Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5694-2012
(111)  Trademark Number  234543 
(151)  Registration Date  09.04.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.10.2022 
(210)  Application Number  5694-2012 
(220)  Application Date  11.10.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.01.2013 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 39, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby, najmä pokiaľ ide o spotrebný tovar pre domácnosť a kuchyňu, pomôcky pre domácnosť a kuchyňu, všetky druhy mrazených a nemrazených potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, čerstvé ovocie, zeleninu, predvarené jedlá, potravinové doplnky, destiláty, chlieb, pečivo, čokolády, dojčenskú stravu, hygienické prípravky na osobnú hygienu, iné než toaletné potreby, kozmetické a toaletné potreby, tabak, nosiče obrazu, zvuku a dát, disky DVD, CD, predplatené karty (telefónne), knihy, časopisy, fotografie, tlačoviny, papierenský tovar, kancelárske potreby, čistiace prípravky, žiletky, potreby na varenie, textílie, priadze, nite, oblečenie, obuv, pokrývky hlavy, gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly, hry a hračky, potreby na gymnastiku a šport, ozdoby na vianočné stromčeky, mäso, ryby, hydinu a zverinu, mäsové výťažky, konzervované, mrazené, sušené a zavárané ovocie a zeleninu, želé, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, kávu, čaj, kakao, cukor, ryžu, tapioku, ságo, náhradky kávy, múku a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny, med, melasu, droždie, prášok do pečiva, soľ, horčicu, ocot, omáčky (chuťové prísady), korenie, ľad, čerstvé ovocie a zeleninu, semená, prírodné rastliny a kvetiny, krmivo pre zvieratá, sirupy a ostatné prípravky na prípravu nápojov, ovocné nápoje.
39 - Dopravné služby; skladovacie služby, najmä; skladovanie a balenie spotrebného tovaru pre domácnosť a kuchyňu, pomôcok pre domácnosť a kuchyňu, všetkých druhov mrazených a nemrazených potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, čerstvého ovocia, zeleniny, predvarených jedál, potravinových doplnkov, destilátov, chleba, pečiva, čokolád, dojčenskej stravy, hygienických prípravkov na osobnú hygienu, iných než toaletné potreby, kozmetických a toaletných potrieb, tabaku, nosičov obrazu, zvuku a dát, diskov DVD, CD, predplatených kariet (telefónnych), kníh, časopisov, fotografií, tlačovín, papiernického tovaru, kancelárskych potrieb, čistiacich prípravkov, žiletiek, potrieb na varenie, textílií, priadzí, nití, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy, gombíkov, háčikov a očiek, špendlíkov a ihiel, hier a hračiek, potrieb pre gymnastiku a šport, ozdôb na vianočné stromčeky, mäsa, rýb, hydiny a zveriny, mäsových výťažkov, konzervovaného, mrazeného, sušeného a zavareného ovocia a zeleniny, želé, džemov, kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, jedlých olejov a tukov, kávy, čaju, kakaa, cukru, ryže, tapioky, sága, náhradiek kávy, múky a prípravkov vyrobených z obilnín, chleba, pečiva a cukroviniek, zmrzlín, medu, melasy, droždia, práškov do pečiva, soli, horčice, octu, omáčok (chuťových prísad), korenia, ľadu, čerstvého ovocia a zeleniny, semien, prírodných rastlín a kvetín, krmiva pre zvieratá, sirupov a ostatných prípravkov na prípravu nápojov, ovocných nápojov; vydávanie a uvoľňovanie tovarov zakúpených online, najmä; tovaru pre domácnosť a kuchyňu, pomôcok pre domácnosť a kuchyňu, všetkých druhov mrazených a nemrazených potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, čerstvého ovocia, zeleniny, predvarených jedál, potravinových doplnkov, destilátov, chleba, pečiva, čokolád, dojčenskej stravy, hygienických prípravkov na osobnú hygienu, iných než toaletné potreby, kozmetických a toaletných potrieb, tabaku, nosičov obrazu, zvuku a dát, diskov DVD, CD, predplatených kariet (telefónnych), kníh, časopisov, fotografií, tlačovín, papiernického tovaru, kancelárskych potrieb, čistiacich prípravkov, žiletiek, potrieb na varenie, textílií, priadzí, nití, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy, gombíkov, háčikov a očiek, špendlíkov a ihiel, hier a hračiek, potrieb na gymnastiku a šport, ozdôb na vianočné stromčeky, mäsa, rýb, hydiny a zveriny, mäsových výťažkov, konzervovaného, mrazeného, sušeného a zavareného ovocia a zeleniny, želé, džemov, kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, jedlých olejov a tukov, kávy, čaju, kakaa, cukru, ryže, tapioky, sága, náhradiek kávy, múky a prípravkov vyrobených z obilnín, chleba, pečiva a cukroviniek, zmrzlín, medu, melasy, droždia, práškov do pečiva, soli, horčice, octu, omáčok (chuťových prísad), korenia, ľadu, čerstvého ovocia a zeleniny, semien, prírodných rastlín a kvetín, krmiva pre zvieratá, sirupov a ostatných prípravkov na prípravu nápojov, ovocných nápojov.
43 - Zabezpečovanie stravovania a nápojov; služby dočasného ubytovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Albert Pick Up Point 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ahold Delhaize Licensing Sàrl; Rue Jean François Bartholoni 4-6, 1204 Ženeva; CH 
(740)  Attorney(s)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5694-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2012 166,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.06.2013 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5694-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2012 Type Payment
Plná moc 05.11.2012 Type Delivered
výsledok rešerše 26.11.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.06.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.06.2013 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.07.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Type Delivered
Plná moc 10.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Type Delivered
Plná moc 10.10.2022 Type Delivered
Plná moc 10.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Odpoveď na správu úradu 10.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 10.10.2022 Type Delivered
Plná moc 10.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 25.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 26.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 26.10.2022 Type Delivered
Plná moc 26.10.2022 Type Delivered
Plná moc 26.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
POZ 5694-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2013 Bušová Eva, JUDr., advokátka Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Ahold Delhaize Licensing Sàrl Ahold Licensing Sarl
3 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2022 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku