Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5683-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  238122 
(151)  Dátum zápisu  30.09.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5683-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko; mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIMBOO FRUTTA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.11.2014 11/2014 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2020 06/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 5683-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5683-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.11.2011 Typ Odoslané
3 Plná moc 28.11.2011 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 02.12.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.12.2011 Typ Interné listy
7 Námietka proti zápisu - FAX 03.05.2012 Typ Doručené
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.05.2012 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.05.2012 Typ Platba
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 07.05.2012 Typ Odoslané
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 20.06.2012 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k námietkam 07.08.2012 Typ Doručené
13 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 10.06.2013 Typ Odoslané
14 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 11.07.2013 Typ Doručené
15 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 11.07.2013 Typ Doručené
16 Podanie rozkladu 12.07.2013 Typ Doručené
17 Podanie rozkladu 01.08.2013 Typ Doručené
18 predkladacia správa k rozkladu 15.08.2013 Typ Interné listy
19 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 16.08.2013 Typ Odoslané
20 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 02.09.2013 Typ Odoslané
21 Vyjadrenie k rozkladu 08.11.2013 Typ Doručené
22 Vyjadrenie k rozkladu 13.11.2013 Typ Doručené
23 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 07.08.2014 Typ Interné listy
24 protokol o rokovaní komisie 07.08.2014 Typ Interné listy
25 protokol o hlasovaní komisie 07.08.2014 Typ Interné listy
26 rozhodnutie o rozklade 19.08.2014 Typ Odoslané
27 pokyn na zápis po zverejnení 18.09.2014 Typ Interné listy
28 všeobecný referátnik 30.09.2014 Typ Odoslané
29 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.10.2014 Typ Odoslané
30 Výzva na vyjadrenie k žalobe 06.11.2014 Typ Doručené
30a Žaloba 06.11.2014 Typ Doručené
31 všeobecný referátnik 26.11.2014 Typ Odoslané
32 všeobecný referátnik 26.11.2014 Typ Odoslané
33 Oznámenie 17.02.2015 Typ Doručené
33a Rozhodnutie súdu 17.02.2015 Typ Doručené
34 Oznámenie 02.03.2015 Typ Doručené
35 Rozhodnutie súdu 01.06.2015 Typ Doručené
36 Výzva na vyjadrenie k odvolaniu 18.06.2015 Typ Doručené
37 všeobecný referátnik 30.06.2015 Typ Odoslané
38 Rozhodnutie súdu 18.01.2018 Typ Doručené
39 Doplnenie materiálov 01.02.2018 Typ Doručené
39a Oznámenie inde neuvedené 01.02.2018 Typ Doručené
39b Oznámenie inde neuvedené 01.02.2018 Typ Doručené
40 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.04.2020 Typ Doručené
40a Plná moc 23.04.2020 Typ Doručené
41 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2020 Typ Odoslané
42 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.05.2020 Typ Doručené
43 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 25.06.2020 Typ Odoslané
44 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
44a Plná moc 11.08.2020 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2020 Typ Odoslané
46 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
47 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2021 Typ Doručené
48 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Typ Odoslané
49 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Typ Platba
50 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5683-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.08.2020 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku