; chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitov; liadok; liehový ocot; lítium; lutécium [kasiopeum]; magnetická kvapalina na priemyselné účely; magnezit; magnezit; manganát; manglový strom (kôra - na priemyselné účely); chemické prípavky na údenie mäsa; prípravky na tenzerizáciu mäsa na priemyselné účely; mastenec [kremičitan horečnatý]; mastix na kožu; mastix na pneumatiky; mastné kyseliny; chemické čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty; prípravky na oddeľovanie mastnoty; prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov; chemické prípravky proti-matnenie okien; chemické látky na matovanie skla; médiá pre automatický prenso; meniče iónov; mataloidy; metán; metylbenzén; metylbenzol; metyléter; mikroorganizmy (kultúry), okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; mikroorganizmy, s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; minerálne kyseliny; mliečne fermenty na chemické účely; moridlá na kovy; moridlá na tabak; moridlo [na použitie v garbiarstve]; morská voda [na priemyselné účely]; morské chaluhy [hnojivo]; chemické aditíva do motorových palív; chladiace zmesi do -motory vozidiel; múka na priemyselné účely; prípravky na čerenie -mušty; kovové-mydlá na priemyselné účely; ochranné plyny na zváranie; ochranné prípravky na tehlové murivo, okrem farieb; prípravky zabraňujúce púšťaniu -očká na pančuchách; octan hlinitý; bakteriologické prípravky na -octové kvasenie; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely; odglejovacie prípravky; prípravky na odlepenie; prípravky na opracovanie-odliatky; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; odpeňoacie roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky do batérií; látky na odstránenie lesku; prípravky na ochranu proti - oheň; ohňovzdorné prípravky; chemické prírpavky proti matneniu alebo zkaleniu-okenné sklo; okyslená voda na dobýjanie akumulátorov; okyslená voda na dobýjanie akumulátorov; okyslená voda na dobýjanie batérií; chemické rpírpavky na čistenie-olej; disperzné činidlá nna olej; syntetické materiály na absorpciu-olej; oleje na činenie kože; oleje na konzevovanie potravín; oleje na spracovanie kože; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); organické bielidlá, bieliace činidlá; organické čistiace prípravky; ortuť; oxaláty; oxid antimonitý; oxid barnatý; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortuťnatý; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid uránu; oxid zirkóničitý; oxidy chrómu; chloridy-paládium; papierovina [papierová vláknina]; pektín [fotografia]; peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxosírany; peroxouhličitany; pigmenty (chemické prípravky na výrobu); planografický materiál; planografický papier; desperzné činidlá pre plastické hmoty; plastické hmoty, ako suroviny; plastisoly; platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; fotocitlivé platne; plutónium; plynové poháňače do aerosolov; stužené plyny na priemyselné účely; zmesi na opravu pneumatík; tmely na pneumatiky; poľnohospodárske chemické prípravky, s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; hnojivá pre poľnohospodárstvo; polónium; prípravky na poúšťanie kovov; potaš [uhličitan draselný]; chemické látky na konzervovanie potraviny; povrchovo aktívne chemické činidlá; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; priemyselné chemikálie; priemyselné hnojivá; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, s výnimkou farieb; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na tvrdé spájkovanie; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky pre lejacie formy; prípravky proti tvorbe kotolného kameňa; prísady, chemické do fungicídov; prísady, chemické do motorových palív; prísady, chemické, do insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); prídady, chemické, do vrtných kalov; prométium; protaktínium; proteín [surovina]; protiskvapalňovacie chemické látky; kyselina pyrogalová; chemikálie na vyplachovanie radiátorov; rádiokatívne prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; prípravky na reguláciu - rast rastlín; prípravky na reguláciu rastu - rastliny; regeneračný papier; rénium; retardéry [spomaľovacie látky] do jadrových reaktorov; röntgenové filmy, s citlivou vrstvou, neexponované; röntgenové filmy, scitlivený ale neexponovaný; ropné dispergačné činidlá; rozjasňovače [chemické prípravky na zjasňovanie farieb] na priemyselné účely; rozpúšťadlá na fermeže; rozpúšťadlá na gumu; rubídium; sacharín; sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely; sadze na priemyselné účely; salmiak; salmiakový lieh; samárium; samotónovací papier [fotografia]; chemické prípravky na sebaobranu; selén; moridlá na semená; senzibilizátory [fotografia]; senzibilizátory, scitlivovače; zmesi na výrobu siete; silikáty; síra; síran bárnatý; síran chromito-draselný; siran meďnatý, vitriol; kyselina siričitá; sírny kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; kyselina sírová; skandium; chemické látky na leptanie-sklo; prípravky proti zakaľovaniu-sklo; vodné sklo; ochranné prípravky na škridle, s výnimkou farieb a olejov; škrob na priemyselné účely; chemické látky na skvapalňovanie -škrob; chemické prírpavky an skvapalnenie-škrob; chemické prípravky na stekutenie-škrob; škrob [apretúra]; škrop [apretúra]; škrobové lepidlá, s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; chemické prípravky proti -škvrny, fľaky na textilných látkach; umelé sladidlá (chemické prípravky); sladová bielkovina; chemické ochranné prípravky proti - sneť obilná; chemické prípravky proti-sneť; kalcinovaná sóda; sodík; soľ kyseliny štaveľovej; soľ [surovina]; soli alkalických kovov; soli drahých kovov na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soki na priemyselné účely; soli ortuti; soli pre galvanické články; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli železa; soli zlata; soli [chemické prípravky]; soli [hnojivá]; prípravky proti matneniu šošovky; spájkovacie pasty; antidetonátory pre spaľovacie motory; keramické kopozície na spekani [granulky, prášok]; spinely [chemické prípravky]; spódium [kostné uhlie]; spódium [kostné uhlie]; betónové spojivá; spojivá [lejárske]; kyselina steárová; štepárske tmely na stromy; štepárske vosky; štepárske vosky na stromy; štiepateľné chemické prvky; štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; stroncium; stužené plyny na priemyselné účely; bezzeminové rastlinné substráty; suchý ľad (oxid uhličitý); sulfáty; sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; sumach na garbiarske účely; superfosfáty [hnojivá]; svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; svetlotlačové plátno [fotografia]; syntetické živice, v surovom stave; tálium; tanín; lepislá na tapetovanie; lepidlá na tapety; tapioková múka na priemyselné účely; tavidlá na tvrdé spájkovanie; ťažká voda; technécium; konzervačné prípravky na tehly, s výnimkou farieb a olejov; telúr; tenzné činidlá; terbium; tetraboritan disodný, bórax; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textil; zjasňovacie prípravky na textil; tiokarbanilid; titanit; tlačové dosky pre ofsetové tlačenie [s citlivou vrstvou]; tmel na obuv; tmel na pneumatiky; tmel na štepenie stromov; tmelové konzevačné prípravky, s výnimkou farieb a mazadiel; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely na vypĺňanie dutín stromov; vodoodolné chemické prípravky pre tmely, s výnimkou farieb; tmely, ako impregačné látky, s výnimkou farieb; tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; tmel, nauhličovadlo [metalurgia]; toluén; tragant; tragantová guma; trieslové drevo; triesloviny; troska [hnojivo]; túlium; uhličitan horečnatý; uhličitan vápenatý; yhličitany; prípravky zo živočíšneho uhlia; šetriče uhlie; živočíšne uhlie; uhlík; uhlík do filtrov; uhľohydráty; umelé sladidlá [chemické prípravky]; umelé živice, v surovom stave; urán; urýchľovače vulkanizácie; chemické látky na impregnáciu usne; chemické prípravky na oživenie usne; ustaľovače (fotografia); ustáľovacie kúpele (fotografia); valchovacia hlina pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; prípravky na valchovaie pre textilný priemysel; ustáľovacie vaničky [fotografia]; látky na vytvrdenie vápenec; acetát vápno; prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely; vedľajšie produkty spracovania obilnán na priemyselné využitie; ochranné chemické rpírapvky na vinič; vinný alkohol; vínny kameň, s výnimkou kameňa na farmaceutické účely; vinný kameň, s výnimkou vinného kameňa na farmaceutické účely; víno (chemické prípravky na fermentáciu); viskóza; vitriol; chemické prípravky na čistenie voda; destilovaná voda; draselná voda; morská voda na priemyselné účely; ťažká voda; vodík; vodné sklo; kyselina volfrámová; štepársky vosk; vosk [chemické čistiace prípravky]; vtáčí lep; vulkanizačné prípravky; vymieňač iónov [chemické prípravky]; výplne stromových dutín [lesníctvo]; látky na vytvrdzovanie vápencom; vývojky; fotografické vývojky; prípravky proti-vyvretie chladiacej kvapaliny v motoroch; vyzina, s výnimkou vyziny pre domácnosť a kancelárske účely; vzácne zeminy; witerit; xenón; yterbium; ytrium; záhradnícke chemickálie, s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; zásady [chemické látky]; želatína na fotografické účely; želatína na priemyselné účely; zemiaková múčka na priemyselné účely; zemina na pestovanie; rozsievková zemina; kovové-zeminy; vzácne zeminy; žieravé látky na priemyselné účely; akrilové živice, v surovom stave; epoxidové živice [surovina]; živočíšne bielkoviny [surovina]; živočíšne uhlie; chemické prípravky na zlepšenie pôd; zmäkčovadlá; zmäkčovadlá na priemyselné účely; zmesi na výrobu gramofónových platní; zoslabovače (negatívov) n fotografické účely; zváracie pasty; ochranné plyny pre zváranie; zvlhčovacie prípravky na čistenie; zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel.
02 - Alumíniovové farby, anilínové farby, annotto (farbivo), antikorózne mazivá, auramín, azbestové farby, badižón, baktericídne náterové farby, kanadský balzam, roztok na bielenie, bieloba olovnatá, bieloby (ako farbivá a farby), bronzové laky, bronzový prášok, čerň (farbivá a farby), nátery na dechtová plsť (farby), farbiarske drevo, farbivá na drevo, konzervačné oleje na drevo, konzervačné prípravky na drevo, moridlá na drevo, prípravky na konzervovanie drevo, emailové farby, emaily (laky), emulzie (strieborné-) (pigment), farba na kožu, garbiarska farba, tlačiarenska farba, farbiarske drevo, farbivá na drevo, farbivá pre likéry, farbivá pre maslo, farbivá pre nápoje, farbivá pre pivo, potravinárske farbivá, sladové farbivá, farbivá, farbivi červca neopálového, farby na keramiku, farby na obuv, baktericídne farby, emailové farby, ohňovzdorné farby, riedidlá na farby, spojivá na farby, zahusťovače farby, farby, nátery, farebné papiere na farbenie veľkonočných vajec, fermeže, fixatívy na vodovodné farby, fixatívy (laky), fólie (kovové-) pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov, strieborné fólie, garbierske farby, git, glazúry (farby, laky), glejová farba, glejové farby, glejoživice, glieda, oxid olovnatý, gumiguta na maľovanie, hliníkový prášok na farbenie, prípravky proti hrdza, indigo (farbivo), japonská čerň, japonský čierny lak, kalafúna, kanadský balzam, karamel, kulér (potravinové farbivo), karbónová čerň (pigment), karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo), karmínová červeň (farbivo z červca neopálového), keramické farby, kopal, kopírovacie prístroje (tonery) (náplne do tlačiarní a-), koralová fermež, kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov, kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, farba na kožu, moridlá a farbivá na kožu, kreozot na konzervovanie dreva, kurkuma (farbivo), riedidlo na laky, laky, lampová čerň (pigment), lesklice na keramiku, farbivá do likéry, farbivá do maslo, prípravky proti matnenie kovov, mínium, moridlá (farbivá alebo farby), moridlá, náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov (tonery), nátery na strešné krytiny, nátery zabraňujúce nánosom a usadenimám, ochranné nátery na podvozky automobilov, ochranné pásky proti korózií, ochranné prípravky na kovy, oleje na konzervovanie dreva, antikorózne oleje, konzervačné oleje na drevo, olovená oranž, olovnatá bieloba, oxid kobaltitý (farbivo), oxid olovnatý (glieda), oxid titaničitý (pigment), oxid zinočnatý (zinková beloba-pigment), protikorózne pásky, pigmenty, farbivá do piva, keramická platinová farba, platinové lesky na keramiku, platinový lesk na keramiku, ochranné nátery na podvozky automobilov, ochranné nátery podvozky vozidiel, pojivá do farieb, bronzový prášok (farba), hliníkový prášok pre maliarov, umelcov a dekoratérov, protikorózne oleje, ochranné protikorózne prípravky, riedidlá pre farby, riedidlá pre laky, sadze (farbivo), šafran (farbivo), sandarak, šelak, sienna (hlinka), sikatívy na vysúšanie farieb, sklársky tmel, sladové farbivá, skladový karamel (potravinárske farbivo), spojivá na farby, strieborné emulzie (pigmenty), strieborné fólie, strieborné pasty, strieborné prášky, strieborný prášok, striebrenka na keramiku, striebro vo forme pasty, sumách do lakov a politúr, terpentín (riedidlo na farby), tlačiarenské farby (atrament), tlačiarenské pasty (farby), náplne do tlačiarne a kopírovacie prístroje (tonery), tlačiarenska farba na gravírovanie, náterový tmel, sklársky tmel, tonery pre fotokopírky, tuky proti korózii, moridlá na usne, ustaľovacie prípravky na vodové farby, papieriky na farbenie - veľkonočné vajcia, ustaľovacie prípravky na - vodové farby, vodové náterové farby, vosky (prírodné živice), výťažky z farbierskeho dreva, zahusťovače do farieb, základné náterové farby, základný ochranný náter na podvozky automobilov, prírodné živice (surovina), živičné (bitumenové) laky, žlté drevo (ako farbivo), značkovací atrament na zvieratá, značkovacia farba pre zvieratá.
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov, strojčeky na tlačenie adresy, akvarely, akváriá bytové, bytové akváriá, albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atramentová tyčinka, atrament, tuš, baliace materiály na báze škrobu, baliaci papier, biologické vzorky na použitie v mokroskopii (učebné materiály), blahoprajné karty, rozmnožovacie blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky, brožované knihy, brižúry, brožúry, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), poklopy na bytové akvária, časopisy (periodiká), ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, chromolitografy (polygrafia), cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba), cifry (znaky), cigarové pásky, čínsky tuš, dátumové pečiatky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky, jednorázové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, diagramy, dierkovacie karty pre žakarové stroje, dierovačky, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, etikety, s výnimkou textilných, krabice s farby, ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál (papier), filtračný papier, filtre (papierové - na kávu), fólie z regenerovanej celulózy na balenie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu, formuláre, fotografie, zariadenia na fotomontáže, frankovacie stroje, galvanotypy (polygrafia), zemské glóbusy, glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť), grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, papierové gule, guličky do guličkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreby), gumové plátno (papiernictvo), gumy na gumovanie, gumy lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť, hárky papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hroty pier, hroty pier zo zlata, kalamáre, kalamár, nádobka na atrament, kalendáre, litografický kameň, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby, s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety z kartónu, kartón, lepenka, kartotékové lístky, katalógy, kávové filtre, papierové, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, komiksy, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, tekuté korektory (kancelárske potreby), papierové kornuty, kovové úchytky na kartotečné lístky, krabice na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, kreditné karty,neelektrická, kresliaci uhle, krieda na písanie, krieda na značenie, litografická krieda, krivítka, kružidlá na kreslenie, ozdobné kvetináče z papiera, lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, knihárske látky, lepenka, kartón, lepenkové albo papierové krabice, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), kancelárska pomôcka na lepenie lepiaca páska, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, leptaný štočok, lístky, listový papier, litografické dosky, litografie, makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, geografické mapy, materiály na pečenie, vrecká na varenie do mikrovlné rúry, mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie materiály, modelovacie pasty, modelovacie vosky, s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov), nádobka na atrament, kalamár, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, nálepky, lepiace štítky, náprstky na ochranu pred zranením, násadky na perá, násady na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), navlhčovadla (kancelárske pomôcky), noviny, nože na papier (kancelárske pomôcky), obálkovacie stroje pre kancelárie, obálky (papierenský tovar), obaly na doklady, obaly na mliečne výrobky, papierové, papierové obaly na spisy, obaly (papierenský tovar), obežníky, obrazy, obrazy (maľby), zarámované aj nezáramované, papierové obrúsky, papierové obrúsky na odstraňovanie make-upu, obrúsky (papierové prestieranie), papierové obrusy, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre malierov, orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické), otvárače na listy, otvárače na listy (kancelárske pomôcky), ozdobné kvetináče z ppiera, oznámenia (papiernícky tovar), paginovačky, palety pre maliarov, pantografy (rysovacie pomôcky), papier do registračných strojov, papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný), papier pre elektrokardiogramy, papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby), papiernícky tovar, papierová kaša (drvina), papierové gule, papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, papierové pásky, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové spinky, papier, parafínový papier, paragóny, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, pásky do písacích strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, papierové pásky, pečiatky, pečiatky s adresami, pečiatky s adresou, perá na tabule, nie elektrické, perá (kancelárske potreby), peračníky, peračníky, puzdra na perá, pergamenový papier, periodiká, pijaky, pijavý papier, hroty na písacie perá zo zlata, písacie potreby, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), písmená, plagáty, planogramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, plátna na knihárske účely, plniace perá, počítacie tabuľky, papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačové programy, papierové podbradníky, podložky na písanie, podložky na pivové poháre, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), písacie podložky, podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincií, podušky na pečiatkovanie, pečiatkovacie podušky, pohľadnice, poklopy na bytové akvária, polygrafické písmo, pomôcky na vymazávanie , poriadače (kancelárske obaly), poriadače, šanóny (na voľné listy), portréty, poštové hracie pohľadnice, poštové známky, písacie potreby, písacie potreby (súpravy na písanie), poznámkové zošity, rysovacie pravítka, pravítka (uholníky, príložníky), pretlače, priesvitky (papiernícky tovar), priesvitný papier (pouzovací), papierové prikrývky na stôl, príložníky, rasovacie príložníky, pripináčiky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na pasy, puzdra na pečiatky, puzdra na perá, peračníky, puzdrá na písacie potreby, puzdra na šablóny a formy, puzdrá na šekové knižky, papier do rádiogramu, zariadenia na rámovanie fotografií, razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska pomôcka), reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier, ročenky, rozmnožovacie zariadenia a stroje, ružence, rydlá (rycie ihly), rysovacie dosky, rysovacie perá, rysovacie pomôcky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké dosky, rytiny, šablóny, gumovacie šablóny, plné šablóny, patróny, sádzacie rámy, sádzacie rámy (polygrafia), sádzadlá (polygrafia), sadzobnice (polygrafia), samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, školská tabuľa, školské potreby (papier, písacie potreby), škrabky na kancelárske účely, skrinky na kancelárske potreby, škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely, spevníky, spinky na papier, kancelárske spinky, papierové spinky, spisové obaly (poriadače), perové spony, steatit (krajčírska krieda), štetce, adresné štítky do adresovacích strojov, štítky (papierové nálepky), štočky s adresami, štočky s adresou, stojany na fotografie, stojany na pečiatky, stojany na perá a ceruzky, maliarske stojany, stolové prestieranie z papiera, strieborný papier, kníhviazačské stroje a prístroje (kancelárske), stroje na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) (elektrické aj neelektrické), svietivý papier, tabule na zapichovanie oznamov, perá na tabule, nie elektrické, aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, bytové teráriá, tlač (rytiny), tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiace pásy, s výnimkou textilných, neelektrická tlačiareň kreditných kariet, tlačiarenský lis, prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka), tlačivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znakytlačové znaky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby z kartónu, tuhy di ceruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový, kopírovací papier, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné fólie, naťahovacie na paletizáciu, útržkové bloky, valce do písacích strojov, maliarske valčeky, väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, viskózové fólie na obalovanie, viváriá, vodové farby, mištičky na vodové farby, pečatný vosk, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká do mikrovlných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové vreckovky, výšivkové vzory, vyučovacie pomôcky, s výnimkou prístrojov a zariadení, vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť, vzory na kopírovanie, vzory na šitie, vzory na výrobu odevov, záložky do kníh, záložky, stužky do kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, zinkografické štočky, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), zotierače tabuľ (špongie), zoznamy.
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňové priznania, dražby, odhady lesného drevo, hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotely, informácie v počítačových súboroch, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom - kancelárske stroje a zariadenia, klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení - komerčné a priemyselné podnikov, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď, lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava - mzdy a výplatné listiny, nábor zamestnancov, analýzy - nákupné ceny, veľkoobchodné ceny, pomoc pri riadení - obchodná činnosť, poradenstvo v - obchodná činnosť, obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo odhady lesného dreva (nezoťatého), oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady alebo oceňovanie dreva v lese (nezoťatého), odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, píanie na stroji, určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, zbieranie údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie údajov v počítačovej databázy, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, prenájom predajné automaty, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatné pre tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné učely a podporu predaja, služby týkajúce sa premiestňovanie prevádzok a podnikov, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, reklama, on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, reklamné materiály zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie-), reklamné oznamy, prenájom reklamné plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamné texty, reprografia dokumentov, revízia účtov, riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľské riadenie, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, sekretárske služby, spracovanie textov, stenografia, televízna reklama, televízne reklamy, testovanie psychologické za účelom výberu, spracovanie texty, účtovníctvo, určovanie nákladných vozňov počítačom, určovanie polohy nákladných vozňov pomocou počítača, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, výber osôb pomocou psychologických testov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vylepovanie plagátov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahou medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AROL, s. r. o.; , 974 05 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 574-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2004 3 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 574-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.02.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2004 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2004 Typ Platba
Žiadosť o zastavenie konania 07.04.2004 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 15.04.2004 Typ Odoslané
POZ 574-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku