Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 567-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258395 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  567-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, zvuk a obraz); elektronické publikácie (reportáže, správy, informácie) sťahovateľné z internetu; elektronické informačné materiály (sťahovateľné); elektronické noviny (sťahovateľné); elektronické časopisy (sťahovateľné); elektronické knihy (sťahovateľné); elektronické obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné z internetu).
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (časopisy, knihy, brožúry, katalógy zoznamy, adresáre); prospekty; letáky; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; záložky do kníh.
41 - Vydavateľská činnosť (nie na reklamné účely); vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; publikačné služby v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií; online vydávanie elektronických tlačovín (okrem reklamných); vydávanie elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti (okrem reklamných); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); praktické cvičenie (ukážky); diaľkové štúdium; fotografická reportáž; informácie o výchove a vzdelávaní; knižnice (požičovne kníh); korešpondenčné kurzy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poradenstvo v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); školenie; skúšanie; preskúšavanie; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vývoj a bádanie v oblasti prírodných a technických vied, v oblasti makromolekulovej chémie, biochémie (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy), fyzikálnej chémie, organickej chémie, teoretickej a počítačovej chémie, analytickej chémie, enviromentálnej chémie a ostatných príbuzných odborov chemických vied, biofyziky (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy), chemickej fyziky (aj pre chemické vedy), technológií makromolekulových látok, recyklačných technológií, vrstiev a filmov, kompozitov, papiera a celulózy, dreva, textílií, gumy a kože, biomateriálov, bioplastov, nových biomateriálov, biomasy a špecifických biochemikálií, nanomateriálov a ostatných príbuzných oblastí nanotechnológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.24, 26.11.13, 26.11.11, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5798 /9, Bratislava-Karlova Ves 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 567-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.03.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 567-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 14.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 05.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 567-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku