Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5694-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234543 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5694-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby, najmä pokiaľ ide o spotrebný tovar pre domácnosť a kuchyňu, pomôcky pre domácnosť a kuchyňu, všetky druhy mrazených a nemrazených potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, čerstvé ovocie, zeleninu, predvarené jedlá, potravinové doplnky, destiláty, chlieb, pečivo, čokolády, dojčenskú stravu, hygienické prípravky na osobnú hygienu, iné než toaletné potreby, kozmetické a toaletné potreby, tabak, nosiče obrazu, zvuku a dát, disky DVD, CD, predplatené karty (telefónne), knihy, časopisy, fotografie, tlačoviny, papierenský tovar, kancelárske potreby, čistiace prípravky, žiletky, potreby na varenie, textílie, priadze, nite, oblečenie, obuv, pokrývky hlavy, gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly, hry a hračky, potreby na gymnastiku a šport, ozdoby na vianočné stromčeky, mäso, ryby, hydinu a zverinu, mäsové výťažky, konzervované, mrazené, sušené a zavárané ovocie a zeleninu, želé, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, kávu, čaj, kakao, cukor, ryžu, tapioku, ságo, náhradky kávy, múku a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny, med, melasu, droždie, prášok do pečiva, soľ, horčicu, ocot, omáčky (chuťové prísady), korenie, ľad, čerstvé ovocie a zeleninu, semená, prírodné rastliny a kvetiny, krmivo pre zvieratá, sirupy a ostatné prípravky na prípravu nápojov, ovocné nápoje.
39 - Dopravné služby; skladovacie služby, najmä; skladovanie a balenie spotrebného tovaru pre domácnosť a kuchyňu, pomôcok pre domácnosť a kuchyňu, všetkých druhov mrazených a nemrazených potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, čerstvého ovocia, zeleniny, predvarených jedál, potravinových doplnkov, destilátov, chleba, pečiva, čokolád, dojčenskej stravy, hygienických prípravkov na osobnú hygienu, iných než toaletné potreby, kozmetických a toaletných potrieb, tabaku, nosičov obrazu, zvuku a dát, diskov DVD, CD, predplatených kariet (telefónnych), kníh, časopisov, fotografií, tlačovín, papiernického tovaru, kancelárskych potrieb, čistiacich prípravkov, žiletiek, potrieb na varenie, textílií, priadzí, nití, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy, gombíkov, háčikov a očiek, špendlíkov a ihiel, hier a hračiek, potrieb pre gymnastiku a šport, ozdôb na vianočné stromčeky, mäsa, rýb, hydiny a zveriny, mäsových výťažkov, konzervovaného, mrazeného, sušeného a zavareného ovocia a zeleniny, želé, džemov, kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, jedlých olejov a tukov, kávy, čaju, kakaa, cukru, ryže, tapioky, sága, náhradiek kávy, múky a prípravkov vyrobených z obilnín, chleba, pečiva a cukroviniek, zmrzlín, medu, melasy, droždia, práškov do pečiva, soli, horčice, octu, omáčok (chuťových prísad), korenia, ľadu, čerstvého ovocia a zeleniny, semien, prírodných rastlín a kvetín, krmiva pre zvieratá, sirupov a ostatných prípravkov na prípravu nápojov, ovocných nápojov; vydávanie a uvoľňovanie tovarov zakúpených online, najmä; tovaru pre domácnosť a kuchyňu, pomôcok pre domácnosť a kuchyňu, všetkých druhov mrazených a nemrazených potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, čerstvého ovocia, zeleniny, predvarených jedál, potravinových doplnkov, destilátov, chleba, pečiva, čokolád, dojčenskej stravy, hygienických prípravkov na osobnú hygienu, iných než toaletné potreby, kozmetických a toaletných potrieb, tabaku, nosičov obrazu, zvuku a dát, diskov DVD, CD, predplatených kariet (telefónnych), kníh, časopisov, fotografií, tlačovín, papiernického tovaru, kancelárskych potrieb, čistiacich prípravkov, žiletiek, potrieb na varenie, textílií, priadzí, nití, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy, gombíkov, háčikov a očiek, špendlíkov a ihiel, hier a hračiek, potrieb na gymnastiku a šport, ozdôb na vianočné stromčeky, mäsa, rýb, hydiny a zveriny, mäsových výťažkov, konzervovaného, mrazeného, sušeného a zavareného ovocia a zeleniny, želé, džemov, kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, jedlých olejov a tukov, kávy, čaju, kakaa, cukru, ryže, tapioky, sága, náhradiek kávy, múky a prípravkov vyrobených z obilnín, chleba, pečiva a cukroviniek, zmrzlín, medu, melasy, droždia, práškov do pečiva, soli, horčice, octu, omáčok (chuťových prísad), korenia, ľadu, čerstvého ovocia a zeleniny, semien, prírodných rastlín a kvetín, krmiva pre zvieratá, sirupov a ostatných prípravkov na prípravu nápojov, ovocných nápojov.
43 - Zabezpečovanie stravovania a nápojov; služby dočasného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Albert Pick Up Point 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ahold Delhaize Licensing Sàrl; Rue Jean François Bartholoni 4-6, 1204 Ženeva; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5694-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2012 166,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.06.2013 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5694-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2012 Typ Platba
Plná moc 05.11.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 26.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.06.2013 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odpoveď na správu úradu 10.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 25.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5694-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2013 Bušová Eva, JUDr., advokátka Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Ahold Delhaize Licensing Sàrl Ahold Licensing Sarl
3 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2022 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku