Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5681-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232326 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5681-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne vody; pramenité a stolové vody; ochutené vody; limonády; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy; výrobky z minerálnych vôd a iné nealkoholické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MAGNESIA BENEFIT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2020 06/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 5681-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5681-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.11.2011 Typ Odoslané
3 Plná moc 28.11.2011 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 02.12.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.12.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.04.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 23.04.2020 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.05.2020 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 24.06.2020 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 11.08.2020 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2020 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5681-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.08.2020 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku