Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5687-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216823 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.06.2016 
(210)  Číslo prihlášky  5687-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
05 - Výrobky veterinárne a farmaceutické, výrobky hygienické v rámci tejto triedy (napr. zdravotné nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, vata, tampóny), výrobky dietetické pre deti a chorých na liečivé účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FLAVOMIGRAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 04/2007 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 01.03.2007 03/2007 XC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2008 11/2008 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.12.2016 12/2016 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 5687-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5687-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.06.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.06.2006 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 04.07.2006 Typ Odoslané
4 Plná moc 30.06.2006 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 12.07.2006 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 11.09.2006 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2006 Typ Interné listy
8 Žiadosť o opravu 30.01.2007 Typ Doručené
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.02.2007 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Typ Doručené
10a Plná moc 22.08.2008 Typ Doručené
10b Doklad o prevode 22.08.2008 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.05.2016 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.06.2016 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.08.2016 Typ Platba
16 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 11.08.2016 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 17.10.2016 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prevodu 11.02.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 11.02.2021 Typ Doručené
19b Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
21 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
21a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5687-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2008 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 13.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku