Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5692-2007
(111)  Trademark Number  221040 
(151)  Registration Date  12.03.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.06.2017 
(210)  Application Number  5692-2007 
(220)  Application Date  22.06.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.12.2007 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.05.20, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  bledo zelená, tyrkysová, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  22.06.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.12.2007 12/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2008 05/2008 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.12.2017 12/2017 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.12.2017 12/2017 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 21.09.2021 platná
 
POZ 5692-2007
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5692-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.06.2007 Type Delivered
1a Plná moc 22.06.2007 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 22.06.2007 Type Delivered
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.06.2007 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 22.06.2007 Type Delivered
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 13.07.2007 Type Sent document
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 13.07.2000 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.08.2007 Type Payment
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Zb.) 10.09.2007 Type Sent document
7 výsledok rešerše 21.09.2007 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie POZ 21.09.2007 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.04.2008 Type Sent document
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.06.2017 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 28.06.2017 Type Sent document
12 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 20.07.2017 Type Payment
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2017 Type Payment
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2017 Type Payment
15 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 09.08.2017 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.09.2017 Type Delivered
16a Plná moc 11.09.2017 Type Delivered
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 11.09.2017 Type Delivered
18 Odpoveď na správu úradu 13.09.2017 Type Delivered
18a Plná moc 13.09.2017 Type Delivered
18b Odpoveď na správu úradu 13.09.2017 Type Delivered
19 dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2017 Type Sent document
20 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Type Delivered
20a Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
20b Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
20c Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
20d Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
20e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Type Delivered
21 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Type Delivered
21a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Type Delivered
21b Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
21c Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
21d Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
21e Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
21f Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Type Sent document
24 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Type Delivered
25 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Type Sent document
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Type Payment
27 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Type Sent document
28 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
28a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
28b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
28c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
28d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
29 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Type Delivered
29a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Type Delivered
29b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Type Delivered
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
31 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
32 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
33 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
33a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
33b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
33c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
33d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
33e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
33f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
33g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 5692-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.10.2017 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.10.2017 Porubčan Róbert, Ing. Laurinec Branislav, Mgr.
3 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku