Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5726-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235444 
(151)  Dátum zápisu  27.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5726-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Oblečenie; obuv; galoše; vysoká obuv; plážová obuv; sandále; športová obuv; topánky; gumové čižmy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.01.20, 27.05.12, 27.99.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEI SHOES, s. r. o.; Nobelova 9, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1178157 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  31. 07. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FH3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.12.2013 12/2013 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 5726-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.11.2012 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.11.2012 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2013 27,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.09.2013 100,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5726-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.10.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.10.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 31.10.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 31.10.2012 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.11.2012 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 28.11.2012 Typ Interné listy
Žiadosť inde neuvedená 27.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 07.03.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 08.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 08.03.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 11.03.2013 Typ Interné listy
List z OMPI 21.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2013 Typ Platba
List z OMPI 23.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 27.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.08.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.08.2013 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.09.2013 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 12.09.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 13.09.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 13.09.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 18.10.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5726-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.08.2013 MEI SHOES, s. r. o. MIXER, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.08.2013 advocatius s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2022 MEI SHOES, s. r. o. MEI SHOES, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.11.2022 Ing. Róbert Porubčan EDING
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku