Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5674-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216814 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.06.2016 
(210)  Číslo prihlášky  5674-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.06.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
05 - Výrobky veterinárske a farmaceutické, výrobky hygienické v rámci tejto triedy (napr. zdravotné nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, vata, tampóny), výrobky dietetické pre deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VENOSTAX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 04/2007 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.10.2016 10/2016 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 5674-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5674-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.06.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.06.2006 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 04.07.2006 Typ Odoslané
4 Plná moc 30.06.2006 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 12.07.2006 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 11.09.2006 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2006 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.02.2007 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.05.2016 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.06.2016 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.08.2016 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 15.02.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 15.02.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 15.02.2021 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 25.03.2021 Typ Odoslané
POZ 5674-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.03.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2021 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku