Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5679-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235188 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5679-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so stavebnými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych a ekologických stavieb, stavby a prestavby, rekonštrukcia stavieb, opravy, poradenské služby v oblasti stavebníctva, stavebný dozor; stavebné informácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.04, 26.11.11, 26.03.23, 26.04.09, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08, 07.03.11, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOLEK, s.r.o.; Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
 
POZ 5679-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2012 215,00 EUR 12.12.2012 49,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5679-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 10.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2012 Typ Platba
rozhodnutie o vrátení preplatku 14.11.2012 Typ Odoslané
vnútrospisový list 07.12.2012 Typ Interné listy
výsledok rešerše 10.12.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.12.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.02.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 08.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5679-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku