Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5674-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234795 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5674-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 24, 25, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a kartonážne výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; knihárske výrobky; fotografie; písacie potreby; kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; učebné potreby a pomôcky okrem prístrojov; tlačiarenské písmená; štočky; obrazy.
18 - Kože a náhradky kože; výrobky z kože a náhradiek kože, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; surové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; vychádzkové a horolezecké palice; biče; postroje na kone; sedlárske výrobky; náhubky; prikrývky na kone.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na cestovanie; vlajky; poťahy na nábytok a poťahy na poklopy záchodov.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky, klobučnícky tovar.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu a obchodných služieb s uvedenými tovarmi, a to aj prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti obchodu s vyššie uvedenými tovarmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi, a to aj prostredníctvom internetu; predvádzanie a obchodná prezentácia výrobkov; reklamná distribúcia vzoriek.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.01, 03.04.04, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Equistyle, s.r.o.; Hlavná 239, 900 41 Rovinka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 2263/15, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5674-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2012 217,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 29.10.2022 96,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5674-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.10.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.10.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 25.10.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 05.12.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.12.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5674-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku