Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5728-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232335 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5728-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 36, 38, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Softvérové produkty pre pokladničné systémy; automaty na predaj tovaru; automaty na vydávanie lístkov; hracie automaty fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzané do činnosti vhodením mince; registračné pokladne; zariadenia na spracovanie dát.
36 - Finančné zúčtovacie služby; spracovanie a verifikácia elektronických finančných transakcií.
38 - Autentizácia klienta k vzdialenému úložisku dát ako telekomunikačná služba; služba distribúcie elektronických daňových dokladov pomocou telekomunikačných prostriedkov; služby prenosu dát.
39 - Skladovanie daňových dokladov elektronicky uložených.
42 - Vývoj softvérových produktov pre elektronické daňové doklady; vývoj softvéru pre účtovné agendy a evidenčné systémy; elektronické ukladanie dát; elektronické ukladanie daňových dokladov; kryptografická ochrana dát; služby priraďovania elektronického podpisu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03, 26.04.09, 26.04.06, 27.05.12, 27.05.15, 24.07.01, 25.07.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MONET +, a. s.; Za Dvorem 505, 763 14 Zlín, Štípa; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FG3M
 
POZ 5728-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5728-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.11.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 03.11.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 03.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.11.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.01.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 02.01.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.03.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2021 Typ Doručené
8 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 12.10.2021 Typ Platba
POZ 5728-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku