Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 57-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  57-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; sprostredkovateľne práce; poradenstvo v oblasti sprostredkovania práce; konzultačné a poradenské služby súvisiace s umiestňovaním zamestnancov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzdelávanie; jazykové kurzy; školenia; organizovanie a vedenie seminárov; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; testovanie a skúšanie v oblasti jazykovej úrovne; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia a zábavná činnosť); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie výletov pre zábavu (okrem dopravy); organizovanie zábavných alebo vzdelávacích kvízov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  UNIVERSA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gréner Ján, Mgr.; Pod Turíčkou 3480/24, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 57-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 57-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.01.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.01.2021 Typ Platba
4 Žiadosť o opravu 18.01.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 18.01.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 18.01.2021 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 01.02.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 23.02.2021 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2021 Typ Interné listy
POZ 57-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku