Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 573-96
(111)  Číslo ochrannej známky  183896 
(151)  Dátum zápisu  21.01.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.02.2016 
(210)  Číslo prihlášky  573-96 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.02.1996 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.04.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje a nástroje s motorickým pohonom na tlač a nalepovanie viniet, nálepiek a pások na/alebo okolo predmetov a náhradné diely tohto tovaru.
20 - Plastické nálepky na pripevňovanie príveskov na tovar, plastické nálepky vo forme káblových pások, jednodielne plastické pásky na ochranu objektov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DENNISON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Avery Dennison Corporation; 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.1998 10/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.04.1999 4/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.07.2006 7/2006 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2016 7/2016 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 7/2016 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 573-96
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.12.2005 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.04.2006 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.02.2016 133,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.02.2016 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2016 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 573-96
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
Prihláška OZ 28.02.1996 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.06.1998 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.06.1998 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.02.1999 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2005 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.12.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 29.03.2006 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.04.2006 Typ Platba
Plná moc 02.05.2006 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.10.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.12.2013 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.02.2014 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.02.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.02.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.02.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.02.2016 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.02.2016 Typ Platba
Plná moc 26.02.2016 Typ Doručené
Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 26.02.2016 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2016 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.02.2016 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.05.2016 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 30.05.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 573-96
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.05.2006 Štros David, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2014 César Alexandr, JUDr. Štros David, JUDr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.06.2016 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.06.2016 Čermák Jiří, JUDr. César Alexandr, JUDr.
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku