Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5674-2012
(111)  Trademark Number  234795 
(151)  Registration Date  16.05.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.10.2022 
(210)  Application Number  5674-2012 
(220)  Application Date  05.10.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 18, 24, 25, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a kartonážne výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; knihárske výrobky; fotografie; písacie potreby; kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; učebné potreby a pomôcky okrem prístrojov; tlačiarenské písmená; štočky; obrazy.
18 - Kože a náhradky kože; výrobky z kože a náhradiek kože, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; surové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; vychádzkové a horolezecké palice; biče; postroje na kone; sedlárske výrobky; náhubky; prikrývky na kone.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na cestovanie; vlajky; poťahy na nábytok a poťahy na poklopy záchodov.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky, klobučnícky tovar.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu a obchodných služieb s uvedenými tovarmi, a to aj prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti obchodu s vyššie uvedenými tovarmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi, a to aj prostredníctvom internetu; predvádzanie a obchodná prezentácia výrobkov; reklamná distribúcia vzoriek.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.04.01, 03.04.04, 27.05.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Equistyle, s.r.o.; Hlavná 239, 900 41 Rovinka; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 2263/15, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5674-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2012 217,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 29.10.2022 96,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5674-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.10.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 05.10.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 25.10.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2012 Type Payment
výsledok rešerše 05.12.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 05.12.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 04.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Type Sent document
POZ 5674-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku