Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5686-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  237012 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5686-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Tesniace materiály; tesniace obloženia; tesnenia; tesniace krúžky; tesnenia potrubia; tesniace tmely; vlákna a šnúry na tesniace účely; tesniace tkaniny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DuraSeal 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROCONS GROUP, s.r.o.; Novomeského 499/17, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2014 01/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2014 06/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2015 03/2015 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
 
POZ 5686-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5686-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 24.10.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 02.11.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.11.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.12.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.12.2011 Typ Doručené
7 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 29.12.2011 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 30.12.2011 Typ Odoslané
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 13.02.2012 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 16.04.2012 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 19.04.2012 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 15.05.2013 Typ Odoslané
13 Podanie rozkladu 20.06.2013 Typ Doručené
14 Odôvodnenie rozkladu 18.07.2013 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 23.07.2013 Typ Odoslané
16 predkladacia správa k rozkladu 23.07.2013 Typ Interné listy
17 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.10.2013 Typ Interné listy
18 protokol o rokovaní komisie 22.10.2013 Typ Interné listy
19 protokol o hlasovaní komisie 22.10.2013 Typ Interné listy
20 rozhodnutie o rozklade 28.10.2013 Typ Odoslané
21 pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2013 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2014 Typ Odoslané
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2014 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 11.06.2014 Typ Doručené
23b Plná moc 11.06.2014 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2014 Typ Platba
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2014 Typ Doručené
25a Plná moc 07.08.2014 Typ Doručené
26 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.08.2014 Typ Platba
27 Doplnenie materiálov 18.09.2014 Typ Doručené
27a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.09.2014 Typ Doručené
27b Rozhodnutie súdu 18.09.2014 Typ Doručené
28 všeobecný referátnik 16.10.2014 Typ Odoslané
29 Urgencia 19.12.2014 Typ Doručené
29a Doklad 19.12.2014 Typ Doručené
30 všeobecný referátnik 20.01.2015 Typ Odoslané
31 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
32 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.05.2015 Typ Odoslané
33 vnútrospisový list 28.05.2015 Typ Interné listy
34 Žiadosť o zápis prevodu 12.12.2018 Typ Doručené
34a Doklad o prevode 12.12.2018 Typ Doručené
34b Plná moc 12.12.2018 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku 16.01.2019 Typ Odoslané
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2019 Typ Platba
37 všeobecný referátnik 06.02.2019 Typ Odoslané
38 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2019 Typ Odoslané
39 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
40 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 5686-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.01.2015 PharmaSynergix, s.r.o. FELKON, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.01.2015 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.01.2015 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
4 Prevod majiteľa 06.02.2019 PROCONS GROUP, s.r.o. PharmaSynergix, s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 06.02.2019 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku