Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5687-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232157 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5687-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Tesniace materiály; tesniace obloženia; tesnenia; tesniace krúžky; tesnenia potrubia; tesniace tmely; vlákna a šnúry na tesniace účely; tesniace tkaniny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.01, 26.02.05, 26.11.12, 01.07.06, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROCONS GROUP, s.r.o.; Novomeského 499/17, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2015 03/2015 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
 
POZ 5687-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5687-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 24.10.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 24.10.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 02.11.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.11.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2011 Typ Interné listy
6 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 29.12.2011 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 30.12.2011 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2014 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 11.06.2014 Typ Doručené
9b Plná moc 11.06.2014 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2014 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2014 Typ Doručené
11a Plná moc 07.08.2014 Typ Doručené
12 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.08.2014 Typ Platba
13 Doplnenie materiálov 18.09.2014 Typ Doručené
13a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.09.2014 Typ Doručené
13b Rozhodnutie súdu 18.09.2014 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 16.10.2014 Typ Odoslané
15 Urgencia 19.12.2014 Typ Doručené
15a Doklad 19.12.2014 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 21.01.2015 Typ Odoslané
17 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 26.05.2015 Typ Odoslané
19 vnútrospisový list 03.06.2015 Typ Interné listy
20 Žiadosť o zápis prevodu 12.12.2018 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 12.12.2018 Typ Doručené
20b Plná moc 12.12.2018 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 16.01.2019 Typ Odoslané
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2019 Typ Platba
23 všeobecný referátnik 07.02.2019 Typ Odoslané
24 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2019 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 5687-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.01.2015 PharmaSynergix, s.r.o. FELKON, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.01.2015 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.01.2015 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
4 Prevod majiteľa 06.02.2019 PROCONS GROUP, s.r.o. PharmaSynergix, s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 06.02.2019 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku