Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5738-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232481 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5738-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácia; hospodárske a ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; poradenstvo pri vedení podnikov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; účtovníctvo; reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, tlačoviny, prospekty, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
36 - Finančné analýzy; daňové odhady (služby); finančné informácie; informácie o poistení; finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); organizovanie zbierok; prenájom, správa a sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správcovstvo.
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; prekladateľská činnosť.
45 - Poskytovanie právnych služieb a služieb advokátov; právny výskum; mediačné služby; arbitráž (služby); spravovanie autorských práv; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; licencie na počítačové programy (právne služby); licencie práv duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.04, 26.11.12, 26.02.05, 26.02.07, 27.05.11, 27.05.12, 27.05.14, 29.01.04, 27.03.02, 27.99.04, 27.99.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  B business, a.s.; Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.04.2015 04/2015 QB3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.02.2021 04/2021 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33204905 1 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. nevýlučná 25.02.2015 platná
 
POZ 5738-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5738-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.11.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.11.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.01.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.01.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 08.10.2014 Typ Doručené
7a Licenčná zmluva 08.10.2014 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 01.12.2014 Typ Doručené
8a Licenčná zmluva 01.12.2014 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 27.01.2015 Typ Odoslané
10 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.02.2015 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 16.03.2015 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 23.12.2020 Typ Doručené
12a Osvedčovacia doložka 23.12.2020 Typ Doručené
12b Doklad o prevode 23.12.2020 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 12.01.2021 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2021 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.01.2021 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 01.02.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2021 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.03.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.09.2021 Typ Doručené
19a Osvedčovacia doložka 08.09.2021 Typ Doručené
19b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.09.2021 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 22.09.2021 Typ Doručené
21a Oznámenie k poplatkom 22.09.2021 Typ Doručené
22 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 24.09.2021 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5738-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.02.2021 B business, a.s. Birošová Danica, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku