Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 569-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233889 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  569-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenia, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, perá a ceruzky, písacie potreby, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinami, hudobnými nástrojmi, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, kancelárskymi potrebami a nahratými a nenahratými nosičmi zvuku, obrazu a dát, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinami, hudobnými nástrojmi, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, kancelárskymi potrebami a nahratými a nenahratými nosičmi zvuku, obrazu a dát na internete, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 38, 39, 41 a 42.
36 - Finančné analýzy, bankovníctvo, burzové maklérstvo, klíring (zúčtovávame vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, spravovanie financií, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti) finančné poradenstvo, finančné služby, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, finančný lízing, oceňovanie a odhady nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), oceňovanie a odhady (daňové), platenie splátok, zdravotné poistenie, uzatváranie poistiek, poistky životné, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky (finančné), sporiteľne, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií) a poskytovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám dát.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné služby, dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov, organizovanie ciest, turistické prehliadky, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami, poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie a preprava turistov, balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií, činnosť umeleckej a športovej agentúry, informácie o možnostiach zábavy, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely, činnosť umeleckej a športovej agentúry, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, usporadúvanie koncertov, organizovanie súťaží krásy, požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry, usporadúvanie predstavení divadelných, filmových, koncertných a iných, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, organizovanie živých vystúpení, živé predstavenia.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa návrhu a vývoja počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, zhotovovanie kópií počítačových programov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, poradenské a konzultačné služby v oblasti návrhu a vývoja hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23, 10.03.11, 24.17.09, 27.05.12, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.02, 04.05.03, 26.01.24, 26.03.23, 26.07.03, 28.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, oranžová, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Béreš Atila; Robotnícka 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan; Švermova 1820/21, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2020 10/2020 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 569-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2012 231,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 569-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.04.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.04.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.04.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 01.06.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.06.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.08.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.08.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.07.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.09.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 569-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2020 Béreš Atila Béreš Atila
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku