Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5710-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  238046 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5710-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva; vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti zdravotníctva.
42 - Vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; laboratórne služby; laboratórne analýzy.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny rozbor na lekárske účely; laboratórny rozbor na veterinárne účely; lekárska diagnostika s využitím laboratórnych vzoriek; zdravotné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ALPHA MEDICAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilabs Slovensko, s. r. o.; Záborského 2, 036 01 Martin; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1205620 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  17. 04. 2014 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2014 06/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.08.2014 08/2014 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2014 11/2014 FG3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2015 07/2015 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 5710-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5710-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.12.2013 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2013 Typ Platba
3 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.12.2013 Typ Platba
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 17.12.2013 Typ Doručené
5 Plná moc 18.12.2013 Typ Doručené
6 Plná moc 18.12.2013 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 22.01.2014 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.01.2014 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 30.01.2014 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.01.2014 Typ Doručené
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.04.2014 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 17.04.2014 Typ Odoslané
12 List z OMPI 22.04.2014 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2014 Typ Interné listy
14 Notifikácia z OMPI 12.06.2014 Typ Doručené
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2014 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 Typ Doručené
16a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.02.2015 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2015 Typ Platba
18 vyžiadanie poplatku 28.04.2015 Typ Odoslané
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2015 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.06.2015 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.04.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
21b Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
21d Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
21e Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 5710-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.05.2015 Alpha medical, s. r. o. Alpha medical, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.04.2021 Unilabs Slovensko, s. r. o. Alpha medical, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku