Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5707-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223731 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.06.2018 
(210)  Číslo prihlášky  5707-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.06.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Videotelefóny; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; reklama; obchodný prieskum; reklamné agentúry; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod.
38 - Posielanie správ; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; zverejňovanie textov okrem reklamných; výroba (tvorba) videofilmov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie (online) počítačových hier (z počítačových sietí); hudobné skladateľské služby; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačových programov; grafické dizajnérstvo; licencie práv duševného vlastníctva; obnovovanie počítačových databáz; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov.
45 - Zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoznam, s.r.o.; Svätoplukova II. 18892/2 A, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  04.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2008 10/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.2009 3/2009 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.05.2018 5/2018 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.08.2020 8/2020 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2020 10/2020 PD3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 25.05.2022 10/2022 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 10.08.2022 15/2022 PE3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.05.2022 platná
 
POZ 5707-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2008 6 500,00 SKK
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 18.01.2018 184,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2020 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.08.2020 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 05.05.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.05.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5707-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.06.2008 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 04.06.2008 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.06.2008 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.06.2008 Typ Platba
výsledok rešerše 04.08.2008 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2008 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.11.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 21.12.2017 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 22.01.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 01.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania 01.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 19.03.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 17.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Výpis z obchodného registra 17.06.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 23.06.2020 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 30.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 30.07.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.08.2020 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 20.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.08.2020 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 26.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 28.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 28.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 11.05.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 13.05.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.07.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.07.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5707-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.07.2020 Zoznam, s.r.o. Zoznam mobile, s.r.o.
Vrábel Peter, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Zoznam, s.r.o. Zoznam, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku