Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 57052
(111)  Číslo ochrannej známky  168022 
(151)  Dátum zápisu  19.11.1990 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.03.2020 
(210)  Číslo prihlášky  57052 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.03.1990 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Osobné mikropočítače na obchodnú administráciu, na domáce účely a na vzdelávacie účely v školstve, zásobníky zahrnujúce ovládací pult osobných mikropočítačov, diskety, pásky a iné zariadenia obsahujúce programy na programovanie na týchto mikropočítačoch; hracie zábavné automaty vrátane mechanických a elektronických hracích strojov uvádzaných do činnosti vhodením mince. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEGA CORPORATION; Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.05.2010 05/2010 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 07.05.2010 05/2010 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2016 05/2016 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2019 03/2019 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2019 07/2019 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.10.2021 20/2021 TC3M
 
POZ 57052
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 24.01.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 57052
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 18.01.2000 Typ Doručené
3 Plná moc 18.02.2000 Typ Doručené
4 pokyn na obnovu OZ 21.03.2000 Typ Interné listy
5 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2000 Typ Odoslané
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2010 Typ Platba
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2010 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2010 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 21.01.2010 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.01.2010 Typ Doručené
9a Plná moc 21.01.2010 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.12.2015 Typ Doručené
11a Plná moc 03.12.2015 Typ Doručené
11b Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 03.12.2015 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2015 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.11.2018 Typ Doručené
15 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 12.12.2018 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 20.12.2018 Typ Doručené
16a Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 20.12.2018 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.04.2019 Typ Doručené
18a Plná moc 16.04.2019 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2019 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.09.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 57052
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.03.2010 KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA CORPORATION Kabushiki Kaisa Sega Enterprises (Sega Enterprises, Ltd.)
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.03.2016 SEGA Games Co., Ltd. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA CORPORATION
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.02.2019 SEGA Games Co., Ltd. SEGA Games Co., Ltd.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2021 SEGA CORPORATION SEGA Games Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku