Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5734-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  236390 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5734-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; pomocné prípravky so stimulačnými a protistresovými účinkami na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na zlepšenie pôd; ekologické pomocné prípravky na reguláciu rastu rastlín.
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triede 1.
42 - Služby v oblasti chémie; chemický výskum; chemické analýzy; biologický výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov) v oblasti poľnohospodárstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.01, 01.03.15, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gallová Lenka; Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5734-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2012 166,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.12.2012 20,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.04.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5734-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.10.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.10.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.11.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 27.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2012 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.12.2012 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 20.12.2012 Typ Odoslané
Námietka proti zápisu - FAX 02.04.2013 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 09.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 17.04.2013 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.04.2013 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.04.2013 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 07.05.2013 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí námietok 02.10.2013 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 14.11.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5734-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.11.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku