Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 573-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  573-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Audiovizuálne prijímače; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); exponované filmy; exponované kinematografické filmy; exponované röntgenové filmy; audiovizuálne kompaktné disky; optické nosiče údajov; optické disky; videokamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; videokazety; kazety na videohry; video displeje; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; DVD prehrávače; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; prenosné multimediálne súbory; zvukové rozhrania; nahraté alebo sťahovateľné súbory údajov.
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; knihy; grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; obežníky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); konkurenčné spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov s médiami.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov).
41 - Zábava; prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie audioprístrojov; písanie scenárov na reklamné účely; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; karaoke služby; hudobné a skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; písanie textov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); kultúrne, vzdelávanie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; distribúcia filmov; tvorba videozáznamov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných); organizácia súťaží v elektronických športoch; réžia predstavení; fotografovanie pomocou dronu; tvorba videonahrávok pomocou dronov; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie a vedenie športových podujatí; titulkovanie; tvorba digitálnych nahrávok (podcastov); prenájom filmových rekvizít. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.17, 26.04.24, 24.17.05, 24.17.02, 27.07.24, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rozhlas a televízia Slovenska; Mlynská dolina, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 573-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 573-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.07.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 14.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 14.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 26.09.2022 Typ Odoslané
POZ 573-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku