Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 573-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  573-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; aperitívy*; destilované nápoje; digestíva (likéry a liehoviny); víno; džin; likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno); whisky; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); obilninové destilované alkoholické nápoje.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; zdobenie jedál; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov.
44 - Vinohradníctvo a vinárstvo; poradenstvo v oblasti vinohradníctva a vinárstva; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  One More 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  One More, s. r. o.; Priehradná 11, 821 07 Bratislava 214; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BBH advokátska kancelária, s.r.o.; Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 573-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 573-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.02.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 26.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2021 Typ Interné listy
POZ 573-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku